Polmic - FB

opisy książek (L)Literska Barbara

Tadeusz Baird. Kompozytor, dzieło, recepcja


Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, Zielona Góra 2012, s. 766

Publikacja jest pierwszą, kompleksowo opracowaną monografią Tadeusza Bairda - wybitnego polskiego kompozytora XX wieku.

Inspiracją do podjęcia przeze mnie monograficznego ujęcia twórczości Bairda była nieodparta chęć uporządkowania myśli o kompozytorze, który jest postacią ważną dla polskiej kultury muzycznej, a mimo to obecnie coraz słabiej rozpoznawaną. - czytamy wstępie autorki do publikacji. - Zatem jedynie imperatyw naukowy połączony z osobistym upodobaniem tej muzyki był pierwszą i jedyną przyczyną. [...] Przedmiotem badań jest postać Tadeusza Bairda, jego twórczość oraz jej recepcja. Uzasadnieniem dla podjęcia pracy była konieczność wypełnienia luki w historii polskiej kultury muzycznej. Konieczność ta zbudowana została na przekonaniu, że podstawowym zadaniem nauki polskiej jest dbałość o dokumentację, krytyczną analizę oraz interpretację dorobku istotnych wybitnych polskich postaci, do jakich należy Tadeusz Baird. Jego dorobek nie doczekał się jak dotąd dogłębnej i szerokiej monografii, choć w pełni na to zasługuje. Mamy nadzieję, że niniejsza książka będzie w jakimś stopniu pomocna przy próbach rekonstruowania historii polskiej twórczości muzycznej po 1949 roku. Prawdopodobnym, praktycznym zastosowaniem pracy, a raczej jej bardzo ważnym efektem, będzie – być może – ponowne zainteresowanie muzyką Bairda i jej powrót na estrady polskich filharmonii i innych jednostek kultury muzycznej w kraju. […]

Problem główny projektu wyraża się w pytaniu: jakie miejsce w historii muzyki polskiej zajmuje postać i muzyka T. Bairda? Będzie on rozwiązywany na podstawie problemów szczegółowych:
1. Jaka była postawa estetyczna T. Bairda w odniesieniu do idei artystycznych jego epoki oraz epok minionych, do roli kompozytora w kulturze XX wieku, procesu twórczego, roli muzyki w życiu człowieka? Jaki typ osobowości twórczej reprezentował? – k o m p o z y t o r.
2. Jakim przemianom podlegał styl kompozytorski T. Bairda? – d z i e ł o.
3. Kim był T. Baird dla kultury polskiej w czasie swojej twórczej aktywności oraz kim jest dla dzisiejszego odbiorcy muzyki? – r e c e p c j a.

Problemy te wyznaczają tok narracji z podziałem na trzy części niniejszej pracy: Kompozytor – Dzieło – Recepcja. Teza, która przyświeca tej pracy, brzmi: Tadeusz Baird to jeden z najwybitniejszych kompozytorów polskich II połowy XX wieku, znawca muzycznej tradycji i prorok muzycznej przyszłości (ponowoczesności), twórca o światowym formacie, erudyta. Nowym, dotychczas nieznanym elementem będzie prezentacja psychologicznie pogłębionej sylwetki kompozytora przez pryzmat zachowanej korespondencji, katalog twórczości oraz recepcja jego muzyki. Monografia niniejsza nie obejmuje muzyki stworzonej na potrzeby teatru i filmu, która jest zbiorem odrębnym stylistycznie i gatunkowo.

Trzy główne części publikacji uzupełnia obszerny chronologiczny katalog twórczości muzycznej Bairda, wykaz muzyki teatralnej i filmowej, bibliografia oraz zapis tekstów z utworów wokalno-instrumentalnych kompozytora.

Spis treści książki oraz jej fragmenty dostępne są na stronie www.ow.uz.zgora.pl/index.php?nowosci