Polmic - FB

muzykolodzy (T)

A B C D E F G H I J K L Ł M N O P R S T V W Z

Mieczysław Tomaszewski,
muzykolog, teoretyk muzyki i edytor muzyczny; ur. 17 listopada 1921, Poznań; zm. 14 stycznia 2019, Kraków. Uczył się w Konserwatorium Muzycznym w Poznaniu (od 1932), Gimnazjum im I. J. Paderewskiego (od 1934) i Prywatnej Szkole Muzycznej im. M. Karłowicza (od 1934), a następnie w Liceum im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu (od 1938). W latach 1946-48 studiował polonistykę na Uniwersytecie im. Mikołaja Kopernika w Toruniu, w latach 1954-59 zaś muzykologię na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie pod kierunkiem Stefanii Łobaczewskiej, Aleksandra Frączkiewicza i Franciszka Skołyszewskiego. Stopień magistra otrzymał na podstawie pracy Zagadnienia metodyczne analizy muzykologicznej (1959). Doktoryzował się na podstawie rozprawy Twórczość Fryderyka Chopina i jej recepcja na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (1983). W 1984 zakończył postępowanie na tytuł profesora, jednak zostało ono oprotestowane i było wstrzymywane przez partię przez 5 lat (uzyskał tytuł w 1989).
W latach 1946-49 był sekretarzem redakcji miesięcznika poświęconego literaturze i sztuce „Arkona” w Bydgoszczy. W 1949 zorganizował, wspólnie z żoną Wandą, Rok Chopinowski na Pomorzu. W latach 1949-52 piastował stanowisko dyrektora i kierownika artystycznego Pomorskiej Orkiestry Symfonicznej w Bydgoszczy. W 1952 roku został redaktorem w Polskim Wydawnictwie Muzycznym w Krakowie. W latach 1954-65 był redaktorem naczelnym i zastępcą dyrektora PWM. Reaktywował i współredagował „Ruch Muzyczny” (1957-59). W 1960 roku zainicjował 70-tomową edycję „Dzieł Wszystkich Oskara Kolberga” we współdziałaniu z Polskim Towarzystwem Ludoznawczym i Ludową Spółdzielnią Wydawniczą. Od 1965 pełnił funkcję dyrektora i redaktora naczelnego PWM. W 1965 zainicjował edycje źródłowo-krytyczne Dzieł Stanisława Moniuszki pod red. Witolda Rudzińskiego i Dzieł Karola Szymanowskiego pod red. Teresy Chylińskiej. Zainicjował i programował Wieczory Wawelskie (1967-96) we współpracy z Henrykiem Czyżem (Filharmonia Krakowska) i Jerzym Szablowskim (Zamek Królewski). W 1988 został zmuszony przez władze do rezygnacji z kierowania PWM.
Wykładał w Państwowej Wyższej Szkole Muzycznej w Krakowie (1959-71), a następnie pracował tamże jako docent (1971-89). Pracował jako asystent i st. asystent w Katedrze Historii i Teorii Muzyki UJ, gdzie wykładał teorię i estetykę muzyczną (1960-66). W 1966 założył Podyplomowe Studium Edytorstwa Muzycznego przy PWSM, którym kierował do 1986. Od 1996 jest kierownikiem Katedry Teorii i Interpretacji Dzieła Muzycznego (przed zmianą nazwy - Katedry Edytorstwa Muzycznego, 1967-96) na Wydziale Kompozycji, Dyrygentury i Teorii PWSM, był kierownikiem Zespołu (Zakładu) Analizy i Interpretacji Muzyki powstałego przy tejże katedrze (1976-86). W latach 1987-90 pełnił funkcję dziekana Wydziału Kompozycji, Dyrygentury i Teorii Muzyki (wybór na prorektora unieważniony przez władze państwowe). W 1984 zainicjował powstanie Zespołu Teorii i Historii Pieśni. Prowadził serię wykładów o muzyce polskiej w Folkwangschule für Musik w Essen (1966). Był promotorem doktoratów Leszka Polonego (Akademia Muzyczna w Warszawie, 1981), Anny Nowak i Anny Oberc (Akademia Muzyczna w Warszawie, 1987), przewodów kwalifikacyjnych I stopnia Romana Kowala (Akademia Muzyczna w Krakowie, 1997) i Reginy Chłopickiej (Akademia Muzyczna w Krakowie, 1999) oraz doktoratu Ewy Siemdaj (Instytut Sztuki PAN, 2001).
Mieczysław Tomaszewski był kierownikiem festiwali i sympozjów naukowych w ramach Spotkań Muzycznych w Baranowie (1976-81), a także kierownikiem naukowym sesji naukowej „Poetyka muzyczna. Autorefleksje kompozytorów” na UJ w Krakowie (1978), sympozjów „Muzyka polska 1918-1978 w aspektach: patriotycznym, społecznym, humanistycznym” (1979) oraz „Muzyka polska na nowo odczytana: 1918-1945” (1982), sesji naukowych „Cykle pieśni romantycznej” (1984), „Forma i ekspresja w liryce wokalnej” (1985) i „Wiersz i jego wielokrotne umuzycznienia” (1986), seminariów „Analiza i interpretacja dzieła muzycznego, I” (wspólnie z Jadwigą Zabłocką, Akademia Muzyczna, Warszawa 1986) oraz „Analiza i interpretacja dzieła muzycznego, II” (wspólnie z Teresą Malecką i Jadwigą Zabłocką, Akademia Muzyczna, Kraków, we współpracy z AM w Warszawie 1987), sesji naukowych „Poeci i ich muzyczny rezonans” (1987), „Od psalmu i hymnu do Songu i Lied’u”, seminarium-warsztatu analitycznego „Pieśń w interpretacji wykonawczej”, międzynarodowych sympozjów „Krzysztof Penderecki – twórczość i jej recepcja” (1993), „Pieśń artystyczna narodów Europy” (1994), „Pieśń europejska między romantyzmem a modernizmem” (1999), Międzynarodowych Beethovenowskich Sympozjów Naukowych (I-X, 1997-2006, we współpracy z Teresą Malecką i Magdaleną Chrenkoff), Międzynarodowego sympozjum „Pieśń polska. Rekonesans” (2000). Był przewodniczącym Rady Naukowej Międzynarodowego Sympozjum Naukowego „Chopin i romantyzm” (Warszawa 1986) oraz II Międzynarodowego Muzykologicznego Sympozjum poświęconego twórczości Fryderyka Chopina (1989).
Był członkiem Związku Literatów Polskich (1947-49), Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego oraz Prezydium Rady Wyższego Szkolnictwa Artystycznego (1982-85), komitetu Tygodni Kultury Chrześcijańskiej przy kard. Franciszku Macharskim (1984-87), Małopolskiego Komitetu Obywatelskiego „Solidarności” przy Lechu Wałęsie (1989), kolegium redakcyjnego „Res Facta” (1967-96) oraz Komitetu Honorowego Roku Chopinowskiego 1999. Pełnił funkcję sekretarza Klubu Literacko-Artystycznego (1947-49) oraz Rady Naukowej Towarzystwa im. F. Chopina w Warszawie (1960-64). Zasiadał w zarządzie Pomorskiego Towarzystwa Muzycznego (1947-49), był przewodniczącym Rady Naukowej Towarzystwa im. F. Chopina (1964-71) i sekcji muzykologicznej ZKP (1979-81). Jest członkiem Centralnej Komisji Tytułów Naukowych (od 1991), Rady Redakcyjnej „Res Facta Nova” (od 1994), Rady Naukowej Instytutu Sztuki PAN (od 1999), Komitetu Nauk o Sztuce PAN (od 1999) oraz Rady Naukowej Narodowego Instytutu Fryderyka Chopina w Warszawie (od 2001). Od 1962 jest członkiem Związku Kompozytorów Polskich, od 1997 jego członkiem honorowym. Od 1986 przewodniczy Komisji Senackiej ds. Nauki i Wydawnictw Akademii Muzycznej w Krakowie oraz współpracuje z Działem Wydawnictw, od 1993 jest wiceprzewodniczącym Polskiej Akademii Chopinowskiej.
Za swą działalność naukową i edytorską został uhonorowany wieloma nagrodami i odznaczeniami: Nagrodą Ministra Kultury i Sztuki II stopnia za „wybitne osiągnięcia edytorskie” (1971), Nagrodą Związku Kompozytorów Polskich za rok 1973 za „wybitne zasługi dla polskiej kultury muzycznej, a w szczególności za działalność naukowo-edytorską w zakresie muzyki dawnej i współczesnej” (1974), Medalem „Gazety Krakowskiej” „za mądrość i dobrą robotę” (1974), Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski (1975), Nagrodą im. Alfreda Jurzykowskiego „for creative approach and innovative methods in musicology” (New York 1979), Nagrodą kulturalną miasta Krakowa (1979), Medalem „Zasłużony dla województwa tarnobrzeskiego” (1980), Medalem Towarzystwa im. F. Chopina w 50-lecie jego istnienia (1984), Medalem w 450-lecie Piotra Skargi (1986), Medalem 100-lecia Akademii Muzycznej w Krakowie (1988), Nagrodą Kulturalną „Solidarności” 1988 za „twórcze inicjatywy edytorskie i muzykologiczne” (1989), Medalem w X rocznicę wyboru Jana Pawła II (1989), Krzyżem Komandorskim z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski od Lecha Wałęsy (1991), Medalem Mikalojusa Konstantinasa Čiurlionisa od Vytautasa Landsbergisa (1991), Medalem Prezydenta Miasta Bydgoszczy „za szczególne zasługi dla Miasta Bydgoszczy” (1996), Nagrodą Ministra Kultury „za monografię Chopin. Człowiek, dzieło, rezonans” (1999), Nagrodą wydawców im. Jana Długosza, 1999, „za książkę Chopin. Człowiek, dzieło, rezonans” (1999) oraz Nagrodą Międzynarodowej Fundacji im. F. Chopina (2000). W 2001 oraz w 2010 Akademia Muzyczna w Krakowie i Akademia Muzyczna w Bydgoszczy nadały mu tytuł doktora honoris causa, zaś w 2016 ten tytuł nadała mu również Akademia Muzyczna im. Karola Szymanowskiego w Katowicach. W 2005 r. został odznaczony Krzyżem Wielkim Orderu Odrodzenia Polski „w uznaniu wybitnych zasług dla kultury polskiej, za osiągnięcia w pracy naukowej w dziedzinie muzykologii”. W 2006 r. otrzymał Złoty Medal „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”. W 2011 r. został uhonorowany przez Ministra Kultury odznaką „Zasłużony dla Ochrony Dziedzictwa Fryderyka Chopina”. W 2012 r. otrzymał tytuł Honorowego Obywatela Miasta Krakowa. W 2014 został laureatem nagrody środowiska muzycznego Koryfeusz Muzyki Polskiej w kategorii Nagroda Honorowa. W uznaniu znamienitych zasług w działalności na rzecz rozwoju i upowszechniania polskiej kultury muzycznej, za osiągnięcia w pracy naukowej, artystycznej i twórczej w 2017 roku został odznaczony Orderem Orła Białego.
 
aktualizacja: 2019 (wa)

literatura wybrana

Księga Jubileuszowa Mieczysława Tomaszewskiego Kompozycje i teksty wręczone Mieczysławowi Tomaszewskiemu w 60-lecie urodzin 9 grudnia 1981 roku (pod red. Teresy Maleckiej), Akademia Muzyczna w Krakowie, Kraków 1984
Mieczysław Tomaszewski w fotografii w: Muzyka w kontekście kultury. Studia dedykowane Profesorowi Mieczysławowi Tomaszewskiemu w osiemdziesięciolecie urodzin (pod red. Małgorzaty Janickiej-Słysz, Teresy Maleckiej, Krzysztofa Szwajgiera), Akademia Muzyczna, Kraków 2001
Tomaszewski Mieczysław Encyklopedia Krakowa (pod red. Antoniego Henryka Stachowskiego), Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa-Kraków 2000
Tomaszewski Mieczysław Encyklopedia Muzyki (pod red. Andrzeja Chodkowskiego), PWN, Warszawa 1995
Tomaszewski Mieczysław Encyklopedia Muzyki (pod red. Andrzeja Chodkowskiego, wyd. drugie poprawione), PWN, Warszawa 2001
Tomaszewski Mieczysław Kto jest kim w Polsce. Informator biograficzny, Interpress, Warszawa 1989
Tomaszewski Mieczysław Nowa encyklopedia powszechna PWN (pod red. nacz. Barbary Petrozolin-Skowrońskiej), tom 6 S-Z, PWN, Warszawa 1997
Tomaszewski Mieczysław Riemanns Musiklexikon (hrsg. von Carl Dahlhaus), Ergängzungsband Personenteil L-Z, B. Schott’s Söne, Mainz 1975
Tomaszewski Mieczysław Wielka encyklopedia PWN (pod red. nacz. Jana Wojnowskiego), tom 27, PWN, Warszawa 2005
Tomaszewski Mieczysław Złota księga nauki polskiej 2000. Naukowcy przełomu wieków (pod red. Krzysztofa Pikonia), Helion, Gliwice 2001
Z życia i dokonań Profesora Mieczysława Tomaszewskiego. Kronika, Bibliografia w: Muzyka w kontekście kultury. Studia dedykowane Profesorowi Mieczysławowi Tomaszewskiemu w osiemdziesięciolecie urodzin (pod red. Małgorzaty Janickiej-Słysz, Teresy Maleckiej, Krzysztofa Szwajgiera), Akademia Muzyczna, Kraków 2001
Chłopecki Andrzej Wydawca w: Muzyka, słowo, sens. Mieczysławowi Tomaszewskiemu w 70. rocznicę urodzin (pod red. Anny Oberc), Akademia Muzyczna w Krakowie, Kraków 1994
Droba Krzysztof Nomos i etos czyli o Mieczysławie Tomaszewskim w: Muzyka, słowo, sens. Mieczysławowi Tomaszewskiemu w 70. rocznicę urodzin (pod red. Anny Oberc), Akademia Muzyczna w Krakowie, Kraków 1994
Droba Krzysztof, Odczytywanie na nowo. Rozmowy z Mieczysławem Tomaszewskim, PWM, Kraków 2011
Michałowski Kornel Bibliografia publikacji Mieczysława Tomaszewskiego w: Muzyka, słowo, sens. Mieczysławowi Tomaszewskiemu w 70. rocznicę urodzin (pod red. Anny Oberc), Akademia Muzyczna w Krakowie, Kraków 1994
Nowak Anna Bydgoskie lata w: Muzyka, słowo, sens. Mieczysławowi Tomaszewskiemu w 70. rocznicę urodzin (pod red. Anny Oberc), Akademia Muzyczna w Krakowie, Kraków 1994
Pociej Bohdan Być muzykologiem w: Muzyka, słowo, sens. Mieczysławowi Tomaszewskiemu w 70. rocznicę urodzin (pod red. Anny Oberc), Akademia Muzyczna w Krakowie, Kraków 1994
Polony Leszek Mieczysław Tomaszewski jako estetyk muzyki w: Muzyka, słowo, sens. Mieczysławowi Tomaszewskiemu w 70. rocznicę urodzin (pod red. Anny Oberc), Akademia Muzyczna w Krakowie, Kraków 1994

publikacje

książki

Interpretacja integralna dzieła muzycznego. Rekonesans, Akademia Muzyczna, Kraków 2000
Krzysztof Penderecki and His Music. Four Essays, Akademia Muzyczna, Kraków 2003
Chopin. Człowiek, dzieło, rezonans, Wydawnictwo Podsiedlik-Raniowski i Spółka, Poznań 1998
12 spojrzeń na muzykę polską wieku apokalipsy i nadziei: studia, szkice, interpretacje, Akademia Muzyczna, Kraków 2011
Chopin i George Sand: miłość nie od pierwszego spojrzenia, wyd. 2, Wydawnictwo Literackie, Kraków 2010
Chopin: człowiek, dzieło, rezonans, wyd. 2, PWM, Kraków 2010
Chopin: fenomen i paradoks, szkice i studia wybrane, Gaudium, Lublin 2009
Chopin: the man, his work and its resonance, Narodowy Instytut Fryderyka Chopina, Warszawa 2015
Chopin, Bosz, PWM, Olszanica, Kraków 2009
Chopin, Damiani Editore, Bologna 2010
Muzyka Chopina na nowo odczytana, Akademia Muzyczna, Kraków 2010
Odczytywanie na nowo: rozmowy z Mieczysławem Tomaszewskim, Bosz, Olszanica, Kraków 2011
Penderecki. Bunt i wyzwolenie t. 1, Rozpętanie żywiołów, PWM, Kraków 2008
Penderecki: bunt i wyzwolenie t. 2, Odzyskiwanie raju, PWM, Kraków 2009
Chopin i George Sand. Miłość nie od pierwszego spojrzenia seria „Pary”, Wydawnictwo Literackie, Kraków 2003
Frédéric Chopin und seine Zeit, Laaber-Verlag, Laaber 1999
Fryderyk Chopin. Diariusz par image Tekst i koncepcja Mieczysław Tomaszewski, Ikonografia i komentarze Bożena Weber, Arkady-PWM, Warszawa-Kraków 1990
Fryderyk Chopin. Diariusz par image [Wersja w języku angielskim: Fryderyk Chopin. A diary in Images, Original idea and text by Mieczysław Tomaszewski, Choice of illustrations and commentary by Bożena Weber, Trans. by R. Hunt], Arkady-PWM, Warszawa-Kraków 1990
Fryderyk Chopin. Diariusz par image [Wersja w języku niemieckim: Fryderyk Chopin. Ein Tagebuch in Bildern, Idee und Text Mieczysław Tomaszewski, Bildauswahl und Kommentare Bożena Weber, Übers. B. Hirszenberg], Arkady-PWM, Warszawa-Kraków 1990
Fryderyk Chopin. Życie twórcy, Leksykon multimedialny (CD-ROM), Neurosoft Sp. z oo., Kraków 1995
Kompozytorzy polscy o Fryderyku Chopinie. Antologia zredagował i wstępem opatrzył Mieczysław Tomaszewski [wyd. III ], „Biblioteka Chopinowska”, tom 2, PWM, Kraków 1980
Kompozytorzy polscy o Fryderyku Chopinie. Antologia zredagował i wstępem opatrzył Mieczysław Tomaszewski [wyd. II], „Biblioteka Chopinowska”, tom 2, PWM, Kraków 1964
Kompozytorzy polscy o Fryderyku Chopinie. Antologia zredagował i wstępem opatrzył Mieczysław Tomaszewski, „Biblioteka Chopinowska”, tom 2, PWM, Kraków 1959
Krzysztof Penderecki i jego muzyka. Cztery eseje, Akademia Muzyczna w Krakowie, Kraków 1994
Muzyka Chopina na nowo odczytana. Studia i interpretacje, Akademia Muzyczna, Kraków 1996
Muzyka w dialogu ze słowem, Akademia Muzyczna, Kraków 2003
Nad pieśniami Karola Szymanowskiego. Cztery studia, Akademia Muzyczna, Kraków 1998
Nad pieśniami Karola Szymanowskiego. Cztery studia, Akademia Muzyczna, Kraków 1998
Nasze muzyczne dwudziestolecie. Reportaż fotograficzny 1944-1964 Dwugłos o dwudziestoleciu ze Stefanem Kisielewskim [Scenariusz i wybór tekstów], Kraków 1965
O muzyce polskiej w perspektywie intertekstualnej. Studia i szkice, Akademia Muzyczna, Kraków 2005
Studia nad pieśnią romantyczną. Od wyzwania do wołania, Akademia Muzyczna, Kraków 1997
rozprawy

Nad analizą i interpretacją dzieła muzycznego. Myśli i doświadczenia (pod red. Michała Bristigera i in.)

, „Res Facta” 1982 nr 9, s. 192-200
Związki słowno-muzyczne w liryce wokalnej Karola Szymanowskiego na materiale „Słopiewni” w: Karol Szymanowski, Dokumentacja sesji naukowej poświęconej twórczości Karola Szymanowskiego, Warszawa, marzec 1962 (pod red. Zofii Lissy), Uniwersytet Warszawski, Warszawa 1964
artykuły

Penderecki: „Wchłonąć wszystko, co zaistniało...” [Penderecki: „Alles aufnehmen, was entstanden ist..”, w: „Staré” v „novom”], Bratislava 1997
7 pytań [dotyczących twórczości Krzysztofa Pendereckiego], w: Współczesność i tradycja w muzyce Krzysztofa Pendereckiego, Wybór materiałów z II Seminarium poświęconego twórczości kompozytora, Kraków, 12.1980 (pod red. Reginy Chłopickiej, Krzysztofa Szwajgiera), Akademia Muzyczna, Kraków 1983
Droga ku pełni: dzieje muzyki wobec prawa tetraksytu, rekonesans, „Teoria Muzyki” 2014 nr 5, s. 9-21
Fenomen i paradoks muzyki Chopina, „Ethos” 2006 nr 1/2, s. 317-330
Fryderyk Chopin: szkic do portretu, w: Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio L, Artes. 1732-1352, 2009 vol. 7, s. 9-36
Lutosławskiego dialogi i soliloquia, „Res Facta Nova” 2007 nr 9, s. 85-88
Mazuromania, czyli Chopina rezonans prowincjonalny: casus Henryka Szopowicza, „Ruch Muzyczny” 2009 nr 20, s. 31-34
Muzyka jest darem i cudem, „Nowe Książki” 2010 nr 5, s. 4-7
Odzyskiwanie raju, „Ruch Muzyczny” 2010 nr 1, s. 6-9
Prawda i piękno, fantazja i ekspresja, „Ruch Muzyczny” 2011 nr 23, s. 6-11
Towards perfect completeness remembering Lutosławski w: Interdisciplinary Studies in Musicology, vol. 10, 2011, s. 175-181
W zdziwieniu i zadumie nad „pokoleniem 33”, „Teoria Muzyki” 2013 nr 3, s. 9-31
Wokół teorii pieśni i związków słowno-muzycznych, w: Wokalistyka w Polsce i na Świecie, 2010, t. 6, s. 15-23
Autour du phénomène de la musique de Chopin. De la provenance à la résonance w: Chopin i jego twórczość w kontekście kultury, Księga II Międzynarodowego Kongresu Muzykologicznego, Warszawa 1999
Beethoven i europejski ruch romantyczny w: Beethoven. Studia i interpretacje (pod red. Mieczysława Tomaszewskiego, Magdaleny Chrenkoff), Akademia Muzyczna, Biuro Kraków 2000, Kraków 2000
Beethoven i europejski ruch romantyczny [Wersja w języku niemieckim: Beethoven und die europäische romantische Bewegung], w: Beethoven. Studien und Interpretationem (pod red. Mieczysława Tomaszewskiego, Magdaleny Chrenkoff), Akademia Muzyczna, Biuro Kraków 2000, Kraków 2000
Beethoven zwischen Musik des Nordens und des Südens w: Beethoven 3. Studien und Interpretationen, Internationale Konferenzbeiträge zu den Ludwig van Beethoven Osterfestivals (Kraków-Warszawa): 2003-2005 (hrsg. von Mieczysław Tomaszewski und Magdalena Chrenkoff), Akademia Muzyczna, Kraków 2006
Beethoven. Struktura i ekspresja w: Beethoven. Studia i interpretacje (pod red. Mieczysława Tomaszewskiego, Magdaleny Chrenkoff), Akademia Muzyczna, Biuro Kraków 2000, Kraków 2000
Beethoven. Struktura i ekspresja [Wersja w języku niemieckim: Beethoven. Struktur und Expression], w: Beethoven. Studien und Interpretationem (pod red. Mieczysława Tomaszewskiego, Magdaleny Chrenkoff), Akademia Muzyczna, Biuro Kraków 2000, Kraków 2000
Beethoven: „Dziewiąta Symfonia” w: Rok Krzysztofa Pendereckiego. Koncert inauguracyjny, Kraków 1998
Beethoven: Inspirationen, Kontext, Resonanz w: Beethoven 3. Studien und Interpretationen, Internationale Konferenzbeiträge zu den Ludwig van Beethoven Osterfestivals (Kraków-Warszawa): 2003-2005 (hrsg. von Mieczysław Tomaszewski und Magdalena Chrenkoff), Akademia Muzyczna, Kraków 2006
Berceuse, czyli dojrzałość Fragment opowiadania, „Arkona” 1948 nr 10/12, s. 17-18
Chopin - czyli dynamiczna jedność przeciwieństw w: W kręgu muzyki humanistycznej IX (pod red. Mieczysławy Demskiej-Trębacz), „Zeszyty Naukowe nr 50”, Akademia Muzyczna im F. Chopina, Warszawa 2000
Chopin a polská kniha. Výstava, Mariánské Lázně, srpen 1963 [Katalog], Připravili Mieczysław Tomaszewski a W. Dulęba, Česke zneni: J. Simonides, PWM, Kraków 1963
Chopin i konstelacja romantyków w: Chopin 1999. Źródła i konteksty. III Festiwal Polskiego Radia (pod red. Michała Bristigera, Elżbiety Markowskiej, Grzegorza Michalskiego), Warszawa 1999
Chopin i konstelacja romantyków [Wersja w języku angielskim], w: Chopin 1999. Sources and Contexts. 3rd Polish Radio Music Festival,, Warszawa 1999
Chopin w oczach naśladowców, następców i kontynuatorów w: Tomaszewski Mieczysław, Kompozytorzy polscy o Fryderyku Chopinie. Antologia, „Biblioteka Chopinowska”, tom 2, PWM, Kraków 1959
Chopin w oczach naśladowców, następców i kontynuatorów w: Tomaszewski Mieczysław, Kompozytorzy polscy o Fryderyku Chopinie. Antologia, „Biblioteka Chopinowska”, tom 2 [II wyd.], PWM, Kraków 1964
Chopin w oczach naśladowców, następców i kontynuatorów w: Tomaszewski Mieczysław, Kompozytorzy polscy o Fryderyku Chopinie. Antologia, „Biblioteka Chopinowska”, tom 2, [III wyd.], PWM, Kraków 1980
Chopin zaangażowany. Pokolenie romantyków i „śpiewy narodowe”, „Rocznik Chopinowski” XX 1988, s. 136-140
Chopin zaangażowany. Pokolenie romantyków i „śpiewy narodowe” [Wersja poszerzona: Chopin zaangażowany, w: Tomaszewski Mieczysław, Muzyka Chopina na nowo odczytana. Studia i interpretacje], Akademia Muzyczna, Kraków 1996
Chopin zaangażowany. Pokolenie romantyków i „śpiewy narodowe” [Wersja w języku niemieckim: Chopin „engagiert”. Romantische Generation und „Nationalgesänge”], „Chopin Studies” 1994 nr 4, s. 132-138
Chopin, Kurpiński i pieśń powszechna. Związki ze śpiewami historycznymi i powstańczymi w: Chopin w kręgu przyjaciół, Materiały kolokwium francusko-polskiego. Paryż-Sorbona 1998 (pod red. Ireny Poniatowskiej i Daniele Pistone), Polska Akademia Chopinowska, Warszawa 1999
Chopin: ekspresja wysokiego napięcia, „Studio” 1999 nr 2
Chopina „Scherzo cis-moll” op. 39. Od proweniencji do rezonansu w: Tomaszewski Mieczysław, Interpretacja integralna dzieła muzycznego. Rekonesans, Akademia Muzyczna, Kraków 2000
Chopina „Scherzo cis-moll” op. 39. Od proweniencji do rezonansu [Wersja w jęz. francuskim:] Les mélodies de Chopin et leurs particularités dans le contexte du lyrisme vocal européen, w: Ostinato rigore, „Revue internationale d’études musicales”, „Zeszyt Specjalny nr 15”: Frédéric Chopin, Paris 2000
Chopina, Szymanowskiego i Lutosławskiego styl późny i styl ostatni, w: Styl późny w muzyce, literaturze i kulturze, red. Wojciech Kalaga, Eugeniusz Knapik, współpr. red. Paweł Jedrzejko, Stanisław Kosz, Marcin Trzęsiok,, Akademia Muzyczna im. Karola Szymanowskiego w Katowicach, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wyd. Śląsk, Katowice 2002
Co Pan sądzi o „Ruchu Muzycznym” [Odpowiedź na ankietę z okazji 20-lecia czasopisma], „Ruch Muzyczny” 1977 nr 12, s. 6
Das Antlitz und das Schicksal des polnischen Liedes in der Zeit der Romantik w: Pieśń artystyczna narodów Europy / European Solo Song, Dokumentacja międzynarodowej sesji naukowej Kraków 1994, „Muzyka i liryka”, tom 8 (pod red. Mieczysława Tomaszewskiego) ,, Akademia Muzyczna, Kraków 1999
Das Lied w: Od psalmu i hymnu do Songu i Lied`u. Zagadnienia genologiczne: rodzaj, gatunek, utwór, Dokumentacja sesji naukowej Kraków 1989, Akademia Muzyczna, „Muzyka i liryka”, tom 7 (pod red. Mieczysława Tomaszewskiego), Kraków 1998
Das Wort-Ton-Verhältnis bei Penderecki w: Zum Verhältnis von zeitgenössischer Musik und zeitgenössischer Dichtung (hrgb. von Otto Kolleritsch), Universal Edition, Wien 1988
Das Wort-Ton-Verhältnis bei Penderecki [Wersja poszerzona: Słowo i dźwięk w muzyce Pendereckiego, w: Tomaszewski Mieczysław, Krzysztof Penderecki i jego muzyka. Cztery eseje], Akademia Muzyczna, Kraków 1994
Die Idee der polnischen Symphonik w: Warschauer Herbst und Neue polnische Musik. Rückblicke-Ausblicke, Dokumentacja Międzynarodowej Sesji Muzykologicznej (hrsg. von Volker Kalisch), Düsseldorf 1996, Die Blaue Eule, Essen 1998
Doppelvertonnung als Bereich für die Erforschung der Sinngehalte des Musikwerkes bzw. der signifikativen Form w: Verbalisierung und Sinngehalt: über semantische Tendenzen im Denken in und über Musik heute (hrgb. von Otto Kolleritsch), Wien 1989
Doppelvertonnung als Bereich für die Erforschung der Sinngehalte des Musikwerkes bzw. der signifikativen Form [Wersja w języku litewskim: Dvigubas igarsinimas kaip muzikos kurinio arba signifikatyvios formos reikšmiu tyrimo sfera], „Krantai”, Vilnius 1991 nr 6 (30), s. 24-29
Dwie pieśni Chopina do słów Mickiewicza [Precz z moich oczu i Moja pieszczotka, wydanie Instytutu Fryderyka Chopina, z komentarzem Zdzisława Jachimeckiego i Krystyny Kobylańskiej], „Gazeta Pomorska” [Toruń] 23.10.1949, nr 292, s. 4
Ekspresja utworu muzycznego jako przedmiot badań. Rekonesans w sferę twórczości lirycznej „wieku uniesień” w: Człowiek - muzyka - psychologia, księga dedykowana prof. Marii Manturzewskiej, Akademia Muzyczna, Warszawa 2000
Erotyki Heinego i ich rezonans w pieśni romantycznej w: Tomaszewski Mieczysław, Studia nad pieśnią romantyczną: od wyzwania do wołania, Akademia Muzyczna, Kraków 1997
Fantasie f-moll op. 49. Genese, Struktur, Rezeption, „Chopin Studies” 1995 nr 5, s. 210-223
Fantasie f-moll op. 49. Genese, Struktur, Rezeption [Wersja w języku polskim: „Fantazja f-moll” op. 49: Struktura dwoista i drugie dno, tekst znacznie rozszerzony, w: Tomaszewski Mieczysław, Muzyka Chopina na nowo odczytana. Studia i interpretacje], Akademia Muzyczna, Kraków 1996
Filharmonicy Nowojorscy i Leonard Bernstein [1842-1959; z okazji występów w Warszawie 18-20.08.1959], „Ruch Muzyczny” 1959 nr 16, s. 8-11
Filiacje twórczości pieśniarskiej Chopina z polską pieśnią ludową, popularną i artystyczną [Referat wygłoszony na I Międzynarodowym Kongresie Muzykologicznym poświęconym twórczości Fryderyka Chopina, Warszawa 16-21.02.1960], „Muzyka” 1961 nr 2, s. 75-89
Filiacje twórczości pieśniarskiej Chopina z polską pieśnią ludową, popularną i artystyczną [Wersja w języku niemieckim: Verbindungen zwischen den Chopinschen Liederwerken und dem polnischen populären, Volks- und Kunstlied, w: The Book of the First International Musicological Congress devoted to the works of Frederick Chopin], PWN, Warszawa 1963
Filiacje twórczości pieśniarskiej Chopina z polską pieśnią ludową, popularną i artystyczną [Wersja w języku rosyjskim: Swiazy piesiennogo tworczestwa Szopena s polskoj narodnoj, bytowoj i professionalnoj piesniej, w: Iz istorii mieżsławianskich kulturnych swiaziej], Moskwa 1963
Goście zagraniczni mówią o Festiwalu [II „Warszawska Jesień”], „Ruch Muzyczny” 1958 nr 21, s. 6-8
Heine i jego muzyczny rezonans w: Poeci i ich muzyczny rezonans. Od Petrarki do Tetmajera, Dokumentacja sesji naukowej Kraków 1987, „Muzyka i liryka”, tom 4 (pod red. Mieczysława Tomaszewskiego), Akademia Muzyczna, Kraków 1994
Heinrich Heine’s erotics and their resonance in the Romantic song w: Music in the World of Ideas, Księga dedykowana Michałowi Bristigerowi (ed. by Helen Geyer, Maciej Jabłoński, Jan Stęszewski), Ars Nova, Poznań 2001
Horyzont dźwięków dookreślony w: Poetyka muzyczna: autorefleksje kompozytorskie: warsztatowe, teoretyczne i estetyczne, Sesja naukowa w 90-lecie Akademii Muzycznej w Krakowie, 22-24.05.1978 (wybór materiałów) (pod red. Ewy Mizerskiej-Golonek, Leszka Polonego), „Zeszyty Naukowe Zakładu Analizy i Interpretacji Muzyki Akademii Muzycznej w Krakowie”, zeszyt 6, Akademia Muzyczna, Kraków 1983
II Wielkanocny Festiwal Ludwiga van Beethovena [redakcja, interpretacja utworów i wybór cytatów], Kraków 1998
Interpretacja dzieła muzycznego według Kurta Hubera w: Analiza i interpretacja dzieła muzycznego. Wybór metod (pod red. Teresy Maleckiej), Akademia Muzyczna w Krakowie-Akademia Muzyczna w Gdańsku, Kraków-Gdańsk 1990
Interpretacje wybranych utworów Beethovena w: III Wielkanocny Festiwal Ludwiga van Beethovena (pod red. Wiesławy Berny-Negrey), Kraków 1999
Interpretacje wybranych utworów Beethovena w: IV Wielkanocny Festiwal Ludwiga van Beethovena (pod red. Wiesławy Berny-Negrey), Kraków 2000
Interpretacje wybranych utworów Beethovena w: V Wielkanocny Festiwal Ludwiga van Beethovena (pod red. Wiesławy Berny-Negrey), Kraków 2001
Introduction of the Method w: Mieczyslaw Tomaszewski’s Integral Analysis and Interpretation Method Applied to Polish Contemporary Music, Thematic Session w ramach 13th Nordic Musicological Congress, Aarhus 2000
Iwaszkiewicz [Przekleństwa estetyzmu. Poezja pozornego spokoju. Portrety ludzi dziwnych. Droga poprzez muzykę. Wycieczka w egzotyzm i powieść o umieraniu], „Ilustrowany Kurier Polski” 27.07.1947, nr 203, s. 7
Jeszcze o „śpiewniku historycznym” czyli o potrzebie symetrii układu krytyk - krytykowany [Polemika z recenzją Stefana Müncha śpiewnika Tam na błoniu błyszczy kwiecie, PWM, Kraków 1984], „Ruch Muzyczny” 1985 nr 19, s. 11-12
Karłowicz i Tetmajer, „Ilustrowany Kurier Polski” 1946 nr 342
Kategoria narodowości i jej muzyczna ekspresja w: Interpretacja integralna dzieła muzycznego. Rekonesans, Akademia Muzyczna, Kraków 2000
Kategoria narodowości i jej muzyczna ekspresja w: Oskar Kolberg. Prekursor antropologii kultury (pod red. Ludwika Bielawskiego i in.), Instytut Sztuki PAN, Warszawa 1995
Kategoria narodowości i jej muzyczna ekspresja,, „Ruch Muzyczny” 1985 nr 6, s. 3-5
Koncerty fortepianowe Fryderyka Chopina: między wirtuozerią a poetycznością / Piano concertos by Fryderyk Chopin: Between virtuosity and poetry w: Koncerty mistrzów. Wielcy pianiści. Elżbieta Penderecka zaprasza (pod red. Wiesławy Berny-Negrey, Krystiana Zimermana i Polish Festival Orchestra), Kraków 1999
Koniec storočia - niekol’ko osobných vyjadrení / Ende des Jahrhunderts-einige persönliche Expressionen w: Koniec storočia, koniec tisícročia (red. Nadežda Hrčková i in.), Bratislava 2000
Kontredans - czyżby taniec polski?, „Ruch Muzyczny” 1959 nr 17/18, s. 14-15
Krzysztof Penderecki: Adagietto z „Raju utraconego”. Stabat Mater w: Rok Krzysztofa Pendereckiego 1998. Koncert inauguracyjny, Kraków 1998
Książki i ludzie [1]. Sonata dla Julietty [La vie de Beethoven Romain Rollanda, 1903, 1927], „Ilustrowany Kurier Polski” 31.07.1949, nr 209, s. 5
Książki i ludzie [2]. Klęska i zwycięstwo na Derborance [Pastwisko na Derborance Charles-Ferdinanda Ramuza], „Ilustrowany Kurier Polski” 15.08.1949, nr 223, s. 5
La musique polonaise du XVIIIe au XXe siècle, „Feuilles Musicales” [Lozanna] 1958 nr 2/3, s. 35-40
Le style de Chopin et ses transformations. Entre les inspirations contemporaines et la motivation intérieure, „Revue de Musicologie” 1989 nr 2, s. 191-200
Le style de Chopin et ses transformations. Entre les inspirations contemporaines et la motivation intérieure zmien. wersja w jęz. pol.: Między inspiracjami zewnętrznymi a motywacjami wewnętrznymi. O stylu muzyki Fryderyka Chopina, w: Psychologia muzyki. Problemy, zadania, perspektywy. Materiały Międzynarodowego Seminarium Psychologów Muzyki, Radziejowice 1989, Akademia Muzyczna, Warszawa 1991
Le style de Chopin et ses transformations. Entre les inspirations contemporaines et la motivation intérieure [Tekst w języku francuskim zamieszczony również w: Frédéric Chopin et les lettres. Actes du Colloque franco-polonais. Varsovie 1988, Trad. par J. Żurowska], Uniwersytet Warszawski, Varsovie 1991
Le style de Chopin et ses transformations. Entre les inspirations contemporaines et la motivation intérieure [wersja nowa: Fascynacje, inspiracje, motywacje: Styl Chopina i jego przemiany, w: Tomaszewski Mieczysław, Muzyka Chopina na nowo odczytana. Studia i interpretacje], Akademia Muzyczna, Kraków 1996
Lyrische Liedminiatur zwischen Bekenntnis und Ruf w: Interdisciplinary Studies in Musicology, Materiały z III Międzynarodowej Konferencji zorganizowanej przez Zakład Muzykologii UAM Poznań 1996 (pod red. Jana Stęszewskiego, Macieja Jabłońskiego), Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, UAM, Poznań 1997
Lyrische Situation im Lied der Romantik w: Pieśń europejska między romantyzmem a modernizmem, Materiały z międzynarodowej sesji Kraków 1997, „Muzyka i liryka”, tom 9, Akademia Muzyczna, Kraków 2000
Mała pochwała poczciwości w sztuce [Twórczość Moniuszki, Dworaka, Griega i in.], „Ilustrowany Kurier Polski” 19.07.1948, nr 195, s. 2-3
Mickiewiczowskie teksty i „tony” w pieśni polskiej w: Mickiewicz i muzyka. Słowa, dźwięki, konteksty, Materiały sesji naukowej, Akademia Muzyczna i UAM, Poznań 1998 (pod red. Teresy Brodniewicz, Macieja Jabłońskiego, Jana Stęszewskiego), Akademia Muzyczna w Poznaniu, Poznań 2000
Mickiewiczowskie teksty i „tony” w pieśni polskiej w: Mickiewicz i muzyka. Słowa, dźwięki, konteksty, Materiały sesji naukowej, Akademia Muzyczna i UAM, Poznań 1998 (pod red. Teresy Brodniewicz, Macieja Jabłońskiego, Jana Stęszewskiego), Akademia Muzyczna w Poznaniu, Poznań 2000
Między „hésitant” a „direct”: Witolda Lutosławskiego poszukiwania drogi własnej w: Tomaszewski Mieczysław, Interpretacja integralna dzieła muzycznego. Rekonesans, Akademia Muzyczna, Kraków 2000
Między „hésitant” a „direct”: Witolda Lutosławskiego poszukiwania drogi własnej w: Witold Lutosławski. Człowiek i dzieło w perspektywie muzyki XX wieku (pod red. Macieja Jabłońskiego i in.), Akademia Muzyczna i UAM, Poznań 1999
„Miłość poety” Schumanna do słów Heinego: Zapis samotności w: Tomaszewski Mieczysław, Studia nad pieśnią romantyczną: od wyzwania do wołania, Akademia Muzyczna, Kraków 1997
Mozarta „Don Giovanni” [fragment eseju, Baranów 1980], w: Wolfgang Amadeusz Mozart, „Don Giovanni”, Program Teatru Wielkiego w Poznaniu (pod red. Danuty Gwizdalanki), Poznań 1981
Mozarts „Don Juan” in Polen w: Musikgeschichte in Mittel- und Osteuropa (hrsg. von Helmut Loos, Eberhard Moeller), Technische Universität, Chemnitz 1997
Music beetwen East and West. The Work of Lutosławski, Penderecki and Górecki in Context of Culture and History w: Report of Internationale Congress of IMS, London 1997
„Musica Nova” w niemieckim wydaniu [seria płyt i partytur pod red. Hansa Meersmanna], „Ruch Muzyczny” 1958 nr 14, s. 21
Muzyka (1945-1965) w: Kultura Polski Ludowej (pod red. Tadeusza Galińskiego), PWN, Warszawa 1966
Muzyka Fryderyka Chopina. Przedmiot badań pasjonujący i trudny, „Nauka i Przyszłość” [Warszawa] 1999 nr 10
Muzyka w poszukiwaniu wartości przysłoniętych i zagubionych w: Duchowość Europy Środkowej i Wschodniej w muzyce końca XX wieku (pod red. Krzysztofa Droby, Teresy Maleckiej, Krzysztofa Szwajgiera), Dokumentacja Międzynarodowej Sesji Naukowej, Akademia Muzyczna, Kraków 2004
Muzyka wobec sacrum. Głośne myślenie w: Muzyka wobec sacrum, Dokumentacja sesji naukowej, Akademia Muzyczna i UAM, Poznań 2000
Muzykologia wobec Milenium Rozmowa z prof. dr Józefem Chomińskim, „Ruch Muzyczny” 1958 nr 17, s. 2-4
Muzykologia wobec współczesności tekst wygłoszony na Ogólnopolskiej Konferencji Muzykologicznej, Poznań, 11.1979, w: Tomaszewski Mieczysław, Interpretacja integralna dzieła muzycznego. Rekonesans, Akademia Muzyczna, Kraków 2000
Na marginesie [m.in. twórczość Mieczysława Jastruna, krytyka literacka, polityka wydawnicza], „Arkona” 1947 nr 7/8, s. 7
Na marginesie [Z okazji Roku Chopinowskiego: ocena spuścizny wielkich mistrzów], „Arkona” 1947 nr 11/12, s. 6
Na otwarcie: dlaczego „muzyka w muzyce” w: Muzyka w muzyce. Spotkania Muzyczne w Baranowie 2 (pod red. Teresy Maleckiej, Leszka Polonego), PWM, Kraków 1980
Na otwarcie: kompozytor w poszukiwaniu ekspresji własnej egzystencji w: Beethoven 2. Studia i interpretacje, materiały z Międzynarodowych Sympozjów Naukowych towarzyszących Wielkanocnym Festiwalom Ludwiga van Beethovena w Krakowie: 2000-2002 (pod red. Mieczysława Tomaszewskiego, Magdaleny Chrenkoff), Akademia Muzyczna, Kraków 2003
Na otwarcie: kompozytor w poszukiwaniu ekspresji własnej egzystencji [Wersja w języku niemieckim: Zur Eröffnung: Der Komponist auf der Suche nach der Expression eigener Existenz, w: Beethoven 2. Studien und Interpretationen (hrsg. von Mieczysław Tomaszewski und Magdalena Chrenkoff), Akademia Muzyczna, Kraków 2003
Na temat „Pieśni perskich” Konstantego Regameya w: Oblicza polistylizmu. Materiały sympozjum poświęconego twórczości Konstantego Regameya w Sekcji Muzykologów Związku Kompozytorów Polskich, Warszawa 29-30.05.1987 (pod red. Krystyny Tarnawskiej-Kaczorowskiej), Związek Kompozytorów Polskich, Warszawa Warszawa
Na temat Służewa. Nokturny w parku służewskim. Henryk Sztompka koncertuje na wsi kujawskiej [12.06.1949]. Idziemy na spotkanie z Chopinem, „Ilustrowany Kurier Polski” 19.06.1949, nr 167, s. 3, 5
Na zakończenie: Bezpośrednie wrażenia i spontaniczne refleksje w: Dzieło Chopina jako źródło inspiracji wykonawczych (pod red. Mieczysławy Demskiej-Trębacz i in.), Księga Międzynarodowej Konferencji Naukowej, Akademia Muzyczna, Warszawa 1999
Nad pieśniami Mieczysława Karłowicza w: Muzyka polska a modernizm. Referaty i komunikaty wygłoszone na XII Ogólnopolskiej Konferencji Muzykologicznej, 11-12.12.1978 w Krakowie (pod red. Jadwigi Ilnickiej), „Muzyka Polska w Dokumentacjach i Interpretacjach”, PWM, Kraków 1981
Nad Szymanowskim 1937-1957. Dwadzieścia lat sądów, myśli i wspomnień, „Ruch Muzyczny” 1957 nr 11, s. 2-9
Nowe książki: Monografie małe i duże [Monteverdi, Couperin, D. Scarlatti, J.S. Bach, Mozart, Schubert, Schumann, Rimski-Korsakow, Prokofiew, Bartók, Hindemith, Orff, Suchoń], „Ruch Muzyczny” 1957 nr 7, s. 21-25
O ekspresji i formie u Witolda Lutosławskiego w: Witold Lutosławski. Prezentacje, interpretacje, konfrontacje (pod red. Krystyny Tarnawskiej-Kaczorowskiej), Związek Kompozytorów Polskich, Warszawa 1985
O ekspresji w pieśniach lirycznych Schuberta w: Arcana musicae. Księga prac dedykowanych prof. Franciszkowi Wesołowskiemu z okazji 85-lecia urodzin (pod red. Marty Szoki i in.), Akademia Muzyczna, Łódź 1999
O Józefie Chwedczuku [Referat wygłoszony podczas sesji naukowej poświęconej muzyce organowej w Polsce, Kraków 25-26.03.1972], w: Wokół polskiej tradycji organowej (pod red. Romana Kowala), Państwowa Wyższa Szkoła Muzyczna, Kraków 1976
O twórczości zaangażowanej: muzyka polska 1944-1994 między autentyzmem a panegiryzmem w: Muzyka i totalitaryzm (pod red. Macieja Jabłońskiego, Janiny Tatarskiej), Ars Nova, Poznań 1997
O twórczości zaangażowanej: muzyka polska 1944-1994 między autentyzmem a panegiryzmem [Wersja ostateczna], w: Tomaszewski Mieczysław, Interpretacja integralna dzieła muzycznego. Rekonesans, Akademia Muzyczna, Kraków 2000
O twórczości zaangażowanej: muzyka polska 1944-1994 między autentyzmem a panegiryzmem [Wersja wcześniejsza: O panegyrickiej hudbie], w: Musik und Totalitaryzmus (red. Nadežda Hrčková i in.), Bratislava 1995
O wielkiej powieści, która się nie ukaże [Adama Grzymały-Siedleckiego Pod berłem Monomacha], „Ilustrowany Kurier Polski” 9.03.1947, nr 67, s. 7
Obecność Beethovena w świadomości i dziełach twórców czasu Apokalipsy i Nadziei w: Beethoven 2. Studia i interpretacje, materiały z Międzynarodowych Sympozjów Naukowych towarzyszących Wielkanocnym Festiwalom Ludwiga van Beethovena w Krakowie: 2000-2002 (pod red. Mieczysława Tomaszewskiego, Magdaleny Chrenkoff), Akademia Muzyczna, Kraków 2003
Obecność Beethovena w świadomości i dziełach twórców czasu Apokalipsy i Nadziei [Wersja w języku niemieckim: Zur Anwesenheit Beethovens im Bewußtsein und in Werken der Künstler in der Zeit der Apokalypse und der Hoffnung], w: Beethoven 2. Studien und Interpretationen (hrsg. von Mieczysław Tomaszewski und Magdalena Chrenkoff), Akademia Muzyczna, Kraków 2003
Oblicze i losy pieśni polskiej 1795-1918 w: Muzyka polska w okresie zaborów (pod red. Krzysztofa Bilicy i in.), Związek Kompozytorów Polskich, Warszawa 1998
Okolica Chopina [między Drwęcą a Skrwą: Szafarnia i in.], „Gazeta Pomorska” 23.10.1949, nr 292, s. 4
On Songs bei Brahms w: Context of Musicology. Księga dedykowana Janowi Stęszewskiemu (pod red. Macieja Jabłońskiego i in.), tom 2, Ars Nova, Poznań 1998
On year in the life of the Polish Music Publishers PWM. Polnischer Musikverlag PWM - der Erwerb eines Jahres, „Polish Music. Polnische Musik” 1968 nr 2, s. 16-24
Pamięci Zygmunta Mycielskiego, „Ruch Muzyczny” 1987 nr 26, s. 6-7
Penderecki. Przemiany i punkty węzłowe drogi twórczej w: Krzysztof Penderecki – muzyka ery intertekstualnej. Studia i interpretacje (pod red. Ewy Siemdaj, Mieczysława Tomaszewskiego), Akademia Muzyczna, Kraków 2005
Penderecki. Przemiany i punkty węzłowe drogi twórczej [Wersja w języku angielskim: Penderecki. Changes and Nodes in His Creative Path], w: Krzysztof Penderecki. Music in the Intertextual Era (ed. by Ewa Siemdaj, Mieczysław Tomaszewski), Akademia Muzyczna, Kraków 2005
Penderecki: „Wchłonąć wszystko, co zaistniało...” w: Muzyka Krzysztofa Pendereckiego. Poetyka i recepcja, Studia, eseje i materiały pod redakcją Mieczysława Tomaszewskiego, Materiały Międzynarodowego Sympozjum Krzysztof Penderecki. Twórczość i jej recepcja, Kraków, 10-12.12.1993, Akademia Muzyczna, Kraków 1996
Penderecki: „Wchłonąć wszystko, co zaistniało...” w: Tomaszewski Mieczysław, Krzysztof Penderecki i jego muzyka. Cztery eseje, Akademia Muzyczna, Kraków 1994
Penderecki: „Wchłonąć wszystko, co zaistniało...” [Penderecki: „Alles aufnehmen, was entstanden ist...”, w: The Music of Penderecki. Poetics and Reception. Studies, Essays and Materials], Akademia Muzyczna, Kraków 1997
Pendereckiego dialogi i zabawy z czasem i miejscem na ziemi w: Dni Krzysztofa Pendereckiego (pod red. Jacka Berwaldta), Kraków 1993
Pendereckiego dialogi i zabawy z czasem i miejscem na ziemi [Wersja uzupełniona: Pendereckiego dialogi i zabawy z czasem i miejscem na ziemi, w: Tomaszewski Mieczysław, Krzysztof Penderecki i jego muzyka. Cztery eseje], Akademia Muzyczna w Krakowie, Kraków 1994
Pendereckiego dialogi i zabawy z czasem i miejscem na ziemi [Wersja w języku angielskim: Penderecki's Dialogues and Games with Time and Place on Earth, w: Studies in Penderecki (ed. Ray Robinson), vol. I], 1998
Pieśń Brahmsa w perspektywie filozoficznej w: Tomaszewski Mieczysław, Studia nad pieśnią romantyczną: od wyzwania do wołania, Akademia Muzyczna, Kraków 1997
Pisma muzyczne Oskara Kolberga w: Kolberg Oskar, Dzieła wszystkie, tom 61: Pisma muzyczne, część 1, PWM-LSW, Kraków-Warszawa 1975
Plany - perspektywy - pobożne życzenia [20-lecie PWM], „Ruch Muzyczny” 1965 nr 19, s. 4-6
Po jubileuszu Adama Grzymały-Siedleckiego, „Ilustrowany Kurier Polski” 1946 nr 66
Po jubileuszu Adama Grzymały-Siedleckiego, „Arkona” 1946 nr 5, s. 20-21
Poezja „Wysokiego płomienia” [Wiersze Grzegorza Timofiejewa z konspiracji i obozu], „Ilustrowany Kurier Polski” 16.06.1947, nr 161, s. 5
Polnische Musik zwischen Ost und West w: Zeitgenössische Musik zwischen Ost und West (red. Nadežda Hrčková i in.), Orman, Bratislava 1998
Polska pieśń artystyczna w kontekście wydarzeń dziejowych w: Przełomy w historii. XVI Powszechny Zjazd Historyków Polskich, Wrocław, 15-18.09.1999. Pamiętniki (pod red. nauk. Krzysztofa Ruchniewicza, Jakuba Tyszkiewicza, Wojciecha Wrzesińskiego), Polskie Towarzystwo Historyczne, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2000-2004
„Ponad szczytami cisza” - liryk Goethego i jego muzyczne interpretacje w: Tomaszewski Mieczysław, Studia nad pieśnią romantyczną: od wyzwania do wołania, Akademia Muzyczna, Kraków 1997
Potrójne życie Preludiów [Z okazji wydania I tomu Dzieł wszystkich Fryderyka Chopina w red. Ignacego Jana Paderewskiego], „Ilustrowany Kurier Polski” 17.04.1949, nr 106, s. 5
Prawo do litości [Jerzego Andrzejewskiego Popiół i diament], „Ilustrowany Kurier Polski” 2.08.1948, nr 209, s. 5
Présence de Chopin chez les musiciens contemporaines et postérieurs w: La fortune de Frédéric Chopin II, Materiały z francusko-polskiego sympozjum. Dijon 1994 (pod red. Zbigniewa Naliwajka i in.), Université de Bourgogne - TiFC, Warszawa 1995
Présence de Chopin chez les musiciens contemporaines et postérieurs [Tekst rozszerzony: Obecność muzyki Chopina w twórczości rówieśników i następców], „Rocznik Chopinowski” XXII/XXIII 1996/1997, wyd. 1998, s. 112-187
Présence de Chopin chez les musiciens contemporaines et postérieurs [Tekst znacznie rozszerzony: Obecność muzyki Chopina w twórczości rówieśników i następców, w: Tomaszewski Mieczysław, Muzyka Chopina na nowo odczytana. Studia i interpretacje], Akademia Muzyczna, Kraków 1996
Présence de Chopin chez les musiciens contemporaines et postérieurs [Wersja w języku angielskim: The Presence of Chopin’s Musik in the Works of his Contemporaines and Succesors], „Chopin Studies” 2000 nr 7, s. 128-208
Présence de Chopin chez les musiciens contemporaines et postérieurs [Wersja w języku niemieckim: Die Anwesenheit Chopins im Schaffen der Zeitgenossen und der Nachfolger, w: „Staré” v „novom” (pod red. N. Hrčkovej i in.)], Bratislava 1997
Próba syndromu pieśni lirycznej gatunku „Lied” w: Tomaszewski Mieczysław, Studia nad pieśnią romantyczną: od wyzwania do wołania, Akademia Muzyczna, Kraków 1997
Problèmes de la réception de l’oeuvre de Chopin: Étude en la mineur op. 25 no 11 w: La fortune de Frédéric Chopin I, Materiały z francusko-polskiego sympozjum. Dijon 1991, Paris 1993
Problèmes de la réception de l’oeuvre de Chopin: Étude en la mineur op. 25 no 11 [Wersja ostateczna w: Tomaszewski Mieczysław, Muzyka Chopina na nowo odczytana. Studia i interpretacje], Akademia Muzyczna, Kraków 1996
Problèmes de la réception de l’oeuvre de Chopin: Étude en la mineur op. 25 no 11 [Wersja poszerzona: Z badań nad rezonansem muzyki Chopina: Etiuda a-moll op. 25 nr 11 w świetle jej słownych interpretacji], „Rocznik Chopinowski” XXI 1995, s. 17-44
Problèmes de la réception de l’oeuvre de Chopin: Étude en la mineur op. 25 no 11 [Wersja w języku angielskim: From Studies of the Resonance of Chopin’s Music: Etude in A minor, op. 25 No 11 in the Light of its Critical Interpretations], „Chopin Studies” 2000 nr 7, s. 94-127
Problèmes de la réception de l’oeuvre de Chopin: Étude en la mineur op. 25 no 11 [Wersja zmieniona: Zur Frage der Botschaft-Beispiel: Chopin, w: Hudba ako Posolstvo/Musik als Botschaft], Bratislava 1995
Przed „Dniami Torunia”, „Arkona” 1946 nr 11, s. 21
Przegląd prasy [kulturalnej i literackiej], „Arkona” 1947 nr 1/2, s. 28
Przegląd prasy [kulturalnej i literackiej], „Arkona” 1947 nr 3/4, s. 24
Przegląd prasy [kulturalnej i literackiej], „Arkona” 1947 nr 5/6, s. 24
Przegląd prasy [kulturalnej i literackiej], „Arkona” 1947 nr 7/8, s. 20
Przegląd prasy [kulturalnej i literackiej], „Arkona” 1947 nr 11/12, s. 20
Przewodnik po 3000 godzin muzyki [Warren de Motte The long playing record guide, New York 1955], „Ruch Muzyczny” 1959 nr 2, s. 24-25
PWM Publishers: editions of Polish folk music. Polnische Musikfolklore. PWM - Ausgaben, „Polish Music. Polnische Musik” 1970 nr 2, s. 12-18
Robert Schumann: „Dichterliebe”, cykl pieśni do słów H[einricha] Heine (1840) w: Cykle pieśni ery romantycznej 1816-1914. Interpretacje, „Muzyka i liryka”, tom 1 (pod red. Mieczysława Tomaszewskiego), Akademia Muzyczna, Kraków 1989
Robert Schumann: „Widmung” do słów F[riedricha] Rückerta, Forma i ekspresja w liryce wokalnej 1808-1909. Interpretacje „Muzyka i liryka”, tom 2 (pod red. Mieczysława Tomaszewskiego), Akademia Muzyczna, Kraków 1989
Rocznica wielka i ludzka. Nad listami Chopina (W obliczu 17 października), „Ilustrowany Kurier Polski” 17.10.1949, nr 286, s. 3
Rok Chopinowski na Pomorzu, czyli Chopin dla wszystkich, „Ilustrowany Kurier Polski” 20.02.1949, nr 51, s. 11
Rozmaitości chopinowskie. Harmonia wieczna [utwory Chopina w albumie L’eterna armonia, wyd. Curci w Mediolanie], „Ruch Muzyczny” 1958 nr 14, s. 6
Rozmaitości chopinowskie. „Hymn do Polski” [Largo Es-dur z 1847 r.], „Ruch Muzyczny” 1958 nr 14, s. 5-6
Rozmaitości chopinowskie. Temat niewyczerpany [piśmiennictwo o Chopinie we Francji, Kazimierz Wierzyński, Mateusz Gliński], „Ruch Muzyczny” 1958 nr 14, s. 4-5
Rozmaitości. Balet - kraina (u nas) nie znana [Reclams Balletführer Otto Friedricha Regnera, Stuttgart 1956], „Ruch Muzyczny” 1958 nr 15, s. 22-23
Rozmaitości. Za i przeciw [Fragment książki Bernarda Gavoty i Daniela Lesura Pour ou contre la musique moderne, Paris 1957], „Ruch Muzyczny” 1958 nr 15, s. 21-22
„Semplice e divoto”: Szymanowskiego idiom franciszkański w: Tomaszewski Mieczysław, Nad pieśniami Karola Szymanowskiego. Cztery studia, Akademia Muzyczna, Kraków 1998
„Semplice e divoto”: Szymanowskiego idiom franciszkański w: Pieśń w twórczości Karola Szymanowskiego i jemu współczesnych: studia (pod red. Zofii Helman), Materiały z sympozjum naukowego, Zakopane 10-13.03.1997, Musica Iagellonica, Kraków 2001
Sonaty Fryderyka Chopina. Przeświadczenia, sądy, znaki zapytania, w: Sonaty Fryderyka Chopina Sesja nadzwyczajna z okazji Roku Chopinowskiego, Centrum Edukacji Artystycznej, Zespół Państwowych Szkół Muzycznych im. F. Chopina w Warszawie, Warszawa 2001
Sonorystyczna ekspresywność i alegoryczny symbolizm: symfonia polska 1944-1994, w: Muzyka polska 1945-1995 Materiały Sesji Naukowej 6-10.12.1995 w 20-lecie Zakładu Analizy i Interpretacji Muzyki (pod red. Krzysztofa Droby, Teresy Maleckiej, Krzysztofa Szwajgiera), Akademia Muzyczna w Krakowie, Kraków 1996
Średniowiecze i renesans Program wykładów, repertuar utworów, bibliografia, dyskografia (oprac. Anna Rynduch-Oberc, Mieczysław Tomaszewski), w: Literatura muzyczna 1, seria „Introductio Musicae”, „Zeszyty Dydaktyczne nr 1”, Akademia Muzyczna, Kraków 1986
Stanisław Moniuszko pisze do redaktora „Ruchu Muzycznego” [Urywki z listów do Józefa Sikorskiego z lat 1845-1855], „Ruch Muzyczny” 1957 nr 8, s. 21-22
Stefan Jarociński 16.08.1912 – 8.05.1980 [Słowo Mieczysława Tomaszewskiego na Powązkach w Warszawie 13.05.1980], „Res Facta” 1982 nr 9, s. 9
Struktura, topika i ekspresja pieśni Mieczysława Karłowicza w: Affetti musicologici. Księga pamiątkowa z afektem ofiarowana Zygmuntowi Marianowi Szweykowskiemu w 70. rocznicę urodzin (pod red. Piotra Poźniaka), Musica Iagellonica, Kraków 1999
Świat pieśni Karola Szymanowskiego. Impulsy i inspiracje, nurty i fazy w: Pieśń polska. Rekonesans. Odrębności i pokrewieństwa. Inspiracje i echa, „Muzyka i Liryka”, t. 10, Akademia Muzyczna, Kraków 2002
Sytuacja graniczna: a więc nic jeszcze nie zostało stracone, „Znak” 2001 nr 8, s. 35-50
Sytuacje liryczne i kategorie ekspresywne w pieśni czasów romantyzmu w: Tomaszewski Mieczysław, Studia nad pieśnią romantyczną: od wyzwania do wołania, Akademia Muzyczna, Kraków 1997
Szekspirowski wątek o kochankach z Werony i jego muzyczne interpretacje w: Muzykolog wobec dzieła muzycznego. Zbiór prac dedykowanych dr Elżbiecie Dziębowskiej w siedemdziesiątą rocznicę urodzin (pod red. Małgorzaty Woźnej-Stankiewicz, Zofii Dobrzańskiej-Fabiańskiej), Musica Iagellonica, Kraków 1999
Szymanowski - Drei Lieder, drei Perioden w: Karol Szymanowski in seiner Zeit, Materiały kolokwium zorganizowanego przez Intitut für die Wissenschaften von Menschen, Wien 1983 (hrsg. von Michał Bristiger, Roger Scruton, Petra Weber-Bockholdt), W. Fink-Verlag, München 1984
Szymanowski - Drei Lieder, drei Perioden [Wersja polskojęz.: Trzy style Szymanowskiego liryki wokalnej, w: Tomaszewski Mieczysław, Nad pieśniami Karola Szymanowskiego. Cztery studia], Akademia Muzyczna, Kraków 1998
„Słopiewnie” Szymanowskiego według Tuwima w: Tomaszewski Mieczysław, Nad pieśniami Karola Szymanowskiego. Cztery studia, Akademia Muzyczna, Kraków 1998
Słowne oznaczenia charakteru, tempa i ekspresji [u Chopina], „Rocznik Chopinowski” XX 1988, s. 165-170
Słowo i dźwięk u Krzysztofa Pendereckiego w: Krakowska Szkoła Kompozytorska 1888-1988. W 100-lecie Akademii Muzycznej w Krakowie (pod red. Teresy Maleckiej), Akademia Muzyczna, Kraków 1992
Słuchając Pendereckiego w: Festiwal muzyki Krzysztofa Pendereckiego, Kraków-Lusławice-Poznań, czerwiec 1988 (pod red. Krzysztofa Droby), Kraków 1988
Słuchając Pendereckiego w: Tomaszewski Mieczysław, Krzysztof Penderecki i jego muzyka. Cztery eseje, Akademia Muzyczna w Krakowie, Kraków 1994
Słuchając Pendereckiego/Listening to Penderecki, tł. J. Rybicki w: Krzysztof Penderecki: „Czarna maska”. Współczesny taniec śmierci (pod red. Reginy Chłopickiej), Kraków 1998
Tadeusz Ochlewski 1894-1975 w: Wieczór wspomnień, 15 listopada 1980, PWM, Kraków 1980
Temat z wariacjami [postać Karola Szymanowskiego w Nowelach włoskich Jarosława Iwaszkiewicza], „Ilustrowany Kurier Polski” 14.09.1947, nr 252, s. 7
The Musical Work in the Space of the Cultur. The Method of the Integral Interpretation tekst referatu plenarnego na 7th International Congress on Musical Signification. Music and the Arts, Imatra 2001 [w druku]
Trudna sprawa i nieco wniosków [Polska muzyka rozrywkowa i piosenka], „Przegląd kulturalny” 1954 nr 18, s. 5
„Tu zaszła zmiana w obrazach mojego widzenia...”. Pół wieku spotkań z Filharmonią w: Jubileusz stulecia Filharmonii w Warszawie (pod red. Agnieszki Mazur), Warszawa 2000
„Über allen Gipfeln ist Ruh” Goethego w pieśniach Zeltera, [Loewego], Schuberta, Schumanna i Liszta w: Wiersz i jego pieśniowe interpretacje, „Muzyka i Liryka”, tom 3 (pod red. Mieczysława Tomaszewskiego), Akademia Muzyczna, Kraków 1991
Uwagi o ewolucji stylu u Chopina w: Studia musicologica aesthetica, theoretica, historica, Księga dedykowana Profesor Zofii Lissie (pod red. Elżbiety Dziębowskiej, Zofii Helman, Danuty Idaszak, Adama Neuera), PWM, Kraków 1979
Uwagi o ewolucji stylu u Chopina [Wersja francuska: Quelques remarques sur l’évolution du style chez Chopin, trans. by H. Szymańska], „Polish Art Studies” 1983 nr 4, s. 119-132
W dziesiątą rocznicę śmierci Tadeusza Ochlewskiego [Tekst wygłoszony na uroczystości w PWM w Krakowie w 1976 roku w pierwszą rocznicę śmierci], „Ruch Muzyczny” 1985 nr 2, s. 3-4
W kręgu wielkiej symfoniki: od Beethovena do Mahlera w: Beethoven 2. Studia i interpretacje, materiały z Międzynarodowych Sympozjów Naukowych towarzyszących Wielkanocnym Festiwalom Ludwiga van Beethovena w Krakowie: 2000-2002 (pod red. Mieczysława Tomaszewskiego, Magdaleny Chrenkoff), Akademia Muzyczna, Kraków 2003
W kręgu wielkiej symfoniki: od Beethovena do Mahlera [Wersja w języku niemieckim: Im Kreis der großen Sinfonik: von Beethoven zu Mahler], w: Beethoven 2. Studien und Interpretationen (hrsg. von Mieczysław Tomaszewski und Magdalena Chrenkoff), Akademia Muzyczna, Kraków 2003
W poszukiwaniu ładu serca [Twórczość Jerzego Andrzejewskiego], „Ilustrowany Kurier Polski” 22.12.1947, nr 348, s. 5
W sprawie gustów, sowizdrzalstwa, dobrych obyczajów i odwiecznych uprawnień satyry [Polemika z felietonem Adamusa (Adama Walacińskiego) o działalności renesansowej Stanisława Lachowicza w „Dzienniku Polskim”], „Ruch Muzyczny” 1957 nr 7, s. 31-32
W stronę interpretacji integralnej dzieła muzycznego w: Tomaszewski Mieczysław, Interpretacja integralna dzieła muzycznego. Rekonesans, Akademia Muzyczna, Kraków 2000
W stronę muzykologii humanistycznej w: Muzykologia u progu trzeciego tysiąclecia, XXIX Ogólnopolska Konferencja Muzykologiczna ZKP, Akademia Muzyczna im. F. Chopina w Warszawie, 14-15.04.2000 (pod red. Ludwika Bielawskiego, J. Katarzyny Dadak-Kozickiej, Agnieszki Leszczyńskiej), Akademia Muzyczna im. F. Chopina, Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk, Warszawa 2000
Wagner 1958 [75-lecie śmierci, festiwal w Bayreuth], „Ruch Muzyczny” 1958 nr 14, s. 20-21
Warsztat produkcyjny PWM i jego najbliższe perspektywy, „Muzyka” 1953 nr 1/2, s. 79-87
Wechselbeziehungen zwischen Literatur und Musik in der polnischen Frühromantik w: Welttheater. Die Künste im 19. Jahrhundert (hrgb. von Peter Andraschke), Rombach 1992
Wieczory literackie [w Bydgoszczy], „Arkona” 1947 nr 1/2, s. 25
Wieczory literackie [w Bydgoszczy], „Arkona” 1947 nr 3/4, s. 21
Wieczory literackie [w Bydgoszczy], „Arkona” 1947 nr 7/8, s. 17
Wieczory literackie [w Bydgoszczy], „Arkona” 1947 nr 11/12, s. 16
Wielki pieśniarz z Warmii [Feliks Nowowiejski], „Arkona” 1946 nr 4, s. 12-13
Wielki Tydzień Muzyki [Festiwal w Bydgoszczy, 26-31.08.1946], "Ilustrowany Kurier Polski", 1946 nr 242, s. 7
Wiersz Goethego „Über allen Gipfeln” i jego pięć interpretacji pieśniowych, „Roczniki Teologiczno-Kanoniczne” XXXIV, zeszyt 7: Muzykologia 1987
Wokalna miniatura liryczna: między wyznaniem a wołaniem w: Tomaszewski Mieczysław, Studia nad pieśnią romantyczną: od wyzwania do wołania, Akademia Muzyczna, Kraków 1997
Wokół fenomenu pieśni romantycznej w: Koncerty mistrzów. Wielcy śpiewacy. Elżbieta Penderecka zaprasza, Recital Barbary Hendricks / Steffana Scheji (pod red. Wiesławy Berny-Negrey), Kraków 1998
Wprowadzenie do teorii utworu słowno-muzycznego w: Muzyka w kontekście kultury. Spotkania Muzyczne w Baranowie 1, (pod red. Leszka Polonego), PWM, Kraków 1978
Wprowadzenie: Nad dziejami recepcji Beethovena w: Beethoven. Studia i interpretacje (pod red. Mieczysława Tomaszewskiego, Magdaleny Chrenkoff), Akademia Muzyczna, Biuro Kraków 2000, Kraków 2000
Wprowadzenie: Nad dziejami recepcji Beethovena [Wersja w języku niemieckim: Einführung: zur Geschichte der Rezeption Beethoven], w: Beethoven. Studien und Interpretationem (pod red. Mieczysława Tomaszewskiego, Magdaleny Chrenkoff), Akademia Muzyczna, Biuro Kraków 2000, Kraków 2000
Wystawa akwarel [artystów toruńskich i olsztyńskich w ZPAP w Toruniu], „Arkona” 1946 nr 12, s. 20
Z muzycznego antykwariatu (1). Karola Kurpińskiego sposoby na lubowników muzyki [„Zasady harmonii”, Warszawa 1844], „Ruch Muzyczny” 1957 nr 10, s. 39-40
Z muzycznego antykwariatu (2). Poczciwy Ujejski, poczciwy Or-Ot i odkrycia chopinologii współczesnej [Fragment tekstów o Chopinie z lat 1858-1956], „Ruch Muzyczny” 1957 nr 12, s. 39-40
Z muzycznego antykwariatu (3). „Stare-nieprzestarzałe” czyli: co pisał „Ruch Muzyczny” przed stu laty, „Ruch Muzyczny” 1957 nr 16, s. 38-39
Z muzyką inaczej i podobnie [PWM], „Nowe Książki” 1971 nr 4, s. 275-277
Zawirowania wokół „Mazurka a-moll” op. 17 nr 4 w: Muzyka wobec tradycji. Idee - dzieło – recepcja. Studia, Księga ku czci Prof. Ireny Poniatowskiej (pod red. Szymona Paczkowskiego), „Studia et Dissertationes Instituti Musicolog, Instytut Muzykologii Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2004
Zdarzenia, sprawy i ludzie. Czekamy na cud [Czesław R. Halski w „Music and Letters” o antologii Józefa Michała Chomińskiego i Zofii Lissy Music of Polish Renaissance, PWM, 1955], „Ruch Muzyczny” 1957 nr 10, s. 34
Zdarzenia, sprawy i ludzie. Igor Strawiński odpowiada na pytania [Roberta Crafta w „Encounter”, 1957], „Ruch Muzyczny” 1957 nr 10, s. 32-33
Zdarzenia, sprawy i ludzie. Mojżesz, Aron i nowi prorocy [Paweł Hostowiec w „Kulturze” paryskiej o prapremierze „Mojżesza i Arona” Schönberga w Zurychu 6.06.1957], „Ruch Muzyczny” 1957 nr 10, s. 33-34
Zdarzenia, sprawy i ludzie. Numer polski „Feuilles Musicales” [w Lozannie 1958 nr 2/3], „Ruch Muzyczny” 1958 nr 12, s. 22-24
Zdarzenia, sprawy i ludzie. Orkiestra Filadelfijska w Polsce, „Ruch Muzyczny” 1958 nr 11, s. 22-24
Zdarzenia, sprawy i ludzie. Redaktor Karol Kurpiński [i jego „Tygodnik Muzyczny” 1820-1821], „Ruch Muzyczny” 1957 nr 10, s. 31-32
Zdarzenia, sprawy i ludzie. Rocznica brahmsowska [125-lecie urodzin], „Ruch Muzyczny” 1958 nr 12, s. 22
Zur Eröffnung: Musik gegenüber Musik w: Beethoven 3. Studien und Interpretationen, Internationale Konferenzbeiträge zu den Ludwig van Beethoven Osterfestivals (Kraków-Warszawa): 2003-2005 (hrsg. von Mieczysław Tomaszewski und Magdalena Chrenkoff), Akademia Muzyczna, Kraków 2006
Związki słowno-muzyczne w liryce wokalnej Karola Szymanowskiego na materiale „Słopiewni” [Referat wygłoszony na Sesji Naukowej poświęconej twórczości Karola Szymanowskiego, Warszawa 23-28.03.1962], w: Karol Szymanowski. Księga Sesji Naukowej poświęconej twórczości Karola Szymanowskiego, Warszawa 23-28.03.1962 (pod red. Zofii Lissy), Uniwersytet Warszawski, Warszawa 1964
Życia twórcy punkty węzłowe. Rekonesans w: Beethoven 2. Studia i interpretacje, materiały z Międzynarodowych Sympozjów Naukowych towarzyszących Wielkanocnym Festiwalom Ludwiga van Beethovena w Krakowie: 2000-2002 (pod red. Mieczysława Tomaszewskiego, Magdaleny Chrenkoff), Akademia Muzyczna, Kraków 2003
Życia twórcy punkty węzłowe. Rekonesans [Wersja w języku niemieckim: Zu den Knotenpunkten im Leben eines Kuenstlers. Erkenntnis, w: Beethoven 2. Studien und Interpretationen (hrsg. von Mieczysław Tomaszewski und Magdalena Chrenkoff), Akademia Muzyczna, Kraków 2003
[„Dedykacja” Schumanna do słów Rückerta: Dźwiękowy kształt miłości w: Tomaszewski Mieczysław, Studia nad pieśnią romantyczną: od wyzwania do wołania, Akademia Muzyczna, Kraków 1997
[I] Wielkanocny Festiwal Beethovenowski / Beethoven Easter Festival [redakcja, interpretacja utworów i wybór cytatów], Kraków 1997
[Teksty o kompozytorach i ich utworach] w: Pomorska Orkiestra Symfoniczna w Bydgoszczy. Sezon koncertowy 1950-1951,
[Teksty o kompozytorach i ich utworach] w: Pomorska Orkiestra Symfoniczna w Bydgoszczy. Sezon koncertowy 1951-1952,
[Teksty o kompozytorach i ich utworach] w: Wielka Orkiestra Polskiego Radia w Katowicach. Sezon koncertowy 1953-1954,
[Telegram gratulacyjny na 20-lecie „Ruchu Muzycznego”, 18.05.1977], „Ruch Muzyczny” 1977 nr 14, s. 2
[Wypowiedzi w dyskusji podczas I Spotkań Muzycznych w Baranowie, 7-14.09.1976: m.in. analiza muzyczna, strukturalizm, muzyka a słowo i teatr, tradycja a współczesność, wartościowanie kultur muzycznych, twórczość W. Lutosławskiego i K. Pendereckiego] w: Spotkania muzyczne w Baranowie I. Muzyka w kontekście kultury (pod red. Leszka Polonego), PWM, Kraków 1978
„Łabędź” Szymanowskiego według Berenta, tekst wygłoszony na Ogólnopolskiej Konferencji Muzykologicznej, Kraków 1963 w: Tomaszewski Mieczysław, Nad pieśniami Karola Szymanowskiego. Cztery studia, Akademia Muzyczna, Kraków 1998
„Łabędź” Szymanowskiego według Berenta, tekst wygłoszony na Ogólnopolskiej Konferencji Muzykologicznej, Kraków 1963 w: Tomaszewski Mieczysław, Nad pieśniami Karola Szymanowskiego. Cztery studia, Akademia Muzyczna, Kraków 1998
redakcje naukowe

Beethoven 4: Studien und Interpretationen, internationale musikwissenschaftliche Symposien, Warszawa 2006, 2007 und 2008 im Rahmen des Ludwig van Beethoven Osterfestivals Konferenzbericht, Akademia Muzyczna, Kraków 2009
Beethoven 5: Studien und Interpretationen, internationale musikwissenschaftliche Symposien, Warszawa 2009, 2010 und 2011 im Rahmen des Ludwig van Beethoven Osterfestivals Konferenzbericht, Akademia Muzyczna, Kraków 2012
Beethoven 6: Studien und Interpretationen, internationale musikwissenschaftliche Symposien, Warszawa 2012, 2013 und 2014 im Rahmen des Ludwig van Beethoven Osterfestivals Konferenzbericht, Akademia Muzyczna, Kraków 2015
Twórczość Krzysztofa Pendereckiego od genezy do rezonansu, interpretacje. 2, Czas prób i doświadczeń 1960-1966: faza Trenu, De natura sonoris i Brygady śmierci, Akademia Muzyczna w Krakowie, Kraków 2010
Twórczość Krzysztofa Pendereckiego od genezy do rezonansu, interpretacje. 3, Przełom i pierwsza synteza 1966-1971: faza Pasji i Diabłów z Loudun, Akademia Muzyczna w Krakowie, Kraków 2010
Twórczość Krzysztofa Pendereckiego od genezy do rezonansu, interpretacje. 4, Interludium: lata sublimacji 1973-1975, faza Magnificat, I Symfonii i Przebudzenia Jakuba, Akademia Muzyczna w Krakowie, Kraków 2010
Twórczość Krzysztofa Pendereckiego od genezy do rezonansu, interpretacje. 5, Czas dialogu z „odnalezioną przeszłością” 1976-1985: faza Raju utraconego i II Symfonii, Akademia Muzyczna, Kraków 2013
Twórczość Krzysztofa Pendereckiego od genezy do rezonansu, interpretacje. 6, Między musica adhaerens a musica libera 1985-1993: faza Polskiego Requiem i Czarnej maski, Akademia Muzyczna, Kraków 2013
Twórczość Krzysztofa Pendereckiego od genezy do rezonansu, interpretacje. 7, Nowy początek 1993 - : faza Credo, Sekstetu i Pieśni przemijania, Akademia Muzyczna, Kraków 2013
Beethoven 2. Studia i interpretacje Materiały z Międzynarodowych Sympozjów Naukowych towarzyszących Wielkanocnym Festiwalom Ludwiga van Beethovena w Krakowie: 2000-2002 (pod red. Mieczysława Tomaszewskiego, Magdaleny Chrenkoff), Akademia Muzyczna, Kraków 2003
Beethoven 2. Studia i interpretacje [Wersja w języku niemieckim: Beethoven 2. Studien und Interpretationen, Internationale Konferenzbeitraege zu den Ludwig van Beethoven Osterfestivals im Rahmen des Festivals Kraków 2000 Europaische Kulturstadt: 2000-2003], Akademia Muzyczna, Kraków 2003
Beethoven 3. Studia i interpretacje Materiały z Międzynarodowych Sympozjów Naukowych towarzyszących Wielkanocnym Festiwalom Ludwiga van Beethovena (Kraków – Warszawa): 2003-2005 (pod red. Mieczysława Tomaszewskiego, Magdaleny Chrenkoff), Akademia Muzyczna, Kraków 2006
Beethoven 3. Studia i interpretacje [Wersja w języku niemieckim: Beethoven 3. Studien und Interpretationen, Internationale Konferenzbeiträge zu den Ludwig van Beethoven Osterfestivals (Kraków-Warszawa): 2003-2005 (hrsg. von Mieczysław Tomaszewski und Magdalena Chrenkoff)], Akademia Muzyczna, Kraków 2006
Beethoven. Studia i interpretacje Materiały z Międzynarodowych Sympozjów Naukowych towarzyszących Wielkanocnym Festiwalom Ludwiga van Beethovena odbywającym się w ramach Festiwalu Kraków 2000 Europejskie Miasto Kultury [współprac. Magdalena Chrenkoff], Akademia Muzyczna, Biuro Kraków 2000, Kraków 2000
Beethoven. Studia i interpretacje [Wersja w języku niemieckim: Beethoven. Studien und Interpretationen, Internationale Konferenzbeiträge zu den Ludwig van Beethoven Osterfestivals im Rahmen des Festiwals Kraków 2000 Europäische Kulturstadt], Akademia Muzyczna, Biuro Kraków 2000, Kraków 2000
Biblioteka Chopinowska (pod red. Mieczysława Tomaszewskiego), tom 1-8, 10, 12, PWM, Kraków 1959-1986
Biblioteka Małych Partytur (red. serii Mieczysław Tomaszewski), nr 1-43, PWM, Kraków 1953-1968
Biblioteka Słuchacza Koncertowego. Seria biograficzna (red. cyklu Mieczysław Tomaszewski), tom 1-12, 17, PWM, Kraków 1945-1987
Biblioteka Słuchacza Koncertowego. Seria symfoniczna (red. cyklu Mieczysław Tomaszewski), tom 4-7, 11-14, 16, 18, PWM, Kraków 1954-1959
Biblioteka Słuchacza Koncertowego. Seria wokalna (red. cyklu Mieczysław Tomaszewski), tom 1-2, PWM, Kraków 1957
Biblioteka Słuchacza Koncertowego. Seria wprowadzająca (red. cyklu Mieczysław Tomaszewski), tom 1-3, PWM, Kraków 1956-1961
Cykle pieśni romantycznej 1816-1914. Interpretacje „Muzyka i liryka”, tom 1, Akademia Muzyczna, Kraków 1989
Documenta Chopiniana (red. serii Mieczysław Tomaszewski), tom 1-4, PWM-TiFC, Kraków-Warszawa 1970-1990
Forma i ekspresja w liryce wokalnej 1808-1909. Interpretacje „Muzyka i liryka”, tom 2, Akademia Muzyczna, Kraków 1989
Krzysztof Penderecki – muzyka ery intertekstualnej Studia i interpretacje (pod red. Ewy Siemdaj, Mieczysława Tomaszewskiego), Akademia Muzyczna, Kraków 2005
Krzysztof Penderecki – muzyka ery intertekstualnej [Wersja w języku angielskim: Krzysztof Penderecki. Music in the Intertextual Era (ed. by Ewa Siemdaj, Mieczysław Tomaszewski)], Akademia Muzyczna, Kraków 2005
Mała Biblioteka Operowa i Baletowa (red. cyklu Mieczysław Tomaszewski), tom 1-17, PWM, Kraków 1954-1961
Musica viva Antologia dzieł i arcydzieł muzyki dawnej i nowej w 12 seriach [ok. 75 pozycji], 1980-1992
Muzyka i liryka. Zeszyty Naukowe Zespołu Historii i Teorii Pieśni (pod red. Mieczysława Tomaszewskiego), tom 1-10, Wydawnictwo Akademii Muzycznej, Kraków 1989-2002
Muzyka Krzysztofa Pendereckiego. Poetyka i recepcja, Akademia Muzyczna, Kraków 1996
Muzyka Krzysztofa Pendereckiego. Poetyka i recepcja [Wersja w jęz. ang.: The music of Krzysztof Penderecki. Poetics and Reception. Materials of International Symposium on the Works of Krzysztof Penderecki, Kraków, 10-12 December 1993; co-ed. Magdalena Chrenkoff, transl. W.G. Chłopicki et al.], Akademia Muzyczna, Kraków 1995
Od psalmu i hymnu do songu i Lied’u. Zagadnienia genologiczne: rodzaj-gatunek-utwór „Muzyka i liryka”, tom 7 (pod red. Mieczysława Tomaszewskiego), Akademia Muzyczna, Kraków 1998
Pieśń artystyczna narodów Europy / European Solo Song „Muzyka i liryka”, tom 8 (pod red. Mieczysława Tomaszewskiego), Akademia Muzyczna, Kraków 1999
Pieśń europejska między romantyzmem a modernizmem / The European Song between Romanticism and Modernism „Muzyka i Liryka”, tom 9, Akademia Muzyczna, Kraków 2000
Poeci i ich muzyczny rezonans. Od Petrarki do Tetmajera „Muzyka i liryka”, tom 4, Akademia Muzyczna, Kraków 1994
Wiersz i jego pieśniowe interpretacje. Studia porównawcze „Muzyka i liryka”, tom 3 (pod red. Mieczysława Tomaszewskiego), Akademia Muzyczna, Kraków 1991
edycje krytyczne vel redakcje naukowe wydawnictw nutowych

Kolberg Oskar, Dzieła wszystkie tom 62: Pisma muzyczne, część 2, Z rękopisów i ze źródeł drukowanych zebrał Mieczysław Tomaszewski, PWM-LSW, Kraków-Warszawa 1981
Koffler Józef Kantata „Miłość” na głos, klarnet, altówkę i wiolonczelę do hymnu św. Pawła z Listu do Koryntian, rozdz. 13 [edycja źródłowo-krytyczna i posłowie], PWM, Kraków 1994
Kolberg Oskar Dzieła wszystkie tom 61: Pisma muzyczne, część 1, Z rękopisów i ze źródeł drukowanych wydał i wstępem opatrzył Mieczysław Tomaszewski, Przypisy: Danuta Pawlak, PWM-LSW, Kraków-Warszawa 1975
Szymanowski Karol Z pieśni polskich [wstęp s. 5-8, komentarze historyczne 32-34], PWM, Kraków 1956
Szymanowski Karol Z pieśni polskich [wstęp s. 5-8, komentarze historyczne 32-34], PWM, Kraków [wyd. II] 1972
hasła encyklopedyczne

Ariosto Lodovico Encyklopedia Muzyczna PWM, część biograficzna pod red. Elżbiety Dziębowskiej, tom „ab”, PWM, Kraków 1979
Asnyk Adam Encyklopedia Muzyczna PWM, część biograficzna pod red. Elżbiety Dziębowskiej, tom „ab”, PWM, Kraków 1979
Boccaccio Giovanni Encyklopedia Muzyczna PWM, część biograficzna pod red. Elżbiety Dziębowskiej, tom „ab”, PWM, Kraków 1979
Brandstaetter Roman Encyklopedia Muzyczna PWM, część biograficzna pod red. Elżbiety Dziębowskiej, tom „ab”, PWM, Kraków 1979
Brodziński Kazimierz Encyklopedia Muzyczna PWM, część biograficzna pod red. Elżbiety Dziębowskiej, tom „ab”, PWM, Kraków 1979
Broniewski Władysław Encyklopedia Muzyczna PWM, część biograficzna pod red. Elżbiety Dziębowskiej, tom „ab”, PWM, Kraków 1979
Brzechwa Jan, J. Lesman Encyklopedia Muzyczna PWM, część biograficzna pod red. Elżbiety Dziębowskiej, tom „ab”, PWM, Kraków 1979
Bürger Gottfried August Encyklopedia Muzyczna PWM, część biograficzna pod red. Elżbiety Dziębowskiej, tom „ab”, PWM, Kraków 1979
Byron George Encyklopedia Muzyczna PWM, część biograficzna pod red. Elżbiety Dziębowskiej, tom „ab”, PWM, Kraków 1979
Chopin Encyclopedia Britanica, wersja polska, Poznań 1998
Chopin, Szopen, Fryderyk Franciszek Encyklopedia Muzyczna PWM, część biograficzna pod red. Elżbiety Dziębowskiej, tom „cd”, PWM, Kraków 1985
Chopin, Szopen, Fryderyk Franciszek Wielka Encyklopedia Powszechna PWN, tom 2, PWN, Warszawa 1963
Dante Alighieri Encyklopedia Muzyczna PWM, część biograficzna pod red. Elżbiety Dziębowskiej, tom „cd”, PWM, Kraków 1985
Druk nutowy Mała encyklopedia muzyki, red. nacz. Stefan Śledziński, PWN, Warszawa 1981
Heine Heinrich Encyklopedia Muzyczna PWM, część biograficzna pod red. Elżbiety Dziębowskiej, tom „hij”, PWM, Kraków 1993
Horacy Encyklopedia Muzyczna PWM, część biograficzna pod red. Elżbiety Dziębowskiej, tom „hij”, PWM, Kraków 1993
Huber Kurt Encyklopedia Muzyczna PWM, część biograficzna pod red. Elżbiety Dziębowskiej, tom „hij”, PWM, Kraków 1993
Hugo Victor Encyklopedia Muzyczna PWM, część biograficzna pod red. Elżbiety Dziębowskiej, tom „hij”, PWM, Kraków 1993
Mickiewicz Adam Encyklopedia muzyczna PWM, część biograficzna pod red. Elżbiety Dziębowskiej, tom „m”, PWM, Kraków 2000
Muzyka i literatura Słownik literatury polskiej XIX wieku (pod red. Józefa Bachórza, Aliny Kowalczykowej), Instytut Badań Literackich/Ossolineum, Wrocław-Warszawa 1991
recenzje, polemiki, komentarze, sprawozdania

30 lat i dziesięć tysięcy [PWM, wywiad], Rozmawiał Less [Jerzy Z. Lessmann], „Przekrój” 1976 nr 1615, s. 23
Odczytywanie na nowo [wywiad], rozmawiał K. Droba, "Ruch Muzyczny" 2011 nr 19, s. 10-16
„Tyle rzeczy za piórem zostaje” [wywiad], rozmawiał D. Cichy, „Tygodnik Powszechny” 2010 nr 9, dod., s. 3-5
Chopin zaangażowany. Pokolenie romantyków i „śpiewy narodowe”. Dyskusja okrągłego stołu: Romantyzm u Chopina i innych twórców epoki [Międzynarodowe Sympozjum Muzykologiczne Chopin i Romantyzm, Warszawa 17-23.10.1986], „Rocznik Chopinowski” XX 1988 [wyd. 1992], s. 136-140, 145-147
Chopin. Varsovie 1830 [komentarz do płyty], CD „Opus 111”, Paris 1999
„Credo” Pendereckiego [komentarz do płyty], w: CD Kazimierz Kord i Filharmonia Narodowa, Warsaw Philharmonic ACD 066, Warszawa 2000
Czym dla mnie jest życie duchowe [wywiad], w: Znani i nieznani o życiu duchowym (pod red. Stanisława Obirka SJ), Wyd. WAM – Księża Jezuici, Kraków 2001
Dyskusja na seminarium poświęconym twórczości Krzysztofa Pendereckiego [w Państwowej Wyższej Szkole Muzycznej, Kraków 28 stycznia 1975], „Muzyka” 1976 nr 2, s. 30, 33, 44, 47-52
Frédéric Chopin et George Sand. Lettres et Musique [komentarz do płyty], CD Chopin intime, A. Seweryn & S. Rykiel, „Opus 111”, Paris 1999
I w muzyce był swój własny [rozmowa o Stefanie Kisielewskim], w: Kisiel (pod red. Joanny Pruszyńskiej), Twój Styl, Warszawa 1997
Krzysztof Penderecki w Baranowie [Wypowiedź w dyskusji o operze Czarna maska podczas seminarium w Baranowie, wrzesień 1986, Opracowała Małgorzata Janicka], „Ruch Muzyczny” 1986 nr 26, s. 20-21
Krzysztof Penderecki: 2. Sinfonie. 4. Sinfonie [komentarz do płyty], w: CD Penderecki dirigiert Penderecki, „Wergo” 6270-2, Mainz 1994
Krzysztof Penderecki: Threnos, Fluorescences, De natura sonoris II, III. Symphonie [komentarz do płyty], w: CD Krzysztof Penderecki / Antoni Wit, Naxos / Marco Polo, London 1999
Listy do redakcji [Sprostowanie relacji z XIV Ogólnopolskiej Konferencji Muzykologicznej ZKP, Lublin - Sandomierz 23-26.12.1980], „Ruch Muzyczny” 1981 nr 4, s. 19
Mickiewicz w żywiole muzyki / Mickiewicz im Reich der Musik [komentarz do płyty], w: Muzyka i Mickiewicz (pod red. Z. Doniec), CD „Enigram”, EG 443601, 1988
Muzyka idzie w świat [PWM, wywiad], Rozmawiała Wiesława Kobusińska, „Argumenty” 1978 nr 11, s. 10-11
O Baranowskich Spotkaniach Muzycznych [wywiad], rozmawiał Edward Teodorczyk, „Profile” [Rzeszów] 1981 nr 9, s. 25
O Frankfurckich Targach Muzycznych mówi Mieczysław Tomaszewski [wywiad], notował Olgierd Pisarenko, „Ruch Muzyczny” 1985 nr 7, s. 14-15
O współczesnej chopinologii i projekcie kongresu rozmawiają Mieczysław Tomaszewski i Leszek Polony, „Ruch Muzyczny” 1995 nr 22, s. 6-10
Penderecki: Dzieła [1958-1985], komentarze, w: Krzysztof Penderecki: Dzieła / Works, Polskie Nagrania / Muza, SX 2710-2719, Warszawa 1985
Poetyka muzyczna Chopina. Dyskusja okrągłego stołu. Wprowadzenie. Poetyka jako ponadtechniczne zasady ukształtowania dzieła: jego architektonika, genologia, idiomatyka, ekspresja i styl [Międzynarodowe Sympozjum Muzykologiczne Chopin i Romantyzm, Warszawa 17-23.10.1986], „Rocznik Chopinowski” XX 1988 [wyd. 1992], s. 165-170
Stąd muzyka polska wyrusza w świat [PWM, wywiad], Rozmawiali J. Okopień, W. Szwedowicz, „Argumenty” 1970 nr 43, s. 8-9
W rocznicę [założenia PWM, wypowiedź] w: 50 lat Polskiego Wydawnictwa Muzycznego (pod red. Marii Rzepeckiej), Kraków 1995
Wiara, patriotyzm, muzyka [wywiad] zanotował Mieczysław Kominek, „Antena” 1991 nr 19
[Dyskusja końcowa podczas II Spotkań Muzycznych w Baranowie 4-12.09.1977, Prowadził Mieczysław Tomaszewski, Dyskusję opracowała Krystyna Tarnawska-Kaczorowska] w: Muzyka w muzyce. Spotkania Muzyczne w Baranowie 2. „Ars nova - ars antiqua”, wrzesień 1977 (pod red. Teresy Maleckiej, Leszka Polonego), PWM, Warszawa 1980
[Dyskusja podczas I Spotkań Muzycznych w Baranowie 7-14.09.1976] w: Spotkania muzyczne w Baranowie I. Muzyka w kontekście kultury (pod red. Leszka Polonego), PWM, Kraków 1978
[Wypowiedź w dyskusji „okrągłego stołu”] w: Kongres Upowszechniania Kultury Muzycznej, Warszawa 17-18.12.1979, Stenogram obrad, część 7, Warszawa 1980
[Wypowiedź w dyskusji podczas IV Ogólnopolskiej Konferencji Muzykologicznej Zakres przedmiotowy muzyki polskiej, Poznań 21-22 XI 1970], „Muzyka” 1971 nr 3, s. 64-67, 83
[Wypowiedź w dyskusji podczas seminarium Romantyzm w sztuce, Towarzystwo im. Fryderyka Chopina, Warszawa 8-9 V 1970; m.in. glossa do niedrukowanego referatu Pieśń Chopina] w: Ze studiów nad sztuką romantyzmu, Towarzystwo im. Fryderyka Chopina, Warszawa
[Wypowiedź w dyskusji podczas sympozjum poświęconego twórczości Konstantego Regameya] w: Oblicza polistylizmu. Materiały sympozjum poświęconego twórczości Konstantego Regameya, Warszawa 29-30.05.1987 (pod red. Krystyny Tarnawskiej-Kaczorowskiej), Związek Kompozytorów Polskich, Warszawa 1988
[Wypowiedzi w dyskusji podczas II Spotkań Muzycznych w Baranowie 4-12.09.1977: m.in. artefakty muzyczne, fałsz i prawda w muzyce, muzyka Mieczysława Karłowicza, cytat muzyczny, kwartety Dymitra Szostakowicza, Messiaen, Penderecki, teatr i literatura] w: Muzyka w muzyce. Spotkania Muzyczne w Baranowie 2. „Ars nova - ars antiqua”, wrzesień 1977 (pod red. Teresy Maleckiej, Leszka Polonego), PWM, Warszawa 1980
Biedrzycka Anna Chopin przemawia wprost do mnie [wypowiedź], „Salon Polski” 2000 nr 10/11, s. 54-56
Biedrzycka Anna Tajemnice Chopina [wypowiedź], „Kurier Polski”, 15.05.1999, s. 13
Janicka-Słysz Małgorzata Sacrum i profanum w muzyce [wypowiedź], „Maszkaron” (Kraków) 2000 nr 1, s. 3
Majchrowski Marcin, Bartosz Kamiński Między eroico a erotico [wypowiedź], „Gazeta Wyborcza”, 1.03. 1999
Malatyńska-Stankiewicz Agnieszka Poeta fortepianu [wypowiedź], „Dziennik Polski”, 15.10.1999, s. 40
Malinowski Władysław Jesteśmy inni [PWM, wywiad], „Literatura” 1972 nr 4, s. 10
Susuł Jacek PWM ma 20 lat [wywiad], „Tygodnik Powszechny” 1965 nr 50, s. 4
Szczepańska Elżbieta A New Man Will Emerge [wypowiedź o twórczości Fryderyka Chopina], „The Warsaw Voice” 1990 nr 41 (103)
Szczucka Anna W Chopinie trzeba grać siebie [wypowiedź], „Przegląd Polski”, New York, 8.09.2000