Polmic - FB

muzykolodzy (D)

A B C D E F G H I J K L Ł M N O P R S T V W Z

J. Katarzyna Dadak-Kozicka,

etnomuzykolog; ur. 1 stycznia 1944, Kazimierza Wielka. W latach 1965-1970 odbyła studia w Instytucie Muzykologii Uniwersytetu Warszawskiego zakończone pracą magisterską o mongolskich śpiewach tradycyjnych. Od 1970 do 1978 była asystentem w Instytucie Muzykologii, gdzie prowadziła wykłady z etnomuzykologii i historii muzyki. W 1979 otrzymała doktorat na podstawie pracy Słowiańskie pieśni żniwne. Próba typologii muzycznej. W latach 1978-2003 prowadziła wykłady z zakresu folkloru, historii muzyki i technologii pracy naukowej w Akademii Muzycznej w Warszawie, najpierw jako asystent, następnie adiunkt i od 1998 profesor. W 1985 uzupełniała kwalifikacje w Międzynarodowym Instytucie Zoltana Kodálya w Kecskemét na Węgrzech. Od 1986 do 2002 pracowała także w Instytucie Sztuki Polskiej Akademii Nauk, gdzie w 1997 uzyskała stopień doktora habilitowanego na podstawie pracy Folklor sztuką życia. U źródeł antropologii muzyki.

W latach 1988-90 prowadziła – jako kierownik tematu Tradycja ludowa i narodowa a procesy edukacyjne, wchodzącego w skład tematu resortowego Edukacja muzyczna w Polsce – badania dotyczące rozumienia muzyki, znajomości tradycji i postaw wobec muzyki w 22 wybranych szkołach Polski. Wyniki badań zostały zaprezentowane m.in podczas VII European Seminar in Ethnomusicology w Berlinie w 1990. Zajmując się teorią edukacji muzycznej jest zaangażowana w adaptację metody wychowania muzycznego Kodálya do polskich warunków, do 1988 wykłada na Polsko-Węgierskich Seminariach Kodályowskich dla studentów uczelni muzycznych i nauczycieli. W latach 2002-2003 była kierownikiem Studium Zoltana Kodálya w Akademii Muzycznej w Warszawie i zorganizowała Polsko-Węgierskie Seminarium Kodályowskie w Cieszynie połączone z Międzynarodową Konferencją w 120-lecie urodzin Zoltana Kodálya i Karola Szymanowskiego. Od 2003 wykłada propedeutykę folkloru, historię muzyki, formy oraz prowadzi prace magisterskie i doktorskie na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego.

Była recenzentem jednej pracy habilitacyjnej, 4 doktorskich i 21 magisterskich.

Brała udział w pracach jury Konkursu Związku Kompozytorów Polskich im. ks. prof. Hieronima Feichta dla młodych muzykologów oraz festiwali folklorystycznych w Węgorzewie i Płocku.

Katarzyna Dadak-Kozicka od 1988 do 2003 roku pełniła funkcję wiceprzewodniczącej, a od 2003 jest przewodniczącą Koła Kodályowskiego Polskiej Sekcji ISME. W latach 1997-2001 i 2003-2011, jako przewodnicząca Sekcji Muzykologów Związku Kompozytorów Polskich, organizowała coroczne Ogólnopolskie Konferencje Muzykologiczne ZKP. Od 2001 do 2003 była Sekretarzem Generalnym ZKP.

Została odznaczona przez Rząd Węgierski Medalem Zoltana Kodálya za prace nad polską adaptacją koncepcji Kodálya (1982) oraz Medalem Komisji Edukacji Narodowej (2002).


aktualizacja: grudzień 2014

literatura wybrana

Bielawski Ludwik Dadak-Kozicka Katarzyna w: Encyklopedia Muzyczna PWM (część biograficzna pod red. Elżbiety Dziębowskiej), t. „cd – suplement”, PWM, Kraków 2001

publikacje

książki

Folklor sztuką życia. U podstaw antropologii muzyki, Instytut Sztuki PAN, Warszawa 1996
Śpiewajże mi jako umiesz, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 1992
rozprawy

Szymanowski and Kodály on Music in the Life of Man and the Nation w: 'Warsaw Autumn' as a Realization of Karol Szymanowski's Vision of Modern Polish Music, Związek Kompozytorów Polskich, Warszawa 2007
Antropologiczna perspektywa wiedzy o muzyce i jej znaczenie dla kształcenia muzycznego w: Zeszyty Naukowe nr 8, Akademia Muzyczna w Warszawie, Warszawa 1982
Christmas Carols or the Art of Greetings w: Following Zoltan Kodály in Poland, Akademia Muzyczna w Warszawie, Warszawa 1999
Dzieło Zoltana Kodálya. O mocy muzyki i odpowiedzialności artysty wprowadzenie do Zoltan Kodály o edukacji muzycznej. Pisma wybrane (pod red. Mirosławy Jankowskiej), Akademia Muzyczna w Warszawie, Warszawa 2002
Folklor muzyczny w polskiej adaptacji Kodálya. O zagadnieniu rodzimości sztuki w: Oskar Kolberg – prekursor antropologii kultury (pod red. Ludwika Bielawskiego, J. Katarzyny Dadak-Kozickiej), Instytut Sztuki PAN, Warszawa 1995
Folklor w kształceniu nauczycieli wychowania muzycznego w: Zeszyty Naukowe nr 2, Instytut Kultury, Warszawa 1984
Idea Kodálya w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie w: Zoltan Kodály i jego pedagogika muzyczna (pod red. Mirosławy Jankowskiej, W. Jankowskiego), Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 1990
Inspiracje w folklorze i folklor jako inspiracja w: Inspiracje w muzyce XX wieku (pod red. Alicji Martackiej-Kościelny), Związek Kompozytorów Polskich, Warszawa 1993
Interpretacja jako wyraz wspólnoty. Rozważania o muzyce obrzędowej w: Interpretacja muzyki, red. L. Bielawski, K. Dadak-Kozicka, Związek Kompozytorów Polskich - Instytut Sztuki PAN, Warszawa 1998
Kodalyowska idea muzyki jako swoistego języka – rola muzyki ludowej w: Zeszyty Naukowe nr 8, Akademia Muzyczna w Warszawie, Warszawa 1982
Levels of Formal Organisation of Spring Carols from North-East Poland w: Probleme der Volksmusikforschung (ed. Hartmut Braun), Verlag Peter Lang, Bern 1990
Long-sounding notes and ornamentation as characteristic qualities of musical expression in Slavic harvest songs and as a relict of a contemplative culture w: Traditional Musical Cultures in Central-Eastern Europe, red. P. Dahlig, Uniwersytet Warszawski - Instytut Muzykologii, Warszawa 2009
Mowa muzyczna a język muzyczny. O możliwościach i ograniczeniach solmizacji relatywnej w: Myślenie muzyczne a metoda solmizacji relatywnej (pod red. Mirosławy Jankowskiej, W. Jankowskiego), Akademii Muzycznej w Warszawie, Warszawa 1997
Muzyka jako współodczuwanie. Folklor inspiracją dla nowej edukacji w: Wychowanie muzyczne. Stan badań a praktyka edukacyjna (pod red. Andrzeja Białkowskiego), Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 1995
Muzyka jako wyraz przemian kultury w świetle twórczości Zoltana Kodálya w: Muzykologia wobec przemian kultury i cywilizacji (pod red. Ludwika Bielawskiego, J. Katarzyny Dadak-Kozickiej, Agnieszki Leszczyńskiej), Instytut Sztuki PAN, Warszawa 2001
Muzyka tradycyjna jako inicjacja w kolejne etapy życia w: Człowiek – muzyka – psychologia (pod red. W. Jankowskiego i in.), Akademia Muzyczna w Warszawie, Warszawa 2000
O muzyce która płynie w człowieku w: Semantyka milczenia 2 (pod red. Kwiryny Handke), Slawistyczny Ośrodek Wydawniczy, Warszawa 2002
O odkrywaniu folkloru i sztuce mitologizacji w: Muzyka polska w okresie zaborów, Instytut Sztuki PAN / Związek Kompozytorów Polskich, Warszawa 1997
O trzech odmianach antropologii muzyki w: Muzyka w kontekście kultury (pod red. Małgorzaty Janickiej-Słysz, Teresy Maleckiej, Krzysztofa Szwajgiera), Akademia Muzyczna w Krakowie, Kraków 2001
O wielkiej i małej tradycji muzycznej w: Complexus effectuum musicologiae. Studia Miroslao Perz septuagenario dedicata (pod red. Tomasza Jeża), Rabid, Kraków 2003
O wymiarach i przejawach integracji przez muzykę w: Integrujące wartości muzyki (pod red. J. Katarzyny Dadak-Kozickiej, W. Jankowskiego), Akademia Muzyczna w Warszawie, Warszawa 2002
O zamieraniu i odradzaniu kultur muzycznych na przykładach folkloru północno-wschodniej Polski w: Europejski repertuar muzyczny na ziemiach Polski (pod red. Elżbiety Wojnowskiej, Ludwika Bielawskiego, J. Katarzyny Dadak-Kozickiej), Związek Kompozytorów Polskich / Biblioteka Narodowa, Warszawa 2003
Obrzęd i spektakl – dwa sposoby edukacji przez sztukę w: Edukacja muzyczna. Tożsamość i praktyka, red. A. Białkowski, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2006
Obudzić muzykę w dziecku. O integrującej mocy symboliki w: Nowe drogi rozwoju edukacji muzycznej w Polsce, red. A. Białkowski, Instytut Muzyki i Tańca, Warszawa 2012
Problemy analizy melodyki w: Ze studiów nad metodami w etnomuzykologii (pod red. Anny Czekanowskiej, Ludwika Bielawskiego), Ossolineum, Wrocław – Warszawa – Kraków – Gdańsk 1975
Spektakl i widowisko – dwie formy edukacji przez sztukę w: Powszechna edukacja muzyczna a wyzwania współczesności (pod red. Andrzeja Białkowskiego), Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2000
The Attitude of Polish Teenagers Towards Music w: VII European Seminar in Ethnomusicology. Pre-publication of conference papers (ed. Max Peter Baumann, Ulrich Wegner, Artur Simon), Internationales Institut für vergleichende Musikstudien und Dokumentation, Berlin 1990
Transformations of Multi-ethnic Musical Cultures of North-Eastern Poland w: Musicology Today. European Context of Polish Music Culture (pod red. Zofii Helman), Związek Kompozytorów Polski, Warszawa 2004
Usłyszeć muzykę, która płynie w: Muzyczne związki w sztuce dla dziecka, red. G. Leszczyński, Centrum Sztuki Dziecka, Poznań 2014
Uwagi o strukturze wykształcenia ogólnomuzycznego uczniów szkół muzycznych w świetle wyników badań Testami Wykształcenia Ogólnomuzycznego (TWOM) w: Zeszyty Naukowe nr 11, Akademia Muzyczna w Warszawie, Warszawa 1985
Wobec tradycji – poufałość oraz bojaźń i drżenie w: Muzykologia u progu III tysiąclecia, Instytut Sztuki PAN / Akademia Muzyczna w Warszawie, Warszawa 2000
Współodczuwanie muzyki jako szansa porozumienia w: Komunikacja międzykulturowa (pod red. A. Tyszki), Instytut Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 1994
Źródło i tekst w antropologii muzyki. Rozważania o integralności dzieła folkloru w: Źródła muzyczne - Krytyka, analiza, interpretacja, red. L. Bielawski, K. Dadak-Kozicka, Związek Kompozytorów Polskich - Instytut Sztuki PAN, Warszawa 1999
artykuły

'Music For Everyone' According to Kodály and Szymanowski, „Bulletin of the International Kodály Society”, Spring 2011, vol. 36 no. 1, s. 12-19
Aktualność Kodálya, „Wychowanie muzyczne w szkole” 2003 nr 2, s. 56-63
Desakralizacja folkloru – przejawy muzyczne i kulturowe, „Pro Musica Sacra”, 2013 nr 11, s. 41-52
Epika mongolska jako przedmiot studiów i interpretacji, „Muzyka” 1972 nr 3, s. 65-80
Ewolucja rodzimości w postawie twórczej Karola Szymanowskiego, „Polski Rocznik Muzykologiczny” 2007-2008, s. 79-96
Folklor a edukacja muzyczna. Miedzy amatorstwem a profesjonalizmem, „Kwartalnik Polskiej Sekcji ISME” 1985 nr 3
Jan Karłowicz – twórca naukowych podstaw polskiej antropologii kultury, „Polski Rocznik Muzykologiczny” 2006, s. 241-258
Kategoria twórczości w edukacji muzycznej, „Polski Rocznik Muzykologiczny” 2009, s. 55-72
Kolędy wiosenne w cyklu dorocznym i ich symbolika, „Kwartalnik Polskiej Sekcji ISME” 1997 nr 3
Ku integralnej edukacji przez sztukę, „Aspiracje”, Jesień 2010, s. 30-34
Music-making as an expression of the truth about man and his community, „Bulletin of the International Kodály Society” 2001 vol. 26, s. 13-18
Muzyka jako portret człowieka i narodu, „Ruch Muzyczny” 1998 nr 17, s. 6-8
Nauczane folkloru w średnich szkołach muzycznych czyli wstęp do kodalyowskiej edukacji integralnej, „Kwartalnik Polskiej Sekcji ISME” 1989 nr 1
Norwid o powadze sztuki, „Kwartalnik Polskiej Sekcji ISME” 1995 nr 2
O polskiej adaptacji idei Kodálya, „Kwartalnik Polskiej Sekcji ISME” 1988 nr 2
On the Values of Folk Music in the Polish Adaptation of the Kodály Concept, „Bulletin of the International Kodály Society” 1987 nr 2
Oskar Kolberg – nowator i prekursor, „Ruch Muzyczny” 1976 nr 18, s. 3-4
Pionowy wymiar antropologii muzyki, „Muzyka” 1999 nr 2, s. 115-132
Początek powojennej batalii o muzykę w świetle dokumentów z Walnych Zebrań ZKP, „Polski Rocznik Muzykologiczny” 2011, s. 183-216
Poczucie rodzimości a postawy wobec muzyki w świetle koncepcji Kodálya, „Kwartalnik Polskiej Sekcji ISME” 1992 nr 1
Rodzimość muzyki według XIX-wiecznych folklorystów, „Polski Rocznik Muzykologiczny 2004”, s. 113-132
Sekcja Muzykologów ZKP na progu III tysiąclecia w: Nowa dekada. Związek Kompozytorów Polskich 1995-2005, Polskie Centrum Informacji Muzycznej POLMIC, Warszawa 2006
Solmizacja relatywna – klucz do języka czy do mowy muzycznej?, „Kwartalnik Polskiej Sekcji ISME” 1996 nr 3/4, s. 50-57
Środowisko rodzinne muzyków – próba typologii, „Komunikaty Instytutu Kultury” 1981
Styl pieśni – styl życia. Rozważania ilustrowane przykładami folkloru Podlasia, „Polski Rocznik Muzykologiczny” 2005, s. 201-222
Sztuka i tradycja wobec edukacji przyszłości, „Ruch Muzyczny” 1995 nr 18, s. 6-7
The Knowledge of Musical Folklore and Attitude Towards Music, „Bulletin of the International Kodály Society” 1990 vol. 1
Twórca wobec ojczyzny i obczyzny, „Polski Rocznik Muzykologiczny” 2010, s. 165-171
W stronę Kodálya, „Kwartalnik Polskiej Sekcji ISME” 1985 nr 1
Władysław Skierkowski – zapomniany odkrywca folkloru kurpiowskiego, „Aspiracje”, Wiosna 2012, s. 24-29
Z doświadczeń nad analizą i kształtowaniem programu badawczego słowiańskich pieśni żniwnych, „Muzyka” 1974 nr 3, s. 12-19
redakcje naukowe

Europejski repertuar muzyczny na ziemiach Polski, Związek Kompozytorów Polskich / Biblioteka Narodowa, Warszawa 2003
Integrujące wartości muzyki, Akademia Muzyczna w Warszawie / Uniwersytet Śląski, Warszawa – Cieszyn 2001
Interpretacja muzyki, Instytut Sztuki PAN / Akademia Muzyczna w Warszawie, Warszawa 1998
Muzykologia u progu trzeciego tysiąclecia, Instytut Sztuki PAN / Akademia Muzyczna w Warszawie, Warszawa 2000
Muzykologia wobec przemian kultury i cywilizacji, Instytut Sztuki PAN, Warszawa 2001
Oskar Kolberg – prekursor antropologii kultury, Instytut Sztuki PAN, Warszawa 1995
Źródła muzyczne – krytyka, analiza i interpretacja, Instytut Sztuki PAN, Warszawa 1999