Polmic - FB

indeks osób (T)

A B C D E F G H I J K L Ł M N O P R S T U V W Y Z

Krystyna Turek, Studia z zakresie teorii muzyki ukończyła w Państwowej Wyższej Szkole Muzycznej obecnie Akademii Muzycznej w Katowicach (1969). Stopień doktora nauk humanistycznych uzyskała na Wydziale Filozoficzno - Historycznym Uniwersytetu Wrocławskiego (1982). Habilitowała się na Wydziale Filologiczno - Historycznym Uniwersytetu Opolskiego (1996). Profesurę uzyskała w 2004.
Od 1973 jest pracownikiem  Filii Uniwersytetu Śląskiego  w Cieszynie. Obecnie pełni funkcję zastępcy Dyrektora Instytutu Muzyki oraz kierownika Katedry Kompozycji i Teorii Muzyki na Wydziale Artystycznym tej uczelni.
Krystyna Turek aktywnie uczestniczy w życiu naukowym uczelni. Brała udział w kilkudziesięciu sesjach naukowych o zasięgu krajowym i międzynarodowym, organizowanych przez czołowe ośrodki akademickie w kraju i za granicą. Jest autorką ponad 100 publikacji

twórczość

Zainteresowania badawcze skupia wokół kultury muzycznej Górnego Śląska, tradycji ludowej i dziedzictwa kulturowego regionu, zagadnień folkloru, zwłaszcza śląskiej pieśni ludowej oraz dziejów folklorystyki polskiej.

publikacje

książki

Dziedzictwo kulturowe Śląska. Folklor dziecięcy. Materiały pomocnicze z zakresu edukacji regionalnej, Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli , Katowice, 2002 wyd. I, 2004 wyd. II, 2006 wyd. III
Górnośląskie pieśni ludowe, Górnośląski Park Etnograficzny, Chorzów 1997
Kolędy górnośląskie. Wybór źródeł i opracowanie, Górnośląska Oficyna Wydawnicza, Katowice 1995
Kompozytorzy i muzykolodzy środowiska katowickiego (współautorstwo z Ewą Bocek i Andrzejem Kornecki), Katowickie Towarzystwo Społeczno-Kulturalne, Katowice 1982
Ludowe zwyczaje, obrzędy i pieśni pogrzebowe na Górnym Śląsku, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, Katowice 1993
Pieśni ludowe na Górnym Śląsku w XIX i w początkach XX wieku. Charakterystyka poetycko-muzyczna źródeł, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, Katowice 1986
Śląskie pieśni ludowe ze zbiorów rękopiśmiennych Stanisława Wallisa, Górnośląska Oficyna Wydawnicza, Katowice 2000
Sylwetki zbieraczy i badaczy muzycznego folkloru Śląska, Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, Katowice 2001
rozprawy

Andrzej Cinciała jako folklorysta cieszyński w: Z zagadnień folkloru muzycznego na Śląsku Cieszyńskim (red. Józef Kubik), „Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego" nr 141, Katowice 1977
Charakterystyka pieśni ze zbiorów Józefa Lompy w: „Ojczyźnie jest niczem nie dłużny...". Józefowi Lompie w dwusetną rocznicę urodzin (red. Jerzy Pośpiech), Uniwersytet Opolski, Opole 1997
Cieszyńskie pieśni ludowe z przekazu Stanisława Ciechanowskiego, „Kwartalnik Opolski" 1983, nr 2, s.43-60
Elementy muzyczne w górnośląskiej prozie ludowej XIX wieku w: Z problemów badania kultury ludowej (red. Tadeusz Kłak), Katowice 1988
Franciszek Ryling - pedagog, dyrygent, kompozytor w: Tradycje śląskiej kultury muzycznej VI,  "Zeszyty Naukowe Akademii Muzycznej we Wrocławiu" nr 59, Wrocław 1991
Funkcje śląskiej pieśni ludowej w: Tradycje śląskiej kultury muzycznej VII, „Zeszyty Naukowe Akademii Muzycznej we Wrocławiu” nr 65, Wrocław 1995
Jan Tacina jako folklorysta muzyczny w: Z zagadnień folkloru muzycznego na Śląsku Cieszyńskim (red. Józef Kubik), „Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego" nr 141, Katowice 1977
Juliusz Roger jako zbieracz i edytor śląskich pieśni ludowych w: Tradycje śląskiej kultury muzycznej VIII, „Zeszyty Naukowe Akademii Muzycznej we Wrocławiu” nr 69, Wrocław 1996, s.149-161
Karol Lipiński i jego opracowanie melodii ludowych ze zbioru Wacława Michała Zaleskiego w: Karol Lipiński - życie, działalność, epoka, "Zeszyty Naukowe Akademii Muzycznej we Wrocławiu" nr 62, Wrocław 1993
Kolędy apokryficzne w śląskich źródłach folklorystycznych, „Literatura Ludowa" 1997, nr 1, s.15-27
Kolędy życzące z Górnego Śląska w: Z kolędą przez wieki. Kolędy w Polsce i w krajach słowiańskich (red. Tadeusz Budrewicz, Stanisław Koziara, Jan Okoń), wyd. Biblos i WSP w Krakowie, Tarnów 1996
Koncerty fortepianowe Zenona Kowalowskiego dla dzieci w: Muzyka fortepianowa X, „Prace Specjalne Akademii Muzycznej w Gdańsku” nr 53, Gdańsk 1995
Ludowa pieśń górnicza - przegląd tematyki w: Górniczy stan w wierzeniach, obrzędach, humorze i pieśniach (red. Dorota Simonides), Śląski Instytut Naukowy w Katowicach, Katowice 1988
Ludowe kołysanki na Śląsku i w Zagłębiu Dąbrowskim, „Zeszyty Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Muzycznej w Katowicach" nr 12, Katowice 1977, s.64-81
Motyw śmierci-snu w pieśniach sierocych ze Śląska, „Literatura Ludowa" 1997, nr 2, s.45-59
O muzyce organowej Ryszarda Gabrysia w: Organy i muzyka organowa VII, "Prace Specjalne Akademii Muzycznej w Gdańsku" nr 44, Gdańsk 1988
Pieśń ludowa - jej funkcje i znaczenie w kulturze Górnego Śląska w: Kultura. Język. Edukacja (red. Robert Mrózek), „Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach nr 1518”, Katowice 1995, s.243-257
Pieśni komiczne w: Śląskie uciechy i zabawy. Materiały etnologiczno -folklorystyczne (red. Irena Bukowska – Floreńska), Śląski Instytut Naukowy w Katowicach i Muzeum Górnośląskie w Bytomiu, Bytom 1991
Pieśni ludowe z rękopisów Jana Kupca w: Tradycje śląskiej kultury muzycznej IV, „Zeszyty Naukowe Akademii Muzycznej we Wrocławiu" nr 43, Wrocław 1987
Religijność ludowa czasu śmierci (na przykładzie społeczności lokalnych Górnego Śląska) w: Folklorystyczne i antropologiczne opisanie świata. Księga ofiarowana Profesor Dorocie Simonides (red. Teresa Smolińska), Uniwersytet Opolski, Opole 1999
Reminiscencje średniowiecznego tematu śmierci w górnośląskiej pieśni ludowej w: Przenikanie języka czeskiego i polskiego do poezji średniowiecznej i twórczości pieśniowej na Śląsku (red. Libor Martinek, Andrzej Wójcik), Uniwersytet Śląski Filia w Cieszynie, Slezska univerzita v Opave, Cieszyn 1998
Śląska pieśń ludowa jako nośnik treści patriotycznych w: Tradycje śląskiej kultury muzycznej VI,  "Zeszyty Naukowe Akademii Muzycznej we Wrocławiu" nr 59, Wrocław 1992
Śląskie pieśni powstańcze w twórczości kompozytorów środowiska katowickiego w: Tradycje śląskiej kultury muzycznej V, "Zeszyty Naukowe Akademii Muzycznej we Wrocławiu" nr 49, Wrocław 1990
Specyfika i charakter przekazu folklorystycznego w obrzędach czasu śmierci (na przykładzie Górnego Śląska) w: Problemy współczesnej tanatologii. Medycyna - Antropologia kultury - Humanistyka (red. Jacek Kolbuszewski), Wrocławskie Towarzystwo Naukowe, Wrocław 1998
Społeczno-historyczna problematyka w śląskiej pieśni ludowej w: Śląska kultura ludowa. Stan badań, studia i szkice (red. Dorota Simonides), Śląski Instytut Naukowy w Katowicach, Katowice 1989
„Suita na fortepian" Jana Gawlasa w: Muzyka fortepianowa VI, „Prace Specjalne Akademii Muzycznej w Gdańsku" nr 37, Gdańsk 1985
Twórczość fortepianowa Władysława Macury w: Muzyka fortepianowa VI. Prace Specjalne Akademii Muzycznej w Gdańsku nr 37, Gdańsk 1985
Wątki patriotyczne w śląskiej pieśni ludowej w: Śpiewaj ludu, śpiewaj złoty. Księga jubileuszowa śpiewactwa śląskiego 1910-1985 (red. Marian Grzegorz Gerlich), Śląski Instytut Naukowy w Katowicach, Katowice 1986
Współczesne obrzędy przedpogrzebowe społeczności lokalnych Górnego Śląska w: Problemy współczesnej tanatologii. Medycyna - Antropologia kultury – Humanistyka (red. Jacek Kolbuszewski), Wrocławskie Towarzystwo Naukowe, Wrocław 1997
Z dorobku folklorystyki muzycznej Górnego Śląska w latach 1945-1985 „Rocznik Katowicki", t.14, (red. Adolf Dygacz), Katowickie Towarzystwo Społeczno-Kulturalne, Katowice 1989
Z dziejów folklorystyki śląskiej w: Z zagadnień śląskiej kultury muzycznej (red. Leon Markiewicz), „Zeszyty Naukowe Akademii Muzycznej w Katowicach” nr 29, Katowice 1996, s.16-61
Zarys dziejów badań nad śląską pieśnią ludową w: Z zagadnień polskiej kultury muzycznej. Studia folklorystyczne (red. Adolf Dygacz przy współudziale Jolanty Bauman – Szulakowskiej) „Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach” nr 1422, Katowice 1994
artykuły

Adolf Dygacz jako etnomuzykolog i pedagog, „Zwrot", Czeski Cieszyn 1992, nr 7, s.25-29
Adolf Dygacz jako etnomuzykolog i pedagog „Silesia Superior.Śląskie Zeszyty Humanistyczne” (red. Jan Drabina), Katowice 1995
Chopiniana w dorobku naukowym, publicystycznym, wydawniczym i organizatorskim Karola Musioła - w 60. rocznicę urodzin, „Zaranie Śląskie" 1989, nr 3-4, s.583-587
Cieszyńska pieśń ludowa jako przedmiot refleksji naukowej Karola Hławiczki, „Kwartalnik Opolski" 1996, nr 2, s.28-35
Cieszyńskie pieśni ludowe ze zbioru Andrzeja Cinciały, „Kwartalnik Opolski" 1998, nr 3-4, s.111-119
Elementy komiczne w pieśniach śląskich w: Zabawa jako źródło kultury. Materiały z sesji naukowej z cyklu: Tradycje historyczne i kulturowe Śląska, Rybnik 1989
Filip Gotschalk - kompozytor z Jasnej Góry, „Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne" 1981 (druk 1988), t.14, s.253-260
Instrumenty muzyczne w górnośląskiej prozie i pieśni ludowej XIX wieku w: Polskie instrumenty ludowe. Studia folklorystyczne (red. Adolf Dygacz i Alina Kopoczek), Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach nr 439, s.83-92
Jan Gawlas - nota biograficzna w: Górnośląski Almanach Muzyczny, Wydawnictwo „Śląsk”, Katowice 1988
Marcin Kopiec - zapomniany folklorysta śląski, „Kwartalnik Opolski" 1984, nr 1, s.60-70
Nieznany kompozytor śląski - Filip Gotschalk w: Tradycje śląskiej kultury muzycznej III, Zeszyty Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Muzycznej we Wrocławiu nr 28, s.195-208
Pieśń ludowa, przegląd tematyki w: Folklor Górnego Śląska (red. Dorota Simonides), Wydawnictwo „Śląsk”, Katowice 1989
Pieśni złodziejskie i więzienne z zapisów Jana Kupca, „Kwartalnik Opolski" 1986, nr 3, s.46-54
Publikacje pieśni ludowych w latach 1980-1990 w: Stan i potrzeby badań śląskoznawczych nad językiem, piśmiennictwem i folklorem (red. Stanisław Gajda), Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Opolu, Opole 1991
Śląski kompozytor Filip Gotschalk jako przedstawiciel stylu klasycznego w Polsce w: Tradycje śląskiej kultury muzycznej II,Prace Archiwum Śląskiej Kultury Muzycznej przy Bibliotece Głównej Akademii Muzycznej w Katowicach nr 6 (red. Karol Musioł), Katowice 1980
Śląskie zainteresowania folklorystyczne Jana Stanisława Bystronia w: Górnośląski Almanach Muzyczny, Wydawnictwo „Śląsk", Katowice 1988
Twórczość wokalno - instrumentalna Filipa Gotschalka kompozytora z Jasnej Góry, „Studia Claromontana", t.8, 1987, s.242-248
Utwory fortepianowe Władysławy Markiewiczówny dla dzieci w: Muzyka fortepianowa IX, "Prace Specjalne Akademii Muzycznej w Gdańsku" nr 49, Gdańsk 1991
Utwory i publikacje członków katowickiego Oddziału Związku Kompozytorów Polskich (współautorstwo z Jolantą Bauman - Szulakowska i Magdaleną Dziadek), Wydawnictwo „Śląsk”, Katowice 1994
Wartości poznawcze pieśni górniczych w: Kultura robotnicza. Progi i bariery (red. Marian Grzegorz Gerlich, Zdzisław Gorczyca), Śląski Instytut Naukowy i Biblioteka Śląska, Katowice 1987
Wątki patriotyczne w śląskiej pieśni ludowej w: Śpiewaj ludu, śpiewaj złoty. Księga jubileuszowa śpiewactwa śląskiego 1910-1985, red. Marian Grzegorz Gerlich, Śląski Instytut Naukowy w Katowicach, Katowice 1986
Wiślańskie Dni Muzyki Organowej w latach 1977-1990 w: Organy i muzyka organowa VIII, "Prace Specjalne Akademii Muzycznej w Gdańsku" nr 47, Gdańsk 1991
Z dziejów badań nad górnośląską pieśnią ludową w: Kultura ludowa sercem Śląska (red. Barbara Bazielich), Dolnośląskie Towarzystwo Społeczno-Kulturalne, Wrocław 1988
Z problematyki metod prowadzenia prac magisterskich o profilu folklorystycznym na kierunku wychowania muzycznego
w: Folklorystyka na przełomie wieków (red. Karol Daniel Kadłubiec), Uniwersytet Śląski Filia w Cieszynie, Cieszyn 1999
Ze skarbca kultury narodowej. Pieśń ludowa na Górnym Śląsku, „Życie Muzyczne" 1985, nr 10, s.22-24
recenzje, polemiki, komentarze, sprawozdania

Józef Majchrzak  Polska pieśń ludowa na Dolnym Śląsku [recenzja], "Studia Śląskie", t.44, 1986, s.290-294