Polmic - FB

muzykolodzy (H)

A B C D E F G H I J K L Ł M N O P R S T V W Z

Zofia Helman,

(zam. Bednarczyk) muzykolog; ur. 8 marca 1937, Radom. W latach 1954-59 studiowała muzykologię na Uniwersytecie Warszawskim pod kierunkiem Zofii Lissy, Józefa Michała Chomińskiego i Hieronima Feichta. W 1967 obroniła pracę doktorską pt.: Technika dźwiękowa w utworach Karola Szymanowskiego, w 1980 uzyskała stopień doktora habilitowanego na podstawie książki Neoklasycyzm w muzyce polskiej XX wieku, a w 1991 tytuł naukowy profesora. W 1976 przebywała na stypendium Rządu Francuskiego w Paryżu, w 1988 na stypendium DAAD w Moguncji.

Od 1959 pracowała w Instytucie Muzykologii Uniwersytetu Warszawskiego, od 1967 na stanowisku adiunkta, od 1981 docenta, od 1990 jako profesor nadzwyczajny, a od 1996 jako profesor zwyczajny. Od 1979 pełniła funkcję kierownika Zakładu Teorii i Estetyki Muzyki. W latach 1979-87 była zastępcą dyrektora Instytutu Muzykologii UW (w tym w roku akademickim 1980/81 przez pół roku pełniła obowiązki dyrektora), w latach 1991-96 – dyrektorem Instytutu Muzykologii. Od roku 2008 profesor emerytowany. Była promotorem doktoratu honoris causa Krzysztofa Pendereckiego (Uniwersytet Warszawski, 1993) oraz recenzentem doktoratów honoris causa Aleksandra Tansmana (Akademia Muzyczna w Łodzi, 1986), Krzysztofa Pendereckiego (Uniwersytet Jagielloński, Kraków 1998), Henryka Mikołaja Góreckiego (Uniwersytet Jagielloński, Kraków 2000). W Instytucie Muzykologii UW wypromowała 62 magistrów i 11 doktorów.

Prowadziła także gościnne wykłady w Katedrze Muzykologii Uniwersytetu Jagiellońskiego, Zakładzie Muzykologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Akademii Muzycznej w Krakowie oraz na uniwersytetach w Moguncji, Ljubljanie, Genewie (Instytut Muzykologii i Konserwatorium), Duesseldorfie (Hochschule fuer Musik) i Konserwatorium w Pekinie. Uczestniczyła w wielu konferencjach muzykologicznych w kraju i za granicą, m.in. w Bułgarii, Czechosłowacji, Rosji, Austrii, Niemczech, we Francji, Włoszech i na Ukrainie.

Zofia Helman była członkiem Komitetu Nauk o Sztuce PAN (od 1981), Kapituły Nagrody Międzynarodowej Fundacji im. Fryderyka Chopina (od 1998), Kolegium Doradczego Muzeum Fryderyka Chopina w Towarzystwie im. Fryderyka Chopina (od 2002). Zasiadała w Zarządzie Fundacji im. Karola Szymanowskiego (od 1996). Brała udział w pracach komitetów redakcyjnych „Polish Art Studies”, „Théâtre, Opéra, Ballet” (Paryż), „Przeglądu Muzykologicznego” i Encyklopedii Muzycznej PWM. Współautorka (wraz ze Zbigniewem Skowronem oraz Hanną Wróblewską-Straus) nowego, poprawionego i uzupełnionego opracowania listów Fryderyka Chopina (Korespondencja Fryderyka Chopina, t. 1, 1816–1831, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2009; Korespondencja Fryderyka Chopina, t. 2, część I: 1831–1838 oraz część II: 1838–1839, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2017).

Jest członkiem wielu stowarzyszeń muzycznych i muzykologicznych, m.in.: International Musicological Society, Robert-Schumann-Gesellschaft w Düsseldorfie, Gesellschaft für Musikforschung w Kassel, Société Internationale d’Histoire Comparée du Théâtre, de l’Opéra et du Ballet, Związku Kompozytorów Polskich, Towarzystwa im. Fryderyka Chopina w Warszawie, Towarzystwa Muzycznego im. Karola Szymanowskiego w Zakopanem. W 2009 nadane jej zostało członkostwo honorowe Związku Kompozytorów Polskich.

Za swą działalność naukową została uhonorowana wieloma nagrodami i odznaczeniami, m.in. Nagrodą Ministra Szkolnictwa Wyższego III stopnia (1967), Złotym Krzyżem Zasługi (1983), Nagrodą Ministra Edukacji Narodowej II stopnia (1986), Nagrodą Związku Komozytorów Polskich (1988), Nagrodą „Clio” Wydziału Historycznego Uniwersytetu Warszawskiego (2000), Nagrodą im. Karola Szymanowskiego (2002), Doroczną Nagrodą Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (2008).

aktualizacja: 2015 (ab), 2022 (wa)

literatura wybrana

Paja Jadwiga Helman Zofia w: Encyklopedia Muzyczna PWM (część biograficzna pod red. Elżbiety Dziębowskiej), t. „hij”, PWM, Kraków 1993
Szweykowski Zygmunt M. Helman(-Bednarczyk) Zofia w: The New Grove Dictionary of Music and Musicians. Second Edition (ed. Stanley Sadie), vol. 11, Macmillan Publishers Limited, London 2001

publikacje

Neoklasycyzm w muzyce polskiej XX wieku, PWM, Kraków 1985
rozprawy

„…tylko to jest ocalenie”. Zygmunt Mycielski – Pięć pieśni do słów Czesława Miłosza w: Melos – Logos – Etos (pod red. Krystyny Tarnawskiej-Kaczorowskiej), Związek Kompozytorów Polskich, Warszawa 1987
Alte Musik als Inspirationsquelle neuer polnischen Musik w: Warschauer Herbst und neue polnische Musik. Rückblicke – Ausblicke (ed. Volker Kalisch), Die Blaue Eule, Essen 1998
Apperzeptionsprobleme der neoklassischen Musik w: Colloquia musicologica. Brno 1972-1973, fasc. I: Homo hodiernus musicam audit, Brno 1979
Das Werk von Grażyna Bacewicz und die polnische Musik des 20. Jahrhunderts w: Die Frau in der polnischen Gegenwartskultur (ed. Walter Koschmal), Band 19, Böhlau Verlag, Köln – Weimar –Wien 1996
Der Mazurek nach Chopin. Das Vorbild und seine Transformation w: Chopin 1849/1999. Aspekte der Rezeptions- und Interpretationsgeschichte (ed. Andreas Ballstaedt), Edition Argus, Schliengen 2003
Deutschland–Frankreich–Polen. Die musikalischen Beziehungen in der Zeit zwischen den beiden Kriegen w: Deutsche Musik im Wegekreuz zwischen Polen und Frankreich. Zum Problem musikalischer Wechselbeziehungen im 19. und 20. Jahrhundert (ed. Christoph-Hellmut Mahling, Kristina Pfarr), Bd 34, Hans Schneider, Tutzing 1996
Die musikalische Handlung „La mort de Don Juan” von Roman Palester w: Musiktheater im Spannungsfeld zwischen Tradition und Experiment (1960 bis 1980) (ed. Christoph-Hellmut Mahling, Kristina Pfarr), Hans Schneider, Tutzing 2002
Die Oper als Musikwerk und als Theateraufführung w: Festschrift Christoph-Hellmut Mahling zum 65. Geburtstag (ed. Axel Beer, Kristina Pfarr, Wolfgang Ruf), Hans Schneider, Tutzing 1997
Dylemat muzyki polskiej XX wieku – styl narodowy czy wartości uniwersalne w: Dziedzictwo europejskiej a polska kutura narodowa w dobie przemian. Studia et Dissertationes Instituti Musicologiae Universitatis Varsoviensis (pod red. Anny Czekanowskiej), seria B tom V, Musica Iagellonica, Kraków 1995
Einheitlichkeit im Sonatenzyklus bei Frédéric Chopin und Robert Schumann w: Schumann Forschungen Bd 6: Robert Schumann und die französische Romantik (ed. Ute Bär), Schott, Mainz 1997
Esthétique et poétique du néo-classicisme en musique w: Polish Art Studies V, Ossolineum, Wrocław – Warszawa – Kraków 1984
Gra z tradycją w „Concertinie” na tematy dawnych tańców polskich Romana Palestra w: Complexus effectuum musicologiae. Studia Miroslao Perz septuagenario dedicata (pod red. Tomasza Jeża), Rabid, Kraków 2003
Harmonika Chopina w myśli teoretycznej XX wieku w: Z badań nad Chopinem. Studia i rozprawy, z. 3, Towarzystwo im. Fryderyka Chopina, Warszawa 1973
Karol Szimanowskij i polskaja muzyka mieżdu dwumja mirowymi wojnami w: Karol Szimanowskij. Vospominanija, stat’i, publikacii (ed. Irina Nikolskaja, O. Krejnina), Moskwa 1984
Karol Szymanowski and his Work w: Composers and the Art of their Time, Adam Mickiewicz Institute, Warszawa 2001
Karol Szymanowski face à dilemme: opéra national ou universel? w: L’Europe et son combat pour la liberté à travers le théâtre et l’opéra. Collection „Théâtre européen, opéra, ballet” N˚6 (ed. Irène Mamczarz), Klinksieck, Paris 1996
La notion de classicisme en musique et la musique polonaise w: Momenti di storia musicale tra Italia e Polonia, t. 1, AMIS, Bologna 1980
Les méthodes de recherches dans le domaine de l’opéra w: Dramaturgie et collaboration des arts au théâtre. Actes du 4ème Séminaire International Paris-Fontainebleau-Versailles, 24 XI – 4 XII 1988 (ed. Irène Mamczarz), Leo S. Olschki Editore, Firenze 1993
Luigi Dallapiccola et Roman Palester w: Music in the World of Ideas (ed. Helen Geyer, Maciej Jabłoński, Jan Stęszewski), Ars Nova, Poznań 2001
Metamorfozy mitu Orfeusza w muzyce scenicznej XX wieku w: Mit Orfeusza. Inspiracje i reinterpretacje w europejskiej tradycji artystycznej (pod red. Sławomiry Żerańskiej-Kominek), Wydawnictwo słowo/ obraz terytoria, Gdańsk 2003
Musikanschauungen in Polen in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts w: Colloquium „Dvořák, Janáček and Their Time” (ed. Rudolf Pečman), Brno 1985
Musique en exil w: Polish Art Studies XIV, Ossolineum, Wrocław – Warszawa – Kraków 1992
Muzyka na obczyźnie w: Między Polską a światem. Kultura emigracyjna po 1939 roku (pod red. Marty Fik), Krąg, Warszawa 1992
Nieznana pieśń Karola Szymanowskiego w: Studia Hieronymo Feicht septuagenario dedicata, PWM, Kraków 1967
Norma i indywiduacja w sonatach Chopina w: Przemiany stylu Chopina. Studia et Dissertationes Instituti Musicologiae Universitatis Varsoviensis (pod red. Macieja Gołąba), seria B tom I, Musica Iagellonica, Kraków 1993
Orientalni inspiracii w muzici Szimanowskogo / Inspiracje orientalne w muzyce Szymanowskiego w: Szimanowskij i Ukraina / Szymanowski a Ukraina, Kirowogradskij Muzej Muzicznoj Kultury im. K. Szimanowskogo, Kirowograd 1998
„Orpheus” de Stravinsky – le mythe restitué w: Le Héros légendaire sur les scènes du théâtre et de l’opéra (ed. Irène Mamczarz), Leo S. Olschki Editore, Firenze 2001
Pieśni Karola Szymanowskiego w kontekście literackim i muzycznym jego czasów w: Pieśń w twórczości Karola Szymanowskiego i jemu współczesnych (pod red. Zofii Helman), Musica Iagellonica, Kraków 2001
Rola modelu stylistycznego w neoklasycznych utworach Igora Strawińskiego w: Studia musicologica. Aesthetica – Theoretica – Historica, PWM, Kraków 1979
Roman Palester w: Polish Art Studies XIII, Ossolineum, Wrocław – Warszawa – Kraków 1992
Roman Palester – kantata „Wisła” do słów Stefana Żeromskiego w: Muzyka polska 1945-1995 (pod red. Krzysztofa Droby, Teresy Maleckiej, Krzysztofa Szwajgiera), Akademia Muzyczna w Krakowie, Kraków 1996
Roman Palester: Hymnus pro gratiarum actione (Te Deum) w: Musicae sacrae ars et scientia. Roczniki teologiczno-kanoniczne, t. XXXIV, z. 7 (1987), Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin 1989
Schönberg jako teoretyk harmonii. Uwagi o „Strukturalnych funkcjach harmonii” w: Affetti musicologici. Księga Pamiątkowa z afektem ofiarowana Profesorowi Zygmuntowi Marianowi Szweykowskiemu w 70. rocznicę urodzin, Musica Iagellonica, Kraków 1999
Sprechintonation in der modernen Oper w: Secondo Convegno Europeo di Analisi Musicale, Studi e Testi 1 (ed. Rossana Dalmonte, Mario Baroni), Università degli Studi di Trento, Trento 1992
Szymanowski und der Neoklassizismus w: Karol Szymanowski in seiner Zeit (ed. Michał Bristiger, Roger Scruton, Petra Weber-Bockholdt), Wilhelm Fink Verlag, München 1984
Tematyka religijna w twórczości Szymanowskiego w: Stan badań nad muzyką religijną w kulturze polskiej, Wydawnictwa Akademii Teologii Katolickiej, Warszawa 1973
„The Devils of Loudun” by Krzysztof Penderecki. Genre-Form-Style w: Krzysztof Penderecki’s Music in the Context of the 20th Century Theatre. Studies, Essays and Materials (ed. Teresa Malecka), Akademia Muzyczna w Krakowie, Kraków 1999
Twórczość Karłowicza w oczach współczesnych w: Z życia i twórczości Mieczysława Karłowicza, PWM, Kraków 1970
Variations sur un thème de Chopin pour piano op. 22 de Serguei Rachmaninov w: Chopin and his Work in the Context of Culture (ed. Irena Poniatowska), vol. 2, Polska Akademia Chopinowska / Narodowy Instytut Fryderyka Chopina / Musica Iagellonica, Kraków 2003
Vom nationalen Stil der polnischen Musik 1918-1939 w: Colloquia musicologica. Brno 1972-1973, fasc. II: Idea nationis et musica moderna, Brno 1979
Wpływ Chopina na wczesną twórczość Karola Szymanowskiego w: The Book of the First International Musicological Congress devoted to the Works of Frederick Chopin, PWN, Warszawa 1963
Wydawnictwa muzyczne w: Polska współczesna kultura muzyczna, PWM, Kraków 1968
Z zagadnień warsztatu twórczego Karola Szymanowskiego na materiale jego szkiców w: Karol Szymanowski. Księga Sesji Naukowej poświęconej twórczości Karola Szymanowskiego, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 1964
Zasada cykliczności w „Pięciu poematach Charles’a Baudelaire’a” Klaudiusza Debussy’ego w: Muzykolog wobec dzieła muzycznego, Musica Iagellonica, Kraków 1999
Zofia Lissa w: 50 lat Instytutu Muzykologii Uniwersytetu Warszawskiego, Instytut Muzykologii UW, Warszawa 1998
Zur Modalität im Schaffen Szymanowskis und Janáčeks w: Colloquium Leoš Janáček et Musica Europea, Brno 1970
artykuły

Dramaturgiczna funkcja harmoniki w „Tristanie” Wagnera, „Muzyka” 1972 nr 1, s. 16-29
Dwie koncepcje historiografii muzycznej w pierwszej połowie XX wieku, „Muzyka” 2002, nr 3-4, s. 115-126
„Głosy z oddali”, „Muzyka” 1984 nr 1-2, s. 5-18
In Memory of Aleksander Tansman, „Polish Music” 1987 nr 3-4, s. 10-19
Intellekt und Phantasie in der Musik von Witold Lutosławski, „Muzikoloski Zbornik” XVIII (1982), s. 69-81
Koncepcja modalna w twórczości Szymanowskiego, Muzyka 1969 nr 4, s. 36-63
Muzycy i muzyka polska w Paryżu w okresie międzywojennym, „Muzyka” 1972 nr 2, s. 80-104
Muzyka polska między dwiema wojnami, „Muzyka” 1978 nr 3, s. 17-34
Od metody analitycznej Heinricha Schenkera do generatywnej teorii muzyki tonalnej, „Muzyka” 1986 nr 4, s. 43-58
„Osiem pieśni polskich” Francisa Poulenca, „Muzyka” 1996 nr 4, s. 3-14
Strukturalizm interwałowy w technice kompozytorskiej XX wieku, „Muzyka” 1975 nr 2, s. 33-46
Uchodził za zaginiony... Odnaleziony list Chopina do Dominika Dziewanowskiego, „Ruch Muzyczny” 2003 nr 5, s. 32-36
Zofia Lissa (1908-1980), „Zeitschrift für Musikpädagogik” 1982 nr 18 (Mai), s. 22-29
The Songs of Karol Szymanowski and his Contemporaries [wspólnie z Teresą Chylińską, Alistair Wightman], Polish Music Center at University of South California, Los Angeles 2002
edycje krytyczne vel redakcje naukowe wydawnictw nutowych

Karol Szymanowski Agawe op. 38, Demeter op. 37bis na alt solo, chór żeński i orkiestrę do słów Zofii Szymanowskiej w: Dzieła, t. 9, wstęp (s. 8-12), partytura (s. 18-73), komentarz rewizyjny (s. 75-76), PWM, Kraków 1975
Karol Szymanowski I Kwartet smyczkowy op. 37, II Kwartet smyczkowy op. 56 wstęp (s. IX-XII), partytura (s. 3-44), komentarz rewizyjny (s. 45-47), PWM, Kraków 1976
Karol Szymanowski I Streichquartett / 1st String Quartet op. 37, II Streichquartett / 2nd String Quartet op. 56 w: Gesamt-Ausgabe / Complete Edition, vol. 6, Einleitung / Preface (s. VI-IX), score (s. 3-44), Revisionsbericht / Editorial Notes (s. 45-52), PWM-Edition / Universal Edition, Kraków – Wien 1978
Karol Szymanowski Kantaten / Cantatas (Agave op. 38, Demeter op. 37bis, Stabat Mater op. 53, Veni Creator op. 57, Litanei an die Jungfrau Maria Litany to the Virgin Mary op. 59) w: Gesamt-Ausgabe / Complete Edition, vol. 4, Einleitung / Preface (s. VI-XI), score (s. 6-173), Revisionsbericht / Editorial Notes (s. 175-195), PWM-Edition / Universal Edition, Kraków – Wien 1979
Karol Szymanowski König Roger / King Roger op. 46 w: Gesamt-Ausgabe / Complete Edition, vol. 14, Einleitung / Preface (s. VI-VII), score (s. 1-312), Revisionsbericht / Editorial Notes (s. 313-343), PWM-Edition / Universal Edition, Kraków – Wien 1973
Karol Szymanowski Król Roger op. 46 w: Dzieła, t. 23 [wspólnie z Adamem Mrygoniem], wstęp (s. IX-XIV), partytura (s. 1-312), komentarz rewizyjny (s. 313-327), PWM, Kraków 1973
Karol Szymanowski Mandragora op. 43, Fürst Potemkin / Prince Potemkin op. 51 w: Gesamt-Ausgabe / Complete Edition, vol. 16, Einleitung / Preface (s. VI-XV), score (s. 3-134), Revisionsbericht / Editorial Notes (s. 135-160), PWM-Edition / Universal Edition, Kraków – Wien 1997
Karol Szymanowski Mandragora op. 43, Kniaź Patiomkin op. 51 w: Dzieła, t. 25, wstęp (s. XV-XXI), partytura (s. 3-134), komentarz rewizyjny (s. 139-148), PWM, Kraków 1990
Karol Szymanowski Stabat Mater op. 53 na głosy solowe, chór mieszany i orkiestrę w: Dzieła, t. 7, wstęp (s. 9-14), partytura (s. 17-71), komentarz rewizyjny (s. 72-73), PWM, Kraków 1965
Karol Szymanowski Veni Creator op. 57 na sopran, chór mieszany i orkiestrę do słów Stanisława Wyspiańskiego, Litania do Marii Panny op. 59, dwa fragmenty na sopran, chór żeński i orkiestrę do słów Jerzego Lieberta w: Dzieła, t. 8, wstęp (s. 8-12), partytura (s. 15-63), komentarz rewizyjny (s. 65-69), PWM, Kraków 1975
hasła encyklopedyczne

Albeniz Isaac w: Encyklopedia Muzyczna PWM (część biograficzna pod red. Elżbiety Dziębowskiej), t. „ab”, PWM, Kraków 1979
Austriacka muzyka w: Encyklopedia Muzyki (pod red. Andrzeja Chodkowskiego), Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1995
Baird Tadeusz w: Komponisten der Gegenwart (Hg. Hanns-Werner Heister, Walter-Wolfgang Sparrer), edition text + kritik, München 1992-
Bellini Vincenzo w: Encyklopedia Muzyczna PWM (część biograficzna pod red. Elżbiety Dziębowskiej), t. „ab”, PWM, Kraków 1979
Boito Arrigo w: Encyklopedia Muzyczna PWM (część biograficzna pod red. Elżbiety Dziębowskiej), t. „ab”, PWM, Kraków 1979
Debussy Claude [wspólnie ze Stefanem Jarocińskim] w: Encyklopedia Muzyczna PWM (część biograficzna pod red. Elżbiety Dziębowskiej), t. „cd”, PWM, Kraków 1984
Gliński Mateusz w: Encyklopedia Muzyczna PWM (część biograficzna pod red. Elżbiety Dziębowskiej), t. „efg”, PWM, Kraków 1987
Górecki Henryk Mikołaj w: Komponisten der Gegenwart (Hg. Hanns-Werner Heister, Walter-Wolfgang Sparrer), edition text + kritik, München 1992-
Hauptmann Moritz w: Encyklopedia Muzyczna PWM (część biograficzna pod red. Elżbiety Dziębowskiej), t. „hij”, PWM, Kraków 1993
Hegel Georg w: Encyklopedia Muzyczna PWM (część biograficzna pod red. Elżbiety Dziębowskiej), t. „hij”, PWM, Kraków 1993
Hindemith Paul w: Encyklopedia Muzyczna PWM (część biograficzna pod red. Elżbiety Dziębowskiej), t. „hij”, PWM, Kraków 1993
Huberman Bronisław w: Encyklopedia Muzyczna PWM (część biograficzna pod red. Elżbiety Dziębowskiej), t. „hij”, PWM, Kraków 1993
Krenz Jan w: Encyklopedia Muzyczna PWM (część biograficzna pod red. Elżbiety Dziębowskiej), t. „klł”, PWM, Kraków 1997
Laks Szymon w: Encyklopedia Muzyczna PWM (część biograficzna pod red. Elżbiety Dziębowskiej), t. „klł”, PWM, Kraków 1997
Meyer Krzysztof w: Encyklopedia Muzyczna PWM (część biograficzna pod red. Elżbiety Dziębowskiej), t. „m”, PWM, Kraków 2000
Meyer Krzysztof w: Komponisten der Gegenwart (Hg. Hanns-Werner Heister, Walter-Wolfgang Sparrer), edition text + kritik, München 1992-
Moszumańska-Nazar Krystyna w: Komponisten der Gegenwart (Hg. Hanns-Werner Heister, Walter-Wolfgang Sparrer), edition text + kritik, München 1992-
Niemiecka muzyka w: Encyklopedia Muzyki (pod red. Andrzeja Chodkowskiego), Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1995
Nowak-Romanowicz Alina w: The New Grove Dictionary of Music and Musicians. Second Edition (ed. Stanley Sadie), vol. 18, Macmillan Publishers Limited, London 2001
Palester Roman w: Encyklopedia Muzyczna PWM (część biograficzna pod red. Elżbiety Dziębowskiej), t. „n-pa”, PWM, Kraków 2002
Palester Roman w: Komponisten der Gegenwart (Hg. Hanns-Werner Heister, Walter-Wolfgang Sparrer), edition text + kritik, München 1992-
Palester Roman w: The New Grove Dictionary of Music and Musicians. Second Edition (ed. Stanley Sadie), vol. 18, Macmillan Publishers Limited, London 2001
Perz Mirosław w: The New Grove Dictionary of Music and Musicians. Second Edition (ed. Stanley Sadie), vol. 19, Macmillan Publishers Limited, London 2001
Polen. 20. Jahrhundert w: Die Musik in Geschichte und Gegenwart. Zweite, neubearbeitete Ausgabe (Hg. Ludwig Finscher), Sachteil 7, Bärenreiter / Metzler, Kassel / Stuttgart 1997
Poźniak Włodzimierz w: The New Grove Dictionary of Music and Musicians. Second Edition (ed. Stanley Sadie), vol. 20, Macmillan Publishers Limited, London 2001
Reiss Józef w: The New Grove Dictionary of Music and Musicians. Second Edition (ed. Stanley Sadie), vol. 21, Macmillan Publishers Limited, London 2001
Rudziński Zbigniew w: Komponisten der Gegenwart (Hg. Hanns-Werner Heister, Walter-Wolfgang Sparrer), edition text + kritik, München 1992-
Serocki Kazimierz w: Komponisten der Gegenwart (Hg. Hanns-Werner Heister, Walter-Wolfgang Sparrer), edition text + kritik, München 1992-
Szczepańska Maria w: The New Grove Dictionary of Music and Musicians. Second Edition (ed. Stanley Sadie), vol. 24, Macmillan Publishers Limited, London 2001
Szwajcarska muzyka w: Encyklopedia Muzyki (pod red. Andrzeja Chodkowskiego), Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1995
Szymanowski Karol w: Encyklopedia Muzyki (pod red. Andrzeja Chodkowskiego), Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1995