Polmic - FB

muzykolodzy (G)

A B C D E F G H I J K L Ł M N O P R S T V W Z

Maciej Gołąb, muzykolog; ur. 25 października 1952 roku w Lęborku. W latach 1971-1976  odbywał studia muzykologiczne  na Uniwersytecie Warszawskim pod kierunkiem Józefa M. Chomińskiego, Zofii Lissy i Anny Czekanowskiej. W 1981 obronił  pracę doktorską pt.:  Teoria i jej kompozytorskie aspekty w muzyce dwunastotonowej I połowy XX wieku,  w 1990  uzyskał tytuł doktora habilitowanego na podstawie dysertacji Chromatyka i tonalność w muzyce Chopina, a w 1999 tytuł naukowy profesora.
W okresie 1978/79 był asystentem, w 1979-81 starszym asystentem, a w latach 1981-94 adiunktem w Instytucie Muzykologii UW. W latach 1991-2005 pracował jako profesor nadzwyczajny w Instytucie Kulturoznawstwa Uniwersytetu Wrocławskiego, a w latach 1994-2003 Instytucie Muzykologii UW (1994-2003). W 2003 objął funkcję kierownikiem Zakładu, a od 2009  Katedry Muzykologii Uniwersytetu Wrocławskiego. W okresie od 1993 do 2008 roku wypromował 6 doktorów muzykologii, oraz poprowadził 42 magisteriów z zakresu kulturoznawstwa (UWr) i 19 z zakresu muzykologii (UW). Wystąpił z wykładami na 11 uczelniach polskich i zagranicznych (m. in. jako visiting Professor w Johannes Gutenberg-Universität w Moguncji i w Indiana University w Bloomington). Brał także czyny udział w 33 sympozjach muzykologicznych (głównie międzynarodowych). W 2005 objął redakcję naukową wydawnictw muzykologicznych „Musicologia Wratislaviensia". W latach 1996-2006 zasiadał w Radzie Naukowej w Instytucie Sztuki PAN. Od 1996 jest członkiem Rady Redakcyjnej czasopisma „Muzyka" (w latach 1996-2002 pełnił funkcję redaktora naczelnego tego pisma).

twórczość

Maciej Gołąb specjalizuje się w historii, teorii i estetyce muzyki XIX i XX wieku, ze szczególnym uwzględnieniem metodologii badań muzykologicznych (Józef Michał Chomiński. Biografia i rekonstrukcja metodologii, Wrocław 2008) i twórczości Chopina. Problematykę tonalności i harmoniki w twórczości Chopina podjął we wspomnianej rozprawie habilitacyjnej (Chromatyka i tonalność w muzyce Chopina, Kraków 1991), a także licznych artykułach, poruszających szczegółowe aspekty Chopinowskiej harmoniki. Wiele miejsca poświęcił także badaniu przemian stylistycznych w twórczości Chopina w ujęciu teoretycznym i metodologicznym, jest także redaktorem pracy zbiorowej Przemiany stylu Chopina (Kraków 1993).

publikacje

książki

Chopin w kulturze polskiej (red. Maciej Gołąb), Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2009
Chopins Harmonik. Chromatik in ihrer Beziehung zur Tonalität [Übersetzung aus dem Poln. Beatrysa Hirszenberg], Bela-Verlag, Köln 1995
Chromatyka i tonalność w muzyce Chopina, PWM, Kraków 1991
Chromatyka i tonalność w muzyce Chopina, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 1990
Dodekafonia. Studia nad teorią i kompozycją pierwszej połowy XX wieku, Wydawnictwo „Pomorze”, Bydgoszcz 1987
Józef Koffler Studia et Dissertationes Instituti Musicologiae Universitatis Varsoviensis, Vol. B/III, Musica Iagellonica, Kraków 1995
Józef Koffler: Compositional Style and Source Documents [Translated by Maksymilian Kapelański, Linda Schubert and Marek Żebrowski]. With a foreword by Antony Polonsky and a CD of examples edited by Mateusz Gołąb. Polish Music History Series, Vol.8, Los Angeles 2004
Józef Michał Chomiński. Biografia i rekonstrukcja metodologii , "Musicologica Wratislaviensia" 3, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2008
Musical Work Analysis. An Epistemological Debate [Translated by Wojciech Bońkowski], Peter Lang, Internationaler Verlag der Wissenschaften, Frankfurt am Main, Berlin, Bern, Bruxelles, New York, Oxford, Wien 2008
Muzykologia we Wrocławiu. Ludzie – historia – perspektywy (red. Maciej Gołąb), "Musicologica Wratislaviensia" 1, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2005
Przemiany stylu Chopina Studia et Dissertationes Instituti Musicologiae Universitatis Varsoviensis, Vol. B/I. (red. Maciej Gołąb), PWM, Kraków 1993
Spór o granice poznania dzieła muzycznego, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2003
artykuły

Akkord und Stimmführung in den chromatischen Fakturen bei Chopin w: Secondo Convegno Europeo di Analisi Musicale (ed. by Rosana Dalmonte and Mario Baroni), Trento 1992
Analiz i proizwiedienie. Za skobkami polemiki wokrug teorii Heinricha Szenkera, „Muzykalnaja Akademia” (1993), 3, s. 221-222
Analiza i dzieło. Na marginesie polemik wokół teorii Heinricha Schenkera, „Muzyka” XXXI (1986), 4, s. 25-41
Analyse und Werk – Zu den Polemiken über Heinrich Schenkers Theorie, „International Review of the Aesthetics and Sociology of Music” XIX (1988), 2, s. 197-215
Arnold Schönbergs Handexemplar des Erstdruckes der von Anton Webern w: Jüdische Musik und ihre Musiker im 20. Jahrhundert (red. Wolfgang Birtel, Joseph Dorfman i Christoph-Hellmut Mahling), Mainz 2006
Bemerkungen über das Phonosystem der Theateraufführung am Beispiel von TIS MW2 von Bogusław Schaeffer (1963) w: Musiktheater im Spannungsfeld zwischen Tradition und Experiment (1960-1980) (red. Christoph-Hellmut Mahling i Kristina Pfarr), Tutzing 2002
Das Problem der Haupttonart in den Werken von Chopin, “Chopin Studies” V (1995), s. 235-244
Das Schaffen Józef Kofflers – Probleme einer Stilgestaltung w: Verfemte Musik. Komponisten in den Diktaturen unseres Jahrhunderts (red. Joachim Braun, Vladimir Karbusicky i Heidi Tamar Hoffmann), Frankfurt am Main 1997
Documenta Koffleriana. Przegląd materiału źródłowego i perspektywy dalszych badań, „Muzyka” XLI (1996), 2, s. 131-137
Dodekafonia. Pojęcia, problemy i metody analizy, „Muzyka” XXVI (1981), 1-2, s. 3-15
Dziewiętnastowieczne transkrypcje muzycznych arcydzieł. Próba typologii na przykładzie utworów Fryderyka Chopina, „Muzyka” XLV (2000), 1, s. 23-45
Dziewiętnastowieczne transkrypcje Poloneza cis-moll op.26 nr 1 Fryderyka Chopina na skrzypce i fortepian III International Musicological Conference „Karol Lipiński. Życie, działalność, epoka”, Wrocław 1993, „Muzyka” XLII (1997), 4, s. 59-75
Dziewiętnastowieczne transkrypcje Poloneza cis-moll op.26 nr 1 Fryderyka Chopina na skrzypce i fortepian w: Karol Lipiński. Życie, działalność, epoka (red. Maria Zduniak), Wrocław 2003
Dzieło muzyczne. Między historią, teorią a estetyką muzyczną, „Muzyka” XLVII (2002), 3-4, s. 91-103
Fryderyka Chopina propozycje dla Europy w: Romantycy i Europa. Marzenia – doświadczenia – propozycje (red. Marta Piwińska), Warszawa 2006
Garść informacji o Józefie Kofflerze i jego rodzinie z ksiąg metrykalnych gminy żydowskiej w Stryju, „Muzyka” LI (2007), 2, s. 55-67
Główne nurty badań Schenkerowskich. Bibliografia z lat 1904-1984, „Muzyka” XXXI (1986), 4, s. 67-84
Harmonielehre an der Königlichen Universität zu Warschau während der Studienzeit von Chopin. Positionen und Beziehungen zu den deutschen, französischen und österreichischen musiktheore-tischen Traditionen  w: Deutsche Musik im Wegekreuz zwischen Polen und Frankreich. Zum Problem musikalischer Wechselbeziehungen im 19. und 20.Jahrhundert (red. Christoph-Hellmut Mahling i Kristina Pfarr), Tutzing 1996
Imaginatio crucis w ostatniej pieśni Chopina? w: Mowa i moc obrazów. Prace dedykowane Profesor Marii Poprzęckiej (red. Waldemar Baraniewski i in.), Warszawa 2005
Johannes Brahms na Uniwersytecie Wrocławskim, „Ruch Muzyczny” XXXIX (1995), 7, s. 17-20
Józef Koffler i Szkoła Wiedeńska, „Muzyka” XLI (1996), 2, s. 3-16
Józef Koffler – kompozytor nadal nieznany (cz. I), „Ruch Muzyczny” XL (1996), 4, s. 10-13
Józef Koffler – kompozytor nadal nieznany (cz. II), „Ruch Muzyczny” XL (1996), 5, s. 7-9
Józef Koffler. At the Sources of the Polish Avant-Garde in Music, “Polish Music” XXI (1987), s. 3-13
Józef Koffler: The First Polish Composer of Twelve-Tone Music, „Polish Music Journal” VI (2003), http://www.usc.edu/dept/polish_music/PMJ/issues.html
Józef Michał Chomiński (1906-1994), „Rocznik Chopinowski”, XXI (1995), s. 9-16
Koncepcje notacji dwunastostopniowej w I połowie XX wieku w świetle kryzysu notacji tradycyjnej w: Dzieło muzyczne. Teoria, historia, interpretacja (red. Irena Poniatowska), PWM, Kraków 1984
Konteksty historii analizy muzycznej, „Muzyka” XLV (2000), 4, s. 31-59
Leksykon terminologii Schenkerowskiej, „Muzyka” XXXI (1986), 4, s. 59-66
Ludwik Bronarski (1890-1975), „Rocznik Chopinowski”, XXI (1995), s. 265-275
Ludwik Bronarski (1890-1975), „Chopin Studies” VI (1999), s. 157-167
Metoda dwunastotonowa Arnolda Schönberga. Teoretyczne podstawy (1925-1940), „Muzyka” XXVIII (1983), 4, s. 65-83
Metodologiczne aspekty badań nad przemianami stylu Chopina w: Przemiany stylu Chopina (red. Maciej Gołąb), Kraków 1993
Między analizą a interpretacją dzieła muzycznego w: Sztuka interpretacji (red. Bronisław Czajkowski), Wrocław 2006
Musikwissenschaft in Wrocław, „Akademisches Kaleidoscop“ II (2004), 2, s.19-22
Muzykologia we Wrocławiu, „Przegląd Uniwersytecki” X (2004), 6, s. 19-21
Nieznane monografie Józefa Michała Chomińskiego o pieśniach Edwarda Griega (1936) i nauce harmonii (1947), „Muzyka” LI (2006), 1, s. 71-83
Nineteenth-century Transcriptions of Masterworks. An Attempt at Typology on the Example of Works by Frederick Chopin w: Chopin 1849/1999. Aspekte der Rezeptions- und Interpretationsgeschichte (red. Andreas Ballstaedt), Schliengen 2003
O „akordzie tristanowskim” u Chopina, „Rocznik Chopinowski” XIX (1987), s. 189-198
O Jana Karłowicza próbach reformy notacji muzycznej, „filologicznej” transkrypcji Preludium h-moll Chopina i kilku wokół tych faktów polemikach w: Complexus effectuum musicologiae. Studia Miroslao Perz septuagenario dedicata (red. Tomasz Jeż), Kraków 2003
O poznaniu i rozumieniu dzieła muzycznego w: O nauce i sztuce (red. Jan Mozrzymas), Wrocław 2004
On the Fragments of Music by Fryderyk Chopin from the Last Sheet of the Autograph of the Trio in g minor Op. 8 w: Chopin’s Work. His Inspirations and Creative Process in the Light of the Sources (red. Artur Szklener), Warszawa 2003
„Pentezilea” na sopran i orkiestrę op. 18 Karola Szymanowskiego. Zagadnienia semantyki, składni, formy i techniki dźwiękowej, „Muzyka” XXXVII (1992), 1, s. 21-39
„Pentezilea” na sopran i orkiestrę op. 18 Karola Szymanowskiego. Zagadnienia semantyki, składni, formy i techniki dźwiękowej w: Pieśń w twórczości Karola Szymanowskiego i jemu współczesnych. Studia pod redakcją Zofii Helman, Kraków 2001
Pierwsze manifesty dodekafoniczne (1920-1925), „Muzyka” XXVIII (1983), s. 53-77
Polska i ukraińska muzyka ludowa w twórczości kompozytorskiej Józefa Kofflera (1896-1944), seria „Mystectwoznawstwo”, 2007 nr 7, s. 72-80
Próba definicji fonosystemu przedstawienia teatralnego na przykładzie TIS MW2 Bogusława Schaeffera, „Pamiętnik Teatralny” LII (2003), 3-4, s. 305-319
Profesor Maria Zduniak jako historyk kultury muzycznej w: Tradycje śląskiej kultury muzycznej (red. D. Kanafa), t. XI, Wrocław 2008
Przemiany stylu Chopina w: Fryderyk Chopin. Życie – dzieło – tradycja, http://www.chopin.pl/
Przesłanki dwunastotonowego przewrotu (1910-1920), „Muzyka” XXVIII (1983), 2, s. 61-79
Sechs Stücke für Orchester op.6 Antona Weberna. Arnolda Schönberga podręczny egzemplarz pierwodruku berlińskiego (1913) w: Affetti musicologici. Księga pamiątkowa z afektem ofiarowana Zygmuntowi M. Szweykowskiemu w 70. rocznicę urodzin (red. Piotr Poźniak), Kraków 1999
Semantics, Syntax, Form and Compositional Technique in „Penthesilea” by Karol Szymanowski w: The Songs of Karol Szymanowski and His Contemporaries (ed. by Zofia Helman, Teresa Chylińska and Alistair Wightman), Los Angeles 2002
Studia Fryderyka Chopina w Szkole Głównej Muzyki Królewskiego Uniwersytetu Warszawskiego (1826-1829) w: Kultura artystyczna Uniwersytetu Warszawskiego (red. Jerzy Miziołek), Warszawa 2003
Stylistic Change in Chopin’s Music in: Fryderyk Chopin. Life – Works – Tradition, The Fryderyk Chopin Society in Warsaw, http://www.chopin.pl/ewolucja_stylu.en.html
Substancje i latencje muzyczne w kontekście psychofizjologicznej teorii poznania, „Kwartalnik Filozoficzny” XXX (2002), 3, s. 69-89
Technika struktur dodekachordalnych w „6 bagatelach" op.9 i w „3 małych utworach" op.11 Antona Weberna, „Muzyka” XXIII (1978), 3, s. 67-84
Teoria i praktyka tropów Josefa Matthiasa Hauera, „Muzyka” XXV (1980), 1, s. 3-24
The Evolution of Józef Chomiński’s Theory of Sonology: An Assessment, „Muzyka” LII (2008), 1, s. 17-29
Transformations of Chopin’s Style - Introduction, w: Transformations of Chopin's Style, “Polish Music Journal” III (2000), 1, s.1-6, http://www.usc.edu/dept/polish_music/PMJ/issues.html
Transkriptionen aus dem 19.Jahrhundert für Violine und Klavier der Polonaise cis-Moll Op.26 Nr.1 von Chopin w: Festschrift Christoph-Hellmut Mahling zum 65.Geburtstag (red. Axel Beer, Kristina Pfarr i Wolfgang Ruf), Tutzing 1997
Twórczość Józefa Kofflera. Problem kształtowania się stylu, „Muzyka” XXXVIII (1993), 2, s. 29-56
Uwagi o dodekafonii Józefa Kofflera, „Ruch Muzyczny” XXVI (1982), 14, s. 3-4
Wczesna twórczość kompozytorska Witolda Lutosławskiego – jej konteksty estetyczne i ideologiczne w: Witold Lutosławski i jego wkład do kultury muzycznej XX wieku (red. Jadwiga Paja-Stach), Kraków 2005
Wegbereiter der polnischen Avantgarde. Józef Koffler, ein Komponist zwischen Zwölftontechnik und osteuropäischer Folklore w: „Verfolgung und Wiederentdeckung“. Protokolle der Gesprächskonzerte des Vereins „Musica Reanimata“ (red. Bettina Brand), Saarbrücken 2001
Z badań nad przeobrażeniami tradycyjnej pieśni weselnej Opoczyńskiego, „Muzyka” XIX (1974), 3, s. 49-62
Zwölftontechnik bei Józef Koffler. Ein polnischer Beitrag zur Geschichte der Dodekaphonie in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts, „Musik des Ostens“ 1986, Bd. 10, s. 167-179
hasła encyklopedyczne

Bloch Augustyn w: Die Musik in Geschichte und Gegenwart (red. Ludwig Finscher), Personentail 3 „Bj-Cal”, Bärenreiter, Kassel 2000
Bogusław Julien Schaeffer w: Komponisten der Gegenwart (red. Hanns-Werner Heister i Walter-Wolfgang Sparrer), edition text + kritik, München 1992
Grażyna Bacewicz w: Kammermusik A-G (red. Ingeborg Allihn), VEB Deutscher Verlag für Musik, Leipzig 1988
Hauer Joseph Matthias w: Encyklopedia Muzyczna PWM (część biograficzna pod red. Elżbiety Dziębowskiej), t. „m”, PWM, Kraków 1993
Józef Koffler w: Komponisten der Gegenwart (red. Hanns-Werner Heister and Walter-Wolfgang Sparrer), edition text + kritik, München 1992
Koffler Józef w: Die Musik in Geschichte und Gegenwart (red. Ludwig Finscher), Personenteil 10 „Kem-Ler“, Bärenreiter, Kassel 2003
Koffler Józef w: Encyklopedia Muzyczna PWM (część biograficzna po red. Elżbiety Dziębowskiej), t. „klm”, PWM, Kraków 1997
Koffler Józef w: The New Grove Dictionary of Music, Second Edition (ed. Stanley Sadie), vol. 13, Macmillan Publishers Limited, London 2001
Schönberg Arnold w: Encyklopedia Muzyczna PWM (red. Elżbieta Dziębowska), t. „s-sł”, PWM, Kraków 2007
recenzje, polemiki, komentarze, sprawozdania

Alicja Jarzębska: Ideas of Serial Relations in Twentieth-Century Music. Kraków 1995, „Musica Iagellonica” II/1997, s. 291-295
Alicja Jarzębska: Idee relacji serialnych w muzyce XX wieku. Kraków 1995, „Muzyka” XLII (1997), 3, s. 138-141
Basic Publication for Chopin Studies (J.M.Chomiński, T.D.Turło: Katalog dzieł Fryderyka Chopina. Kraków 1990), „Polish Art Studies” XIV (1992), s.389-392.
Festschrift Christoph-Hellmut Mahling zum 65.Geburtstag. Ed. by Axel Beer, Kristina Pfarr and Wolfgang Ruf, Mainzer Studien zur Musikwissenschaft, Bd. 37, Tutzing 1997, „Muzyka“ XLIV (1999), 1, s. 149-154
First International Musicological Camp – Holiday with Chopin. Warsaw, Antonin, Poznań, 12-25 September 1988, „Chopin Studies” III (1990), s. 373-375
Helmut Federhofer: Heinrich Schenker. Nach Tagebüchern und Briefen in der Oswald Jonas Memorial Collection. Hildesheim, Zürich, New York 1985 [recenzja], „Muzyka” XXXIII (1988), 3, s. 108-113
I Międzynarodowy obóz muzykologiczny „Wakacje z Chopinem”. Warszawa—Antonin—Poznań, 12-25 września 1988 roku [sprawozdanie], „Rocznik Chopinowski” XIX (1987), s. 321-324
Jim Samson (Ed.): Chopin Studies. Cambridge, New York, New Rochelle, Melbourne, Sydney 1988, „Muzyka” XXXV (1990), 1, s. 75-80
Jim Samson: The Music of Chopin. London, Boston and Henley 1985, „Muzyka” XXXI (1986), 4, s. 110-115
Józef Michał Chomiński, Teresa Dalila Turło: Katalog dzieł Fryderyka Chopina. Kraków 1990, „Rocznik Chopinowski” XXI (1995), s. 337-341
„Musica Iagellonica”, Vol.1, Year 1995, Zygmunt M. Szweykowski – General Editior. Kraków 1995, XLI „Muzyka” (1996), 1, s. 131-134
„Muzyka” w: Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk 1949-1999 (red. Edward Krasiński), Warszawa, 2002
Od Redakcji w: Chopin. Translatio – transcriptio – tansfiguratio, „Muzyka” XLII (1997), 4, s. 3-6
Od Redakcji w: Filozofia o muzyce, „Muzyka” L (2005), 1, s. 3-4
Od Redakcji w: Karol Rathaus, „Muzyka” XLIV (1999), 4, s. 3-9
Od Redakcji w: Konteksty analizy muzycznej, „Muzyka” XLV (2000), 4, s. 3-4
Tadeusz A. Zieliński: Chopin. Życie i droga twórcza. Kraków 1993, „Ruch Muzyczny” XXXVIII (1994), 8, s. 1 i 7
Verfemte Musik. Komponisten in den Diktaturen unseres Jahrhunderts. Ed. by J. Braun, V. Karbusicky and H.T. Hoffmann. Frankfurt am Main 1995, „Muzyka“ XLI (1996), 2, s. 187-192
Wprowadzenie w: Muzykologia we Wrocławiu. Ludzie – historia – perspektywy (red. Maciej Gołąb), „Musicologica Wratislaviensia” 1, Wrocław 2005, s. 5-9