muzykolodzy (F)

A B C D E F G H I J K L Ł M N O P R S T V W Z

Hieronim Feicht,

muzykolog, kompozytor, członek Zgromadzenia Księży Misjonarzy; ur. 22 września 1894, Moglino (k. Gniezna), zm. 31 marca 1967, Warszawa.

Studia teologiczne (1914-1918) odbył w Instytucie Teologii Ojców Misjonarzy w Krakowie. Jednocześnie uczył się gry na organach, fortepianie oraz teorii pod kierunkiem Bolesława Wallek-Walewskiego. W roku 1916 otrzymał święcenia kapłańskie. Edukację muzyczną kontynuował w latach 1919-1922 studiując grę na organach, kontrapunkt i kompozycję pod kierunkiem Mieczysława Sołtysa w Konserwatorium Polskiego Towarzystwa Muzycznego we Lwowie. W 1922 roku rozpoczął studia muzykologiczne na Uniwersytecie Jana Kazimierza we Lwowie u Adolfa Chybińskiego. Już po trzech latach (1925) uzyskał na wydziale filozoficznym tytuł doktora na podstawie dysertacji Kompozycje Religijne Bartłomieja Pękiela. Rok akademicki 1927 / 1928 spędził we Fryburgu, gdzie na uniwersytecie pod kierunkiem Petera Wagnera specjalizował się w zakresie chorału gregoriańskiego. W 1946 habilitował się broniąc rozprawy Ronda Chopina. W 1954 uzyskał tytuł profesora nadzwyczajnego, a w 1961 – profesora zwyczajnego.

Działalność muzykologiczną rozpoczął w 1925 roku na Uniwersytecie Jana Kazimierza we Lwowie gdzie był asystentem przy katedrze muzykologii oraz prowadził zajęcia z chorału gregoriańskiego. Rok akademicki 1926 / 1927 spędził w Wilnie, pełniąc funkcję dyrektora tamtejszego gimnazjum niższego. Po powrocie ze studiów we Fryburgu został zatrudniony w Konserwatorium Krakowskim, gdzie prowadził zajęcia z historii muzyki, form muzycznych i chorału gregoriańskiego (1929 / 1930). W latach 1930-1932 wykładał historię i teorię muzyki w Wyższej Szkole Muzycznej w Warszawie. W związku ze sporami toczącymi się wokół działalności ówczesnego rektora, Karola Szymanowskiego, wraz z nim i innymi pedagogami, zrezygnował z tego stanowiska i wyjechał do Bydgoszczy. Spędził tam dwa lata (1932-1934) pełniąc funkcję dyrektora gimnazjum, po czym powrócił do pracy wykładowcy w konserwatorium w Krakowie (1934-1939). W czasie okupacji przebywał w Olczy pod Zakopanem i nie zaprzestał swojej działalności, nauczając młodzież na tajnych kompletach. Tuż po wojnie, w 1946 roku podjął się organizacji Katedry Muzykologii na Uniwersytecie Wrocławskim, którą kierował do 1951. Jednocześnie pełnił funkcję rektora Wyższej Szkoły Muzycznej we Wrocławiu (1948-1952). W 1951 nawiązał, trwającą do końca życia, współpracę z Zakładem Muzykologii Uniwersytetu Warszawskiego. Początkowo prowadził wykłady z historii muzyki polskiej, zaś w 1958 został kierownikiem Katedry Historii Muzyki Polskiej. Prowadził także wykłady na Uniwersytecie Poznańskim (1953 / 1954). W 1956 zorganizował Katedrę Muzyki Kościelnej przy Wydziale Teologicznym Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego - tą placówką kierował do ostatnich lat życia. Wypromował wielu magistrów i doktorów (10) oraz recenzował prace magisterskie i doktorskie powstające na uniwersytetach w Warszawie, Lublinie, Poznaniu i Wrocławiu.

Był postacią znaną i cenioną nie tylko w Polsce, ale i poza jej granicami. Uczestniczył w wielu kongresach międzynarodowych, m.in. w Kongresie Mozartowskim w Wiedniu (1956), w Chopinowskim w Warszawie (1960), hymnologicznym w Lüdenscheid oraz Międzynarodowego Towarzystwa Muzykologicznego w Salzburgu (1964). Współpracował z redakcją encyklopedii Musik in Geschichte und Gegenwart, dla której opracował szereg haseł z zakresu muzyki polskiej. Od 1952 roku kierował, założonym przez swojego mistrza, Adolfa Chybińskiego, „Wydawnictwem Dawnej Muzyki Polskiej". Redagował także monumentalną serię „Antiquitates Musicae in Polonia”.

Po objęciu Katedry Muzyki Polskiej na Uniwersytecie Warszawskim, wraz z Zofią Lissą, zorganizował Ośrodek Dokumentacji i Inwentaryzacji Zabytków Muzycznych, którym kierował od 1957. Działalność tego Ośrodka przyczyniła się do wspaniałych odkryć, które zmieniły obraz historii muzyki polskiej.

Przez całe życie działalność naukową łączył z obowiązkami wypływającymi z przynależności do Zgromadzenia Księży Misjonarzy – pracował jako nauczyciel i duszpasterz, komponował muzykę dla misjonarskich chórów.

Hieronim Feicht był aktywnym członkiem wielu stowarzyszeń naukowych. Zasiadał w Zarządzie Dolnośląskiego Towarzystwa Muzycznego (1947–1949); od 1948 działał w komisji muzykologicznej Polskiej Akademii Nauk. Należał do rady naukowej Towarzystwa im. Fryderyka Chopina (od 1960); działał w podkomisji muzyki kościelnej przy komisji liturgicznej Episkopatu (od 1959); był członkiem komitetu nauk o sztuce Polskiej Akademii Nauk (1963), zaś od 1964 członkiem rady naukowej Instytutu Sztuki Polskiej Akademii Nauk.

W 1948 został członkiem Związku Kompozytorów Polskich: w latach 1955–1956 pełnił funkcję wiceprezesa.

Za swoją działalność został uhonorowany wieloma odznaczeniami i nagrodami, m.in. Złotym Krzyżem Zasługi (1951), Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (1955), doroczną nagrodą Związku Kompozytorów Polskich(1961), Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski (1964).

aktualizacja: 2015 (ab)

twórczość

Zainteresowania Hieronima Feichta skupiały się głównie na muzyce staropolskiej. Jego badania zaowocowały licznymi artykułami o kompozytorach okresu baroku i ich twórczości. Szczególną uwagę poświęcił osobie Bartłomieja Pękiela. Ustalił także początki stosowania basso continuo w Polsce.

Od początków swojej działalności naukowej żywo interesował się polskim średniowieczem. Już w 1925 roku rozpoczął badania nad wersją Bogurodzicy odnalezionej przez siebie we Lwowie. W 1962 roku wyniki tych badań ogłosił w poświęconej tej pieśni rozprawie, w której opisał genezę melodyczną Bogurodzicy i jej przeznaczenie, rewidując tym samym dotychczasowe poglądy na ten temat. Znaczenie fundamentalne mają także prace poświęcone zagadnieniom polskiej pieśni i muzyki liturgicznej w średniowieczu.

Ważne miejsce w dorobku naukowym Hieronima Feichta zajmuje Polifonia renesansu (1957) – pierwszy podręcznik poświęcony tej tematyce, wykorzystujący materiały z muzyki polskiej.

Osobnym rozdziałem w twórczości H. Feichta były edycje krytyczne muzyki staropolskiej. Jako redaktor „Wydawnictwa Dawnej Muzyki Polskiej”, a później także „Antiquitates Musicae in Polonia”, przywrócił wykonawcom utwory m. in. Bartłomieja Pękiela, Wacława z Szamotuł i Marcina Leopolity. Chętnie podejmował także tematy z powszechnej historii muzyki, poświęcając uwagę takim kompozytorom jak G. P. Palestrina, J.S. Bach czy W. A. Mozart.

Pomimo koncentracji na muzyce staropolskiej, w kręgu jego zainteresowań znajdowała się także twórczość późniejszych epok - publikował rozprawy na temat twórczości Fryderyka Chopina, Karola Szymanowskiego i Kazimierza Sikorskiego. Hieronim Feicht był także popularyzatorem muzyki polskiej – chętnie brał udział w audycjach telewizyjnych i radiowych oraz publikował w tygodnikach kulturalnych rozprawy o charakterze popularno-naukowym.

Hieronim Feicht przez całe życie nie zaprzestawał działalności kompozytorskiej. Były to głównie utwory organowe i chóralne. Wprawdzie ta gałąź twórczości jest marginalna wobec jego szeroko zakrojonej działalności muzykologicznej, to jednak posiada określoną wartość: utwory te były wydawane, wiele z nich wykonano na antenie Polskiego Radia, znajdowały się także w repertuarach chórów misjonarskich. Większość kompozycji ks. H. Feichta znajduje się w zbiorach Bibliotek Zgromadzenia Księży Misjonarzy w Krakowie.

literatura wybrana

Agnieszka Leszczyńska Feicht Hieronim w: Die Musik in Geschichte und Gegenwart. Allgemeina Enzyklopädie der Musik begründed von Friedrich Blume. Zweite neubearbeitete Ausgabe (ed. Ludwig Finscher), Personenteil 6, „E-Frau“, Bärenreiter, Kassel 2001
Danuta Idaszak Feicht Hieronim w: Encyklopedia Muzyczna PWM (część biograficzna pod red. Elżbiety Dziębowskiej), t. „efg”, PWM, Kraków 1987
Hieronim Feicht Wspomnienia oprac. Wojciech Kałamarz, Wydawnictwo Instytutu Teologicznego Księży Misjonarzy, Kraków 2008
Zygmunt M. Szweykowski Feicht Hieronim w: The New Grove Dictionary of Music and Musician, Second Edition (ed. Stanley Sadie), vol. 8, “Egypt to Flor”, Macmillan Publishers , London 2001

publikacje

książki

Bogurodzica [opracowanie muzykologiczne], opracowanie ogólne: Jerzy Woronczak; wstęp językoznawczy: Ewa Ostrowska, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 1962
Muzyka staropolska, PWM, Kraków 1966
Polifonia renesansu, PWM, Kraków 1957
Polifonia renesansu , wyd.II (red. Zofia Lissa), PWM, Kraków 1976
Studia nad muzyką polskiego renesansu i baroku (red. Zofia Lissa), PWM, Kraków 1980
Studia nad muzyką polskiego średniowiecza (red. Zofia Lissa), PWM, Kraków 1975
rozprawy

An Outline of the Polish Religious Musik w: Poland’s Millenium of Catholicism (red. Marian Rechowicz), Pallotinum, Lublin 1969
„Audite mortales” Bartłomieja Pękiela, „Kwartalnik Muzyczny” 1929 nr 4 s. 366-369
Chopin we Wrocławiu w: Chopin na Dolnym Śląsku (red. Mieczysław Markowski), Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 1960
Die Kenntniss Mozarts in Polen w: Bericht über den Internationalen Musik wissenschaftlichen Kongress Wien 1957, Graz 1958
Die polnishe monodie des Mittelalters w: Musica Antiqua Europae Orientalis. Acta Scientifica Congressus (red. Zofia Lissa) t. 1, Warszawa 1966
Dwa cykle wariacyjne na temat „ Der Schweitzerbub” Fryderyka Chopina i J.F. Marcksa w: Fryderyk Chopin, Warszawa 1960
Dzieje muzyki polskiej w zarysie w: Księga 1000-lecia katolicyzmu w Polsce (red. Marian Rechowicz), t. 2, Wydawnictwo Towarzystwa Naukowego KUL, Lublin 1969
Dzieje polskiej muzyki religijnej w zarysie, „Roczniki Teologiczno-Kanoniczne” 1965, t. 12 z.4, s. 5-50
Dzieje polskiej nauki o muzyce w : Studia i materiały z dziejów nauki polskiej (współautorstwo Zofią Lissą), Seria A, z. 9, Wydawnictwo IHNOiT PAN, Warszawa 1966
Królewsko-polska i kurfirstowsko-saska kapela muzyczna w Dreźnie w: Sarmatia artistica. Księga pamiątkowa ku czci prof. W. Tomkiewicza, Warszawa 1968
Le Moyen Âge en Pologne w: Ecyclopédie des musiques sacrées (ed. Jacques Porte) t. 2, Édicion Labergerie, Paris 1969
„Liber chamorum” jako źródło do historii muzyki polskiej, „Muzyka” 1966 nr 2, s. 84-93
Marcin Mielczewski, Missa super „O gloriosa Domina” w: Księga pamiątkowa ku czci prof. Adolfa Chybińskiego w 70-lecie urodzin, Kraków 1950
Metodyka nauczania historii muzyki w szkołach muzycznych niższych, średnich i wyższych [wspólnie ze Stefanią Łobaczewską], Biblioteka Metodyczna dla szkół muzycznych (red. Janusz Miketta), t. 2, PWM, Kraków 1946
Mittelalterliche Choralproblem in Polen, „Musik des Ostens“ 1963 nr 2, s. 84-90
Mocart w Pol’še na rubeže XVIII i XIX vekov w: Izbrannye stat’i pol’skich muzykovedov, t. 2, Moskwa 1959
Musica Antiqua Europae Orientalis, „Kultura” 1966 nr 22, s.7
Musikalische Beziehungen zwischen Österreich und Altpolen und Grazer Beiträge zur polnischen Musikgeschichte w: Festschrift der Akademie für Musik und Darstellende Kunst in Graz, Graz 1962
Musikalische Beziehungen zwischen Wien und Warschau zu Zeit der Wiener Klassiker w: Festschrift für Schenk. „Studien zur Musikwissenschaft“, Beihafte t. 25, Graz 1962
Muzyka liturgiczne w polskim średniowieczu w: Musica Medii Aevi, t. 1, Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk, Bydgoszcz 1964
Muzyka polska w okresie baroku w: Historia muzyki powszechnej (red. Józef M. Chomiński) t. 2, PWM, Kraków 1965
Muzyka polska. Muzyka instrumentalna w okresie Renesansu w: Historia muzyki powszechnej (red. Józef M. Chomiński, Zofia Lissa), t. 1, PWM, Kraków 1957
Muzyka w okresie polskiego baroku w: Z dziejów polskiej kultury muzycznej (red. Zygmunt M. Szweykowski), t. 1, PWM, Kraków 1958
Nowe spojrzenie na muzykę polską XVIII wieku w: Z dziejów muzyki polskiej, t. 7, Materiały z II sesji naukowej (red. Konrad Pałubicki), Bydgoszcz 1964
Podstawowe zagadnienia polskiej kultury muzycznej wieków średnich w: Historia kultury średniowiecznej w Polsce. IX Powszechny Zjazd Historyków Polskich w Warszawie. Referaty i dyskusja, t. 1, Warszawa 1963
Polska pieśń średniowieczna w: Musica Medii Aevi (red. Jerzy Morawski), t. 2, PWM, Kraków 1968
Polskie średniowiecze w: Z dziejów polskiej kultury muzycznej (red. Zygmunt M. Szweykowski), t. 1, PWM, Kraków 1958
Problématique de l’histoire de la musique polonaise (przekład A. Wołowski) w: Acta Poloniae Historica, t. 13, PWN, Warszawa 1966
Quellen zur mehrstimmigen Musik in Polen vom späten Mittelalter bis 1600 w: Musica Antiqua Europae Orientalis. Acta Scientifica Congressus (red. Zofia Lissa) t. 1, Warszawa 1966
„Ronda” Fryderyka Chopina, „Kwartalnik Muzyczny” 1948 nr 21/22, s. 35-59; nr 23, s. 23-26; nr 24, s. 7-54
Średniowiecze w: Muzyka polska. Informator (red. Stefan Śledziński), PWM, Kraków 1967
Stosunki polsko-rosyjskie w muzyce religijnej XVI-XVIII wieku w: Polsko-rosyjskie miscellanea muzyczne (red. Zofia Lissa), PWM, Kraków 1967
The Baroque (of the Epoch of the Figured Bass) w: Polish Music (red. Stefan Jarociński), PWN, Warszawa 1965
X. Michał Marcin Mioduszewski (1787-1868) w: Księga pamiątkowa ku czci prof. dra Adolfa Chybińskiego, Kraków 1930
Znajomość Mozarta w Polsce, „Muzyka” 1957 nr 1, s. 35-40
Zur Entstehung zweiter polnischer „Carmina patria“ w: The Book of the First International Musicological Congress Devoted to the works of Frederick Chopin. Warszawa, 16-22 February 1960, Warszawa 1963
artykuły

Adolf Chybiński, „Muzyka Polska” 1937, z. 1, s. 5-10
„Aida”, egipska opera Verdiego, Program teatru Wielkiego w Warszawie, Warszawa 1966
Badania nad historią muzyki staropolskiej, „Materiały do Studiów i Dyskusji z zakresu Teorii i Historii Sztuki, Krytyki Artystycznej oraz Badań nad Sztuką” 1955 nr 3/4
Bartłomiej Pękiel, „Przegląd Muzyczny” 1925 nr 10, s. 1-5
Bolesław Wallek-Walewski jako kompozytor religijny, „Muzyka Kościelna” 1931 nr 10-11, s. 132-135
Chopin we Wrocławiu, „Zeszyty Wrocławskie” 1949 nr 1/2, s. 13-24
Commentary w: Antiquitates Musicae in Polonia (ed. Hieronim Feicht, Adam Sutkowski, Alina Osostowicz-Sutkowska), t. 1: The Pelplin Tabulature, Graz : Akad. Druck. und Verlagstanstalt ; Warszawa : Polish Scientific Publication, 1963., 1963
Dawne muzykowanie, „Polityka” 1965 nr 42, s.7
Do biografii Grzegorza Gerwazego Gorczyckiego, „Polski Rocznik Muzykologiczny” t. 2, 1936, s. 42-52
Dolny Śląsk w pieśni śląskiego ludu, „Zeszyty Wrocławskie” 1948, nr 1/2, s. 99-106
Dzieje reformy muzyki kościelnej w Polsce, „Muzyka kościelna” 1928 nr 11-12, s. 190-197
Fryderyk Chopin, „Zwierciadło Polski i świata” 1947 nr 31 s. 1-3
Giovanni Pierluigi da Palestrina (1525-1925), „Muzyka” 1925 nr 11/12, s. 61-66
Grundriss polnischer religiöser Musik (Kirchenmusik), „Singende Kirche“ 1962, z. 2 s.178-182
Imię moje – Chopin, „Zwierciadło Polski i Świata” 1949 nr 8, s. 1
Jan Sebastian Bach. Życie i twórczość, „Życie Śpiewacze” 1950 nr 3/4 s. 26-30
Jerzy Fryderyk Haendel, „Meteor” 1913 r. 5, s. 153-157
Jeszcze kilka słów w sprawie ruchu chóralnego w Polsce, „Przegląd Muzyczny” 1925 nr 24, s. 6-7
Karol Szymanowski a „młodzież” w: Stowarzyszenie Młodych Muzyków w Krakowie 1931-1937, Kraków 1938
Karol Szymanowski. Wspomnienia i impresje, „Muzyka Polska” 1937, z. 4, s. 185-203
Kompozycje organowe Palestriny, „Muzyka Kościelna“ 1926 nr 9, s. 158-162
Kult Palestriny u pierwszych odnowicieli polskiej muzyki kościelnej, „Przegląd Muzyczny” 1925 nr 24, s. 4-6
Lwowskie rękopisy z melodią Bogurodzicy, „Sprawozdanie Towarzystwa Naukowego Lwowskiego” 1925 r. 5, z. 2
Melodie kolędowe w śląskiej pieśni ludowej, „Słowo Polskie” 1947, nr 352 s. 6
Mozart w Polsce, Polska 1956 nr 4(20), s. 27
Msza Józefa Messnera op. 4, „Lwowskie Wiadomości Muzyczne i Literackie” 1926 nr 9, s.2
Muzyka i śpiew na Śląsku, „Słowo Powszechne” 1952 nr 23 s.3
Muzyka kościelna we Lwowie, „Muzyka Kościelna” 1926 nr 5-6
Muzyka na Śląsku, „Śląsk” 1947 nr 1, s. 7-8
Muzyka oratoryjno-kantatowa we Wrocławiu, „Kultura” 1966 nr 22, s. 9
Muzyka staropolska i jej obecna pozycja w świecie, „Warmia i Mazury” 1967 nr4, s. 6-7
Nad trumną Karola Szymanowskiego…, „Muzyka Polska” 1937, z. 5, s. 219-224
Neue Quellen zur Geschichte des alten Polnischen Musik, „Fontes Artis Musicae“ 1967, z 1/2, s. 11-16
O „Mszy wielkanocnej” Marcina Leopolity (zm. 1589), „Kwartalnik muzyczny” 1930 nr 6/7, s.109-157
O muzyce dawnej w badaniach historycznych – wywiad z Bogdanem Pociejem, „Tygodnik Powszechny” 1965 nr 15 s. 3
O nauczaniu muzyki w dawnej Polsce, „Muzyka” 1932 nr 1/2, s. 3-9
Odkrycia i badania zabytków dawnej muzyki polskiej, „Ruch Muzyczny” 1961 nr 20 s. 21
Olczańskie pieśni religijne i obrzędowe, „Ruch Muzyczny” 1947 nr 7/8 s. 10-12
Oratoria. Jerzy Fryderyk Haendel, „Meteor” 1913 r. 5, s. 194-198
Patronat polski w „Antyfonarzu pomorskim” [aneks  nr 2 do S. Sawicka, Pomorski rękopis iluminowany z XVII w.] w: Studia Pomorskie t. 1 (red. Michał Walicki), Ossolineum, Wrocław 1957
Pierwszy okres narodowego stylu w muzyce staropolskiej, „Kultura” 1966 nr 18, s. 3
Polska muzyka kościelna w epoce barokowej, „Muzyka” 1928 nr 10, s. 437-439
Polska twórczość gregoriańska, „Ruch Biblijny i Liturgiczny” r. 20, 1967 nr 3, s. 169-171
Przeoczenia, czy przemilczenia, „Ruch Muzyczny” 1965 nr 10, s. 16-17
Przyczynki do dziejów kapeli królewskiej w Warszawie za rządów kapelmistrzowskich Marca Scacchiego, „Kwartalnik Muzyczny” 1928 nr 1, s. 20-34
Płockie średniowieczne rękopisy muzyczne, „Notatki Płockie” 1961 nr 19, s. 7-11
„Requiem”, kompozycja Bolesława Wallek-Walewskiego, „Ilustrowany Kurier Codzienny” 1936 nr 303
Veröffentlichungen alter polnischer Kirchenmusik, „Singende Kirche“ 1963, z. 1, s. 14-15
W sprawie warszawskiej muzyki kościelnej w XVII wieku, „Rocznik Warszawski” t. 7, 1966, s. 159-160
Wojciech Dębołęcki kompozytor religijny z pierwszej połowy XVII wieku, „Przegląd Teologiczny” 1926 nr 2, s. 113-143
Wpływ Chopina na muzykę niemiecką i skandynawską, „Ruch Muzyczny” 1949, nr 11/12 s. 30-33
Wznowienie koncertów poświęconych muzyce dawnej [referat wygłoszony na ZMP], „Kwartalnik Muzyczny” 1949 nr 25, s. 232-236
Z dziejów amatorskich zespołów śpiewaczych w Szwajcarii, „Przegląd Muzyczny” 1928 nr, s. 7-9
Z klasztorów świata, w: Polska, 1964 nr 8, s. 66-67
Z okazji wykonania mszy „Papae Marceli”, „Meteor” r. 7, 1915, s. 60-66
Z przeszłości polskiej muzyki, Program II Festiwalu Muzyki Polskiej, Bydgoszcz 1964, s. 27-34
Zadania nauki wobec polskiej muzyki kościelnej, „Roczniki Teologiczno-Kanoniczne” 1961, t. 8, z. 3, s. 80-81
Zagajenie referenta w: Historia kultury średniowiecznej w Polsce. IX Powszechny Zjazd Historyków w Warszawie 13-15 września 1963: referaty i dyskusja, t. 2 (red. Aleksander Gieysztor), Polskie Towarzystwo Historyczne, Warszawa 1964
Znaczenie radiofonii dla propagandy liturgii kościelnej, „Muzyka Kościelna” 1927 nr 6
Znaczenie radiofonii dla propagandy liturgii kościelnej, „Muzyka” 1927 nr 10, s.510-511
Źródła śpiewu gregoriańskiego w Polsce, „Muzyka” 1929 nr 11/12, s.481-484
edycje krytyczne vel redakcje naukowe wydawnictw nutowych

Eight Polish Dances w: Music of the Polish Renaissance (ed. Zofia Lissa, Józef M. Chomiński), PWM, Kraków 1955
hasła encyklopedyczne

Aaron z Brunvillare w: Słownik muzyków polskich (red. Józef M. Chomiński), t. 1, PWM, Kraków 1964
Bartochowicz Walenty w: Słownik muzyków polskich (red. Józef M. Chomiński), t. 1, PWM, Kraków 1964
Berent Szymon w: Słownik muzyków polskich (red. Józef M. Chomiński), t. 1, PWM, Kraków 1964
Dobrowolski Stanisław w: Słownik muzyków polskich (red. Józef M. Chomiński), t. 1, PWM, Kraków 1964
Gregoriański (rzymski) chorał w: Mała encyklopedia muzyki (red. Stefan Śledziński), PWN, Warszawa 1967
Jacobelli Giovanni Batista w: Polski Słownik Biograficzny (red. Kazimierz Lepszy), t. 10, PAN, Kraków 1962
Jakub Polak w: Polski Słownik Biograficzny (red. Kazimierz Lepszy), t. 10, PAN, Kraków 1962
Jarzębski Adam [współautorstwo ze Stanisławem Herbstem] w: Polski Słownik Biograficzny (red. Emanuel Rostworowski), t. 11, Zakład Narodowy im. Ossolińskich Wydaw. Polskiej Akademii Nauk, Wrocław 1965
Kolęda w: Die Musik in Geschichte und Gegenwart (ed. Friedrich Blume), t. 7, Bärenreiter, Kassel 1958
Kościelna muzyka w: Mała encyklopedia muzyki (red. Stefan Śledziński), PWN, Warszawa 1968
Krakau w: Die Musik in Geschichte und Gegenwart (ed. Friedrich Blume), t.7, Bärenreiter, Kassel 1958
La musique religieuse du XVIII siècle à nos jours w: Encyclopedie des musiques scrées, (ed. Jacques Porte) t. 3, Édicion LabergerieÉdicion Labergerie, Paris 1970
Leopolita Martinus w: Die Musik in Geschichte und Gegenwart (ed. Friedrich Blume), t. 8, Bärenreiter, Kassel 1960
Les chapelles musicales polonaises w : Encyclopedie des musiques sacrées (ed. Jacques Porte) t. 2, Édicion Labergerie, Paris 1969
Lilius Vincenzo w: Die Musik in Geschichte und Gegenwart (ed. Friedrich Blume), t. 8, Bärenreiter, Kassel 1960
Mioduszewski Michał Marcin w: Die Musik in Geschichte und Gegenwart (ed. Friedrich Blume), t. 9, Bärenreiter, Kassel 1961
Orgas Annibal w: Die Musik in Geschichte und Gegenwart (ed. Friedrich Blume), t. 10, Bärenreiter, Kassel 1962
Pękiel Bartłomiej w: Die Musik in Geschichte und Gegenwart (ed. Friedrich Blume), t. 10, Bärenreiter, Kassel 1962
Polen [I-IV] w: Die Musik in Geschichte und Gegenwart (ed. Friedrich Blume), t. 10, Bärenreiter, Kassel 1962
Polska muzyka profesjonalna w: Mała encyklopedia muzyki (red. Stefan Śledziński), PWN, Warszawa 1968
Stachowicz Damian w: Die Musik in Geschichte und Gegenwart (ed. Friedrich Blume), t. 12, Bärenreiter, Kassel 1965
Stachowicz Damian w: Die Musik in Geschichte und Gegenwart (ed. Friedrich Blume), t. 12, Bärenreiter, Kassel 1965
Stafani Jan w: Die Musik in Geschichte und Gegenwart (ed. Friedrich Blume), t. 12, Bärenreiter, Kassel 1965
Starowolski Szymon w: Die Musik in Geschichte und Gegenwart (ed. Friedrich Blume), t. 12, Bärenreiter, Kassel 1965
Surzyński Józef w: Die Musik in Geschichte und Gegenwart (ed. Friedrich Blume), t. 12, Bärenreiter, Kassel 1965
Szamotuły (Szamotulczyk) Wacław w: Die Musik in Geschichte und Gegenwart (ed. Friedrich Blume), t. 13, Bärenreiter, Kassel 1966
Szarzyński Stanisław Sylwester w: Die Musik in Geschichte und Gegenwart (ed. Friedrich Blume), t. 13, Bärenreiter, Kassel 1966
Szczurowski Jacek w: Die Musik in Geschichte und Gegenwart (ed. Friedrich Blume), t. 13, Bärenreiter, Kassel 1966
Szydłowita w: Die Musik in Geschichte und Gegenwart (ed. Friedrich Blume), t. 13, Bärenreiter, Kassel 1966
Warschau w: Die Musik in Geschichte und Gegenwart (ed. Friedrich Blume), t. 14, Bärenreiter, Kassel 1968
Z Kielc Wincenty w: Słownik muzyków polskich, (red. Józef M. Chomiński) t. 1, PWM, Kraków 1964
Z Uniejowa Jan w: Słownik muzyków polskich (red. Józef Chomiński), t.2, PWM, Kraków 1967
recenzje, polemiki, komentarze, sprawozdania

Dzieje organów w: Instrumenty muzyczne (red. Mateusz Gliński), „Muzyka” 1919 nr 5 s. 7-10
Hetman muzyki polskiej (fragment mowy po zgonie Karola Szymanowskiego), „Gazetka Muzyczna” 1937 nr 6, s. 2
I Międzynarodowy Festiwal Dawnej Muzyki Krajów Europy Środkowej i Wschodniej, „Kultura” 1966 nr 40, s.6
Igor Bełza: Istorija polsko muzykalnoj kultury T. 1 [recenzja], „Muzyka” 1954 nr 11/12, s. 33-39
Karol Mrowiec: Polska pieśń kościelna w opracowaniu kompozytorów XIX w. Lublin 1964 [recenzja], „Zeszyty Naukowe KUL” 1965 nr 2, s. 65-67
Ludwik Bronarski: Etudes sur Chopin T. 1-2 [recenzja], „Kwartlanik Muzyczny” 1958 nr 23, s. 177-182
Muzyka w dawnym Krakowie. Wybór utworów od XV do XVIII wieku [recenzja], „Muzyka” 1965 nr 3, s.100-104
Nad monografią Józefa Elsnera [recenzja], „Ruch Muzyczny” 1958 nr 11, s. 25-26
Otto Ursprung, Restauration und Palestrina. Renaisance in der katolischen kirchenmusik der letzen jahrhunderte, „Przegląd Muzyczny“ 1925 nr 23, s. 9-10
Pod hasłem Tysiąclecia, „Ruch Muzyczny” 1959 nr 10, s. 2-4
Przemówienie na Walnym Zebraniu ZKP, „Ruch Muzyczny”, 1963 nr 5, s. 2-3
Stanisław Wiechowicz: Trzy utwory religijne w łatwym układzie na chór mieszany a capella, „Przegląd Muzyczny” 1928 nr 1, s. 8-10
Słownik muzyków polskich, T. 1, Kraków 1965 [recenzja], „Ruch Muzyczny” 1965 nr 10 s. 18
Wspomnienie o Karolu Szymanowskim (oprac. Mirosław Perz), „Ruch Muzyczny”, r. 11, 1967 nr 10 s. 3-4
Włodzimierz Późniak: Pasja chorałowa w Polsce [recenzja], „Kwartalnik Muzyczny” 1948 nr 21/22, s. 282-285
Włodzimierz Kamiński: Kultura muzyczna Poznania w: Dziesięć wieków Poznania, T. 2 (red. Kazimierz Malinowski) [recenzja], „Muzyka” 1957 nr 1, s. 111-115
[Bernardino] Rizzi, Messa „Mater inviolata”, „Przegląd Muzyczny” 1925 nr 19, s.11-14