Polmic - FB

muzykolodzy (R)

A B C D E F G H I J K L Ł M N O P R S T V W Z

Radosław Rzepkowski, muzykolog, pianista, pedagog, publicysta; ur. 1 stycznia 1948, Warszawa. W 1967 roku ukończył Państwowe Liceum Muzyczne im. Karola Szymanowskiego w Warszawie w klasie fortepianu Anny Radziwonowicz. Naukę gry na fortepianie kontynuował u Marii Wiłkomirskiej. Jednocześnie w latach 1968-74 studiował muzykologię na Uniwersytecie Warszawskim. W 1974 obronił pracę magisterską Twórczość fortepianowa Franciszka Lessla. Następnie przeniósł się do Wrocławia, gdzie został zatrudniony jako pracownik naukowo-dydaktyczny w Katedrze Teorii i Kompozycji Państwowej Wyższej Szkoły Muzycznej (obecnie Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego). W latach 1976-87 prowadziła tam wykłady z historii muzyki, literatury muzycznej, historii muzykoterapii i seminaria magisterskie. Uczył też w szkołach muzycznych I i II stopnia. W latach 1983-87 był redaktorem programowym Filharmonii Wrocławskiej, a od roku 1985 również konsultantem programowym Opery Wrocławskiej. W tym czasie pracował też jako dziennikarz (krytyk muzyczny) Gazety Robotniczej (1983-87), pisząc cotygodniowe recenzje z koncertów w Filharmonii Wrocławskiej. W latach 1981-87 był członkiem Warszawskiego Towarzystwa Muzycznego i sekcji krytyków Stowarzyszenia Polskich Artystów Muzyków. W roku 1987 wyjechał za granicę i zamieszkał w Kanadzie, gdzie kontynuuje pracę publicystyczną i pedagogiczną w McGill Conservatoire w Montrealu.

twórczość

Główne pole jego zainteresowań stanowi teoria i historia muzyki, a szczególnie współczesne życie muzyczne w Kanadzie i Polsce oraz okres przedchopinowski w muzyce polskiej. Opublikował dziesiątki artykułów na tematy związane z życiem muzycznym w Polsce i Kanadzie w czasopismach takich jak: „Ruch Muzyczny”, Życie Śpiewacze”, „Muzyka21”, „La Scene Musicale”, „Gazeta Torontońska”, „Metropol”, „Biuletyn Polonijny”. Występuje też jako koncertujący pianista-solista i akompaniator. Propagując muzykę polską, głównie twórczość Fryderyka Chopina, występował w wielu miastach Kanady, w Konsulacie R.P. w Montrealu, na wernisażach i koncertach jubileuszowych. Wraz ze śpiewaczką Gisele Labarre prezentował po raz pierwszy w Montrealu pieśni Stanisława Moniuszki.
Uczestniczył w krajowych konferencjach naukowych (Puławy, Gdańsk, Wrocław) i kursach zagranicznych na temat wykorzystania nowych technologii w procesie wykonawczym i twórczym (Montreal).

publikacje

rozprawy

Faktura fortepianowa Franciszka Lessla w: Franciszek Lessel: w 200 rocznicę urodzin kompozytora. Prace Specjalne 21 (pod red. Marka Podhajskiego i in.), Państwowa Wyższa Szkoła Muzyczna w Gdańsku, Gdańsk 1980
Franciszek Lessel na tle epoki w: Zeszyt Naukowy 25, Państwowa Wyższa Szkoła Muzyczna, Wrocław 1981
Pieśni Tadeusza Bairda w: Zeszyt Naukowy 42, Akademia Muzyczna, Wrocław 1986
Rola materiału tematycznego w kompozycjach Franciszka Lessla w: Muzyka fortepianowa, 4 Międzynarodowa sesja naukowa. Gdańsk, 19-21 października 1981. Prace Specjalne 25 (pod red. Marka Podhajskiego), Państwowa Wyższa Szkoła Muzyczna w Gdańsku, Gdańsk 1981
Rys działalności Józefa Kofflera w: Zeszyt Naukowy 33, Akademia Muzyczna, Wrocław 1983
artykuły

20 lat Opery w Montrealu, „Ruch Muzyczny” 2000 nr 17
Formy wspierania młodych muzyków, „Ruch Muzyczny” 2000
Kompozytorzy-rezydenci, „Ruch Muzyczny” 2000 nr 26
Montreal. Na początek nowego tysiąclecia, „Ruch Muzyczny” 2000 nr 16
Orkiestry 2000 [Montreal], „Ruch Muzyczny” 2000 nr 14
Pierwsze lata Opery Wrocławskiej, „Gazeta Robotnicza” 1985
Portret Gabrieli Moyseowicz, „Muzyka 21” 2004 nr 8 (49)
Życie muzyczne Lwowa między wojnami (1), „Ruch Muzyczny” 1988 nr 4
Życie muzyczne Lwowa między wojnami (2), „Ruch Muzyczny” 1988 nr 5
[cotygodniowe opracowania programów koncertowych Filharmonii Wrocławskiej], 1983-87
[cotygodniowe recenzje koncertów Filharmonii Wrocławskiej], „Gazeta Robotnicza” 1983-87
redakcje naukowe

Utwory kompozytorów wrocławskich na konkursach, festiwalach, koncertach. Zeszyt Naukowy 46, Akademia Muzyczna, Wrocław 1990