Polmic - FB

indeks osób (W)

A B C D E F G H I J K L Ł M N O P R S T U V W Y Z

Małgorzata Woźna-Stankiewicz,

muzykolog; ur. 29 września 1948 w Sosnowcu, gdzie zdała maturę w Liceum Ogólnokształcącym im. Emilii Plater (1966), natomiast dyplom Szkoły Muzycznej II stopnia im. Mieczysława Karłowicza (sekcja rytmiki) uzyskała w Katowicach (1968). W 1968 rozpoczęła studia w Krakowie na kierunku muzykologii Uniwersytetu Jagiellońskiego, które ukończyła z wyróżnieniem w 1973 roku. Praca magisterska, napisana pod kierunkiem dr Elżbiety Dziębowskiej, monografia pt. Jan Kleczyński – pisarz, pedagog, kompozytor została wydana w roku 1976. W roku 1977 odbyła jednosemestralny staż w Konserwatorium Paryskim w klasie analizy i kompozycji Oliviera Messiaena, a w latach 1976–2009 uczestniczyła w letnich kursach oraz naukowych wyjazdach stypendialnych do Włoch, Francji, Austrii, Jugosławii, Czech, Słowacji i na Ukrainę. W 1982 roku uzyskała stopień doktora na podstawie pracy pt. Rytm Oliviera Messiaena (promotor: prof. dr hab. Michał Bristiger). W 1999 opublikowała książkę pt. Muzyka francuska w Polsce w II połowie XIX wieku. Analiza dokumentów jako podstawa źródłowa do badań nad recepcją, która stała się podstawą do uzyskania tytułu doktora habilitowanego. Kontynuując badania dotyczące problematyki poruszonej w rozprawie habilitacyjnej wydała w roku 2003 książkę pt. Recepcja muzyki francuskiej w Polsce w II połowie XIX wieku w kontekście idei estetycznych epoki, otrzymując w grudniu 2003 stanowisko profesora nadzwyczajnego UJ, a w roku 2008 tytuł naukowy profesora.

W latach 1973-2019 była pracownikiem naukowym najpierw w Katedrze Historii i Teorii Muzyki UJ, a od 1999 w Instytucie Muzykologii. Od 2005 pełniła funkcję kierownika Zakładu Estetyki i Recepcji Muzyki (następnie Zakładu Historii Myśli o Muzyce i Recepcji Muzyki) w Instytucie Muzykologii UJ, a od roku akademickiego 2008/2009 - przewodniczącej jego Rady Naukowej. Prowadziła seminarium magisterskie (od 1985) poświęcone muzyce francuskiej i polsko-francuskim związkom muzycznym w XIX i XX wieku, krytyce i estetyce muzycznej w Polsce oraz kulturze muzycznej Krakowa XIX i XX wieku. Od 2004 prowadziła seminarium doktoranckie. W latach 1988-2019 pod jej kierunkiem powstało 87 prac magisterskich, w latach 2003-2007 – 12 licencjackich, a do 2020 roku – 5 prac doktorskich. W latach 2003-2020, w ramach postępowań o stopień lub tytuł naukowy prowadzonych na Uniwersytecie Warszawskim, Wrocławskim, Jagiellońskim, im. A. Mickiewicza w Poznaniu, w Instytucie Sztuki PAN była recenzentem 13 prac doktorskich, 4 rozpraw habilitacyjnych, 3 w postępowaniu o nadanie tytułu profesora oraz sporządziła 14 opinii w przewodach habilitacyjnych.

Od 1975 wygłasza referaty na licznych konferencjach naukowych w kraju i za granicą, m.in. w Weimarze, Reims, Bolonii, Wiedniu, Bratysławie, Bańskiej Bystrzycy, Kołomyi, Lwowie, Mińsku.

W latach akademickich 2000/2001 – 2003/2004 prowadziła wykłady z historii estetyki muzycznej, a także wykład monograficzny pt. Muzyka francuska od Hectora Berlioza do Erica Satie, w Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie oraz w latach 2006/2007–2008/2009 i 2011/2012 na Studiach podyplomowych Teorii Muzyki w Akademii Muzycznej w Krakowie. Problematykę z zakresu dziejów myśli o muzyce, muzyki polskiej oraz francuskiej XIX-XX w., kultury muzycznej w Galicji do 1918 roku omawiała w 1987-96 podczas wykładów dla Uniwersytetu Trzeciego Wieku UJ. Pojedyncze wykłady gościnne od 1975 roku prowadzi w różnych ośrodkach naukowych (m.in. w Warszawie, Poznaniu, Gdańsku, Bratysławie, Lwowie, Równem, Kijowie).

Jest twórcą koncepcji merytorycznej i scenariusza wystaw poświęconych współczesnym polskim kompozytorom i muzykologom: Twórczość kompozytorów, muzykologów i teoretyków Krakowskiego Oddziału ZKP od przełomu wieków, 1999-2004 (Kraków 30 V – 6 VI, „Florianka”, aula Akademii Muzycznej w Krakowie); 20 lat Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Współczesnej „Dni Muzyki Kompozytorów Krakowskich(Piwnice Pałacu Pusłowskich – Instytut Muzykologii UJ, Kraków 11V-11 VI 2008).

Małgorzata Woźna-Stankiwicz od 1978 należy do Sekcji Muzykologów ZKP; była członkiem Komisji Kwalifikacyjnej Sekcji (2007-2008, 2015-2021) i członkiem jury Konkursu o Nagrodę im. Ks. Prof. Hieronima Feichta (2007-2010, 2015-2016 i od 2017 do 2021). Była członkiem Komitetu Nauk o Sztuce PAN (2007-2011), a w latach 2013-2020 - członkiem Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów Naukowych.

W roku 2004 otrzymała Nagrodę Indywidualną Ministra Edukacji Narodowej i Sportu (2004).

aktualizacja: 2015 (ab), 2020, 2022 (wa)

publikacje

książki

Lwowskie geny osobowości twórczej. Rozmowy z Krystyną Moszumańską-Nazar przeprowadziła Małgorzata Woźna-Stankiewicz, Musica Iagellonica, Kraków 2007
Muzyka francuska w Polsce w II połowie XIX wieku. Analiza dokumentów jako podstawa źródłowa do badań nad recepcją, Musica Iagellonica, Kraków 1999
Recepcja muzyki francuskiej w Polsce w II połowie XIX wieku w kontekście idei estetycznych epoki, Musica Iagellonica, Kraków 2003
rozprawy

20 lat festiwalu muzyki współczesnej „Dni Muzyki Kompozytorów Krakowskich” w: 20. Jubileuszowe Dni Muzyki Kompozytorów Krakowskich, (red. Jerzy Stankiewicz), ZKP, Kraków 2008
Cnoty osiemnastowiecznego wirtuoza w: Donum natalicum. Studia Thaddaeo Przybylski octogenario dedicata (red. Zofia Fabiańska, Alicja Jarzębska, Andrzej Sitarz), Musica Iagellonica, Kraków 2007
Compositions of the Franco-Belgian School of Violin Music in the Concert Repertoire of 19th Century Poland w: Henryk Wieniawski. Composer and Virtuoso in the Musical Culture of the XIX and XX Centuries (red. Maciej Jabłoński), Rhytmos, Poznań 2001
Das vokale Werk Messieans bis 1939 w: Karol Szymanowski in seiner Zeit (red. Michał Bristiger, Roger Scruton, Petra Weber-Bockholdt), Wilhelm Fink, München 1984
Doktor Elżbieta Dziębowska w: Muzykolog wobec dzieła muzycznego. Zbiór prac dedykowanych Doktor Elżbiecie Dziębowskiej w siedemdziesiątą rocznicę urodzin (red. Małgorzata Woźna-Stankiewicz, Zofia Dobrzańska-Fabiańska), Musica Iagellonica, Kraków 1999
Encyklopedystka z urodzenia w: 21. Dni Muzyki Kompozytorów Krakowskich (red. Jerzy Stankiewicz), ZKP, Kraków 2009
Fortepian w cyklach wokalnych Oliviera Messiaena w: Muzyka Fortepianowa VIII (red. Janusz Karassowski), Akademia Muzyczna w Gdańsku, Gdańsk 1989
Fortepianowe arabeski w: Muzyka Fortepianowa IX (red. Janusz Karassowski), Akademia Muzyczna w Gdańsku, Gdańsk 1992
Francuska muzyka fortepianowa w polskim życiu muzycznym II połowy XIX wieku w: Muzyka Fortepianowa X (red. Janusz Karassowski), Gdańsk 1995
Hudba a nábožnstvo v pol’skej estetike 19. storočia w: Duchovná hudba v 19. storoči (red. Jana Lengova, Banská Bystrica), Nadácia Jána Levoslava Bellu, 1995
Ignacy Jan Paderewski – genialny pianista, wirtuoz-poeta w: Muzyka Fortepianowa XI (red. Janusz Karassowski), Akademia Muzyczna w Gdańsku, Gdańsk 1998
Indické rytmy w hudobnom univerze Oliviera Messiaena w: Hudba ako posolstvo. Hudba a totalita (red. Peter Važan), Melos-Etos, Bratislava 1995
Information on Violin Schools and Virtuosi in the Polish 19th Century Historical Wirting on Music w: Henryk Wieniawski and the 19th Century Violon Schools (red. Maciej Jabłoński, Danuta Jasińska), Towarzystwo Muzyczne Henryka Wieniawskiego, Poznań 2006
Jan Kleczyński – pisarz, pedagog, kompozytor [monografia] w: Szkice o kulturze muzycznej XIX wieku. Studia i materiały (red. Zofia Cechlińska) T.3., PWN, Warszawa 1976
Józefa Kremera poglądy na muzykę w kontekście kultury muzycznej XIX wieku w: Józef Kremer (1806-1875) (red. Jacek Maj), Universitas, Kraków 2007
Lwowska „Carmen” na scenie krakowskiej w zwierciadle krytyki w: Musica Galiciana (red. Leszek Mazepa), t. VII, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2003
L’accueil de Guillaume de Machaut en Pologne w: Guillaume de Machaut. Poète et compositeur (red. Paul Imbs), Klincksieck, Paris 1982
Messiaenowska technika permutacji rytmicznych w: Muzykolog wobec dzieła muzycznego. Zbiór prac dedykowanych Doktor Elżbiecie Dziębowskiej w siedemdziesiątą rocznicę urodzin (red. Małgorzata Woźna-Stankiewicz, Zofia Dobrzańska-Fabiańska), Musica Iagellonica, Kraków 1999
Muzykolog Zdzisław Jachimecki – humanista kochający muzykę w: K pocte Alexandra Moyzesa a L’udowíta Rajtera. Zborník z muzikologickiej konferencie s medzinárodnou účast’ou „Podiel osobností na vývoji profesionálnej hudobnej kultúry” (red. L’ubomír Chalupka), STIMUL, Bratislava 2007
Olivier Messiaen – trubadur XX wieku, w: Metamorfozy. Paryż ’50,’60 (red. Tomasz Chomiszczak), Wyd. Domu Kultury, Sanok 1992
On the Trail of Creative Inspiration: „Harawi” by Olivier Messiaen w: Music in the World of Ideas (red. Helen Geyer, Maciej Jabłoński, Jan Stęszewski), Ars Nova, Poznań 2001
Patriotyczne i religijne publikacje Ottona Mieczysława Żukowskiego, w: Muzykolog wobec świadectw źródłowych i dokumentów. Księga pamiątkowa dedykowana Profesorowi Piotrowi Poźniakowi w 70. rocznicę urodzin (red. Zofia Fabiańska, Jakub Kubieniec, Andrzej Sitarz, Piotr Wilk), Musica Iagellonica, Kraków 2009
„Peleas i Melizanda” Claude’a Debussy’ego w: III Dni Muzyki Wokalnej im. Adama Didura. Materiały z sesji naukowej (red. Stefan Olbert), Wyd. Domu Kultury, Sanok 1992
Pierwsze krakowskie występy Adama Didura w: V Dni Muzyki Wokalnej im. Adama Didura. Materiały z sesji naukowej (red. Stefan Olbert), Wyd. Domu Kultury, Sanoku 1994
Poezja C. Mendèsa w pieśniach Paderewskiego i kompozytorów francuskich w: Warsztat kompozytorski, wykonawstwo, koncepcje polityczne I. J. Paderewskiego (red. Wojciech M. Marchwica, Andrzej Sitarz), Musica Iagellonica, Kraków 1991
Polskie analizy języka muzycznego Oliviera Messiaena w: Recepcja twórczości Oliviera Messiaena (red. Maria Zduniak), Akademia Muzyczna we Wrocławiu, Wrocław 2001
Poprzednicy i konkurenci Adama Didura w roli Mefistofelesa w: VI Dni Muzyki Wokalnej im. Adama Didura. Materiały z sesji naukowej (red. Stefan Olbert), Wyd. Domu Kultury, Sanok 1995
Postacie rytmiczne Oliviera Messiaena w: Dzieło muzyczne między inspiracją a refleksją (red. Janusz Karassowski), Akademia Muzyczna w Gdańsku, Gdańsk 1998
Postawy artystyczne w XX wieku i problem tradycji w autorefleksji Bairda, Kilara i Meyera w: Idee modernizmu i postmodernizmu w poetyce kompozytorskiej i w refleksji o muzyce (red. Alicja Jarzębska, Jadwiga Paja-Stach), Musica Iagellonica, Kraków 2007
Rytm Oliviera Messiaena w: Muzykologia krakowska 1911-1986 (red. Elżbieta Dziębowska), PWN, Kraków 1987
Sens miły uszom. Cechy doskonałej muzyki wokalnej i śpiewu według Wacława Sierakowskiego w: Slovo a hudba ako strukturalno-architektonicky celok hudobneho myslenia 17.-18. storočia (red. Irena Mednanska), Suzvuk, Prešov 2006
Synteza rytmiczna Oliviera Messiaena w: Affetti musicologici. Księga pamiątkowa z afektem ofiarowana profesorowi Zygmuntowi Marianowi Szweykowskiemu w 70. rocznicę urodzin (red. Piotr Poźniak), Musica Iagellonica, Kraków 1999
Sztuka wokalna Stanisławy Szymanowskiej w: Karol Szymanowski w perspektywie kultury muzycznej przeszłości i współczesności (red. Zbigniew Skowron), Musica Iagellonica, Kraków 2007
artykuły

Antypody muzycznych salonów w 2. połowie XIX wieku. Krakowskie parki wypełnione muzyką w: Władysław Żeleński i krakowski salon muzyczny: tożsamość kulturowa w czasach braku państwowości, red. Grzegorz Mania, Piotr Różański, Stowarzyszenie Polskich Muzyków Kameralistów, Kraków-Skarbona 2017
Artistic attitudes in the 20 th century and the problem of tradition in the auto-reflection of Baird, Kilar and Meyer, „Musica Jagellonica” 4, 2007, s. 113-141
Bibliografia prac Ferdynanda Hoesicka w: Ferdynand Hoesick junior. Studia, red. Małgorzata Woźna-Stankiewicz, "Musica Iagellonica", Kraków 2020
Coroczne umacnianie tradycyjnych więzi, czyli Dni Muzyki Kompozytorów Krakowskich 1989-2012 w: 25. Dni Muzyki Kompozytorów Krakowskich. Jubileuszowy Międzynarodowy Festiwal Muzyki Współczesnej, red. Jerzy Stankiewicz, Związek Kompozytorów Polskich, Zarząd Oddziału Krakowskiego, Kraków 2013
Elżbieta Dziębowska – mentor i przyjaciel (16 IV 1929 – 4 IV 2016), „Muzyka" 2017 nr 1
For Many or for the Chosen Few? Zdzisław Jachimecki's Project for Musicological Studies at the Jagiellonian University Before 1939, „Musicology Today" 2012
François-Joseph Fétis et la présence de ses ouvrages musicologiques en Pologne jusqu’au début du XXe siècle, „Revue Belge de Musicologie” LX, 2006, s. 115-130
Funkcja prasy lokalnej w życiu muzycznym XIX-wiecznego miasta (na przykładzie Krakowa), „Kamerton” nr 50, 2006, s. 210-231
Idee twórcze Oliviera Messiaena, „Muzyka” 1978 nr 4, s.11-42
Jakiej muzyki mógł słuchać w Krakowie student Uniwersytetu Jagiellońskiego Ferdynand Hoesick? w: Ferdynand Hoesick junior. Studia, red. Małgorzata Woźna-Stankiewicz, "Musica Iagellonica", Kraków 2020
Kapelmistrz wojskowy Jan Nepomucen Hock i jego krakowskie występy w: Muzyka jest zawsze współczesna. Studia dedykowane Profesor Alicji Jarzębskiej, red. Małgorzata Woźna-Stankiewicz, Andrzej Sitarz, "Musica Iagellonica", Kraków 2011
Klasyczne i romantyczne argumentacje w estetyce Karola Libelta, „Muzyka” 1989 nr 2, s.3-14
Kronika muzykologii w Uniwersytecie Jagiellońskim : 1911-2011 w: Almanach muzykologii krakowskiej : 1911-2011, red. Woźna-Stankiewicz Małgorzata, Dobrzańska-Fabiańska Zofia, Sitarz Andrzej, "Musica Iagellonica", Kraków 2016
La musique de Constantin Regamey en Pologne et en Ukraine (1993-1995), „Revue Musicale de Suisse Romande" 1996 nr 1
La musique française et la culture polonaise du XIXe siècle, „Bulletin de la Société d’Histoire Moderne”, Paris 1992 nr 1, s. 23-25
Leitmotiv rythmique dans l’oeuvre d’Olivier Messiaen, „Musica Iagellonica” 2, Kraków 1997, s.255-266
Leitmotyw rytmiczny w twórczości Oliviera Messiaena, „Muzyka” 1995 nr 3, s. 83-91
Les lettres cracoviennes de Józef Kremer sur la musique, „Musica Iagellonica” 1, Kraków 1995, s.125-139
Małgorzata Sieradz: „Kwartalnik Muzyczny” (1928-1950) a początki muzykologii polskiej. Warszawa 2015 Instytut Sztuki PAN, ss. 688, „Muzyka” 2016 nr 1
Medytacje muzyczne Oliviera Messiaena, „Chrześcijanin a współczesność” 1989 nr 4, s. 55-61
Między impresjonizmem a symbolizmem, czyli pierwsze polskie interpretacje muzyki Debussy’ego, „Res Facta Nova” 3, Poznań 1999, s.19-38
Moniuszkowski wątek w interpretacji muzyki Władysława Żeleńskiego: na łamach prasy krakowskiej i w repertuarze koncertów (1872-1902) w: Krakowski Salon Muzyczny: Moniuszko-Żeleński, red. Grzegorz Mania, Piotr Różański, Stowarzyszenie Polskich Muzyków Kameralistów, Kraków-Skarbona 2019
Muzyczna codzienność w plenerach galicyjskiego Krakowa, „Polski Rocznik Muzykologiczny” XVI, Kraków 2016
Muzyka jest zawsze współczesna w: Muzyka jest zawsze współczesna. Studia dedykowane Profesor Alicji Jarzębskiej, red. Małgorzata Woźna-Stankiewicz, Andrzej Sitarz, "Musica Iagellonica", Kraków 2011
Muzyka Konstantego Regameya na Ukrainie, „Ruch Muzyczny” 1995 nr 10, s. 14-15
Muzykolog Józef Reiss – prelegent perfekcyjny, „Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska", sectio L „Artes", vol. XI, 2, Lublin 2013
O prawach ekspresji muzycznej Mathiasa Lussy’ego, „Pagine” 4, Kraków1980, s. 79-92
Pianiści na falach eteru w przededniu 10-lecia Radia Kraków i III Konkursu Chopinowskiego w: Musica Galiciana XV, red. Grzegorz Oliwa, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2016
Pierwsza podróż Zdzisława Jachimeckiego do Italii, „Res Facta Nova" 12 (Poznań), 2011
Plejada pianistów koncertujących w Krakowie na przełomie XIX i XX wieku: genealogia artystyczna, repertuar koncertów, znaczenie w: Musica Galiciana XIV, red. Grzegorz Oliwa, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2014
Początki muzykologii na Uniwersytecie Jagiellońskim a nauczanie i propagowanie historii muzyki w Krakowie na przełomie XIX i XX wieku w: Sto lat muzykologii polskiej : historia - teraźniejszość – perspektywy, red. Łopatowska-Romsvik Dagmara, Patalas Aleksandra, "Musica Iagellonica", Kraków 2016
Popularisation of knowledge about Chopin in Kraków and the provinces during the first decades of the 20th century, "Musica Iagellonica" VI, 2012
Problém tradície w autoreflexii pol’ských skladatel’ov 20. storočia (Tadeusz Baird, Wojciech Kilar, Krzysztof Meyer), „Slovenská Hudba” XXXIII, 2007, nr 1, s. 93-110
The Beginnings of Musicology at the Jagiellonian University in the Context of Teaching and Popularizing Music History in Kraków at the Turn of the 20th Century, „Musica Iagellonica” vol. 7, 2013
The Poetry of Mendès in the Songs of Paderewski and French Composers, „Polish Music Journal”, Los Angeles, Vol.4, No.2, Winter 2001, www.usc.edu/dept/polish-music/PMJ/issues.html
Tvorivé idey Oliviera Messiaena, „Slovenská Hudba” 2003 nr 2, s. 263-276
Un nouveau buste de Paderewski, „Annales Paderewski” nr 19, Morges 1996, s. 24
Wenecja Alfreda de Musset, „Muzyka” 1991 nr 3, s. 27-44
Wykłady z historii muzyki w ramach Powszechnych Wykładów Uniwersyteckich w latach 1904-1939 w: Almanach muzykologii krakowskiej : 1911-2011, red. Woźna-Stankiewicz Małgorzata, Dobrzańska-Fabiańska Zofia, Sitarz Andrzej, "Musica Iagellonica", Kraków 2016
redakcje naukowe

Almanach muzykologii krakowskiej: 1911-2011 [wspólnie z Zofią Dobrzańską-Fabiańską, Andrzejem Sitarzem], Musica Iagellonica, Kraków 2016
Ferdynand Hoesick junior. Studia, Musica Iagellonica, Kraków 2020
Muzyka jest zawsze współczesna. Studia dedykowane Profesor Alicji Jarzębskiej [wspólnie z Andrzejem Sitarzem], Musica Iagellonica, Kraków 2011
Muzykolog wobec dzieła muzycznego. Zbiór prac dedykowanych Doktor Elżbiecie Dziębowskiej w siedemdziesiątą rocznicę urodzin [wspólnie z Zofią Dobrzańską-Fabiańską], Musica Iagellonica, Kraków 1999
Młoda Muzykologia, Musica Iagellonica, Kraków 2009
hasła encyklopedyczne

Chailley Jacques w: Encyklopedia Muzyczna PWM (część biograficzna pod red. Elżbiety Dziębowskiej), Suplement „cd”, PWM, Kraków 2001
Coeuroy André w: Encyklopedia Muzyczna PWM (część biograficzna pod red. Elżbiety Dziębowskiej), Suplement „cd”, PWM, Kraków 2001
Ingarden Roman w: Encyklopedia Muzyczna PWM (część biograficzna pod red. Elżbiety Dziębowskiej), t. „hij”, PWM, Kraków 1993
Jachimecki Zdzisław w: Die Musik in Geschichte und Gegenwart, wyd. 2 (red. Ludwig Finscher), Supplement, Bärenreiter, Kassel-Bassel-London 2008
Jarociński Stefan w: Die Musik in Geschichte und Gegenwart, wyd. 2 (red. Ludwig Finscher), Supplement, Bärenreiter, Kassel-Bassel-London 2008
Kleczyński Jan w: Die Musik in Geschichte und Gegenwart, wyd.2 (red. Ludwig Finscher), Personenteil, t. 10, Bärenreiter, Kassel-Bassel-London 2003
Kleczyński Jan w: Encyklopedia Muzyczna PWM (część biograficzna pod red. Elżbiety Dziębowskiej), t. „klł”, PWM, Kraków 1997
Kleczyński Jan Babtysta w: Die Musik in Geschichte und Gegenwart, wyd.2 (red. Ludwig Finscher), Personenteil, t. 10, Bärenreiter, Kassel-Bassel-London 2003
Kremer Józef w: Encyklopedia Muzyczna PWM, (część biograficzna red. Elżbieta Dziębowska) t. „klł”, PWM, Kraków 1997
Libelt Karol w: Encyklopedia Muzyczna PWM (część biograficzna pod red. Elżbiety Dziębowskiej), t. „klł”, PWM, Kraków 1997
Nikolska Irina w: Encyklopedia Muzyczna PWM (część biograficzna pod red. Elżbiety Dziębowskiej), t. „n-pa”, PWM, Kraków 2002
Reiss Józef w: Die Musik in Geschichte und Gegenwart, wyd. 2 (red. Ludwig Finscher) Supplement, Bärenreiter, Kassel-Bassel-London 2008
Saint-Saëns Camille w: Encyklopedia Muzyczna PWM (część biograficzna pod red. Elżbiety Dziębowskiej), t. „s-sł”, PWM, Kraków 2007
recenzje, polemiki, komentarze, sprawozdania

III Dni Muzyki Wokalnej im. Adama Didura, „Ruch Muzyczny” 1992 nr 11, s. 2
„Kolej Transyberyjska”. Nowa opera Antoine’a Duhamela, „Ruch Muzyczny” 1984 nr 9, s. 24-26
Kongres Messiaenowski w Birmingham, „Ruch Muzyczny” 2008 nr 17/18, s. 16-17
Letnie kursy muzykologiczne dla Włochów i cudzoziemców: „Muzyka świecka w epoce renesansu. Zródła i rozwój madrygału w XVI wieku”, Romeno 6-18 lipiec 1976, „Pagine” 3, Kraków-Warszawa 1979, s. 294-295
„Lwowscy Wirtuozi” w Krakowie, „Ruch Muzyczny” 1995 nr 12, s. 20-21
„Melos-Etos” po raz pierwszy, „Ruch Muzyczny” 1991 nr 25, s. 4
O Konstantym Regameyu w Zurychu, „Ruch Muzyczny” 2008 nr 16, s. 24
Po latach o Janie Kleczyńskim, „Ruch Muzyczny” 1995 nr 25, s. 34-35
Praktyka archiwalna studentów muzykologii, „Akcenty” 1974, październik-listopad, s. 2
Praska Wiosna 1990, „Ruch Muzyczny” 1990 nr 14, s. 7
Res Facta. Teksty o muzyce współczesnej, Nr 4-7, „Muzyka” 1974 nr 2, s. 80-86
Robert Sherlaw Johnson: Messiaen. London 1975 J. M. Dent, „Muzyka” 1980 nr 4, s. 93-103
Spotkania muzyczne w Baranowie, 6-16 wrzesień 1976, „Muzyka” 1977 nr 2, s.107-112
Sympozjum „Hudba a totalita”, Bratysława 17 października 1991, „Muzyka” 1992 nr 3, s.109-110
U Strawińskiego w Uściługu, „Ruch Muzyczny” 2005 nr 22, s. 28-29
VII Dni Muzyki Kompozytorów Krakowskich, „Ruch Muzyczny” 1995 nr 16, s. 18-20
VII Sympozjum Młodych Muzykologów w Bratysławie, „Muzyka” 1991 nr 2, s.119-121