Polmic - FB

indeks osób (M)

A B C D E F G H I J K L Ł M N O P R S T U V W Y Z

Mirosław Majchrzak, teoretyk muzyki i muzykolog; ur. 14 października 1980, Krosno. Studiował na kierunku Kompozycja i Teoria Muzyki w Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu, uzyskując w 2005 roku dyplom z wyróżnieniem, w specjalności teorii muzyki na podstawie pracy pt. Dywergencje i konwergencje szeregów rozdzielczych tonacji durowych i molowych w okresie supremacji harmonii tonalnej, napisanej pod kierunkiem prof. dra Stanisława Krupowicza. Równolegle odbywał studia w Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu, uzyskując dyplom w 2006 roku w zakresie bankowości na podstawie pracy Ryzyko płynności bankowej, napisanej pod kierunkiem prof. dra hab. Mariana Nogi. W latach 2005-2009 odbywał studia doktoranckie z muzykologii w Instytucie Sztuki Polskiej Akademii Nauk w Warszawie pod kierunkiem prof. dra hab. Ludwika Bielawskiego. Stypendysta m.in. Instytutu Adama Mickiewicza oraz Mazowieckiego Urzędu Marszałkowskiego w Warszawie. Do jego głównych wyróżnień naukowych należą: wyróżnienie za badania nad strukturą tonalną etiud Chopina podczas First International Conference of Students of Systematic Musicology na Uniwersytecie w Grazu (praca uznana za jedną z pięciu najlepszych prezentacji konferencyjnych) oraz zaproszenie do opublikowania artykułu w czasopiśmie „British Postgraduate Musicology”.
Jest autorem prac naukowych opublikowanych w Europie, Ameryce Północnej oraz Azji. Otrzymuje pozytywne recenzje i prezentuje wyniki badań na konferencjach w Polsce i zagranicą, między innymi w takich miejscach, jak: Narodowy Instytut Badań Muzycznych w Berlinie, Uniwersytet w Zurichu, Muzeum Kopenhagi, Huset i Magstræde w Kopenhadze, Uniwersytet Techniczny w Berlinie, Canada Place w Vancouver, Uniwersytet w Grazu, Akademia Muzyczna w Bratysławie.Jest również autorem omówień koncertów, publikowanych w książeczkach programowych Filharmonii Rzeszowskiej im. Artura Malawskiego.

twórczość

Główny obszar jego zainteresowań stanowi muzykologia systematyczna, w szczególności teoria muzyki oraz normatywna analiza muzyki. Opracował nowe metody analizy muzycznej, przy pomocy elementów matematyki i statystyki. Główną z nich jest metoda badania struktury tonalnej w utworach muzycznych, polegająca na przyporządkowaniu wszystkich akordów diatonicznych do poszczególnych tonacji w odmianie naturalnej (na podstawie jednego wzoru matematycznego), a następnie na porównaniu statystycznym relacji pomiędzy tymi tonacji. W oparciu o tą metodę analizy, np. do tonacji C-dur i a-moll przyporządkowujemy między innymi takie akordy jak: c-e-g, g-h-d-f, a-c-e, c-e-g-a, h-d-f, g-h-d-f-a. Metoda może być wykorzystana w badaniach dotyczących historycznych prawidłowości w rozwoju i przemianach tonalności czy twórczości poszczególnych kompozytorów. System może być również zastosowany w naukach ścisłych (informatyka czy multimedia), służąc jako narzędzie ustalania głównej tonacji w utworze na podstawie różnych formatów muzycznych. Pozostałe metody dotyczą ustalania relacji, podobieństwa czy schematów w materiale dźwiękowym danego utworu muzycznego.

publikacje

rozprawy

Analytic Capacities of an Original Tonality Analysis Method, Based on the Example of Chopin’s Preludes op. 28 Proceedings of 16th ACM International Conference on Multimedia (ACM Multimedia 2008; ed. Abdulmotaleb El-Saddik, Son Vuong, Carsten Griwodz, Alberto Del Bimbo, K. Selçuk Candan, & Alejandro Jaimes), Canada Place Vancouver, New York 2008
Diversity of The Tonal Structure of Chopin’ s Etudes w: Proceedings of  1st International Conference of Students of Systematic Musicology (SysMus08; ed. Manuela M. Marin, Meike Knoche, & Richard Parncutt), University of Graz, Austria 2008
Importance of Enharmonic Tone Spelling in Computational Analysis of Tonal Structure (współautorstwo z Bruno Gingras), w: Proceedings of 7th Triennial Conference of European Society for the Cognitive Sciences of Music (ESCOM 2009; ed. Jukka Louhivuori, Tuomas Eerola, Suvi Saarikallio, Tommi Himberg, & Päivi-S, University of Jyväskylä, Finland 2009
Klasyczność struktury tonalnej Pieśni Chopina w: Materiały z Międzynarodowej konferencji naukowej: Analiza dzieła muzycznego. Historia – theoria – praxis (red. Anna Granat Janki), Akademia Muzyczna we Wrocławiu 2010
Mode-dependent Differences in Chord Classification under an Original Computational Method of Tonal Structure Analysis w: Proceedings of 5th International Sound and Music Computing Conference (SMC08: sound in space - space in sound; ed. Martin Supper & Stefan Weinzierl), Universitätsverlag der Technischen Universität Berlin, Germany 2008
Remarks Regarding the Chronological Hypotheses for Chopin's Preludes and Etudes based upon Tonal Structure w: III Międzynarodowy Kongres Chopin 1810-2010 Idee - Interpretacje – Oddziaływania, Uniwersytet Warszawski (w przygotowaniu do druku),
Remarks Regarding the Possibility of Application of Vertical Tonality Analysis Method to Horizontal Analysis w: Proceedings of International Symposium on Frontiers of Research on Speech and Music (FRSM 2009; ed. A. K. Datta, P. Gupta, D. Ghosh, S. K. Das Mandal, R. Sengupta & N. Dey), ABV-Indian Institute of Information Technology & Management, Gwalior, India 2009
The Application of Descriptive Statistics to the Tonality Analysis: Systematic Possibilities; Philosophical Issues w: Proceedings of International Symposium on Frontiers of Research on Speech and Music (FRSM 2009; ed. A. K. Datta, P. Gupta, D. Ghosh, S. K. Das Mandal, R. Sengupta & N. Dey), ABV-Indian Institute of Information Technology & Management, Gwalior, India 2009
The Frequency of the Recurrence of Rhythmic Structures w: Proceedings of the 2008 Computer Music Modeling and Retrieval and Network for Cross-Disciplinary Studies of Music and Meaning Conference (ed. Kristoffer Jensen), Copenhagen, Denmark 2008
The Interdependence of Vertical and Horizontal Layers in Music: Proposal for a Formal Method of Analysis w: Proceedings of the 2008 Computer Music Modeling and Retrieval and Network for Cross-Disciplinary Studies of Music and Meaning Conference (ed. Kristoffer Jensen), Copenhagen, Denmark 2008
The Irrelative System in Tonal Harmony w: Proceedings of 1st International Conference of Society for Mathematics and Computation in Music (ed. Thomas Noll and Timour Klouche), National Institute of Music Research, Berlin, Germany 2007
The Tonal Structure of Chopin’s Mazurkas, International Musicological Society, Study Group on Musical Data and Computer Applications, University of Zurich, Switzerland 2007 (praca niepublikowana)
Význam molovosti vo vývoji tonálneho systému Chopinových diel demonštrovaný na jeho vybraných dielach POCTA FCH, Academy of Performing Arts, Bratislava, Slovakia (w przygotowaniu do druku)
Wstęp do badań struktury tonalnej miniatur Chopina, Warsztaty naukowe doktorantów Instytutu Sztuki PAN, Warszawa 2007 (praca niepublikowana)
artykuły

Diversity of the Tonal Structure of Chopin’s Etudes, British Postgraduate Musicology 2009, vol. 10
The Irrelative System in Tonal Harmony, Mathematics and Computation in Music, Communications in Computer and Information Science 2009, Volume 37
The scheme of diatonic major and minor key modulations in the natural keys, Eunomios 2005