Polmic - FB

indeks osób (W)

A B C D E F G H I J K L Ł M N O P R S T U V W Y Z

Małgorzata Woźna-Stankiewicz, muzykolog; ur. 29 września 1948 w Sosnowcu, gdzie zdała maturę w Liceum Ogólnokształcącym im. Emilii Plater (1966), natomiast dyplom Szkoły Muzycznej II stopnia im. Mieczysława Karłowicza (sekcja rytmiki) uzyskała w Katowicach (1968). W 1968 rozpoczęła studia w Krakowie na kierunku muzykologii Uniwersytetu Jagiellońskiego, które ukończyła z wyróżnieniem w 1973 roku. Praca magisterska, napisana pod kierunkiem dr Elżbiety Dziębowskiej, monografia pt. Jan Kleczyński – pisarz, pedagog, kompozytor została wydana w roku 1976. W roku 1977 odbyła jednosemestralny staż w Konserwatorium Paryskim w klasie analizy i kompozycji Oliviera Messiaena, a w latach 1976 – 2009 uczestniczyła w letnich kursach oraz naukowych wyjazdach stypendialnych do Włoch, Francji, Austrii, Jugosławii, Czech, Słowacji i na Ukrainę. W czerwcu 1982 roku otrzymała stopień doktora na podstawie pracy pt. Rytm Oliviera Messiaena (promotor: prof. dr hab. Michał Bristiger), w 1999 opublikowała książkę pt. Muzyka francuska w Polsce w II połowie XIX wieku. Analiza dokumentów jako podstawa źródłowa do badań nad recepcją, która stała się podstawą do uzyskana tytułu doktora habilitowanego. Kontynuując badania dotyczące problematyki poruszonej w rozprawie habilitacyjnej wydała w roku 2003 książkę pt. Recepcja muzyki francuskiej w Polsce w II połowie XIX wieku w kontekście idei estetycznych epoki, otrzymując w grudniu 2003 stanowisko profesora nadzwyczajnego UJ, a w roku 2008 tytuł naukowy profesora.
Od roku akademickiego 1973/74 jest pracownikiem naukowym najpierw w Katedrze Historii i Teorii Muzyki UJ, a od 1999 w Instytucie Muzykologii. Od 2005 jest kierownikiem Zakładu Estetyki i Recepcji Muzyki w Instytucie Muzykologii UJ, a od roku akademickiego 2008/2009 przewodniczącą jego Rady Naukowej. Prowadzi seminarium magisterskie (od 1985) poświęcone muzyce francuskiej i polsko-francuskim związkom muzycznym w XIX i XX wieku, krytyce i estetyce muzycznej w Polsce oraz kulturze muzycznej Krakowa XIX i XX wieku. Tematyka zajęć dydaktycznych obejmuje estetykę i teorię muzyki oraz historię muzyki XIX i XX wieku. W latach akademickich 2000/2001 – 2003/2004 prowadziła wykłady z historii estetyki muzycznej (i wykład monograficzny pt. Muzyka francuska od Hectora Berlioza do Erica Satie) w Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie oraz 2006/2007 i 2009/2010 na Studiach podyplomowych Teorii Muzyki w Akademii Muzycznej w Krakowie. Pojedyncze wykłady gościnne prowadziła (1975-2009) w różnych ośrodkach naukowych (m.in. w Warszawie, Poznaniu, Gdańsku, Bratysławie, Lwowie, Równem, Kijowie). W latach 1975-2008 przedstawiła 56 referatów na międzynarodowych konferencjach naukowych w Niemczech, Francji, Austrii, Włoszech, Słowacji, na Ukrainie i w Polsce. Jest twórcą koncepcji merytorycznej i scenariusza oraz realizatorem dwóch wystaw: Twórczość kompozytorów, muzykologów i teoretyków Krakowskiego Oddziału ZKP od przełomu wieków, 1999-2004 (Kraków 30 V – 6 VI, „Florianka”, aula Akademii Muzycznej w Krakowie); 20 lat Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Współczesnej „Dni Muzyki Kompozytorów Krakowskich(Piwnice Pałacu Pusłowskich – Instytut Muzykologii UJ, Kraków 11V-11 VI 2008)
Małgorzata Woźna-Stankiwicz od 1978 należy do Sekcji Muzykologów ZKP, a od 2007 jest członkiem Komisji Kwalifikacyjnej oraz jury Nagrody im. Ks. Prof. Hieronima Feichta, a także Komitetu Nauk o Sztuce PAN.
W roku 2004 otrzymała Nagrodę Indywidualną Ministra Edukacji Narodowej i Sportu.

publikacje

książki

Lwowskie geny osobowości twórczej. Rozmowy z Krystyną Moszumańską-Nazar przeprowadziła Małgorzata Woźna-Stankiewicz, Musica Iagellonica, Kraków 2007
Muzyka francuska w Polsce w II połowie XIX wieku. Analiza dokumentów jako podstawa źródłowa do badań nad recepcją, Musica Iagellonica, Kraków 1999
Recepcja muzyki francuskiej w Polsce w II połowie XIX wieku w kontekście idei estetycznych epoki, Musica Iagellonica, Kraków 2003
rozprawy

20 lat festiwalu muzyki współczesnej „Dni Muzyki Kompozytorów Krakowskich” w: 20. Jubileuszowe Dni Muzyki Kompozytorów Krakowskich, (red. Jerzy Stankiewicz), ZKP, Kraków 2008
Cnoty osiemnastowiecznego wirtuoza w: Donum natalicum. Studia Thaddaeo Przybylski octogenario dedicata (red. Zofia Fabiańska, Alicja Jarzębska, Andrzej Sitarz), Musica Iagellonica, Kraków 2007
Compositions of the Franco-Belgian School of Violin Music in the Concert Repertoire of 19th Century Poland w: Henryk Wieniawski. Composer and Virtuoso in the Musical Culture of the XIX and XX Centuries (red. Maciej Jabłoński), Rhytmos, Poznań 2001
Das vokale Werk Messieans bis 1939 w: Karol Szymanowski in seiner Zeit (red. Michał Bristiger, Roger Scruton, Petra Weber-Bockholdt), Wilhelm Fink, München 1984
Doktor Elżbieta Dziębowska w: Muzykolog wobec dzieła muzycznego. Zbiór prac dedykowanych Doktor Elżbiecie Dziębowskiej w siedemdziesiątą rocznicę urodzin (red. Małgorzata Woźna-Stankiewicz, Zofia Dobrzańska-Fabiańska), Musica Iagellonica, Kraków 1999
Encyklopedystka z urodzenia w: 21. Dni Muzyki Kompozytorów Krakowskich (red. Jerzy Stankiewicz), ZKP, Kraków 2009
Fortepian w cyklach wokalnych Oliviera Messiaena w: Muzyka Fortepianowa VIII (red. Janusz Karassowski), Akademia Muzyczna w Gdańsku, Gdańsk 1989
Fortepianowe arabeski w: Muzyka Fortepianowa IX (red. Janusz Karassowski), Akademia Muzyczna w Gdańsku, Gdańsk 1992
Francuska muzyka fortepianowa w polskim życiu muzycznym II połowy XIX wieku w: Muzyka Fortepianowa X (red. Janusz Karassowski), Gdańsk 1995
Hudba a nábožnstvo v pol’skej estetike 19. storočia w: Duchovná hudba v 19. storoči (red. Jana Lengova, Banská Bystrica), Nadácia Jána Levoslava Bellu, 1995
Ignacy Jan Paderewski – genialny pianista, wirtuoz-poeta w: Muzyka Fortepianowa XI (red. Janusz Karassowski), Akademia Muzyczna w Gdańsku, Gdańsk 1998
Indické rytmy w hudobnom univerze Oliviera Messiaena w: Hudba ako posolstvo. Hudba a totalita (red. Peter Važan), Melos-Etos, Bratislava 1995
Information on Violin Schools and Virtuosi in the Polish 19th Century Historical Wirting on Music w: Henryk Wieniawski and the 19th Century Violon Schools (red. Maciej Jabłoński, Danuta Jasińska), Towarzystwo Muzyczne Henryka Wieniawskiego, Poznań 2006
Jan Kleczyński – pisarz, pedagog, kompozytor [monografia] w: Szkice o kulturze muzycznej XIX wieku. Studia i materiały (red. Zofia Cechlińska) T.3., PWN, Warszawa 1976
Józefa Kremera poglądy na muzykę w kontekście kultury muzycznej XIX wieku w: Józef Kremer (1806-1875) (red. Jacek Maj), Universitas, Kraków 2007
Lwowska „Carmen” na scenie krakowskiej w zwierciadle krytyki w: Musica Galiciana (red. Leszek Mazepa), t. VII, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2003
L’accueil de Guillaume de Machaut en Pologne w: Guillaume de Machaut. Poète et compositeur (red. Paul Imbs), Klincksieck, Paris 1982
Messiaenowska technika permutacji rytmicznych w: Muzykolog wobec dzieła muzycznego. Zbiór prac dedykowanych Doktor Elżbiecie Dziębowskiej w siedemdziesiątą rocznicę urodzin (red. Małgorzata Woźna-Stankiewicz, Zofia Dobrzańska-Fabiańska), Musica Iagellonica, Kraków 1999
Muzykolog Zdzisław Jachimecki – humanista kochający muzykę w: K pocte Alexandra Moyzesa a L’udowíta Rajtera. Zborník z muzikologickiej konferencie s medzinárodnou účast’ou „Podiel osobností na vývoji profesionálnej hudobnej kultúry” (red. L’ubomír Chalupka), STIMUL, Bratislava 2007
Olivier Messiaen – trubadur XX wieku, w: Metamorfozy. Paryż ’50,’60 (red. Tomasz Chomiszczak), Wyd. Domu Kultury, Sanok 1992
On the Trail of Creative Inspiration: „Harawi” by Olivier Messiaen w: Music in the World of Ideas (red. Helen Geyer, Maciej Jabłoński, Jan Stęszewski), Ars Nova, Poznań 2001
Patriotyczne i religijne publikacje Ottona Mieczysława Żukowskiego, w: Muzykolog wobec świadectw źródłowych i dokumentów. Księga pamiątkowa dedykowana Profesorowi Piotrowi Poźniakowi w 70. rocznicę urodzin (red. Zofia Fabiańska, Jakub Kubieniec, Andrzej Sitarz, Piotr Wilk), Musica Iagellonica, Kraków 2009
„Peleas i Melizanda” Claude’a Debussy’ego w: III Dni Muzyki Wokalnej im. Adama Didura. Materiały z sesji naukowej (red. Stefan Olbert), Wyd. Domu Kultury, Sanok 1992
Pierwsze krakowskie występy Adama Didura w: V Dni Muzyki Wokalnej im. Adama Didura. Materiały z sesji naukowej (red. Stefan Olbert), Wyd. Domu Kultury, Sanoku 1994
Poezja C. Mendèsa w pieśniach Paderewskiego i kompozytorów francuskich w: Warsztat kompozytorski, wykonawstwo, koncepcje polityczne I. J. Paderewskiego (red. Wojciech M. Marchwica, Andrzej Sitarz), Musica Iagellonica, Kraków 1991
Polskie analizy języka muzycznego Oliviera Messiaena w: Recepcja twórczości Oliviera Messiaena (red. Maria Zduniak), Akademia Muzyczna we Wrocławiu, Wrocław 2001
Poprzednicy i konkurenci Adama Didura w roli Mefistofelesa w: VI Dni Muzyki Wokalnej im. Adama Didura. Materiały z sesji naukowej (red. Stefan Olbert), Wyd. Domu Kultury, Sanok 1995
Postacie rytmiczne Oliviera Messiaena w: Dzieło muzyczne między inspiracją a refleksją (red. Janusz Karassowski), Akademia Muzyczna w Gdańsku, Gdańsk 1998
Postawy artystyczne w XX wieku i problem tradycji w autorefleksji Bairda, Kilara i Meyera w: Idee modernizmu i postmodernizmu w poetyce kompozytorskiej i w refleksji o muzyce (red. Alicja Jarzębska, Jadwiga Paja-Stach), Musica Iagellonica, Kraków 2007
Rytm Oliviera Messiaena w: Muzykologia krakowska 1911-1986 (red. Elżbieta Dziębowska), PWN, Kraków 1987
Sens miły uszom. Cechy doskonałej muzyki wokalnej i śpiewu według Wacława Sierakowskiego w: Slovo a hudba ako strukturalno-architektonicky celok hudobneho myslenia 17.-18. storočia (red. Irena Mednanska), Suzvuk, Prešov 2006
Synteza rytmiczna Oliviera Messiaena w: Affetti musicologici. Księga pamiątkowa z afektem ofiarowana profesorowi Zygmuntowi Marianowi Szweykowskiemu w 70. rocznicę urodzin (red. Piotr Poźniak), Musica Iagellonica, Kraków 1999
Sztuka wokalna Stanisławy Szymanowskiej w: Karol Szymanowski w perspektywie kultury muzycznej przeszłości i współczesności (red. Zbigniew Skowron), Musica Iagellonica, Kraków 2007
artykuły

Artistic attitudes in the 20 th century and the problem of tradition in the auto-reflection of Baird, Kilar and Meyer, „Musica Jagellonica” 4, 2007, s. 113-141
François-Joseph Fétis et la présence de ses ouvrages musicologiques en Pologne jusqu’au début du XXe siècle, „Revue Belge de Musicologie” LX, 2006, s. 115-130
Funkcja prasy lokalnej w życiu muzycznym XIX-wiecznego miasta (na przykładzie Krakowa), „Kamerton” nr 50, 2006, s. 210-231
Idee twórcze Oliviera Messiaena, „Muzyka” 1978 nr 4, s.11-42
Klasyczne i romantyczne argumentacje w estetyce Karola Libelta, „Muzyka” 1989 nr 2, s.3-14
La musique française et la culture polonaise du XIXe siècle, „Bulletin de la Société d’Histoire Moderne”, Paris 1992 nr 1, s. 23-25
Leitmotiv rythmique dans l’oeuvre d’Olivier Messiaen, „Musica Iagellonica” 2, Kraków 1997, s.255-266
Leitmotyw rytmiczny w twórczości Oliviera Messiaena, „Muzyka” 1995 nr 3, s. 83-91
Les lettres cracoviennes de Józef Kremer sur la musique, „Musica Iagellonica” 1, Kraków 1995, s.125-139
Medytacje muzyczne Oliviera Messiaena, „Chrześcijanin a współczesność” 1989 nr 4, s. 55-61
Między impresjonizmem a symbolizmem, czyli pierwsze polskie interpretacje muzyki Debussy’ego, „Res Facta Nova” 3, Poznań 1999, s.19-38
Muzyka Konstantego Regameya na Ukrainie, „Ruch Muzyczny” 1995 nr 10, s. 14-15
O prawach ekspresji muzycznej Mathiasa Lussy’ego, „Pagine” 4, Kraków1980, s. 79-92
Problém tradície w autoreflexii pol’ských skladatel’ov 20. storočia (Tadeusz Baird, Wojciech Kilar, Krzysztof Meyer), „Slovenská Hudba” XXXIII, 2007, nr 1, s. 93-110
The Poetry of Mendès in the Songs of Paderewski and French Composers, „Polish Music Journal”, Los Angeles, Vol.4, No.2, Winter 2001, www.usc.edu/dept/polish-music/PMJ/issues.html
Tvorivé idey Oliviera Messiaena, „Slovenská Hudba” 2003 nr 2, s. 263-276
Un nouveau buste de Paderewski, „Annales Paderewski” nr 19, Morges 1996, s. 24
Wenecja Alfreda de Musset, „Muzyka” 1991 nr 3, s. 27-44
redakcje naukowe

Muzykolog wobec dzieła muzycznego. Zbiór prac dedykowanych Doktor Elżbiecie Dziębowskiej w siedemdziesiątą rocznicę urodzin (wspólnie z Zofią Dobrzańską-Fabiańską), Musica Iagellonica, Kraków 1999
hasła encyklopedyczne

Chailley Jacques w: Encyklopedia Muzyczna PWM (część biograficzna pod red. Elżbiety Dziębowskiej), Suplement „cd”, PWM, Kraków 2001
Coeuroy André w: Encyklopedia Muzyczna PWM (część biograficzna pod red. Elżbiety Dziębowskiej), Suplement „cd”, PWM, Kraków 2001
Ingarden Roman w: Encyklopedia Muzyczna PWM (część biograficzna pod red. Elżbiety Dziębowskiej), t. „hij”, PWM, Kraków 1993
Jachimecki Zdzisław w: Die Musik in Geschichte und Gegenwart, wyd. 2 (red. Ludwig Finscher), Supplement, Bärenreiter, Kassel-Bassel-London 2008
Jarociński Stefan w: Die Musik in Geschichte und Gegenwart, wyd. 2 (red. Ludwig Finscher), Supplement, Bärenreiter, Kassel-Bassel-London 2008
Kleczyński Jan w: Die Musik in Geschichte und Gegenwart, wyd.2 (red. Ludwig Finscher), Personenteil, t. 10, Bärenreiter, Kassel-Bassel-London 2003
Kleczyński Jan w: Encyklopedia Muzyczna PWM (część biograficzna pod red. Elżbiety Dziębowskiej), t. „klł”, PWM, Kraków 1997
Kleczyński Jan Babtysta w: Die Musik in Geschichte und Gegenwart, wyd.2 (red. Ludwig Finscher), Personenteil, t. 10, Bärenreiter, Kassel-Bassel-London 2003
Kremer Józef w: Encyklopedia Muzyczna PWM, (część biograficzna red. Elżbieta Dziębowska) t. „klł”, PWM, Kraków 1997
Libelt Karol w: Encyklopedia Muzyczna PWM (część biograficzna pod red. Elżbiety Dziębowskiej), t. „klł”, PWM, Kraków 1997
Nikolska Irina w: Encyklopedia Muzyczna PWM (część biograficzna pod red. Elżbiety Dziębowskiej), t. „n-pa”, PWM, Kraków 2002
Reiss Józef w: Die Musik in Geschichte und Gegenwart, wyd. 2 (red. Ludwig Finscher) Supplement, Bärenreiter, Kassel-Bassel-London 2008
Saint-Saëns Camille w: Encyklopedia Muzyczna PWM (część biograficzna pod red. Elżbiety Dziębowskiej), t. „s-sł”, PWM, Kraków 2007
recenzje, polemiki, komentarze, sprawozdania

III Dni Muzyki Wokalnej im. Adama Didura, „Ruch Muzyczny” 1992 nr 11, s. 2
„Kolej Transyberyjska”. Nowa opera Antoine’a Duhamela, „Ruch Muzyczny” 1984 nr 9, s. 24-26
Kongres Messiaenowski w Birmingham, „Ruch Muzyczny” 2008 nr 17/18, s. 16-17
Letnie kursy muzykologiczne dla Włochów i cudzoziemców: „Muzyka świecka w epoce renesansu. Zródła i rozwój madrygału w XVI wieku”, Romeno 6-18 lipiec 1976, „Pagine” 3, Kraków-Warszawa 1979, s. 294-295
„Lwowscy Wirtuozi” w Krakowie, „Ruch Muzyczny” 1995 nr 12, s. 20-21
„Melos-Etos” po raz pierwszy, „Ruch Muzyczny” 1991 nr 25, s. 4
O Konstantym Regameyu w Zurychu, „Ruch Muzyczny” 2008 nr 16, s. 24
Po latach o Janie Kleczyńskim, „Ruch Muzyczny” 1995 nr 25, s. 34-35
Praktyka archiwalna studentów muzykologii, „Akcenty” 1974, październik-listopad, s. 2
Praska Wiosna 1990, „Ruch Muzyczny” 1990 nr 14, s. 7
Res Facta. Teksty o muzyce współczesnej, Nr 4-7, „Muzyka” 1974 nr 2, s. 80-86
Robert Sherlaw Johnson: Messiaen. London 1975 J. M. Dent, „Muzyka” 1980 nr 4, s. 93-103
Spotkania muzyczne w Baranowie, 6-16 wrzesień 1976, „Muzyka” 1977 nr 2, s.107-112
Sympozjum „Hudba a totalita”, Bratysława 17 października 1991, „Muzyka” 1992 nr 3, s.109-110
U Strawińskiego w Uściługu, „Ruch Muzyczny” 2005 nr 22, s. 28-29
VII Dni Muzyki Kompozytorów Krakowskich, „Ruch Muzyczny” 1995 nr 16, s. 18-20
VII Sympozjum Młodych Muzykologów w Bratysławie, „Muzyka” 1991 nr 2, s.119-121