Polmic - FB

recenzje książek (C)

A B C D E F G H I J K L M N P R S Ś T W Z Ż


Chylińska Teresa (oprac.)

Karol Szymanowski. Korespondencja. Pełna edycja zachowanych listów od i do kompozytora / Karol Szymanowski. Correspondence. A complete edition of extant letters from and to the composer


Tom 1 (1903-1919) PWM, Kraków 1982, s. 672; 294 - ilustracje.
Tom 2 (1920-1926) PWM, Kraków 1984, s. 730 + 586 + 324; 469 - ilustracje.
Tom 3 (1927-1931) Musica Iagellonica 1997, s. 406 + 500 + 690 + 236; 352 - ilustracje.
Tom 4 (1932-1937) Musica Iagellonica, Kraków 2002, s. 404 + 342 + 312 + 308 + 378 + 404 + 312; 523 - ilustracje.
W 2002 roku ukazał się czwarty - ostatni tom Korespondencji Karola Szymanowskiego. Zamyka on wydawaną początkowo przez PWM (tomy: 1, 2), a następnie przez wydawnictwo Musica Iagellonica (tomy 3, 4) serię wszystkich listów od i do kompozytora. Pierwszy tom Korespondencji, wydany w 1982 roku zawiera 382 listy pochodzące z lat 1903-1919. Redaktor cyklu - Teresa Chylińska napisała we wstępie do niego: "Karol Szymanowski należał do tych artystów, których życie i twórczość są ze sobą powiązane wielorakimi, ukrytymi, lecz silnymi nićmi. [...] Wieloletnia praca nad korespondencją Karola Szymanowskiego pozwala mi na wyrażenie poglądu, iż dopiero pełne jej wydanie stworzy z fragmentarycznej mozaiki naszej wiedzy o Karolu Szymanowskim pełny obraz człowieka i artysty." W 1984 roku ukazał się tom drugi, w którym znalazło się 831 listów z lat 1920-1926. Na kolejny tom Korespondencji trzeba było czekać aż 13 lat, ukazał się on bowiem dopiero w 1997 roku. Zawiera aż 1210 listów pochodzących z lat 1927-1931. Ostatni, najobszerniejszy tom czwarty, zawiera 1425 listów z lat 1932-1937. Niezwykle obfita korespondencja prowadzona przez Szymanowskiego sprawiła, że każdy z tomów, za wyjątkiem pierwszego, składa się z kilku woluminów. Wśród adresatów i autorów listów jest rodzina kompozytora, są przyjaciele m.in. Artur Rubinstein, Anna i Jarosław Iwaszkiewiczowie, Zdzisław Jachimecki, Zofia i Paweł Kochańscy, Tadeusz Mycielski i Grzegorz Fitelberg. Szymanowski prowadził również ożywioną korespondencję z muzykami - wykonawcami i organizatorami wystawień jego dzieł. Niestety wiele cennych listów zostało bezpowrotnie utraconych. Wśród nich są m.in. zaginione w Paryżu listy Szymanowskiego do Jana Lechonia i do Zofii Nałkowskiej, które spłonęły. Szczególnie cenna w ostatnim okresie życia Szymanowskiego jest jego korespondencja z Leonią Gradstein, początkowo sekretarką, a później oddaną opiekunką chorego kompozytora. Każdy z tomów zawiera listy pisane po polsku i tłumaczenia listów pisanych w oryginale w językach obcych oraz oryginały listów pisanych przez Szymanowskiego w obcych językach. Wszystkie tomy zawierają ponadto wstęp i notę edytorską, chronologiczny wykaz listów oraz wykazy adresatów i nadawców, indeksy kompozycji Szymanowskiego, a także indeksy nazwisk i tytułów oraz nazw geograficznych. Kolejne tomy zawierają też uzupełnienia w postaci materiałów odnalezionych już po wydaniu odpowiednich tomów.