Polmic - FB

muzykolodzy (S)

A B C D E F G H I J K L Ł M N O P R S T V W Z

Jerzy Stankiewicz,

muzykolog; ur. 4 czerwca 1944, Wilno. W latach 1962-68 studiował muzykologię pod kierunkiem Michała Bristigera, Michała Józefa Chomińskiego, ks. Hieronima Feichta, Zofii Lissy i Marian Sobieskiego oraz historię sztuki na Uniwersytecie Warszawskim. W latach 1969-70 pogłębiał wiedzę z zakresu muzykologii u Luigi Rognoniego i Paolo Emilio Carapezzy oraz historii sztuki u Marii Grazii Paolini na Università degli Studi w Palermo. W 1970 otrzymał stypendium Uniwersytetu Bolońskiego, w ramach którego odbył staż i studiował sztukę oraz ikonografię mozaiki w Rawennie. W latach 1971-74 kontynuował studia pod kierunkiem Elżbiety Dziębowskiej w Katedrze Historii i Teorii Muzyki Uniwersytetu Jagiellońskiego, które zakończył pracą magisterską z wyróżnieniem: „Réveil des Oiseaux” Oliviera Messiaena. W 1977 został stypendystą Rządu Francuskiego i odbył staż u Oliviera Messiaena w Konserwatorium Paryskim, w latach 1989-91 w Centre Acanthe w Awinionie (dyr. Claude Samuel), a w latach 1990-2007 wielokrotnie uzyskał stypendia Fundacji „Pro Helvetia” na pobyty badawcze w Szwajcarii i na Ukrainie.

W 1974 rozpoczął pracę w Polskim Wydawnictwie Muzycznym na stanowisku redaktora merytorycznego i kontynuował ją do 1989. Jednocześnie w latach 1979-89 pracował jako sekretarz redakcji „Res Facta” oraz redaktor „Biblioteki Res Facta” i „Pagine”. W latach 1978-81 oraz 1991-98 prowadził autorskie cykle audycji w Polskim Radiu – Program 2 i 3 (Dzieła Oliviera Messiaena, Mistrzowskie interpretacje dzieł Oliviera Messiaena, Inny świat Oliviera Messiaena, 700 lat muzyki szwajcarskiej), Radiu Mariackim w Krakowie (Muzyka zwierciadłem duszy) oraz Radiu Kraków (Muzyka kompozytorów krakowskich).

Zorganizował wiele koncertów promocyjnych polskiej muzyki współczesnej i wygłosił w wielu ośrodkach europejskich oraz Stanach Zjednoczonych wykłady o polskiej muzyce, m.in. w uczelniach: Florida International University w Miami, Uniwersytecie św. Józefa w Bejrucie, Uniwersytecie w Zurychu, Uniwersytecie Mateja Beli w Bańskiej Bystrzycy, Uniwersytecie Wołyńskim w Łucku, w Akademiach Muzycznych we Lwowie, Kijowie i Mińsku. Przedstawił referaty i komunikaty na seminariach, konferencjach i międzynarodowych kongresach, m.in. w Birmingham, La Grave, La Chaux-de-Fonds, Görlitz, Oberammergau oraz w Chinach na Światowym Kongresie Muzycznym Yang-qin i Beijing Forum, a także liczne wykłady i prelekcje w takich ośrodkach, jak Berno, Pezinok, Znojmo, Kiszyniów, Witebsk, Równe, Ostróg, Tarnopol, Winnica, Drohobycz, Kołomyja, Użhorod, Kirowograd, Światogorsk (koło Doniecka), ponadto w Instytutach Polskich w Paryżu i w Bratysławie oraz w Ambasadach RP w Moskwie i w Pradze.

Wielu kompozytorów dedykowało Jerzemu Stankiewiczowi swoje utwory, m.in. Roman Berger, Zbigniew Bujarski, Aleksander Gabryś, Ryszard Gabryś, Halina Gareława, Krzysztof Kostrzewa, Ołeksandr Kozarenko, Juliusz Łuciuk, Krystyna Moszumańska-Nazar, Eugeniusz Popławski, Katarzyna Stępniewska, Paweł Sydor, Igor Szczerbakow.

Jerzy Stankiewicz działa aktywnie w Związku Kompozytorów Polskich. W latach 1994-2016 pełnił funkcję prezesa Oddziału Krakowskiego ZKP, w latach 1995-99 sprawował także funkcję wiceprezesa Zarządu Głównego ZKP. W 1994 zorganizował nową edycję programową Dni Muzyki Kompozytorów Krakowskich, przekształcając je w międzynarodowy festiwal muzyki współczesnej, którego był dyrektorem artystycznym do 2014 roku (w programie znalazły się m.in. festiwale pamięci Marka Stachowskiego i Krystyny Moszumańskiej-Nazar). 4 czerwca 2009 w ramach 21. Międzynarodowych Dni Muzyki Kompozytorów Krakowskich odbył się koncert jubileuszowy Jerzego Stankiewicza, na którym wykonano osiem dedykowanych mu utworów kompozytorów polskich, ukraińskich i białoruskich. Współpracował ze Związkiem Kompozytorów Ukrainy, Związkiem Kompozytorów Białorusi, z kompozytorami Mołdawii, promując polską muzykę współczesną w krajach sąsiadujących, za co w 2004 otrzymał Nagrodę Honorową Związku Kompozytorów Polskich. W 2009 otrzymał tytuł doktora honoris causa Akademii Muzycznej im. Mykoły Łysenki we Lwowie; w 2013 - tytuł doktora honoris causa Narodowej Akademii Muzycznej im. Piotra Czajkowskiego w Kijowie.

Zorganizował w Krakowie dwa festiwale muzyki Oliviera Messiaena (1989, 2002), Festiwal Franka Martina (1991), festiwal muzyki kanadyjskiej (1996), konferencję interdyscyplinarną „Message Kwartetu na koniec Czasu O. Messiaena" (2002). Był inicjatorem i od 2004 dyrektorem artystycznym, we współpracy z Filharmonią Wołyńską, pięciu edycji Międzynarodowego Festiwalu Pogranicza Muzyki Współczesnej im. Igora Strawińskiego („Strawiński i Ukraina”) w Uściługu i Łucku na Wołyniu (Ukraina). W 2022 w Toul w Lotaryngii zorganizował francusko-polski Festiwal Oliviera Messiaena w 30. rocznicę śmierci kompozytora.

Od 1991 należy do Société Frank Martin w Genewie, w latach 1995-98 był członkiem Rady Kultury przy Wojewodzie Krakowskim; w 1996 był członkiem Komisji Stypendiów Twórczych przy Prezydencie miasta Krakowa. Od 2003 jest członkiem honorowym Stowarzyszenia Mieszany Chór Mariański w Krakowie. W 2022 zaproszony został do Komitetu Honorowego Bachowskiego Festiwalu Organowego, istniejącego w Toul ponad dwadzieścia lat.

W 2001 został odznaczony Medalem Gustava Mahlera za współpracę z Międzynarodowym Festiwalem Sztuki Chóralnej w Jihlavie i promocję polskiej muzyki chóralnej w Czechach. W 2006 otrzymał Złotą Odznakę Libańskiego Wyższego Konserwatorium w Bejrucie za promocję muzyki współczesnej. W 2008 przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego wyróżniony został srebrnym medalem „Zasłużony dla Kultury - Gloria Artis”. W 2016 otrzymał Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski. W 2022 mer miasta Alde Harman dokonał dekoracji Jerzego Stankiewicza Złotym Medalem za zasługi dla Miasta Toul i prace badawcze dotyczące niewoli Oliviera Messiaena w Toul oraz nadał mu godność honorowego obywatela Miasta Toul.

aktualizacja: 2015 (ab), 2019 (iz), 2022, 2023 (wa)

literatura wybrana

(red.) Jubileusz Olecczanina (W podzięce Jerzemu Stankiewiczowi), „Tygodnik Olecki” 2004 nr 26 (340), s. 12-13
(red.) Skarbiec dobra. Chór „Gloria” na festiwalu „Confiteor” [wywiad z Jerzym Stankiewiczem], „Postup. Lwowska gazeta codzienna” 2000 nr 111
Boss Roger Festival Frank Martin, „Revue Musicale de Suisse romande” 1991 nr 3, s. 181-183
Brzeźniak Marek Jubileusz z polskim akcentem [o przyznaniu godności doktora h.c. Akademii Muzycznej we Lwowie], „Ruch Muzyczny" 2009 nr 13, s. 9
Dziębowska Elżbieta Stankiewicz Jerzy w: Encyklopedia Muzyczna PWM (część biograficzna pod red. Elżbiety Dziębowskiej), t. „sm-ś”, PWM, Kraków 2007
Grabowski Wołodymyr Nasz prijatiel - Jerzy Stankiewicz, "Ukrainska Muzyczna Gazieta", (Kijów) 2005 nr 2 (kwiecień-maj)
Malatańska Agnieszka Szkoła krakowska przede wszystkim, [wywiad z Jerzym Stankiewiczem], „Dziennik Polski” 2004 nr 117, s. 17
Pasternak T. Krakow i Witebsk objediniła muzyka. Gość naszej redakcji polski muzykolog Jerzy Stankiewicz, przewodniczący Krakowskiego Oddziału ZKP, mający rodzinne więzy z naszym miastem, „Narodnaje Słowa” 2001 nr 145, s. 8
Wawryszczuk Agata [red.] Kto jest kim w Krakowie? Jerzy Stankiewicz. Ankieta, „Dziennik Polski” 2003 nr 238, s. 13
Woźna-Stankiewicz Małgorzata 20 lat festiwalu muzyki współczesnej „Dni Muzyki Kompozytorów Krakowskich” w: Międzynarodowy Festiwal Muzyki Współczesnej. 20. Jubileuszowe Dni Muzyki Kompozytorów Krakowskich, Kraków 2008
Woźniakowska Anna Upór i żarliwość, „Kraków” 2009 nr 6, s. 34
Woźniakowska Anna Z sali koncertowej. W podzięce Jerzemu Stankiewiczowi, „Dziennik Polski” 2004 nr 132, s. 31

publikacje

książki

Olivier Messiaen. Człowiek i artysta w Stalagu VIII A w Görlitz. Przewodnik biograficzny na otwarcie Europejskiego Centrum Edukacyjno-Kulturalnego, Zgorzelec-Görlitz, Meetingpoint Musik Messiaen, Musica Iagiellonica - Fundacja Centrum Wspierania Przedsiębiorczości, Kraków - Zgorzelec 2014
Олів’є  Месьян. Людина і мистець у Шталазі VІІІ А в Ґирліці przeł. Wołodymyr Hrabowski, Towarzystwo Naukowe im. Szewczenki we Lwowie - Wydawnictwo „Poswit” w Drohobyczu, Lwów - Drohobycz 2019
rozprawy

Konstanty Regamey (1907-1982) – indywidualność poliwalentna w: Donum Natalicum. Studia Thaddaeo Przybylski octogenario dedicata (pod red. Alicji Jarzębskiej i Andrzeja Sitarza), Musica Iagellonica, Kraków 2007
Konstanty Regamey (1907-1982) – polyvalentná indyvidualita w: K pocte Alexandra Moyzesa a L'udovíta Rajtera (pod red. L'ubomíra Chalupki), Slovenská muzikologická asociácia pri Slovenskej hudobnej únii, Bratysława 2007
Konstanty Regamey w Szwajcarii w: Konstanty Regamey – oblicza polistylizmu. Materiały sympozjum poświęconego twórczości Konstantego Regameya, Warszawa 29-30 maja 1987 (red. K. Tarnawska-Kaczorowska), Sekcja Muzykologów Związku Kompozytorów Polskich, Warszawa 1988
Konstanty Regamey – nie utracona polskość w: Muzykolog wobec dzieła muzycznego. Zbiór prac dedykowanych doktor Elżbiecie Dziębowskiej w 70. rocznicę urodzin (pod red. Małgorzaty Woźny-Stankiewicz, Zofii Dobrzańskiej-Fabiańskiej), Musica Igiellonica, Kraków 1999
„Litania do Najświętszej Maryi Panny” Floriana Dąbrowskiego z perspektywy twórczości litanijnej w: Melos. Logos. Etos. Materiały z sympozjum poświęconego twórczości Floriana Dąbrowskiego, Stefana Kisielewskiego, Zygmunta Mycielskiego (pod red. Krystyny Tarnawskiej-Kaczorowskiej), Związek Kompozytorów Polskich, Warszawa 1987
„Litánia k Najsvätejšej Márii Panne" Floriana Dabrowského z perspektívy litániovej tvorby, „Slovenská Hudba” 1995 nr 1, s. 128-134
Muzikołog i potrieba pierieżittja żiwoj muzyki [wykład doktorski w Akademii Muzycznej we Lwowie, 28 kwietnia 2009, opublikowany w zbiorze prac muzykologicznych] w: Kompozitor i suczasnist, Akademia Muzyczna im. Piotra Czajkowskiego w Kijowie, Kijów 2009
O pierwszym wykonaniu „Kwartetu na koniec Czasu” Oliviera Messiaena w Stalagu VIII A w Görlitz. Casus dzieła szczególnego w: Olivier Messiaen we wspomnieniach i refleksji badawczej (pod red. Marty Szoki i Ryszarda D. Golianka), Akademia Muzyczna im. G. i K. Bacewiczów w Łodzi, Łódź 2009
Oddział Krakowski. Nasze dziesięciolecie, w Krakowie, Europie i za wschodnią granicą w: Nowa dekada. Związek Kompozytorów Polskich, 1995-2005 (pod red. Izabeli Zymer), Polskie Centrum Informacji Muzycznej, Warszawa 2006
Olivier Messiaen w Polsce w: La Cité céleste. Niebiańskie Jeruzalem. Recepcja twórczości Oliviera Messiaena. Materiały Międzynarodowej Konferencji Naukowej, Wrocław, 11-12 grudnia 1998 (pod red. Grażyny Pstrokońskiej-Nawratil, Marii Zduniak), Akademia Muzyczna we Wrocławiu, Wrocław 2000
Piotr Perkowski w Paryżu (1925-30) w: Piotr Perkowski. Życie i dzieło (pod red. Mariana Borkowskiego), Akademia Muzyczna w Warszawie, Warszawa 2003
Poglądy estetyczne Paderewskiego w: Warsztat kompozytorski, wykonawstwo, koncepcje polityczne Ignacego Jana Paderewskiego. Materiały z sesji naukowej, Kraków 3-6 maja 1991 (pod red. Wojciecha Marchwicy, Andrzeja Sitarza), Musica Iagellonica, Kraków 1991
Śmierć Karola Szymanowskiego. O nieznanym dokumencie z kliniki du Signal w Lozannie w: Karol Szymanowski w perspektywie kultury muzycznej przeszłości i przyszłości (pod redakcją Zbigniewa Skowrona), Musica Iagellonica - Instytut Muzykologii Uniwersytetu Warszawskiego, Kraków-Warszawa 2007
Śpiew ptaków w muzyce Oliviera Messiaena w: Muzyka w muzyce. Spotkania muzyczne w Baranowie 1977 (pod red. Teresy Maleckiej, Leszka Polonego), PWM, Kraków 1980
artykuły

"Koncert poczwórny" Messiaena, "Ruch Muzyczny" 2019 nr 5,
Ascoli Piceno muzyczne i Sybilla, "Ruch Muzyczny" 2018 nr 11,
Frank Martin to nie eklektyk, "Ruch Muzyczny" 2019 nr 4,
Ile wykonań „Kwartetu na koniec Czasu” Oliviera Messiaena odbyło się w Stalagu VIII A w Görlitz? Nowe fakty i hipotezy 70 lat później,  w: "Res Facta Nova" nr 12 (21), PTPN, Poznań 2011
Jak Messiaen stał się żołnierzem, "Ruch Muzyczny" 2017 nr 7-8,
Messiaen (Kanon XX/XXI), "Ruch Muzyczny" 2014 nr 4,
Olivier Messiaen à la guerre et en captivité au Stalag VIII A de Görlitz dans l’optique des recherches polonaises. Rectifications et compléments, w: "La Revue du Conservatoire de Paris", 2019 nr 7, dostęp online: http://larevue.conservatoiredeparis.fr/index.php?id=2318
Szymanowski i Messiaen w Cannes, "Ruch Muzyczny" 2019 nr 2,
Wspomnienie o Antonim Buchnerze, "Ruch Muzyczny" 2018 nr 10,
Les derniers jours de Karol Szymanowski à Lausanne, „Revue Musicale Suisse / Schweizer Musikzeitung” 2010 nr 5, s. 18-19
Byliśmy także [inauguracja uroczystości 350-lecia Ślubów Króla Jana Kazimierza z Chórem Mariańskim we Lwowie, Drohobyczu i Mościskach], „Cracovia Leopolis” 2006 nr 2, s. 8-11, http://www.cracovia-leopolis.pl/index.php?pokaz=art&id=327
Constantin Regamey et la genèse de sa personalité, „Revue Musicale Suisse / Schweizer Musikzeitung” 2007 nr 7/8, s. 6-7, http://www.musikzeitung.ch/pdf/Archiv_07_art_Regamey.pdf
Constantin Regamey: une polonité manifeste, w: Constantin Regamey (1907-1982). Inventaire du fonds musical précédé du Catalogue des oeuvres (pod redakcją Jean-Louis Matthey, Martine Rey-Lanini), Bibliothèque Cantonale et Universitaire w Lozannie, Lozanna 1999
Doslov, do wydania słowackiego pracy: Stefan Jarociński Debussy. Impresionizmus a symbolizmus (przeł. Vladimír Godár), Opus, Bratislava 1989
Dzieła Oliviera Messiaena i ich wykonania w Polsce, w: La Cité céleste. Niebiańskie Jeruzalem. Recepcja twórczości Oliviera Messiaena. Materiały Międzynarodowej Konferencji Naukowej, Wrocław, 11-12 grudnia 1998 (pod red. Grażyny Pstrokońskiej-Nawratil, Marii Zduniak), Akademia Muzyczna we Wrocławiu, Wrocław 2000
Frank Martin et la Pologne, „Revue Musicale de Suisse romande” 1990 nr 4, s. 195-206
Frank Martin et la Pologne w: Frank Martin. Musique et esthétique musicale. Actes du colloque de La Chaux-de-Fonds 1990 (pod red. Erica Emery), Yverdon-les-Bains 1995
Jedność duchowa spuścizny Regameya. Die geistige Einheit des Regamey-Erbes, „Secesja” 2006 nr 2, s. 48-56
„Kwartet na koniec Czasu” - legenda i sława, „Ruch Muzyczny” 2009 nr 3, s. 6-8
„La Transfiguration de notre Seigneur Jésus-Christ” Oliviera Messiaena, „Slovenská Hudba” 1995 nr 1, s. 74-79
Muzykowied iz Witebska [Boris de Schloezer], "Narodnaje Słowa" [Witebsk] 2002 nr 5, s. 5
Olivier Messiaen died on 27th April, 1992, Biuletyn 35th International Festival of Contemporary Music „Warsaw Autumn” '92, s. 1-5
Olivier Messiaen „Quatuor pour la fin du Temps”, [artykuł (także wersje fr., ang.) w książeczce do pierwszego w polskiej fonografii nagrania dzieła], CD Accord ACD 086-2, Warszawa 2001
Olivier Messiaen – Temat z wariacjami, „Ruch Muzyczny” 1984 nr 1, s. 20-22
Postać brzmieniowa figur śpiewu ptaków w „Réveil des Oiseaux” Oliviera Messiaena, „Muzyka” 1979 nr 2, s. 33-78
„Quatuor pour la fin du Temps” von Olivier Messiaen, Via Regia Kontrovers – Dialog der Horizonte. w: Internationaler Workshop 2006 in der Europastadt Görlitz-Zgorzelec. Dokumentation (pod red. Petera Baumgardta i Gerharda Müllera), Görlitz-Zgorzelec 2007
Świętosław Krawczyński i Olivier Messiaen. Pamiętne spotkanie w Stalagu VIII A w Görlitz, „Palestra Świętokrzyska” 2009 nr 9-10, s. 31-43, http://www.ora.kielce.pl/data/Pliki/47_Palestra_Grudzie__2009.pdf
Wywołać przeżycie i wzruszenie [o Florianie Dąbrowskim], „Nurt” 1983 nr 7, s. 39-40
redakcje naukowe

6. - 21. Międzynarodowe Dni Muzyki Kompozytorów Krakowskich [książki programowe festiwalu], ZKP Oddz. Kraków, Kraków 1994-2009
6. - 22. Międzynarodowe Dni Muzyki Kompozytorów Krakowskich [książki programowe festiwalu], ZKP Oddz. Kraków, Kraków, 1994-2010
Materiały VII Sesji muzykologicznej polsko-włoskiej poświęconej muzyce okresu romantyzmu. Warszawa, 11-12 września 1975 pod redakcją Michała Bristigera przy współpracy Jerzego Stankiewicza w: Pagine 4. Polsko-włoskie materiały muzyczne. Argomenti musicali polacco-italiani, Polska Rada Muzyczna. Consiglio Musicale Polacco. PWM, Kraków 1980
Message „Kwartetu na koniec Czasu” Oliviera Messiaena. Międzynarodowa Konferencja Interdyscyplinarna, ZKP Oddz. Kraków, Instytut Francuski w Krakowie, Kraków 2002
Res Facta 9, PWM, Kraków 1982
hasła encyklopedyczne

Berger Roman w: Encyklopedia Muzyczna PWM (część biograficzna pod red. Elżbiety Dziębowskiej), Suplement "a-b", PWM, Kraków 1998
Berger Roman w: Kompozytorzy polscy. 1918-2000. Tom II. Biogramy (pod red. Marka Podhajskiego), Akademia Muzyczna im. F. Chopina w Warszawie, Akademia Muzyczna im. S. Moniuszki w Gdańsku, Gdańsk-Warszawa 2005
Carapezza Paolo Emilio w: Encyklopedia Muzyczna PWM (część biograficzna pod red. Elżbiety Dziębowskiej), Suplement „c-d”, PWM, Kraków 2001
Cikker Ján w: Encyklopedia Muzyczna PWM (część biograficzna pod red. Elżbiety Dziębowskiej), Suplement „c-d”,, PWM, Kraków 2001
Dąbrowski Florian w: Encyklopedia Muzyczna PWM (część biograficzna pod red. Elżbiety Dziębowskiej), t. „c-d”, PWM, Kraków 1984
Daniel-Lesur w: Encyklopedia Muzyczna PWM (część biograficzna pod red. Elżbiety Dziębowskiej), t. „c-d”, PWM, Kraków 1984
Dubois Théodore w: Encyklopedia Muzyczna PWM (część biograficzna pod red. Elżbiety Dziębowskiej), t. „c-d”, PWM, Kraków 2007
Duparc Henri w: Encyklopedia Muzyczna PWM (część biograficzna pod red. Elżbiety Dziębowskiej), t. „c-d”, PWM, Kraków 1984
Dupré Marcel w: Encyklopedia Muzyczna PWM (część biograficzna pod red. Elżbiety Dziębowskiej), t. „c-d”, PWM, Kraków 1984
Fauré Gabriel w: Encyklopedia Muzyczna PWM (część biograficzna pod red. Elżbiety Dziębowskiej), t. „efg”, PWM, Kraków 1987
Jolivet André w: Encyklopedia Muzyczna PWM (część biograficzna pod red. Elżbiety Dziębowskiej), t. „h-i-j”, PWM, Kraków 1993
Konarski Adrian w: Kompozytorzy polscy. 1918-2000. Tom II. Biogramy (pod red. Marka Podhajskiego), Akademia Muzyczna im. F. Chopina w Warszawie, Akademia Muzyczna im. S. Moniuszki w Gdańsku, Gdańsk-Warszawa 2005
Korzeniowska Marzena w: Kompozytorzy polscy. 1918-2000. Tom II. Biogramy (pod red. Marka Podhajskiego), Akademia Muzyczna im. F. Chopina w Warszawie, Akademia Muzyczna im. S. Moniuszki w Gdańsku, Gdańsk-Warszawa 2005
Kozłowski Leopold w: Kompozytorzy polscy. 1918-2000. Tom II. Biogramy (pod red. Marka Podhajskiego), Akademia Muzyczna im. F. Chopina w Warszawie, Akademia Muzyczna im. S. Moniuszki w Gdańsku , Gdańsk-Warszawa 2005
Linde Hans Martin w: Encyklopedia Muzyczna PWM (część biograficzna pod red. Elżbiety Dziębowskiej), t. „k-l-ł”, PWM, Kraków 1997
Longue Marguerite w: Encyklopedia Muzyczna PWM (część biograficzna pod red. Elżbiety Dziębowskiej), t. „k-l-ł”, PWM, Kraków 1997
Loriod Jean w: Encyklopedia Muzyczna PWM (część biograficzna pod red. Elżbiety Dziębowskiej), t. „k-l-ł”, PWM, Kraków 1997
Loriod Yvonne w: Encyklopedia Muzyczna PWM (część biograficzna pod red. Elżbiety Dziębowskiej), t. „k-l-ł”, PWM, Kraków 1997
Martenot Ginette w: Encyklopedia Muzyczna PWM (część biograficzna pod red. Elżbiety Dziębowskiej), t. „m”, PWM, Kraków 2000
Messiaen Olivier w: Encyklopedia Muzyczna PWM (część biograficzna pod red. Elżbiety Dziębowskiej), t. „m”, PWM, Kraków 2004
Popławski Eugeniusz w: Kompozytorzy polscy. 1918-2000. Tom II. Biogramy (pod red. Marka Podhajskiego), Akademia Muzyczna im. F. Chopina w Warszawie, Akademia Muzyczna im. S. Moniuszki w Gdańsku, Gdańsk-Warszawa 2005
Poulenc Francis w: Encyklopedia Muzyczna PWM (część biograficzna pod red. Elżbiety Dziębowskiej), t. „pe-r”, PWM, Kraków 2004
Pyzik Kazimierz w: Kompozytorzy polscy. 1918-2000. Tom II. Biogramy (pod red. Marka Podhajskiego), Akademia Muzyczna im. F. Chopina w Warszawie, Akademia Muzyczna im. S. Moniuszki w Gdańsku, Gdańsk-Warszawa 2005
Regamey Konstanty w: Encyklopedia Muzyczna PWM (część biograficzna pod red. Elżbiety Dziębowskiej), t. „pe-r”, PWM, Kraków 2004
Regamey Konstanty Kazimierz w: Encyklopedia Muzyczna PWM (część biograficzna pod red. Elżbiety Dziębowskiej), t. „pe-r”, PWM, Kraków 2004
Rostand Claude w: Encyklopedia Muzyczna PWM (część biograficzna pod red. Elżbiety Dziębowskiej), t. „pe-r”, PWM, Kraków 2004
Samuel Claude w: Encyklopedia Muzyczna PWM (część biograficzna pod red. Elżbiety Dziębowskiej), t. „s-sł”, PWM, Kraków 2007
Sixta Jozef w: Encyklopedia Muzyczna PWM (część biograficzna pod red. Elżbiety Dziębowskiej), t. „s-sł”, PWM, Kraków 2007
Skoryk Myrosław w: Encyklopedia Muzyczna PWM (część biograficzna pod red. Elżbiety Dziębowskiej), t. „s-sł”, PWM, Kraków 2007
Stankowycz Jewhen w: Encyklopedia Muzyczna PWM (część biograficzna pod red. Elżbiety Dziębowskiej), t. „sm - ś”, PWM, Kraków 2007
Sydor Paweł w: Kompozytorzy polscy. 1918-2000. Tom II. Biogramy (pod red. Marka Podhajskiego), Akademia Muzyczna im. F. Chopina w Warszawie, Gdańsk-Warszawa 2005
Szczerbakow Igor w: Encyklopedia Muzyczna PWM (część biograficzna pod red. Elżbiety Dziębowskiej), t. „sm-ś”, PWM, Kraków 2007
Szczetyński Aleksander w: Encyklopedia Muzyczna PWM (część biograficzna pod red. Elżbiety Dziębowskiej), t. „sm-ś”, PWM, Kraków 2007
Tesarowicz Szczepan w: Kompozytorzy polscy. 1918-2000. Tom II. Biogramy (pod red. Marka Podhajskiego), Akademia Muzyczna im. F. Chopina w Warszawie, Akademia Muzyczna im. S. Moniuszki w Gdańsku, Gdańsk-Warszawa 2005
Waligórska-Sirén Agnieszka w: Kompozytorzy polscy. 1918-2000. Tom II. Biogramy (pod red. Marka Podhajskiego), Akademia Muzyczna im. F. Chopina w Warszawie, Akademia Muzyczna im. S. Moniuszki w Gdańsku, Gdańsk-Warszawa 2005
Wilczyński Marek w: Kompozytorzy polscy. 1918-2000. Tom II. Biogramy (pod red. Marka Podhajskiego), Akademia Muzyczna im. F. Chopina w Warszawie, Akademia Muzyczna im. S. Moniuszki w Gdańsku, Gdańsk-Warszawa 2005