Polmic - FB

muzykolodzy (D)

A B C D E F G H I J K L Ł M N O P R S T V W Z

Krystyna Danecka-Szopowa,

muzykolog i psycholog; ur. 27 sierpnia 1924, Kraków; zm. 18 sierpnia 2018, Warszawa. W latach 1944-49 studiowała psychologię i filozofię na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie, zaś w 1953 roku, na tejże uczelni, ukończyła studia muzykologiczne. Tytuł doktora nauk humanistycznych uzyskała w 1971 roku na podstawie dysertacji p.t.: Funkcja obrazów słuchowych w niektórych procesach myślenia muzycznego.

W 1955 roku rozpoczęła pracę wykładowcy. W latach 1955-1965 prowadziła zajęcia z psychologii muzyki na Akademii Muzycznej w Warszawie. Wykładała ponadto historię kultury muzycznej na Akademii Teatralnej w Warszawie (1955-1967), Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie (1970-1985), a także psychologię muzyki na Uniwersytecie Jagiellońskim i psychologię ogólną na Uniwersytecie Warszawskim. Głównym przedmiotem jej zainteresowań naukowych była problematyka myślenia i słyszenia muzycznego.Wyniki swoich badań prezentowała podczas licznych konferencjach naukowych.

Jest autorką książek, artykułów oraz haseł encyklopedycznych.
Krystyna Danecka-Szopowa była członkiem Polskiego Towarzystwa Filozoficznego (od 1948 roku), Polskiego Towarzystwa Psychologicznego (od 1949 roku) oraz, od roku 1960, Związku Kompozytorów Polskich. Za pracę naukową została uhonorowana została nagrodą Akademii Teatralnej (1960).

publikacje

książki

Od muzyki do etyki: muzykalność człowieka, muzyczność świata, Fall, Warszawa-Kraków 2000
Wybrane zagadnienia z psychologii muzyki, Centralny Ośrodek Pedagogiczny Szkolnictwa Artystycznego, Warszawa 1960
rozprawy

Początki muzykologii polskiej w: Muzyka polska w okresie zaborów (red. Krzysztof Bilica), Sekcja Muzykologów Związek Kompozytorów Polskich, Warszawa 1997
Podstawowe wymiary psychologiczne dźwięku, Zeszyty Naukowe PWSM 1968 nr 3
Rola testów w szkolnictwie muzycznym, Państwowa Wyższa Szkoła Muzyczna w Warszawie, Warszawa 1960
artykuły

O myśleniu muzycznym, „Muzyka” 1971 nr 3
Percepcja sztuki u dziecka a u dorosłego, II Biennale Sztuki dla Dziecka, Poznań 1975
Teatr radiowy: uwagi o słuchaniu, „Pamiętnik Teatralny”, Instytut Sztuki PAN, Warszawa 1973