Skip to main content

Deklaracja dostępności

Związek Kompozytorów Polskich jako organizator Polskiego Centrum Informacji Muzycznej POLMIC zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych oraz finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 848), a także Decyzją wykonawczą Komisji (UE) 2018/1523 z dnia 11 października 2018 r. ustanawiającą wzór oświadczenia w sprawie dostępności zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/2102 w sprawie dostępności stron internetowych i mobilnych aplikacji organów sektora publicznego.

Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej: https://polmic.pl

Dane teleadresowe placówki:

Związek Kompozytorów Polskich
Polskie Centrum Informacji Muzycznej POLMIC

00-272 Warszawa, Rynek Starego Miasta 27

NIP: 525-14-12-168

tel.: 22 831 16 34

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Data publikacji strony internetowej: 2024-06-13.
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2024-06-20.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

Treści niedostępne:

  1. Niektóre pliki do pobrania nie są dostępne cyfrowo (skany dokumentów).
  2. Niektóre materiały graficzne (galeria) – zdjęcia nie mają w pełni dokładnych opisów i tekstów alternatywnych.
  3. Niektóre stare materiały tekstowe nie mają prawidłowej hierarchii nagłówków.

Wyłączenia:

  1. Mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,
  2. Część plików została opublikowana przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej

Dokłada się starań, aby bieżąco usuwać stwierdzane bariery na stronie internetowej.

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Oświadczenie zostało ostatnio poddane przeglądowi dnia: 2024-06-20.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot odpowiedzialny.

Ułatwienia na stronie internetowej

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Na stronie internetowej można użyć podwyższonego kontrastu czarne tło, żółte litery oraz odwrotnego trybu żółte tło, a czarne litery. Dostępna jest również opcja czarne tło i białe napisy. Tryb nocny z szarym tłem.

Możliwość używać powiększenia wielkości liter na stronie.

Strona internetowa oferuje możliwość włączenie szerszych niż standardowe odstępy między literami w celu zapewnienia lepszej czytelności tekstów.

Zrozumiałość i czytelność treści

Staramy się, aby nasze treści były zrozumiałe, a sposób ich prezentowania, żeby wpływał na lepszą czytelność materiałów i pomagał w odbiorze informacji. Długie teksty dzielimy na akapity, stosujemy wyróżnienia. Cytaty i ważne informacje są odpowiednio wyróżnione.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej oraz wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej prosimy kierować do osoby kontaktowej.

Osoba kontaktowa: Izabela Zymer

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Numer telefonu: +48 785 270 000

Procedura wnioskowo-skargowa

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.

Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie oraz wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi, a także sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.

Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej czy też aplikacji mobilnej.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich: https://www.rpo.gov.pl/

Aplikacje mobilne

Podmiot nie posiada aplikacji mobilnych.

Dostępność architektoniczna

Polskie Centrum Informacji Muzycznej POLMIC, którego organizatorem jest Związek Kompozytorów Polskich, mieści się w siedzibie ZKP, pod adresem Rynek Starego Miasta 27, 00-272 Warszawa

Polskie Centrum Informacji Muzycznej POLMIC zajmuje pomieszczenia na 3. piętrze zabytkowej kamienicy (odbudowanej po zburzeniu Warszawy w roku 1944). Do głównej sieni na parterze prowadzą kamienne schodki. Wejście na 3. piętro prowadzi klatką schodową z sieni głównej. Za względu na ograniczenia i wymogi konserwatora zabytków w budynku nie ma windy. Ze względu na wąskie wymiary schodów i klatki schodowej nie ma też platformy schodowej dla osób niepełnosprawnych. W tej sytuacji Polskie Centrum Informacji Muzycznej POLMIC deklaruje pomoc w postaci alternatywnego sposobu dostępu do swoich usług, na przykład pomoc w pokonaniu bariery podczas wchodzenia na klatkę schodową, wniesienie i zniesienie materiałów bibliotecznych bez konieczności wchodzenia na 3. piętro czy też dostarczenie mnateriałów pod wskazany adres.

Toaleta znajduje się na 3. piętrze i nie jest dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Wjazd samochodów na Rynek Starego Miasta jest zabroniony. Parkować należy w strefie płatnego parkowania, np. przy ulicy Kapitulnej. Jednocześnie Polskie Centrum Informacji Muzycznej POLMIC może pomóc w dojeździe samochodem w sytuacjach uzasadnionych, wykorzystując stałą przepustkę zezwalającą na wjazd na Rynek na 3 min. w celu rozładunku i załadunku. Prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy w tej sprawie, +48 785 270 000, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

.

Nad wejściami nie ma systemu naprowadzającego osoby niewidome i słabowidzące.

Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynkach nie ma pętli indukcyjnych.

W budynkach nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Polskie Centrum Informacji Muzycznej POLMIC nie oferuje możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.

Polmic

Rynek Starego Miasta 27
00-272 Warszawa
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

tel: +48 785 370 000

Wsparcie projektu

Modernizacja strony odbywa się dzięki wsparciu Ministra Edukacji i Nauki w ramach programu Nauka dla społeczeństwa II.

Logo Ministerstwa NiSW program Nauka dla społeczeństwa

Nasze social media© All rights reserved. POLMIC
Do góry