Polmic - FB

muzykolodzy (C)

A B C D E F G H I J K L Ł M N O P R S T V W Z

Andrzej Chłopecki,

muzykolog, teoretyk, krytyk muzyczny, publicysta i animator życia muzycznego; ur. 21 stycznia 1950, Bydgoszcz; zm. 23 września 2012, Warszawa. W 1975 ukończył Instytut Muzykologii Uniwersytetu Warszawskiego obroniwszy pracę magisterską o Pasji wg św. Łukasza Krzysztofa Pendereckiego, którą napisał pod kierierunkiem Zofii Lissy.

Wielokrotnie brał udział w Internationale Ferienkurse für Neue Musik w Darmstadt (w tym także jako autor referatów i prezentacji). Był stypendystą paryskiej Fondation pour une Entraide Intellectuelle (1980), Institut für die Wissenschaften vom Menschen w Wiedniu (1984), Alban Berg Stiftung w Wiedniu (1986) oraz Ministerstwa Kultury i Sztuki (1999).

Jeszcze w czasie studiów – od 1973 do 1974 – pełnił obowiązki sekretarza redakcji i kierownika działu kulturalnego studenckiego dwutygodnika „Nowy Medyk”. W latach 1975-81 i ponownie od 1991 był pracownikiem Polskiego Radia na stanowisku kierownika redakcji muzyki współczesnej (1977-81 oraz 1992-95), następnie był komentatorem, w latach 1999-2005 ponownie kierował pracami redakcji muzyki współczesnej Programu 2, a od 2005 był komentatorem w Redakcji Muzyki Poważnej Polskiego Radia. Stworzył ok. 2000 audycji radiowych. Od 1994 programował udział Polskiego Radia w Międzynarodowej Trybunie Kompozytorów UNESCO w Paryżu.

W latach 1982-93 był także asystentem, a następnie starszym wykładowcą w Akademii Muzycznej w Krakowie oraz kierownikiem redakcji i głównym specjalistą Działu Promocji w Warszawskim Oddziale Polskiego Wydawnictwa Muzycznego. Od 1996 pracował na stanowisku starszego wykładowcy Akademii Muzycznej w Katowicach, gdzie wykładał historię, literaturę i estetykę muzyki XX-XXI wieku. Pod jego kierunkiem zostało napisanych ok. 30 prac magisterskich. Od 2000 wykładał także w Studium Podyplomowym Instytutu Badań Literackich przy Polskiej Akademii Nauk w Warszawie.

Andrzej Chłopecki w latach 1986-95 współpracował z Redakcją Muzyki Nowej rozgłośni radiowej Deutschlandfunk w Kolonii, w latach 1993-97 był felietonistą miesięcznika „Res Publica Nowa” (cykl „Dziennik ucha”), od 1974 współpracował z „Ruchem Muzycznym”, od 1989 z dwumiesięcznikiem „MusikTexte. Zeitschrift für Neue Musik” w Kolonii (od 1993 członek rady programowej pisma), od 2001 był felietonistą „Gazety Świątecznej” – weekendowego wydania „Gazety Wyborczej” (cykl „Słuchane na ostro”).

Ponadto wygłaszał referaty oraz prowadził seminaria podczas sympozjów i kongresów muzykologicznych w wielu krajach, m.in. w Polsce, Rosji, Niemczech, Norwegii, Holandii, Austrii, Czechach, we Włoszech, na Litwie, Słowacji i Ukrainie. Tworzył recenzje, artykuły, eseje, komentarze oraz rozprawy publikowanr w prasie, czasopismach, programach koncertowych, wydawnictwach fonograficznych, encyklopediach, periodykach i wydawnictwach książkowych w Polsce, wielu krajach Europy oraz Japonii, Australii, Hong-Kongu i Stanach Zjednoczonych.

Od 2001 realizował autorski projekt „Förderpreise für Polen” finansowany przez Fundację Muzyczną im. Ernsta von Siemens z siedzibą w Monachium, w ramach którego powstały (w wyniku udzielanych stypendiów) 34 utwory młodych kompozytorów polskich, litewskich, łotewskich, estońskich, ukraińskich, słowackich, czeskich, węgierskich, rumuńskich, bułgarskich i słoweńskich.

Andrzej Chłopecki był członkiem Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich (1977-81), członkiem Zarządu Polskiego Towarzystwa Muzyki Współczesnej (1980-89) oraz członkiem Polskiej Sekcji Międzynarodowego Towarzystwa Muzyki Współczesnej (1980), Związku Kompozytorów Polskich (1982), członkiem-założycielem Towarzystwa im. Witolda Lutosławskiego (1997), współzałożycielem Fundacji Przyjaciół „Warszawskiej Jesieni” (1998, od 1999 członek zarządu, w 2000 prezes). W latach 1987-89 pełnił funkcję sekretarza Zarządu Sekcji Muzykologów Związku Kompozytorów Polskich. Od 1999 był członkiem Komisji Repertuarowej Festiwalu „Warszawska Jesień” (z przerwą w 2003).

Został uhonorowany wieloma nagrodami i odznaczeniami, m.in. otrzymał Nagrodę Zarządu Polskiego Radia za promocję muzyki polskiej i Polskiego Radia (1994), Nagrodę Specjalną Kapituły Nagrody Wielkiej Fundacji Kultury za twórczość radiową i działania kulturotwórcze realizowane na antenie Programu 2 Polskiego Radia (1998), Honorową Odznakę Polskiego Radia (2001), Medal Mozartowski Międzynarodowej Rady Muzycznej przy UNESCO (2003), Odznakę Honorową Związku Kompozytorów Polskich (2003), Srebrny Medal "Zasłużony Kulturze – Gloria Artis" (2005), Krzyż Rycerski Orderu Zasługi Republiki Litwy (2006), Odznakę honorową "Zasłużony dla kultury polskiej" (2007), Doroczną Nagrodę Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w dziedzinie upowszechniania kultury (2007) oraz Medal Siemensa (2007).

aktualizacja: 2010, 2012 (Zespół POLMIC)

literatura wybrana

Czym jest krytyka? Jaka jest praktyka? Andrzej Chłopecki odpowiada na pytania Andrzeja Sułka, "Ruch Muzyczny" 2007 nr 5, s. 8-12

publikacje

rozprawy

Alban Berg: Schliesse mir die Augen beide do sł. T. Storma (1907, 1925) w: Forma i ekspresja w liryce wokalnej 1808-1909 (pod red. Mieczysława Tomaszewskiego), Akademia Muzyczna w Krakowie, Kraków 1989
Artystą się bywa w: I Ty bądź artystą (pod red. Andrzeja Chłopeckiego), Krajowa Agencja Wydawnicza, Warszawa 1982
Co dobrego spotkało nas w życiu muzycznym w Polsce w ostatniej dekadzie? w: Duchowość Europy Środkowej i Wschodniej w muzyce końca XX wieku (pod red. Krzysztofa Droby, Teresy Maleckiej, Krzysztofa Szwajgiera), Akademia Muzyczna w Krakowie, Kraków 2004
Dedykacje w partyturach Witolda Lutosławskiego w: Witold Lutosławski – Prezentacje-interpretacje-konfrontacje, Związek Kompozytorów Polskich, Warszawa 1985
Die 4. Symphonie oder Witold Lutoslawskis Abschied von der Moderne / 4. Symfónia alebo rozlučka Witolda Lutoslawského z modernou w: Musik als Botschaft / Hudba ako posolstvo, Festival Melos-Ethos, Bratislava 1995
Dziewiątego grudnia osiemdziesiątego pierwszego w: Mieczysławowi Tomaszewskiemu w 60-lecie urodzin, Akademia Muzyczna w Krakowie, Kraków 1984
Festivals und Subkulturen. Das institutionengefüge der Neuen Musik in Mittel- und Osteuropa w: Neue Musik im politischen Wandel. Fünf Kongressbeiträge und drei Seminarberichte (Hrsg. Hermann Danuser), Schott, Mainz 1991
Filharmonia i kompozytorska współczesność 1945-2000 w: 100 lat Filharmonii w Warszawie 1901-2001, Fundacja Bankowa im. Leopolda Kronenberga / Filharmonia Narodowa, Warszawa 2001
In a Hall of Mirrors or Ubu in Penderecki’s Opera w: The music of Krzysztof Penderecki. Poetics and Reception, Akademia Muzyczna w Krakowie, Kraków 1995
Jubiläen, Polemiken, Erschütterungen und neue Impulse. Die polnische Musikszene im Zeichen der deutsch-polnischen Zusammenarbeit, 2001-2004 w: Ansichten. Jahrbuch des Deutschen Polen-Instituts Darmstadt, Harrassowitz Verlag, Wiesbaden 2005
Kąpiel z fal akustycznych albo przyjemności piątego zmysłu czyli jak słuchać muzyki w: Nigdy nie jest za późno (pod red. S. Bratkowskiego), Krajowa Agencja Wydawnicza, Warszawa 1980
Kompositorische Positionen in mittel- und osteuropäischer Musik. Ein Seminarbericht w: Neue Musik im politischen Wandel. Fünf Kongressbeiträge und drei Seminarberichte (Hrsg. Hermann Danuser), Schott, Mainz 1991
Krzysztof Meyer, Warszawska Jesień i problem recepcji w: Krzysztof Meyer: do i od kompozytora (pod red. Macieja Jabłońskiego), Ars Nova, Poznań 1994
La musique du pays lointain? w: Presences Polonaises, Centre Georges Pompidou, Paris 1983
Lutosławski: A Project fulfilled / Un projet accompli w: Composers and the Art. of their Time / Les Compositeurs et l’art. de leur Temps, Instytut Adama Mickiewicza, Warszawa 2003
Mieczysław Tomaszewski – wydawca w: Muzyka, słowo, sens. Mieczysławowi Tomaszewskiemu w 70 rocznicę urodzin, Akademia Muzyczna w Krakowie, Kraków 1994
Międzynarodowa Trybuna Kompozytorów w: Muzyka polska 1945-1995, Akademia Muzyczna w Krakowie, Kraków 1996
Muzyka w muzyce u Karlheinza Stockhausena w: Spotkania Muzyczne w Baranowie Sandomierskim 1976, PWM, Kraków 1980
Największy przed Lutosławskim w: Mieczysławowi Tomaszewskiemu w 60-lecie urodzin, Akademia Muzyczna w Krakowie, Kraków 1984
O dohumanizowaniu i dehumanizowaniu muzyki XX wieku w: Muzyka w kontekście kultury. Studia dedykowane Mieczysławowi Tomaszewskiemu w osiemdziesięciolecie urodzin, Akademia Muzyczna w Krakowie, Kraków 2001
O recepcji polskiej muzyki 1945-1995 w: Muzyka polska 1945-1995, Akademia Muzyczna w Krakowie, Kraków 1996
Polish Music 1958-66: The Syndrom of the Couble Opening w: Studies in Penderecki – Penderecki and the Avant Garde, vol. II, Princeton, New Jersey 2003
Poradnik melomana w: I Ty bądź artystą (pod red. Andrzeja Chłopeckiego), Krajowa Agencja Wydawnicza, Warszawa 1982
Postmodernisticky Bach w: Stare v Novom / Das Alte im Neuen, Litera, Bratislava 1996
Styl późny XX-wiecznego modernizmu w twórczości kompozytorskiej w: Styl późny w muzyce, literaturze i kulturze, Akademia Muzyczna w Katowicach / Uniwersytet Śląski, Katowice 2002
Ta okropna nowa muzyka w: I Ty bądź artystą (pod red. Andrzeja Chłopeckiego), Krajowa Agencja Wydawnicza, Warszawa 1982
Telewizor i babciny pokój w: I Ty bądź artystą (pod red. Andrzeja Chłopeckiego), Krajowa Agencja Wydawnicza, Warszawa 1982
The New Music of East-Central Europe: Between Thaw and Freeze w: Studies in Penderecki – Penderecki and the Avant Garde, vol. II, Princeton, New Jersey 2003
The Structure of a Crystal & All for Sale. On Witold Lutosławski’s and Krzysztof Penderecki’s Works w: Polish Art Studies III, Ossolineum, Wrocław – Warszawa – Kraków 1982
W gabinecie krzywych luster, czyli Ubu w operze w: Muzyka Krzysztofa Pendereckiego. Poetyka i recepcja. Studia eseje i materiały, Akademia Muzyczna w Krakowie, Kraków 1996
W poszukiwaniu utraconego ładu w: Przemiany techniki dźwiękowej, stylu i estetyki w polskiej muzyce lat siedemdziesiątych, Akademia Muzyczna w Krakowie / Związek Kompozytorów Polskich, Kraków 1986
Wspaniałości amatorstwa w muzyce w: Nigdy nie jest za późno (pod red. S. Bratkowskiego), Krajowa Agencja Wydawnicza, Warszawa 1980
artykuły

Acht Blicke auf das Lachen John Cages, „MusikTexte” 1992 nr 46-47
Aus der Geschichte der schlecht anwesenden Musik. Andrzej Panufniks Rückkehr nach Polen, „MusikTexte” 1990 Heft 37, s. 54-57
Bach – Plac Centralny, „Fuga” 2000 nr 1, s. 8-12
Chwytając muzykę za dźwięki, „Ruch Muzyczny” 1975 nr 24, s. 3-4
Cztery dominanty: Scelsi – po drugiej stronie dźwięku, Nancarrow – algorytmy dla pianisty o 88 palcach, Pärt – nowy renesans dla nowego wieku, Sikorski – siła piana, „Ruch Muzyczny” 1989 nr 24, s. 3-5
Dialektischer Dialog. Das elfte Huddersfield Contemporary Music Festival, „MusikTexte” 1991 Heft 38, s. 68-69
Dni kultury – nowyj oblik?, „Muzykalnaja Żizn” 1989 nr 7 s. 3
Efter Lutosławski, efter Penderecki – om den nye generation af polske komponister, „Dansk Musijk Tijdskrift” 1989/90 No. 5
Ekspresje holenderskie, „Ruch Muzyczny” 1985 nr 26, s. 13-15
Gelbe Heften, „MusikTexte” 2004 Heft 100, s. 87-88
George Crumb. Musica humana – musica mundana, „Ruch Muzyczny” 1976 nr 10, s. 3-6, 15
Gesichter der Postmoderne. Kompositorische Positionen in mittel- und osteuropäischer Musik, „MusikTexte” 1992 Heft 44, s. 32-39
Górecki – kompozytor kultowy, „Polish Culture” 1998 nr 1, s. 38
Górecki. Piętnaście lat później, „Jazz Forum”, 1993 nr 4, s. 20-21
Helenie i Hannie. Dwie pieśni Albana Berga do słów Theodora Storma, „Ruch Muzyczny” 1986 nr 1, s. 3-5
Helenie i Hannie. Dwie pieśni Albana Berga do słów Theodora Storma (2), „Ruch Muzyczny” 1986 nr 2, s. 20-21
Identitätskrise. Zum vierzigsten „Warschauer Herbst”, „MusikTexte” 1997 Heft 72, s. 74-76
Jak kroić, czyli o analizie, „Ruch Muzyczny” 1987 nr 6, s. 4-5
Karlheinz Stockhausen. O muzyczną nadświadomość, „Ruch Muzyczny” 1974 nr 19, s. 12-15
Karlheinz Stockhausen. O nową gramatykę muzyki, Ruch Muzyczny 1974 nr 18, s. 3-5
Karol Szymanowski i Międzynarodowe Towarzystwo Muzyki Współczesnej 1923-1939, "Ruch Muzyczny" 2007 nr 26, s. 8-13
Kilar. Postmodernista z przekonania, „Jazz Forum” 1993 nr 7-8, s. 2-3
Koncert skrzypcowy Krzysztofa Pendereckiego, „Ruch Muzyczny” 1979 nr 18, s. 3-5
Lutosławski i piękno, „Jazz Forum” 1993 nr 5, s. 2-3
Międzynarodowa Trybuna Kompozytorów w Paryżu, „Ruch Muzyczny” 1999 nr 15, s. 10-13
Mój sandomierski notes, „Ruch Muzyczny” 1989 nr 25, s. 9-11
Nad partyturą „Diabłów z Loudun”, „Ruch Muzyczny” 1975 nr 22, s. 3, 8-9
Największy przed Lutosławskim. Pytania o Szymanowskiego, „Ruch Muzyczny” 1982 nr 3, s. 3-4
Notizen aus Polen, „MusikTexte” 1989 Heft 32, s. 56
O potrzebie legendy, „Ruch Muzyczny” 1989 nr 26, s. 5-6
O Regameyu poliwersyjnie, „Ruch Muzyczny” 1987 nr 15, s. 10
O utopionej utopii, „Studio” 1992 marzec, s. 3
Oaza. Lusławice 1980, „Ruch Muzyczny” 1980 nr 22, s. 4-5
„Pasja” Pendereckiego jako znak, „Ruch Muzyczny” 1975 nr 4, s. 3-5
Paweł Mykietyn – nowa gwiazda polskiej muzyki, „Polish Culture” 1998 nr 4, s. 38
Penderecki sześćdziesięcioletni, „Jazz Forum” 1993 nr 11, s. 2-3
Postmodernistyczny Wojciech Kilar, „Opcje” 1994 nr 3
Postmuzyka w postświecie, „Ruch Muzyczny” 1999 nr 19, s. 10-12
Profanum patafizycznie UBUstwione. Akt I, „Ruch Muzyczny” 1991 nr 16, s. 1, 5
Profanum patafizycznie UBUstwione. Akt II, „Ruch Muzyczny” 1991 nr 17, s. 1, 4
Stretto, „Ruch Muzyczny” 1982 nr 1, s. 11-12
Surkonwencjonalna muzyka Pawła Szymańskiego, „Polish Culture” 1998 nr 3, s. 38
Tadeusz Baird – autobiografia pisana muzyką, „Ekran” 1981 nr 9
Tadeusz Kaczyński: zostały teksty, „Ruch Muzyczny” 1999 nr 25, s. 8-9
The Paschal Triptych, „Polish Music” 1988 nr 4, s. 12-17
Tomasz Sikorski – The Despair of Naked Sounds, „Polish Music” 1992 nr 3-4, s. 22-25
Verzweiflung nackter Klänge. Der polnische Komponist und Pianist Tomasz Sikorski, „MusikTexte” 1990 Heft 36, s. 5-9
W gabinecie krzywych lutster, „Vivo” 1994 nr 1, s. 31-35
W poszukiwaniu utraconego ładu. „Pokolenie” Stalowej Woli, „Ruch Muzyczny” 1985 nr 25, s. 14-16
Witold Lutosławski. 25th January 1913, „Polish Music” 1992 nr 3-4, s. 3-9
Witolda Lutosławskiego tombeau dla epoki, „Fuga” 2000 nr 3, s. 5-9
Wojciech Kilar: między awangardą i Hollywood, „Polish Culture” 1998 nr 2, s. 38
Zabobony gasnącego stulecia, „Dysonanse” 1997 wrzesień (wydanie specjalne), s. 7-20
Zapiski na półmetku, „Ruch Muzyczny” 1987 nr 1, s. 9-10
Zeugnis zerfallender Werte. Witold Lutosławskis Abschied von der Moderne, „MusikTexte” 1991 Heft 42, s. 45-50
hasła encyklopedyczne

Galliver David w: Encyklopedia Muzyczna PWM (część biograficzna pod red. Elżbiety Dziębowskiej), t. „efg”, PWM, Kraków 1987
Gibson Alexander w: Encyklopedia Muzyczna PWM (część biograficzna pod red. Elżbiety Dziębowskiej), t. „efg”, PWM, Kraków 1987
Gorski Konstanty w: Encyklopedia Muzyczna PWM (część biograficzna pod red. Elżbiety Dziębowskiej), t. „efg”, PWM, Kraków 1987
Heinze Bernard w: Encyklopedia Muzyczna PWM (część biograficzna pod red. Elżbiety Dziębowskiej), t. „hij”, PWM, Kraków 1993
Helffer Claude w: Encyklopedia Muzyczna PWM (część biograficzna pod red. Elżbiety Dziębowskiej), t. „hij”, PWM, Kraków 1993
Henck Herbert w: Encyklopedia Muzyczna PWM (część biograficzna pod red. Elżbiety Dziębowskiej), t. „hij”, PWM, Kraków 1993
Hertz Alfred w: Encyklopedia Muzyczna PWM (część biograficzna pod red. Elżbiety Dziębowskiej), t. „hij”, PWM, Kraków 1993
Iwaki Hiroyuki w: Encyklopedia Muzyczna PWM (część biograficzna pod red. Elżbiety Dziębowskiej), t. „hij”, PWM, Kraków 1993
Jabłoński Marek w: Encyklopedia Muzyczna PWM (część biograficzna pod red. Elżbiety Dziębowskiej), t. „hij”, PWM, Kraków 1993
Jacobs Paul w: Encyklopedia Muzyczna PWM (część biograficzna pod red. Elżbiety Dziębowskiej), t. „hij”, PWM, Kraków 1993
Janowski Marek w: Encyklopedia Muzyczna PWM (część biograficzna pod red. Elżbiety Dziębowskiej), t. „hij”, PWM, Kraków 1993
Janukowicz Zofia w: Encyklopedia Muzyczna PWM (część biograficzna pod red. Elżbiety Dziębowskiej), t. „hij”, PWM, Kraków 1993
Kaczyński Adam w: Encyklopedia Muzyczna PWM (część biograficzna pod red. Elżbiety Dziębowskiej), t. „klł”, PWM, Kraków 1997
Kasprzyk Jacek w: Encyklopedia Muzyczna PWM (część biograficzna pod red. Elżbiety Dziębowskiej), t. „klł”, PWM, Kraków 1997
Katlewicz Jerzy w: Encyklopedia Muzyczna PWM (część biograficzna pod red. Elżbiety Dziębowskiej), t. „klł”, PWM, Kraków 1997
Kaufmann Dieter w: Encyklopedia Muzyczna PWM (część biograficzna pod red. Elżbiety Dziębowskiej), t. „klł”, PWM, Kraków 1997
Kayn Roland w: Encyklopedia Muzyczna PWM (część biograficzna pod red. Elżbiety Dziębowskiej), t. „klł”, PWM, Kraków 1997
Kegel Herbert w: Encyklopedia Muzyczna PWM (część biograficzna pod red. Elżbiety Dziębowskiej), t. „klł”, PWM, Kraków 1997
Klien Walter w: Encyklopedia Muzyczna PWM (część biograficzna pod red. Elżbiety Dziębowskiej), t. „klł”, PWM, Kraków 1997
Kolish Rudolf w: Encyklopedia Muzyczna PWM (część biograficzna pod red. Elżbiety Dziębowskiej), t. „klł”, PWM, Kraków 1997
Kontarsky Aloys Alfons Bernhard w: Encyklopedia Muzyczna PWM (część biograficzna pod red. Elżbiety Dziębowskiej), t. „klł”, PWM, Kraków 1997
Krasner Louis w: Encyklopedia Muzyczna PWM (część biograficzna pod red. Elżbiety Dziębowskiej), t. „klł”, PWM, Kraków 1997
Kraus Ernst Richard w: Encyklopedia Muzyczna PWM (część biograficzna pod red. Elżbiety Dziębowskiej), t. „klł”, PWM, Kraków 1997
Kraus Lili w: Encyklopedia Muzyczna PWM (część biograficzna pod red. Elżbiety Dziębowskiej), t. „klł”, PWM, Kraków 1997
Krips Joseph Henry w: Encyklopedia Muzyczna PWM (część biograficzna pod red. Elżbiety Dziębowskiej), t. „klł”, PWM, Kraków 1997
Krombholc Jaroslav w: Encyklopedia Muzyczna PWM (część biograficzna pod red. Elżbiety Dziębowskiej), t. „klł”, PWM, Kraków 1997
Kulenty Hanna w: Encyklopedia Muzyczna PWM (część biograficzna pod red. Elżbiety Dziębowskiej), t. „klł”, PWM, Kraków 1997
Kulka Janos w: Encyklopedia Muzyczna PWM (część biograficzna pod red. Elżbiety Dziębowskiej), t. „klł”, PWM, Kraków 1997
Kurtz Efrem w: Encyklopedia Muzyczna PWM (część biograficzna pod red. Elżbiety Dziębowskiej), t. „klł”, PWM, Kraków 1997
Kusewicki Sergiusz w: Encyklopedia Muzyczna PWM (część biograficzna pod red. Elżbiety Dziębowskiej), t. „klł”, PWM, Kraków 1997
Lachenmann Helmut w: Encyklopedia Muzyczna PWM (część biograficzna pod red. Elżbiety Dziębowskiej), t. „klł”, PWM, Kraków 1997
Nørgård Per w: Encyklopedia Muzyczna PWM (część biograficzna pod red. Elżbiety Dziębowskiej), t. „n-pa”, PWM, Kraków 2002