Polmic - FB

muzykolodzy (S)

A B C D E F G H I J K L Ł M N O P R S T V W Z

Jerzy Stankiewicz,

muzykolog; ur. 4 czerwca 1944, Wilno. W latach 1962-68 studiował muzykologię pod kierunkiem Michała Bristigera, Michała Józefa Chomińskiego, ks. Hieronima Feichta, Zofii Lissy i Marian Sobieskiego oraz historię sztuki na Uniwersytecie Warszawskim. W latach 1969-70 pogłębiał wiedzę z zakresu muzykologii u Luigi Rognoniego i Paolo Emilio Carapezzy oraz historii sztuki u Marii Grazii Paolini na Università degli Studi w Palermo. W 1970 otrzymał stypendium Uniwersytetu Bolońskiego, w ramach którego odbył staż i studiował sztukę oraz ikonografię mozaiki w Rawennie. W latach 1971-74 kontynuował studia pod kierunkiem Elżbiety Dziębowskiej w Katedrze Historii i Teorii Muzyki Uniwersytetu Jagiellońskiego, które zakończył  pracą magisterską z wyróżnieniem: „Réveil des Oiseaux” Oliviera Messiaena. W 1977 został stypendystą Rządu Francuskiego i odbył staż u Oliviera Messiaena w Konserwatorium Paryskim, w latach 1989-91 w Centre Acanthe w Awinionie (dyr. Claude Samuel), a w latach 1990-2007 wielokrotnie uzyskał stypendia Fundacji „Pro Helvetia” na pobyty badawcze w Szwajcarii i na Ukrainie.  
W 1974 rozpoczął pracę w Polskim Wydawnictwie Muzycznym na stanowisku redaktora merytorycznego i kontynuował ją do 1989. Jednocześnie w latach 1979-89 pracował jako sekretarz redakcji „Res Facta” oraz redaktor „Biblioteki Res Facta” i „Pagine”. W latach 1978-81 oraz 1991-98 prowadził autorskie cykle audycji w Polskim Radiu – Program 2 i 3 (Dzieła Oliviera Messiaena, Mistrzowskie interpretacje dzieł Oliviera Messiaena, Inny świat Oliviera Messiaena, 700 lat muzyki szwajcarskiej), Radiu Mariackim w Krakowie (Muzyka zwierciadłem duszy) oraz Radiu Kraków (Muzyka kompozytorów krakowskich).
Zorganizował wiele koncertów promocyjnych polskiej muzyki współczesnej i wygłosił w wielu ośrodkach europejskich oraz Stanach Zjednoczonych wykłady o polskiej muzyce, m.in. w uczelniach: Florida International University w Miami, Uniwersytecie św. Józefa w Bejrucie, Uniwersytecie w Zurychu, Uniwersytecie Mateja Beli w Bańskiej Bystrzycy, Uniwersytecie Wołyńskim w Łucku, w Akademiach Muzycznych we Lwowie, Kijowie i Mińsku. Przedstawił referaty i komunikaty na seminariach, konferencjach i międzynarodowych kongresach, m.in. w Birmingham, La Grave, La Chaux-de-Fonds, Görlitz, Oberammergau oraz w Chinach na Światowym Kongresie Muzycznym Yang-qin i Beijing Forum, a także liczne wykłady i prelekcje w takich ośrodkach, jak Berno, Pezinok, Znojmo, Kiszyniów, Witebsk, Równe, Ostróg, Tarnopol, Winnica, Drohobycz, Kołomyja, Użhorod, Kirowograd, Światogorsk (koło Doniecka), ponadto w Instytutach Polskich w Paryżu i w Bratysławie oraz w Ambasadach RP w Moskwie i w Pradze.
Jerzy Stankiewicz działa aktywnie w Związku Kompozytorów Polskich. W 1994 rozpoczął trwającą do dzisiaj współpracę ze środowiskiem słowackim, w 1995 ze Związkiem Kompozytorów Ukrainy, w 1997 ze Związkiem Kompozytorów Białorusi, a w 1998 z kompozytorami Mołdawii, mającą na celu promocję polskiej muzyki współczesnej w krajach sąsiadujących, za co w 2004 otrzymał Nagrodę Honorową Związku Kompozytorów Polskich. W 1994 został wybrany prezesem Oddziału Krakowskiego ZKP, w latach 1995-99 sprawował także funkcję wiceprezesa Zarządu Głównego ZKP. W 1994 zorganizował nową edycję programową Dni Muzyki Kompozytorów Krakowskich, przekształcając je w międzynarodowy festiwal muzyki współczesnej (do dziś 16 edycji, w tym festiwale pamięci Marka Stachowskiego i Krystyny Moszumańskiej-Nazar), którego jest dyrektorem artystycznym. Ponadto zorganizował w Krakowie dwa festiwale muzyki Oliviera Messiaena (1989, 2002), konferencję interdyscyplinarną „Message Kwartetu na koniec Czasu O. Messiaena" (2002), Festiwal Franka Martina (1991) oraz festiwal muzyki kanadyjskiej (1996). Jest  inicjatorem i od 2004 dyrektorem artystycznym, we współpracy z Filharmonią Wołyńską, pięciu edycji Międzynarodowego Festiwalu Pogranicza Muzyki Współczesnej im. Igora Strawińskiego („Strawiński i Ukraina”) w Uściługu i Łucku na Wołyniu (Ukraina).
Od 1991 należy do Société Frank Martin w Genewie, w latach 1995-98 był członkiem Rady Kultury przy Wojewodzie Krakowskim; od 1996 jest członkiem Komisji Stypendiów Twórczych przy Prezydencie miasta Krakowa, od 2003 członkiem honorowym Stowarzyszenia Mieszany Chór Mariański w Krakowie.
W 2001 został odznaczony Medalem Gustawa Mahlera za współpracę z Międzynarodowym Festiwalem Sztuki Chóralnej w Jihlavie i promocję polskiej muzyki chóralnej w Czechach. W 2006 otrzymał Złotą Odznakę Libańskiego Wyższego Konserwatorium w Bejrucie za promocję muzyki współczesnej. W 2008 przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego wyróżniony został srebrnym medalem „Zasłużony dla Kultury - Gloria Artis”, zaś 28 kwietnia 2009 otrzymał tytuł doktora honoris causa Akademii Muzycznej im. Mykoły Łysenki we Lwowie.
Wielu kompozytorów dedykowało Jerzemu Stankiewiczowi swoje utwory, m.in. Roman Berger, Zbigniew Bujarski, Aleksander Gabryś, Ryszard Gabryś, Halina Gareława, Krzysztof Kostrzewa, Ołeksandr Kozarenko, Juliusz Łuciuk, Krystyna Moszumańska-Nazar, Eugeniusz Popławski, Katarzyna Stępniewska, Paweł Sydor, Igor Szczerbakow. 4 czerwca 2009 w ramach 21. Międzynarodowych Dni Muzyki Kompozytorów Krakowskich odbył się koncert jubileuszowy Jerzego Stankiewicza, na którym wykonano osiem dedykowanych mu utworów kompozytorów polskich, ukraińskich i białoruskich.

Najnowsza publikacja Jerzego Stankiewicza:
Olivier Messiaen à la guerre et en captivité au Stalag VIII A de Görlitz dans l’optique des recherches polonaises. Rectifications et compléments, w : « La Revue du Conservatoire de Paris » nr 7, CNSMDP, Paryż 2019; dostęp online : http://larevue.conservatoiredeparis.fr/index.php?id=2318

literatura wybrana

(red.) Jubileusz Olecczanina (W podzięce Jerzemu Stankiewiczowi), „Tygodnik Olecki” 2004 nr 26 (340), s. 12-13
(red.) Skarbiec dobra. Chór „Gloria” na festiwalu „Confiteor” [wywiad z Jerzym Stankiewiczem], „Postup. Lwowska gazeta codzienna” 2000 nr 111
Boss Roger Festival Frank Martin, „Revue Musicale de Suisse romande” 1991 nr 3, s. 181-183
Brzeźniak Marek Jubileusz z polskim akcentem [o przyznaniu godności doktora h.c. Akademii Muzycznej we Lwowie], „Ruch Muzyczny" 2009 nr 13, s. 9
Dziębowska Elżbieta Stankiewicz Jerzy w: Encyklopedia Muzyczna PWM (część biograficzna pod red. Elżbiety Dziębowskiej), t. „sm-ś”, PWM, Kraków 2007
Grabowski Wołodymyr Nasz prijatiel - Jerzy Stankiewicz, "Ukrainska Muzyczna Gazieta", (Kijów) 2005 nr 2 (kwiecień-maj)
Malatańska Agnieszka Szkoła krakowska przede wszystkim, [wywiad z Jerzym Stankiewiczem], „Dziennik Polski” 2004 nr 117, s. 17
Pasternak T. Krakow i Witebsk objediniła muzyka. Gość naszej redakcji polski muzykolog Jerzy Stankiewicz, przewodniczący Krakowskiego Oddziału ZKP, mający rodzinne więzy z naszym miastem, „Narodnaje Słowa” 2001 nr 145, s. 8
Wawryszczuk Agata [red.] Kto jest kim w Krakowie? Jerzy Stankiewicz. Ankieta, „Dziennik Polski” 2003 nr 238, s. 13
Woźna-Stankiewicz Małgorzata 20 lat festiwalu muzyki współczesnej „Dni Muzyki Kompozytorów Krakowskich” w: Międzynarodowy Festiwal Muzyki Współczesnej. 20. Jubileuszowe Dni Muzyki Kompozytorów Krakowskich, Kraków 2008
Woźniakowska Anna Upór i żarliwość, „Kraków” 2009 nr 6, s. 34
Woźniakowska Anna Z sali koncertowej. W podzięce Jerzemu Stankiewiczowi, „Dziennik Polski” 2004 nr 132, s. 31

publikacje

książki

Olivier Messiaen. Człowiek i artysta w Stalagu VIII A w Görlitz. Przewodnik biograficzny na otwarcie Europejskiego Centrum Edukacyjno-Kulturalnego, Zgorzelec-Görlitz, Meetingpoint Musik Messiaen, Musica Iagiellonica - Fundacja Centrum Wspierania Przedsiębiorczości, Kraków - Zgorzelec 2014
Олів’є  Месьян. Людина і мистець у Шталазі VІІІ А в Ґирліці przeł. Wołodymyr Hrabowski, Towarzystwo Naukowe im. Szewczenki we Lwowie - Wydawnictwo „Poswit” w Drohobyczu, Lwów - Drohobycz 2019
rozprawy

Ile wykonań „Kwartetu na koniec Czasu” Oliviera Messiaena odbyło się w Stalagu VIII A w Görlitz? Nowe fakty i hipotezy 70 lat później,  w: "Res Facta Nova" nr 12 (21), PTPN, Poznań 2011
Constantin Regamey: une polonité manifeste w: Constantin Regamey (1907-1982). Inventaire du fonds musical précédé du Catalogue des oeuvres (pod redakcją Jean-Louis Matthey, Martine Rey-Lanini), Bibliothèque Cantonale et Universitaire w Lozannie, Lozanna 1999
Dzieła Oliviera Messiaena i ich wykonania w Polsce w: La Cité céleste. Niebiańskie Jeruzalem. Recepcja twórczości Oliviera Messiaena. Materiały Międzynarodowej Konferencji Naukowej, Wrocław, 11-12 grudnia 1998 (pod red. Grażyny Pstrokońskiej-Nawratil, Marii Zduniak), Akademia Muzyczna we Wrocławiu, Wrocław 2000
Konstanty Regamey (1907-1982) – indywidualność poliwalentna w: Donum Natalicum. Studia Thaddaeo Przybylski octogenario dedicata (pod red. Alicji Jarzębskiej i Andrzeja Sitarza), Musica Iagellonica, Kraków 2007
Konstanty Regamey (1907-1982) – polyvalentná indyvidualita w: K pocte Alexandra Moyzesa a L'udovíta Rajtera (pod red. L'ubomíra Chalupki), Slovenská muzikologická asociácia pri Slovenskej hudobnej únii, Bratysława 2007
Konstanty Regamey w Szwajcarii w: Konstanty Regamey – oblicza polistylizmu. Materiały sympozjum poświęconego twórczości Konstantego Regameya, Warszawa 29-30 maja 1987 (red. K. Tarnawska-Kaczorowska), Sekcja Muzykologów Związku Kompozytorów Polskich, Warszawa 1988
Konstanty Regamey – nie utracona polskość w: Muzykolog wobec dzieła muzycznego. Zbiór prac dedykowanych doktor Elżbiecie Dziębowskiej w 70. rocznicę urodzin (pod red. Małgorzaty Woźny-Stankiewicz, Zofii Dobrzańskiej-Fabiańskiej), Musica Igiellonica, Kraków 1999
„Litania do Najświętszej Maryi Panny” Floriana Dąbrowskiego z perspektywy twórczości litanijnej w: Melos. Logos. Etos. Materiały z sympozjum poświęconego twórczości Floriana Dąbrowskiego, Stefana Kisielewskiego, Zygmunta Mycielskiego (pod red. Krystyny Tarnawskiej-Kaczorowskiej), Związek Kompozytorów Polskich, Warszawa 1987
„Litánia k Najsvätejšej Márii Panne" Floriana Dabrowského z perspektívy litániovej tvorby, „Slovenská Hudba” 1995 nr 1, s. 128-134
Muzikołog i potrieba pierieżittja żiwoj muzyki [wykład doktorski w Akademii Muzycznej we Lwowie, 28 kwietnia 2009, opublikowany w zbiorze prac muzykologicznych] w: Kompozitor i suczasnist, Akademia Muzyczna im. Piotra Czajkowskiego w Kijowie, Kijów 2009
O pierwszym wykonaniu „Kwartetu na koniec Czasu” Oliviera Messiaena w Stalagu VIII A w Görlitz. Casus dzieła szczególnego w: Olivier Messiaen we wspomnieniach i refleksji badawczej (pod red. Marty Szoki i Ryszarda D. Golianka), Akademia Muzyczna im. G. i K. Bacewiczów w Łodzi, Łódź 2009
Oddział Krakowski. Nasze dziesięciolecie, w Krakowie, Europie i za wschodnią granicą w: Nowa dekada. Związek Kompozytorów Polskich, 1995-2005 (pod red. Izabeli Zymer), Polskie Centrum Informacji Muzycznej, Warszawa 2006
Olivier Messiaen w Polsce w: La Cité céleste. Niebiańskie Jeruzalem. Recepcja twórczości Oliviera Messiaena. Materiały Międzynarodowej Konferencji Naukowej, Wrocław, 11-12 grudnia 1998 (pod red. Grażyny Pstrokońskiej-Nawratil, Marii Zduniak), Akademia Muzyczna we Wrocławiu, Wrocław 2000
Piotr Perkowski w Paryżu (1925-30) w: Piotr Perkowski. Życie i dzieło (pod red. Mariana Borkowskiego), Akademia Muzyczna w Warszawie, Warszawa 2003
Poglądy estetyczne Paderewskiego w: Warsztat kompozytorski, wykonawstwo, koncepcje polityczne Ignacego Jana Paderewskiego. Materiały z sesji naukowej, Kraków 3-6 maja 1991 (pod red. Wojciecha Marchwicy, Andrzeja Sitarza), Musica Iagellonica, Kraków 1991
Śmierć Karola Szymanowskiego. O nieznanym dokumencie z kliniki du Signal w Lozannie w: Karol Szymanowski w perspektywie kultury muzycznej przeszłości i przyszłości (pod redakcją Zbigniewa Skowrona), Musica Iagellonica - Instytut Muzykologii Uniwersytetu Warszawskiego, Kraków-Warszawa 2007
Śpiew ptaków w muzyce Oliviera Messiaena w: Muzyka w muzyce. Spotkania muzyczne w Baranowie 1977 (pod red. Teresy Maleckiej, Leszka Polonego), PWM, Kraków 1980
artykuły

"Koncert poczwórny" Messiaena, "Ruch Muzyczny" 2019 nr 5,
Ascoli Piceno muzyczne i Sybilla, "Ruch Muzyczny" 2018 nr 11,
Frank Martin to nie eklektyk, "Ruch Muzyczny" 2019 nr 4,
Jak Messiaen stał się żołnierzem, "Ruch Muzyczny" 2017 nr 7-8,
Messiaen (Kanon XX/XXI), "Ruch Muzyczny" 2014 nr 4,
Szymanowski i Messiaen w Cannes, "Ruch Muzyczny" 2019 nr 2,
Wspomnienie o Antonim Buchnerze, "Ruch Muzyczny" 2018 nr 10,
Les derniers jours de Karol Szymanowski à Lausanne, „Revue Musicale Suisse / Schweizer Musikzeitung” 2010 nr 5, s. 18-19
Byliśmy także [inauguracja uroczystości 350-lecia Ślubów Króla Jana Kazimierza z Chórem Mariańskim we Lwowie, Drohobyczu i Mościskach], „Cracovia Leopolis” 2006 nr 2, s. 8-11, http://www.cracovia-leopolis.pl/index.php?pokaz=art&id=327
Constantin Regamey et la genèse de sa personalité, „Revue Musicale Suisse / Schweizer Musikzeitung” 2007 nr 7/8, s. 6-7, http://www.musikzeitung.ch/pdf/Archiv_07_art_Regamey.pdf
Doslov, do wydania słowackiego pracy: Stefan Jarociński Debussy. Impresionizmus a symbolizmus (przeł. Vladimír Godár), Opus, Bratislava 1989
Frank Martin et la Pologne, „Revue Musicale de Suisse romande” 1990 nr 4, s. 195-206
Frank Martin et la Pologne w: Frank Martin. Musique et esthétique musicale. Actes du colloque de La Chaux-de-Fonds 1990 (pod red. Erica Emery), Yverdon-les-Bains 1995
Jedność duchowa spuścizny Regameya. Die geistige Einheit des Regamey-Erbes, „Secesja” 2006 nr 2, s. 48-56
„Kwartet na koniec Czasu” - legenda i sława, „Ruch Muzyczny” 2009 nr 3, s. 6-8
„La Transfiguration de notre Seigneur Jésus-Christ” Oliviera Messiaena, „Slovenská Hudba” 1995 nr 1, s. 74-79
Muzykowied iz Witebska [Boris de Schloezer], "Narodnaje Słowa" [Witebsk] 2002 nr 5, s. 5
Olivier Messiaen died on 27th April, 1992, Biuletyn 35th International Festival of Contemporary Music „Warsaw Autumn” '92, s. 1-5
Olivier Messiaen „Quatuor pour la fin du Temps”, [artykuł (także wersje fr., ang.) w książeczce do pierwszego w polskiej fonografii nagrania dzieła], CD Accord ACD 086-2, Warszawa 2001
Olivier Messiaen – Temat z wariacjami, „Ruch Muzyczny” 1984 nr 1, s. 20-22
Postać brzmieniowa figur śpiewu ptaków w „Réveil des Oiseaux” Oliviera Messiaena, „Muzyka” 1979 nr 2, s. 33-78
„Quatuor pour la fin du Temps” von Olivier Messiaen, Via Regia Kontrovers – Dialog der Horizonte. w: Internationaler Workshop 2006 in der Europastadt Görlitz-Zgorzelec. Dokumentation (pod red. Petera Baumgardta i Gerharda Müllera), Görlitz-Zgorzelec 2007
Świętosław Krawczyński i Olivier Messiaen. Pamiętne spotkanie w Stalagu VIII A w Görlitz, „Palestra Świętokrzyska” 2009 nr 9-10, s. 31-43, http://www.ora.kielce.pl/data/Pliki/47_Palestra_Grudzie__2009.pdf
Wywołać przeżycie i wzruszenie [o Florianie Dąbrowskim], „Nurt” 1983 nr 7, s. 39-40
redakcje naukowe

6. - 21. Międzynarodowe Dni Muzyki Kompozytorów Krakowskich [książki programowe festiwalu], ZKP Oddz. Kraków, Kraków 1994-2009
6. - 22. Międzynarodowe Dni Muzyki Kompozytorów Krakowskich [książki programowe festiwalu], ZKP Oddz. Kraków, Kraków, 1994-2010
Materiały VII Sesji muzykologicznej polsko-włoskiej poświęconej muzyce okresu romantyzmu. Warszawa, 11-12 września 1975 pod redakcją Michała Bristigera przy współpracy Jerzego Stankiewicza w: Pagine 4. Polsko-włoskie materiały muzyczne. Argomenti musicali polacco-italiani, Polska Rada Muzyczna. Consiglio Musicale Polacco. PWM, Kraków 1980
Message „Kwartetu na koniec Czasu” Oliviera Messiaena. Międzynarodowa Konferencja Interdyscyplinarna, ZKP Oddz. Kraków, Instytut Francuski w Krakowie, Kraków 2002
Res Facta 9, PWM, Kraków 1982
hasła encyklopedyczne

Berger Roman w: Encyklopedia Muzyczna PWM (część biograficzna pod red. Elżbiety Dziębowskiej), Suplement "a-b", PWM, Kraków 1998
Berger Roman w: Kompozytorzy polscy. 1918-2000. Tom II. Biogramy (pod red. Marka Podhajskiego), Akademia Muzyczna im. F. Chopina w Warszawie, Akademia Muzyczna im. S. Moniuszki w Gdańsku, Gdańsk-Warszawa 2005
Carapezza Paolo Emilio w: Encyklopedia Muzyczna PWM (część biograficzna pod red. Elżbiety Dziębowskiej), Suplement „c-d”, PWM, Kraków 2001
Cikker Ján w: Encyklopedia Muzyczna PWM (część biograficzna pod red. Elżbiety Dziębowskiej), Suplement „c-d”,, PWM, Kraków 2001
Dąbrowski Florian w: Encyklopedia Muzyczna PWM (część biograficzna pod red. Elżbiety Dziębowskiej), t. „c-d”, PWM, Kraków 1984
Daniel-Lesur w: Encyklopedia Muzyczna PWM (część biograficzna pod red. Elżbiety Dziębowskiej), t. „c-d”, PWM, Kraków 1984
Dubois Théodore w: Encyklopedia Muzyczna PWM (część biograficzna pod red. Elżbiety Dziębowskiej), t. „c-d”, PWM, Kraków 2007
Duparc Henri w: Encyklopedia Muzyczna PWM (część biograficzna pod red. Elżbiety Dziębowskiej), t. „c-d”, PWM, Kraków 1984
Dupré Marcel w: Encyklopedia Muzyczna PWM (część biograficzna pod red. Elżbiety Dziębowskiej), t. „c-d”, PWM, Kraków 1984
Fauré Gabriel w: Encyklopedia Muzyczna PWM (część biograficzna pod red. Elżbiety Dziębowskiej), t. „efg”, PWM, Kraków 1987
Jolivet André w: Encyklopedia Muzyczna PWM (część biograficzna pod red. Elżbiety Dziębowskiej), t. „h-i-j”, PWM, Kraków 1993
Konarski Adrian w: Kompozytorzy polscy. 1918-2000. Tom II. Biogramy (pod red. Marka Podhajskiego), Akademia Muzyczna im. F. Chopina w Warszawie, Akademia Muzyczna im. S. Moniuszki w Gdańsku, Gdańsk-Warszawa 2005
Korzeniowska Marzena w: Kompozytorzy polscy. 1918-2000. Tom II. Biogramy (pod red. Marka Podhajskiego), Akademia Muzyczna im. F. Chopina w Warszawie, Akademia Muzyczna im. S. Moniuszki w Gdańsku, Gdańsk-Warszawa 2005
Kozłowski Leopold w: Kompozytorzy polscy. 1918-2000. Tom II. Biogramy (pod red. Marka Podhajskiego), Akademia Muzyczna im. F. Chopina w Warszawie, Akademia Muzyczna im. S. Moniuszki w Gdańsku , Gdańsk-Warszawa 2005
Linde Hans Martin w: Encyklopedia Muzyczna PWM (część biograficzna pod red. Elżbiety Dziębowskiej), t. „k-l-ł”, PWM, Kraków 1997
Longue Marguerite w: Encyklopedia Muzyczna PWM (część biograficzna pod red. Elżbiety Dziębowskiej), t. „k-l-ł”, PWM, Kraków 1997
Loriod Jean w: Encyklopedia Muzyczna PWM (część biograficzna pod red. Elżbiety Dziębowskiej), t. „k-l-ł”, PWM, Kraków 1997
Loriod Yvonne w: Encyklopedia Muzyczna PWM (część biograficzna pod red. Elżbiety Dziębowskiej), t. „k-l-ł”, PWM, Kraków 1997
Martenot Ginette w: Encyklopedia Muzyczna PWM (część biograficzna pod red. Elżbiety Dziębowskiej), t. „m”, PWM, Kraków 2000
Messiaen Olivier w: Encyklopedia Muzyczna PWM (część biograficzna pod red. Elżbiety Dziębowskiej), t. „m”, PWM, Kraków 2004
Popławski Eugeniusz w: Kompozytorzy polscy. 1918-2000. Tom II. Biogramy (pod red. Marka Podhajskiego), Akademia Muzyczna im. F. Chopina w Warszawie, Akademia Muzyczna im. S. Moniuszki w Gdańsku, Gdańsk-Warszawa 2005
Poulenc Francis w: Encyklopedia Muzyczna PWM (część biograficzna pod red. Elżbiety Dziębowskiej), t. „pe-r”, PWM, Kraków 2004
Pyzik Kazimierz w: Kompozytorzy polscy. 1918-2000. Tom II. Biogramy (pod red. Marka Podhajskiego), Akademia Muzyczna im. F. Chopina w Warszawie, Akademia Muzyczna im. S. Moniuszki w Gdańsku, Gdańsk-Warszawa 2005
Regamey Konstanty w: Encyklopedia Muzyczna PWM (część biograficzna pod red. Elżbiety Dziębowskiej), t. „pe-r”, PWM, Kraków 2004
Regamey Konstanty Kazimierz w: Encyklopedia Muzyczna PWM (część biograficzna pod red. Elżbiety Dziębowskiej), t. „pe-r”, PWM, Kraków 2004
Rostand Claude w: Encyklopedia Muzyczna PWM (część biograficzna pod red. Elżbiety Dziębowskiej), t. „pe-r”, PWM, Kraków 2004
Samuel Claude w: Encyklopedia Muzyczna PWM (część biograficzna pod red. Elżbiety Dziębowskiej), t. „s-sł”, PWM, Kraków 2007
Sixta Jozef w: Encyklopedia Muzyczna PWM (część biograficzna pod red. Elżbiety Dziębowskiej), t. „s-sł”, PWM, Kraków 2007
Skoryk Myrosław w: Encyklopedia Muzyczna PWM (część biograficzna pod red. Elżbiety Dziębowskiej), t. „s-sł”, PWM, Kraków 2007
Stankowycz Jewhen w: Encyklopedia Muzyczna PWM (część biograficzna pod red. Elżbiety Dziębowskiej), t. „sm - ś”, PWM, Kraków 2007
Sydor Paweł w: Kompozytorzy polscy. 1918-2000. Tom II. Biogramy (pod red. Marka Podhajskiego), Akademia Muzyczna im. F. Chopina w Warszawie, Gdańsk-Warszawa 2005
Szczerbakow Igor w: Encyklopedia Muzyczna PWM (część biograficzna pod red. Elżbiety Dziębowskiej), t. „sm-ś”, PWM, Kraków 2007
Szczetyński Aleksander w: Encyklopedia Muzyczna PWM (część biograficzna pod red. Elżbiety Dziębowskiej), t. „sm-ś”, PWM, Kraków 2007
Tesarowicz Szczepan w: Kompozytorzy polscy. 1918-2000. Tom II. Biogramy (pod red. Marka Podhajskiego), Akademia Muzyczna im. F. Chopina w Warszawie, Akademia Muzyczna im. S. Moniuszki w Gdańsku, Gdańsk-Warszawa 2005
Waligórska-Sirén Agnieszka w: Kompozytorzy polscy. 1918-2000. Tom II. Biogramy (pod red. Marka Podhajskiego), Akademia Muzyczna im. F. Chopina w Warszawie, Akademia Muzyczna im. S. Moniuszki w Gdańsku, Gdańsk-Warszawa 2005
Wilczyński Marek w: Kompozytorzy polscy. 1918-2000. Tom II. Biogramy (pod red. Marka Podhajskiego), Akademia Muzyczna im. F. Chopina w Warszawie, Akademia Muzyczna im. S. Moniuszki w Gdańsku, Gdańsk-Warszawa 2005