Polmic - FB

opisy książek (J)Jarzębska Alicja

Z dziejów myśli o muzyce. Wybrane zagadnienia teorii i analizy muzyki tonalnej i posttonalnej


Musica Iagellonica, Kraków 2002, s. 310.
Publikacja, będąca wynikiem zajęć dydaktycznych prowadzonych przez autorkę w Instytucie Muzykologii Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz w Akademii Muzycznej w Krakowie, przedstawia zarys historii teorii i analizy muzyki. Książkę otwiera Prolog, który stanowi przegląd teorii muzyki począwszy od tych zawartych w traktacie św. Augustyna, poprzez koncepcje Boecjusza, Gaffuriusa, Zarlina, Fétisa do koncepcji dwudziestowiecznych. W centrum rozważań pierwszej części publikacji znalazły się informacje dotyczące teorii muzyki tonalnej począwszy od założeń teorii harmonii Jeana Philippe'a Rameau po teorie muzyki inspirowane lingwistyką strukturalną i generatywną oraz semiotyką. Drugą część pracy stanowią wybrane teorie i metody analizy muzyki posttonalnej. Przedstawiona została m.in. teoria zbiorów klas wysokości dźwięku Alana Forte'a, analiza muzyki dodekafonicznej Arnolda Schönberga, koncepcje teoretyczne Oliviera Messiaena i jego uczniów, a także teorie brzmienia Pierre'a Schaeffera, Wayne'a Slawsona i Roberta Cogana.