Polmic - FB

muzykolodzy (K)

A B C D E F G H I J K L Ł M N O P R S T V W Z

Teresa Maria Krukowska, muzykolog, nauczyciel, organizator życia muzycznego, publicysta; ur. 30 grudnia 1950, Gliwice. Studiowała muzykologię na Uniwersytecie Warszawskim (1969-74). Tytuł magistra uzyskała w 1974 roku na podstawie pracy Elementy renesansowe w polskiej twórczości muzycznej XVI wieku. Odbyła studia licencjackie (muzykologia, slawistyka, historia Europy Wchodniej) na Uniwersytecie w Zürichu (1975-77). Następnie podjęła tam studia doktoranckie z zakresu muzykologii (1977-83) i w 1983 roku otrzymała tytuł doktora nauk humanistycznych na podstawie rozprawy Das protestantische Kirchenlied in Polen im 16 Jh.. Od 1983 roku jest współpracownikiem naukowym RISM-u (Répertoire International des Sources Musicales). Od 1988 roku pracuje jako nauczyciel gry na fortepianie w Jugendmusikschule w Winterthur. Zamieszcza artykuły, recenzje w różnych czasopismach i dziennikach szwajcarskich. Dla szwajcarskiego radia przygotowała cykl komentarzy do 6 oper (m.in. do Strasznego Dworu Stanisława Moniuszki) oraz audycje poświęcone secesji w muzyce, Grażynie Bacewicz, Aleksandrowi Zemlinskiemu.
Jest członkiem Międzynarodowego Związku Muzykologów (od 1983 roku), Zrzeszenia pedagogów - muzyków w Szwajcarii (od 1983 roku), Zrzeszenia autorów w Szwajcarii (od 1983 roku). Od 2003 roku należy do Związku Kompozytorów Polskich.

twórczość

Teresa Krukowska koncentruje się w działalności muzykologicznej na muzyce polskiej renesansu. W ramach współpracy z RISM-em zajęła się bibliografią polskich druków protestanckich XVI-XVIII wieku (obecnie w druku) oraz studiami komparatystycznymi polskich pieśni protestanckich tego okresu. Tematykę praktyki wykonawczej pieśni protestanckiej w Polsce w XVI wieku podjęła między innymi na XVI Convegno Musicologico Italo-Polacco zorganizowanym przez Uniwersytet w Bolonii w 1984 roku. W ramach XXI Ogólnopolskiej Konferencji Muzykologicznej w 2002 roku przedstawiła referat Oblicze pieśni innowierczej w Polsce do 1600 roku (zamieszczony w wydawnictwie towarzyszącym konferencji: Wokół kategorii narodowości, wielokulturowości i uniwersalizmu w muzyce polskiej, red. A. Matracka-Kościelny, Związek Kompozytorów Polskich, Stowarzyszenie Ogród Sztuk i Nauk, Warszawa - Podkowa Leśna 2002, s. 263-271). Ponadto jest autorką około stu artykułów oraz recenzji, które opublikowała w czasopismach i dziennikach szwajcarskich.

publikacje

książki

Das protestantische Kirchenlied in Polen im 16. Jahrhundert [część rozprawy doktorskiej], Haupt, Bern 1988
rozprawy

Dymitr Szostakowicz [wykład i broszura towarzyszące występowi Jugend-Sinfonie Orchester], Winterthur 1997
artykuły

Das protestantische Kirchenlied in Polen im 16. Jahrhundert, „Schweizer Jahrbuch für Musikwissenschaft” [„Annales Suisses de Musicologie”] vol. 4-5, 1984-1985, s. 81-124
Nowoodnaleziony kancjonał kalwiński z 1581 r., „Muzyka” 1989 nr 3, s. 94-95