Polmic - FB

muzykolodzy (I)

A B C D E F G H I J K L Ł M N O P R S T V W Z

Danuta Idaszak, muzykolog; ur. 13 listopada 1930, Poznań. Studiowała muzykologię na Uniwersytecie Poznańskim (1951-54) i Uniwersytecie Warszawskim (1954-58) u Zofii Lissy, Hieronima Feichta i Józefa Michała Chomińskiego. W 1958 roku uzyskała stopień magistra na podstawie pracy Mazurek przed Chopinem, następnie - w 1972 roku - doktora nauk humanistycznych na podstawie dysertacji Wojciech Dankowski - monografia. Od 1955 do 1992 roku kierowała Biblioteką Instytutu Muzykologii UW. Od 1977 roku prowadziła Pracownię Dokumentacyjną RISM przy Instytucie Muzykologii UW. Od 1974 do 1988 roku była wykładowcą z zakresu historii muzyki od baroku do XX wieku w Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie. W latach 1975-77 prowadziła również wykłady monograficzne na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz - w 1982 i 1991 roku - na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim (źródłoznawstwo). W latach 1986-89 podjęła i ukończyła 3-letnie studium teologii dla świeckich przy Akademickim Studium Teologii Katolickiej w Warszawie.
W latach 1975-94 była członkiem Internationale Gesellschaft für Musikwissenschaft. Od 1965 roku jest członkiem zwyczajnym Związku Kompozytorów Polskich.

twórczość

W polu zainteresowań naukowych Danuty Idaszak znajduje się historia muzyki polskiej XVIII i XIX wieku (w tym muzyczne związki Włoch z Polską), polska muzyka religijna oraz muzyka czeska i słowacka. Znaczna część jej działalności naukowej pozostaje związana z prowadzeniem badań źródłowych nad zabytkami muzycznymi w Polsce oraz dokumentacją rękopisów nutowych. Jest autorką katalogów tematycznych rękopisów muzycznych Grodziska Wielkopolskiego i Gniezna. Opracowała do wydania utwory kompozytorów polskich XVII-XIX wieku (Grzegorza Gerwazego Gorczyckiego, Wojciecha Dankowskiego, Antoniego Habla, Jana Wańskiego, Oskara Kolberga).

literatura wybrana

Przybyszewska-Jarmińska Barbara Idaszak Danuta w: Encyklopedia Muzyczna PWM (część biograficzna pod red. Elżbiety Dziębowskiej), t. „hij”, PWM, Kraków 1993

publikacje

książki

Grodzisk Wielkopolski. Katalog tematyczny muzykaliów, Musica Iagellonica, Kraków 1993
Źródła muzyczne Gniezna. Katalog tematyczny. Słownik muzyków, Musica Iagellonica, Kraków 2001
rozprawy

Autografy Antoniego Habla w zbiorach gnieźnieńskich w: „Z dziejów muzyki polskiej”, zeszyt 7, Bydgoskie Towarzystwo Naukowe, Bydgoszcz 1964
Bibliografia prac, kompozycji i literatury o ks. prof. Hieronimie Feichcie w: Opera musicologica Hieronymi Feicht, tom 1, PWM, Kraków 1975
Compositori lirici italiani nel repertorio dei complessi musicali polacchi del secolo XVIII, Bologna 1976
Dziedzictwo muzyczne u grobu św. Wojciecha w: Program sesji Musica Antiqua Europae Orientalis. IX Międzynarodowy Festiwal: Sancto Adalberto Patrono Polonorum Praeclarissimo in Honorem, Filharmonia Pomorska, Bydgoszcz 1997
Einige Probleme der musikalischen Tradition in der Kathedrale von Gniezno w: Musica Antiqua Europae Orientalis, XI. 11-th International Musicological Congress Bydgoszcz, September 11-14, 1997, „Acta Musicologica”, Filharmonia Pomorska, Bydgoszcz 1997
Giovanni Lazzarini i jego związek z dworem Lubomirskich w: Muzyka a społeczeństwo. VII Ogólnopolska Konferencja Muzykologiczna Brzeg 1973. Materiały, Opole 1975
Kompozycje mszalne Wojciecha Dankowskiego - dokumentacja twórczości w: Complexus effectuum musicologiae. Studia Miroslao Perz septuagenario dedicata, pod red. Tomasza Jeża, Rabid, Kraków 2003
Litania Grzegorza Gerwazego Gorczyckiego - nowe źródło do polskiego koncertu wokalno-instrumentalnego z okresu baroku w: Dzieło muzyczne. Teoria - historia - interpretacja. Praca zbiorowa poświęcona Prof. Józefowi Michałowi Chomińskiemu [...] w siedemdziesiątą rocznicę urodzin, red. I. Poniatowska, PWM, Kraków 1984
Marceli Antoni Szulc i dzieło jego życia w: Marceli Antoni Szulc. Fryderyk Chopin i utwory jego muzyczne. Przyczynek do życiorysu i oceny kompozycji artysty, PWM, Kraków 1986
Mazurek przed Chopinem w: Fryderyk Franciszek Chopin, red. nacz. Zofia Lissa, „Prace Instytutu Muzykologii UW”, tom 2, Warszawa 1960
Mazurek w polskiej muzyce XVIII wieku w: The Book of the First International Musicological Congress Devoted to the Works of Frederick Chopin. Warszawa 16-th - 22-nd February 1960, PWN, Warszawa 1963
Muzycy gnieźnieńscy XIX wieku, „Studia Gnesnensia”, 2000, tom XIV, s. 171-224
Muzyczna działalność Seweryna Kortowicza w XIX-wiecznym Gnieźnie w: Muzykolog wobec dzieła muzycznego. Zbiór prac dedykowanych doktor Elżbiecie Dziębowskiej w 70-tą rocznicę urodzin, red. Piotr Poźniak, Musica Iagellonica, Kraków 1999
Nationale Elemente in der polnischen Musik des 18. Jahrhunderts w: Colloquia Musicologica: Idea národnosti a novodobá hudba, Brno 1979
Noty o kompozytorach. Katalog kompozycji w: Muzyka polska. Informator, pod red. Stefana Śledzińskiego, PWM, Kraków 1967
Praktyka wykonawcza w kapelach wielkopolskich drugiej połowy XVIII wieku w: Studia Musicologica. Aesthetica, theoretica, historica [Księga pamiątkowa prof. Zofii Lissy], PWM, Kraków 1979
Rękopisy symfonii Józefa Haydna w zbiorach Archiwum gnieźnieńskiego w: Studia Hieronymo Feicht septuagenario dedicata, red. Z. Lissa, PWM, Kraków 1967
Twórczość fortepianowa Oskara Kolberga w: Kolberg Oskar Kompozycje fortepianowe, tom 69, DWOK, Poznań 1995
Twórczość kompozytorska Oskara Kolberga w: Kolberg Oskar Kompozycje wokalno-instrumentalne, tom 68, DWOK, Poznań 1990
Uwagi o dziejach muzyki w Gnieźnie w: Staropolszczyzna muzyczna. Księga Konferencji. Warszawa 18-20.X.1996, Neriton, Warszawa 1998
Wojciech Dankowski - dokumentacja biograficzna w: Affetti musicologici. Księga pamiątkowa z afektem ofiarowana Profesorowi Zygmuntowi Marianowi Szweykowskiemu w 70. rocznicę urodzin, red. Piotr Poźniak, Musica Iagellonica, Kraków 1999
Z problematyki czeskiej emigracji muzycznej w Polsce w XVIII w. w: „Z dziejów muzyki polskiej”, zeszyt 6, Bydgoskie Towarzystwo Naukowe, Bydgoszcz 1963
Źródła do historii polskiej muzyki religijnej w epoce stanisławowskiej w: Stan badań nad muzyką religijną w kulturze polskiej, pod red. Jerzego Pikulika, Akademia Teologii Katolickiej, Warszawa 1973
artykuły

Beethoven w polskim piśmiennictwie muzycznym [Bibliografia], „Muzyka” 1970 nr 4, s. 103-113
Działalność ośrodków muzykologicznych w Czechosłowacji, „Muzyka” 1973 nr 2, s. 103-106
Eine Haydn-Sinfonie in Gnesen?, „Die Musikforschung” 1967 Jg XX, H. 3, s. 287-288
Grzegorz Gerwazy Gorczycki: Litania De Providentia Divina, „Ruch Muzyczny” 1974 nr 17
Ks. Prof. dr Hieronim Feicht (1894-1967), „Roczniki Parafii św. Krzyża” R. II 1990/91, s. 84-85
Litaniae - oeuvre de G.G. Gorczycki de récente découverte, „La musique en Pologne” 1975 nr 1, s. 18-21
Polskie kompozycje z epoki Oświecenia w zbiorach włoskich, „Pagine” 1979 nr 3, s. 129-135
Rękopisy i pierwodruki kompozycji W.A. Mozarta w polskich archiwach kościelnych, „Muzyka” 1991 nr 4, s. 77-88
RISM - międzynarodowy leksykon źródeł muzycznych, „Ruch Muzyczny” 1990 nr 15, s. 7
Svazky Bedřicha Smetany s Polskou hudbou, „Polska” 1974 nr 5, s. 21
„Symfonia ex F” w gnieźnieńskim Archiwum Archidiecezjalnym, „Muzyka” 1968 nr 4, s. 88-91
Teksty liturgiczne w XVIII-wiecznych kompozycjach z Grodziska Wielkopolskiego w: Musicae Sacrae ars et scientia. Księga ku czci Ks. Prof. Karola Mrowca, red. S. Dąbek, I. Pawlak, „Roczniki Teologiczno-Kanoniczne”, tom XXXIV (1987), zeszyt 7: Muzykologia, s. 357-363
Tradycje muzyki kościelnej w Wielkopolsce w XVIII-XIX w. Referat wygłoszony na Sesji naukowej z okazji 100-lecia Poznańskiego Chóru Katedralnego 8.XII.1984, „Życie i Myśl” 1985 nr 1/2, s. 191-196
Wąwozy Sierra Morena - opera Józefa Elsnera ze zbioru florenckiego, „Pagine” 1980 nr 4, s. 309-323
Wojciech Dankowski, „Hudební veda” X, 1973 nr 3, s. 188-198
Znaczenie filigranów dla badań muzykologicznych nad rękopisami II połowy XVIII wieku, „Muzyka” 1970 nr 1, s. 85-90
Źródła rękopiśmienne do mszy żałobnych Wojciecha Dankowskiego, „Muzyka” 1967 nr 4, s. 16-28
redakcje naukowe

Studia Hieronymo Feicht septuagenario dedicata, red. nacz. Zofia Lissa i zespół: Krzysztof Biegański, Zofia Helman, Danuta Idaszak, Mirosław Perz, PWM, Kraków 1967
Studia Musicologica [Księga pamiątkowa prof. Zofii Lissy], red. Zofia Helman, Danuta Idaszak, Elżbieta Dziębowska, Adam Neuer, PWM, Kraków 1979
edycje krytyczne vel redakcje naukowe wydawnictw nutowych

Dankowski Wojciech Symfonia Es w: Muzyka Staropolska. Wybór nie publikowanych utworów z XV-XVIII w., pod red. Hieronima Feichta [przygotowała do wydania Danuta Idaszak], PWM, Kraków 1966
Gorczycki Grzegorz Gerwazy Litaniae de providentia divina [przygotowała do wydania Danuta Idaszak], Wydawnictwo Dawnej Muzyki Polskiej, 1984
Kolberg Oskar Kompozycje fortepianowe w: Dzieła Wszystkie Oskara Kolberga, z rękopisów i ze źródeł drukowanych zebrała i opracowała Danuta Idaszak, tom 69, DWOK, Poznań 1995
Kolberg Oskar Kompozycje wokalno-instrumentalne w: Dzieła Wszystkie Oskara Kolberga, z rękopisów i ze źródeł drukowanych zebrała i opracowała Danuta Idaszak, tom 68, DWOK, Poznań 1990
Wański Jan Symfonia D w: Muzyka Staropolska. Wybór nie publikowanych utworów z XV-XVIII w., pod red. Hieronima Feichta [przygotowała do wydania Danuta Idaszak], PWM, Kraków 1966