indeks osób (C)

A B C D E F G H I J K L Ł M N O P R S T U V W Y Z

Andrzej Chodkowski, muzykolog; ur. 25 lutego 1932, Warszawa. W 1958 ukończył studia z zakresu muzykologii u Zofii Lissy i Józefa Michała Chomińskiego na Uniwersytecie Warszawskim. W 1964 uzyskał stopień doktora na podstawie pracy Klasyczna forma sonatowa w twórczości kameralnej Ludwiga van Beethovena. Od 1951 wykładał w Instytucie Muzykologii Uniwersytetu Warszawskiego, najpierw jako asystent, od 1964 – adiunkt, od 1969 – docent. W latach 1970-75 i od 1996 do 1998 pełnił także funkcję zastępcy dyrektora Instytutu, w latach 1976-88 kierował tam katedrą powszechnej historii muzyki. W 1981 został wybrany prodziekanem Wydziału Historii Uniwersytetu Warszawskiego; funkcję tę sprawował do 1986. Od 1986 do 1988 był profesorem w Hochschule für Musik und darstellende Kunst w Grazu, w latach 1994-2000 profesorem Akademii Muzycznej w Warszawie. Wykształcił 6 doktorantów i ponad 40 magistrów. Ponadto w latach 1956-59 pracował równocześnie w Instytucie Sztuki Polskiej Akademii Nauk jako asystent i sekretarz redakcji kwartalnika „Muzyka”.
Działał aktywnie w Związku Kompozytorów Polskich – w latach 1969-71 i 1981-85 był wiceprezesem, a od 1989 do 1993 prezesem. Ponadto był członkiem władz Warszawskiego Towarzystwa Muzycznego, Towarzystwa im. Karola Szymanowskiego, rady naukowej Towarzystwa im. Fryderyka Chopina, Komitetu Nauk o Sztuce PAN, Komitetu Głównego Olimpiady Artystycznej powołanego przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. W 1960 był sekretarzem naukowym Międzynarodowego Kongresu Chopinowskiego w Warszawie, w 1972 kierownikiem naukowym III Kongresu Musica Antiqua Europae Orientalis w Bydgoszczy. Brał udział w wielu konferencjach i kongresach naukowych w kraju i za granicą (m.in. we Włoszech, Niemczech, byłej Jugosławii), wykładał gościnnie na wielu uczelniach krajowych i zagranicznych.
W swojej pracy dydaktycznej i naukowej Andrzej Chodkowski koncentrował się na historii muzyki XVIII i XIX w. oraz teorii formy muzycznej. Współpracował z redakcją wydawnictw muzykologicznych PWN, pisał artykuły publicystyczne i eseje w czasopismach (m.in. w „Ruchu Muzycznym”, „Studiu”, „Przeglądzie Katolickim”), hasła encyklopedyczne, omówienia programów koncertowych, komentarze do płyt CD. Opracował ponad 500 audycji dla Polskiego Radia, m.in. w latach 1977-80 zrealizował cykl 114 audycji radiowych pt. Ludwiga van Beethovena opera omnia, w latach 1991-98 cykl 293 audycji pt. Wolfganga Amadeusza Mozarta dzieła wszystkie. Jest twórcą uniwersalnej Encyklopedii muzyki (1995), która powstała w oparciu o jego wieloletnie doświadczenia redakcyjne nad Małą encyklopedią muzyki.
Otrzymał wiele nagród i odznaczeń, m.in. Srebrny Krzyż Zasługi (1976), Złoty Krzyż Zasługi (1979), Nagrodę Związku Kompozytorów Polskich (1998), Medal Komisji Edukacji Narodowej (2001).
Andrzej Chodkowski obecnie wykłada na Uniwersytecie Warszawskim (Instytut Muzykologii oraz Wydział Filologii Polskiej) i w Akademii Muzycznej w Warszawie (Studium Podyplomowe).

literatura wybrana

Dziębowska Elżbieta Chodkowski Andrzej w: Encyklopedia Muzyczna PWM (część biograficzna pod red. Elżbiety Dziębowskiej), t. „cd – suplement”, PWM, Kraków 2001
Dziębowska Elżbieta Chodkowski Andrzej w: Encyklopedia Muzyczna PWM (część biograficzna pod red. Elżbiety Dziębowskiej), t. „cd”, PWM, Kraków 1984

publikacje

książki

Instrumenty orkiestry dzisiejszej, PWM, Kraków 1956
rozprawy

Adama Jarzębskiego transkrypcje instrumentalne dzieł wołskich mistrzów w: Pagine 3. Polsko-włoskie materiały muzyczne (pod red. Michała Bristigera), PWM / Polskie Centrum Muzyczne, Kraków – Warszawa 1979
Die Koda in der Sonatenform Beethovens w: Bericht über den Internationalen Beethoven-Kongress 10-12 December 1970 in Berlin (ed. Heinz Alfred Brockhaus, Konrad Niemann), Verlag Neue Musik, Berlin 1971
Die Variationstechnik und die thematische Arbeit in der Musik der Romantiker w: Studi in onore di Giuseppe Verdi (ed. Ivano Cavallini), Mucchi, Moderna 1989
Feliks Janiewicz i londyńskie koncerty Salomona w latach 1792-1795 w: Studia musicologica, aesthetica, theoretica, historica (pod red. Elżbiety Dziębowskiej, Zofii Helman, Danuty Idaszak, Adama Neuera), PWM, Kraków 1979
Gioacchino Albertini ed il suo „Don Giovanni” w: Musica, teatro, nazione dall’ Emilia all’ Europa nel Settecento, Mucchi, Modena 1981
Gioacchino Albertini i jego „Don Giovanni” w: Prace Zakładu Powszechnej Historii Muzyki, z. 2, Instytut Muzykologii UW, Warszawa 1991
Giovanni Adolfo Hasse e la tarda opera napoletana in Polonia w: Momenti di Storia Musicale tra Italia e Polonia. Raccolta di Studi, vol. III, AMIS, Bolonia 1990
Giovanni Alberto Ristori a Polska w: Pagine [2]. Polsko-włoskie materiały muzyczne (pod red. Michała Bristigera), Polskie Centrum Muzyczne, Warszawa 1974
Johann Adolf Hasse a Polska w: Prace Zakładu Powszechnej Historii Muzyki, z. 1, Instytut Muzykologii UW, Warszawa 1991
Johann Adolf Hasse und Polen w: Schriftenreihe der Hochschule für Musik Carl Maria von Weber (ed. Günter Stephan, Hans John), Heft 9, Dresden 1985
Kilka uwag o „Trio fortepianowym” Fryderyka Chopina w: Rocznik Chopinowski nr 14, Towarzystwo im. Fryderyka Chopina, Warszawa 1982
L’aspetto stilistico della musica strumentale polacca del XVII secolo w: Primo incontro con la musica italiana in Polonia. Dal Rinascimento al Barocco. Parma 12-13 giugno, Bydgoszcz 11-12 settembre 1969, AMIS, Bologna 1974
Moderato z „Sonaty fortepianowej cis-moll” Josepha Haydna w świetle teorii formy sonatowej Francesco Galeazziego w: Forma sonatowa. Metody analizy. Materiały z seminarium, Centrum Edukacji Artystycznej / Zespół Państwowych Szkół Muzycznych im. Fryderyka Chopina w Warszawie, Warszawa 2000
Muzyka religijna w Polsce na dworze Augusta II w: Tradycje muzyczne katedry wawelskiej (pod red. Jacka Berwaldta), PWM, Kraków 1985
Nieznane polonezy w zbiorach drezdeńskich w: Dzieło muzyczne. Teoria, historia, interpretacja (pod red. Ireny Poniatowskiej), PWM, Kraków 1984
O pojęciach tematu, tematu muzycznego, materiału tematycznego w: Forma sonatowa. Metody analizy. Materiały z seminarium, Centrum Edukacji Artystycznej / Zespół Państwowych Szkół Muzycznych im. Fryderyka Chopina w Warszawie, Warszawa 1999
Oratorium włoskie w Warszawie w latach panowania Augusta III w: Prace Zakładu Powszechnej Historii Muzyki, z. 1, Instytut Muzykologii UW, Warszawa 1991
Religious Music on the Court of August II w: Polish Musicological Studies, t. II, PWM, Kraków 1986
Repertuar muzyczny teatru saskiego w Warszawie w: Opera w dawnej Polsce na dworze Władysława IV i królów saskich (pod red. Juliana Lewańskiego), Wrocław 1973
Tradycja i postęp w twórczości warszawskiego środowiska kompozytorskiego w: Kultura muzyczna Warszawy drugiej połowy XIX wieku (pod. red. Andrzeja Spóza), PWN, Warszawa 1980
Verdi na scenie warszawskiej w: Prace Zakładu Powszechnej Historii Muzyki, z. 3, Instytut Muzykologii UW, Warszawa 1994
Verdi sulle scene di Varsavia w: Universalità della musica, prestigio dell’Italia, attualità di Verdi, AMIS, Bologna 1986
Włoskie akcenty w twórczości Beethovena w: Beethoven. Z dziejów recepcji. Struktura i ekspresja. Beethoven i europejski ruch romantyczny (pod red. Mieczysława Tomaszewskiego, Magdaleny Chrenkoff), Akademia Muzyczna w Krakowie, Kraków 2000
Z dziejów teorii formy sonatowej w: Forma sonatowa. Teoria, pojęcia, analiza. Materiały z seminarium, Centrum Edukacji Artystycznej / Zespół Państwowych Szkół Muzycznych im. Fryderyka Chopina w Warszawie, Warszawa 1999
Zu Problemen der Reprise in der Sonatenform bei Beethoven w: Bericht über den Internationalen Musikwissenschaftlichen Kongress Bonn 1970 (ed. Carl Dahlhaus, Hans Joachim Marx, Magda Marx-Weber, Günther Massenkeil), Bärenreiter, Kassel 1971
artykuły

25 lat Związku Kompozytorów Polskich, „Ruch Muzyczny” 1971 nr 10, s. 5-7
Il Bolognese Giovanni Alberto Ristori e la Polonia, „Quadrivium” 1978 vol. XIX
La cultura musicale di Varsavia come tema di ricerca, „Quadrivium” 1980 vol. XXI
Les études musicologiques en Pologne, „La musique en Pologne” 1967 nr 2, s. 17-22
Polonika muzyczne w niektórych bibliotekach północnych Włoch [wspólnie z Władysławem Malinowskim], „Muzyka” 1972 nr 2, s. 128-133
Problem kody w formie sonatowej Beethovena, „Muzyka” 1970 nr 4, s. 67-88
Problem repetycji w klasycznej formie sonatowej, „Muzyka” 1968 nr 3, s. 35-40
Teoria formy sonatowej F. Galeazziego i jej zastosowanie do analizy dzieł Haydna i Mozarta, „Muzyka” 1991 nr 4
Trascrizioni strumentali delle opere dei maestri italiani eseguite da Adam Jarzębski, „Quadrivium” 1970 vol. XI
Z zagadnień formy sonatowej w twórczości kameralnej Beethovena, „Muzyka” 1968 nr 4, s. 49-55
redakcje naukowe

Encyklopedia muzyki, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1995
F. F. Chopin [wspólnie z Zofią Lissą], Instytut Muzykologii UW, Warszawa 1960
Karol Szymanowski. Księga Sesji Naukowej poświęconej twórczości Karola Szymanowskiego [wspólnie z Zofią Lissą], Uniwersytet Warszawski, Warszawa 1962
Mała encyklopedia muzyki [wspólnie ze Stefanem Śledzińskim], PWN, Warszawa 1968
O twórczości Sergiusza Prokofiewa. Studia i materiały [wspólnie z Zofią Lissą], PWM, Kraków 1962
Prace Instytutu Muzykologii Uniwersytetu Warszawskiego [wspólnie z Zofią Lissą], t. 2, Instytut Muzykologii UW, Warszawa 1953