Polmic - FB

opisy książek (D)Dąbek Stanisław, Pawlak Ireneusz

„Thesaurus musicae sacrae summa cura servetur et faveatur”. Historia i współczesność muzyki liturgicznej w Polsce 100 lat od wydania Motu proprio papieża Piusa X


Polihymnia, Lublin 2004, s.245
Niniejsza publikacja zawiera wszystkie (z jednym wyjątkiem) referaty i zapis dyskusji okrągłego stołu z sympozjum na temat Historia i współczesność muzyki liturgicznej w Polsce. 100 lat od wydania Motu proprio papieża Piusa X, które odbywało się w dniach 11-14 września 2003 roku na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Organizatorami konferencji były m.in. Consociatio Internationalis Musicae Sacrae, Stowarzyszenie Polskich Muzyków Kościelnych, Muzeum Lubelskie oraz KUL.
Reforma liturgiczna przeprowadzona przez Piusa X, papieża w latach 1903-1914, miała zasadnicze znaczenie dla rozwoju muzyki kościelnej. Określała m.in. służebny charakter muzyki w stosunku do liturgii, a także nakazywała ochronę chrześcijańskiej tradycji muzycznej. Do tych zagadnień nawiązała również Konstytucja o liturgii świętej - Sacrosanctum Concilium, ogłoszona przez Sobór Watykański II odbywający się w latach 1962-65 za pontyfikatów dwóch innych papieży: Jana XXIII i Pawła VI. To właśnie łaciński cytat z tego dokumentu – w tłumaczeniu: z największą troskliwością należy zachowywać i otaczać opieką skarbiec muzyki kościelnej – posłużył za tytuł publikacji.
Idea wyrażona w przywołanych dokumentach stała się myślą przewodnią dla uczestników sympozjum. Tematyka referatów skupiła się na ukazaniu funkcji i zadań muzyki sakralnej w Kościele, jej roli w kształtowaniu świadomości religijnej osób wierzących, a także na jej konkretnych przejawach artystycznych w Kościele polskim. Wśród podjętych wątków znalazły się wystąpienia poświęcone historii chorału gregoriańskiego, wielogłosowej muzyce liturgicznej i pieśni religijnej oraz problemom praktyki muzycznej omawianym podczas II Polskiego Synodu Plenarnego (1991-99).
Wszystkie teksty zostały udostępnione w dwóch wersjach językowych: polskiej i niemieckiej.