Polmic - FB

indeks osób (M)

A B C D E F G H I J K L Ł M N O P R S T U V W Y Z

Karol Mrowiec, muzykolog, teoretyk muzyki, kompozytor, organista, teolog, filozof; ur. 24 października 1919, Ruda Śląska; zm. 9 grudnia 2011, Otwock. W latach 1930-34 uczęszczał do gimnazjum Księży Misjonarzy w Krakowie, a w latach 1934-38 do Seminarium Internum Misjonarzy w Wilnie, gdzie w maju 1938 roku zdał maturę. Jednocześnie uczył się gry na fortepianie u ks. Leona Świerczka w Krakowie oraz zasad muzyki i harmonii u ks. Wendelina Świerczka w Wilnie. W 1934 roku został przyjęty do Zgromadzenia Księży Misjonarzy, śluby wieczyste złożył w 1937 roku. W latach 1938-43 odbył studia teologiczne i filozoficzne w Instytucie Teologicznym Księży Misjonarzy w Krakowie. W 1943 roku przyjął święcenia kapłańskie, a w 1945 roku uzyskał stopień magistra teologii na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie na podstawie pracy Nauka Laktancjusza o Trójcy Świętej. Na przełomie 1943/44 rozpoczął prywatne studia muzykologiczne (w tym czasie Uniwersytet Jagielloński był nieczynny) pod kierunkiem Zdzisława Jachimeckiego. W latach 1945-47 pracował przy parafii św. Rodziny w Tarnowie jako dyrygent parafialnego chóru męskiego oraz profesor śpiewu i muzyki kościelnej w Seminarium Duchownym diecezji tarnowskiej. W latach 1947-48 odbył naukę w Państwowej Średniej Szkole Muzycznej w Krakowie, uzyskując w 1950 roku świadectwo jej ukończenia. W latach 1948-56 studiował w Państwowej Wyższej Szkole Muzycznej w Krakowie: grę na organach pod kierunkiem Józefa Chwedczuka (1948-52), teorię muzyki pod kierunkiem Stefanii Łobaczewskiej (1949-54) oraz kompozycję pod kierunkiem Stanisława Wiechowicza (1952-56). W 1959 roku obronił pracę doktorską Polska pieśń kościelna w opracowaniu kompozytorów polskich XIX wieku, w 1968 roku uzyskał stopień doktora habilitowanego na podstawie pracy Pasje wielogłosowe w muzyce polskiej XVIII wieku, w 1979 roku tytuł naukowy profesora nadzwyczajnego, a w 1987 roku – tytuł profesora zwyczajnego. W 1986 roku został mu nadany tytuł doktora honoris causa Papieskiego Instytutu Muzyki Kościelnej. W latach 1979-80 przebywał na trzymiesięcznym stypendium naukowym w Instytucie Muzykologii Uniwersytetu Kolońskiego, gdzie badał stan wiedzy o twórczości mszalnej kompozytorów europejskich, a w 1990 roku na czteromiesięcznym stypendium w Katolickim Uniwersytecie w Leuven, gdzie zajmował się badaniem problemu techniki polifonicznej i harmoniki w okresie baroku.
W latach 1956-1992 pracował w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Od 1956 roku jako adiunkt ks. prof. Hieronima Feichta współorganizował nowopowstałą Katedrę Muzykologii Kościelnej, która w 1958 roku została przekształcona w Instytut Muzykologii Kościelnej. W latach 1968-82 pełnił funkcję kierownika Instytutu Muzykologii Kościelnej, w latach 1982-92 pracował jako profesor w tymże Instytucie (od 1990 roku Instytucie Muzykologii) Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Prowadził także wykłady w Seminarium Księży Misjonarzy w Krakowie (1944-57), w Seminarium w Tarnowie (1945-47), w Seminarium Częstochowskim z siedzibą w Krakowie (1948-49) oraz w Państwowej Wyższej Szkole Muzycznej w Krakowie (1967-71). Jako kierownik IM KUL doprowadził do znacznego rozszerzenia programu studiów w Instytucie i zainicjował badania terenowe nad muzycznym folklorem religijnym w Polsce. Wypromował 62 magistrów i 10 doktorów muzykologii.
Uczestniczył w wielu konferencjach i kongresach teologicznych oraz muzykologicznych w kraju i za granicą: w Austrii, Belgii, Czechosłowacji, Finlandii, Hiszpanii, Holandii, Jugosławii, Niemczech (NRD, RFN), Wielkiej Brytanii, Szwajcarii, Szwecji, USA, na Węgrzech i we Włoszech. Był recenzentem doktoratów honoris causa Witolda Lutosławskiego i Henryka Mikołaja Góreckiego. Karol Mrowiec zasiadał w Zarządzie Sekcji Muzykologów Związku Kompozytorów Polskich, Radzie Naukowej Instytutu Muzykologii Uniwersytetu Warszawskiego (w latach 1979-81 oraz 1996-2001), Zarządzie Internationale Arbeitsgemeinschaft für Hymnologie (1975-77), Zarządzie Consociatio Internationalis Musiae Sacrae, Radzie Naukowej periodyku Nasza Przeszłość (od 1984), Konsultacji Naukowej kwartalnika Liturgia Serca (od 1995), Komisji Muzyki Kościelnej Archidiecezji Krakowskiej (1965-75) oraz Podkomisji Muzyki Sakralnej przy Komisji Liturgicznej Episkopatu Polski (1967-94). Jest członkiem ZKP od 1964 roku, Towarzystwa Naukowego KUL od 1969 roku, Internationale Arbeitsgemeinschaft für Hymnologie od 1970, Consociatio Internationalis Musiae Sacrae oraz Członkiem Korespondentem Papieskiej Międzynarodowej Akademii Maryjnej w Rzymie (od 1993), należał do International Musicological Society.
Za swe osiągnięcia muzykologiczne oraz kompozytorskie został wyróżniony wieloma nagrodami i wyróżnieniami: I Nagrodą w Ogólnopolskim Konkursie Kompozytorskim w Poznaniu za utwór Wóz (1961), odznaką Zasłużony Działacz Kultury (1972), Złotym Krzyżem Zasługi za działalność dydaktyczną (1974), Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (1993), Nagrodą im. Brata Alberta Chmielowskiego (1999), a także doroczną Nagrodą Związku Kompozytorów Polskich „za fundamentalne badania polskiej muzyki religijnej” (2007).

twórczość

Jego zainteresowania naukowe koncentrują się na historii muzyki baroku i XIX wieku, religijnej muzyce wielogłosowej oraz pieśni kościelnej XIX i XX wieku.

literatura wybrana

Mrowiec Karol w: Encyklopedia Muzyki (pod red. Andrzeja Chodkowskiego), PWN, Warszawa 1995
Mrowiec Karol w: Encyklopedia Muzyki (pod red. Andrzeja Chodkowskiego), PWN, Warszawa 2001
Dąbek Stanisław Księdza Profesora Karola Mrowca rys życia i jego studia nad muzyką religijną w: Musicae sacrae ars et scientia. Księga ku czci Ks. Prof. Karola Mrowca (pod red. Stanisława Dąbka i Ireneusza Pawlaka), „Roczniki Teologiczno-Kanoniczne” XXXIV z. 7, Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Lublin 1987
Jasiński Tomasz Mrowiec Karol w: Encyklopedia Muzyczna PWM (część biograficzna pod red. Elżbiety Dziębowskiej), t. „m”, PWM, Kraków 2000
Pawlak Ireneusz Bibliografia prac księdza profesora dra hab. Karola Mrowca w: Musicae sacrae ars et scientia. Księga ku czci Ks. Prof. Karola Mrowca (pod red. Stanisława Dąbka i Ireneusza Pawlaka), „Roczniki Teologiczno-Kanoniczne” XXXIV z. 7, Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Lublin 1987

publikacje

książki

Pasje wielogłosowe w muzyce polskiej XVIII wieku, PWM, Kraków 1972
Polska pieśń kościelna w opracowaniu kompozytorów XIX wieku, Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Lublin 1964
rozprawy

Bas cyfrowany w kompozycjach Gorczyckiego w: Grzegorz Gerwazy Gorczycki. Studia II, (pod red. Zygmunta M. Szweykowskiego), PWM, Kraków 1990
„Dialogus de Passione” S. F. Lechleitnera i jego znaczenie dla poznania struktury polskich pasji wielogłosowych XVIII wieku w: Dzieło muzyczne. Teoria, historia, interpretacja. Księga pamiątkowa ku czci prof dra Józefa M. Chomińskiego (pod red. Ireny Poniatowskiej), PWM, Kraków 1984
Duety na dwoje skrzypiec Z. St. Grossmanna w: Studia Hieronimo Feicht Septuagenario dedicata (pod red. Zofii Lissy), PWM, Kraków 1967
Eine bisher nicht verwertete Quelle der Geschichte der Adventslieder in Polen w: Contexts of Musicology. Vol. 2 (pod red. Macieja Jabłońskiego), Ars Nova, Poznań 1998
Kultura muzyczna Kościoła w Polsce w: Historia Kościoła w Polsce (pod red. Bolesława Kumora, Zdzisława Obertyńskiego), t. I, cz. 1 i cz. 2, Pallotinum, Poznań - Warszawa 1974
Kultura muzyczna Kościoła w Polsce w: Historia Kościoła w Polsce (pod red. Bolesława Kumora, Zdzisława Obertyńskiego), t. II, cz. 1 i cz. 2, Pallotinum, Poznań - Warszawa 1979
Maryja w muzyce polskiej XIX wieku w: Niepokalana. Kult Matki Bożej na ziemiach polskich w XIX wieku [Księga Pamiątkowa V Ogólnopolskiego Kongresu Mariologicznego i Maryjnego, Lublin - Wąwolnica, 28-31 VIII 1986], (pod red. Bolesława Pylaka, Czesława Krakowiaka), Redakcja Wydawnictw Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Lublin 1988
Przedmiot i metody badania twórczości organowej polskich kompozytorów w: Współczesna polska religijna kultura muzyczna, Lublin 1992
Recepcja melodii polskich pieśni kościelnych w śpiewnikach obcych XIX i XX wieku w: Complexus effectuum musicologiae. Studia Miroslao Perz septuagenario dedicata (pod red. Tomasza Jeża), Wydawnictwo Rabid, Kraków 2003
Recepcja obcych melodii pieśni maryjnych w polskich śpiewnikach kościelnych XIX i XX wieku w: Affetti musicologici. Księga pamiątkowa z afektem ofiarowana Profesorowi Zygmuntowi Marianowi Szweykowskiemu w 70. rocznicę urodzin (pod red. Piotra Poźniaka), Musica Iagellonica, Kraków 1999
artykuły

Addenda et corrigenda do komunikatu „Nowe źródło do dziejów kapeli gidelskiej”, „Muzyka” 1978 nr 3, s. 109-110
Aufbau der gegenwärtigen katholischen Kirchengesangbücher in Polen (1965-75) „Internationale Arbeitsgemeinschaft für Hymnologie Bulletin“ Nr. 2, Groningen 1975
Cecylia św. w: Encyklopedia Muzyczna PWM (część biograficzna pod red. Elżbiety Dziębowskiej), t. 2, PWM, Kraków 1984
Czy istniała tradycja Bachowska w praktyce kościelnej organistów polskich XIX wieku, „Muzyka” 1987 nr 1, s. 63-70
Das neue polnische Kirchenlied-Repertoire im neuen Kirchengesangbuch „Śpiewnik Liturgiczny” aus dem Jahre 1991 w: Festschrift Hubert Unverricht zum 65. Geburtstag, herausgegeben von Karlheinz Schlater, Tutzing 1992
Das polnische Lied „Chrystus zmartwychwstał jest” und das deutsche Lied „Christ ist erstanden” „Internationale Arbeitsgemeinschaft für Hymnologie Bulletin. Sondernummer – Dankesgabe an Markus Jenny“, Groningen 1987
Das polnische Marienlied des 19. und 20. Jahrhunderts vom Standpunkt der Musikalischen West- und Osttradition, Citta del Vaticano 2000
Die gegenwärtige polnische Musik zu Ehren der Mutter Gottes (1962-1990), Citta del Vaticano 1999
Die polnische Tradition des Hymnus Veni Creator w: „Internationale Arbeitsgemeinschaft für Hymnologie Bulletin“ Nr. 9, Groningen 1981
Die polnische Tradition des Hymnus Veni Creator w: „Internationale Arbeitsgemeinschaft für Hymnologie Bulletin“ Nr. 9, Groningen 1981
Die Verehrung der Mutter Gottes in der polnischen Musikkultur des XVI. Jahrhunderts w: Acta Congressus Mariologici – Mariani Internationalis Caesaraugustae Anno 1979 celebrati, Vol. II, Romae 1985
Dokumentacja źródłowa polskich pieśni kościelnych – religijnych. Potrzeba i główne problemy, „Ruch Biblijny i Liturgiczny” 1982 nr 3, s. 201-210
Działalność naukowa i kompozytorska ks. Hieronima Feichta (1894-1967), „Meteor” 1977 nr 4-5, s. 3-14
Einige Bemerkungen zur Frage der internationalen und interkonfessionellen Hymnologie „Internationale Arbeitsgemeinschaft für Hymnologie Bulletin“ Nr. 7, Groningen 1979
Inspiracje religijne we współczesnej muzyce polskiej /1945-1980/, „Colloqium salutis. Wrocławskie Studia Teologiczne” 1980 nr 12, s. 89-109
Jedno- i wielogłosowe plankty religijne w języku polskim w okresie baroku w: Muzyka sakralna. Materiały z seminariów „Gaude Mater”, Wydawnictwo Centrum Animacji Kultury, Warszawa 1998
Jednogłosowa muzyka średniowiecza, „Polonista” 1960 nr 10, s. 96-104
Katolisches Polnisches Gesangbuch von P. M. M. Mioduszewski (1838-1853) w: „Internationale Arbeitsgemeinschaft für Hymnologie Bulletin“ Nr. 21, Groningen 1993
Kolędy w osiemnastowiecznych rękopisach Biblioteki Klasztoru św. Andrzeja w Krakowie, „Muzyka” 1973 nr 3, s. 29-50
Kolędy w rękopisach XIX- i początku XX wieku Biblioteki Klasztoru św. Andrzeja w Krakowie w: Muzyka a społeczeństwo. Przegląd zagadnień socjologii muzyki. Materiały z VII Ogólnopolskiej Konferencji Muzykologicznej w Brzegu, Brzeg 1975
Kowalski Teofil ks. w: Polski słownik biograficzny, t. 14, PAN i PAU, Wrocław 1968/69
Kult Matki Bożej w kulturze muzycznej Polski XVI wieku „Roczniki Teologiczno-Kanoniczne”, t. XXIX, z. 2, Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Lublin 1982
Liturgia i muzyka u Księży Misjonarzy w Polsce (1651 – 1939), „Nasza Przeszłość”, t. 13, Kraków 1961, s. 159-244
Liturgiczne śpiewy mszalne na uroczystość Niepokalanego Poczęcia NPM, „Ruch Biblijny i Liturgiczny” 1954 nr 3-4, s. 210-215
Liturgische Kompositionen in polnischer Sprache nach dem II Vatikanischen Konzil /Tatsachen und Reflexionen/, „Musicae Sacrae Ministerium“ XX 1975 No 2, s. 46-49
Maria in der polnischen Musik des 19. Jahrhunderts w: De cultu Mariano saeculis XIX-XX, w: Acta Congressus Mariologici – Mariani Internationalis in Sanctuario Mariano Kevelaer (Germania) Anno 1987 celebrati, Vol. VII, Romae 1991
Mioduszewski Michał Marcin in: Die Musik in Geschichte und Gegenwart (Hg. Ludwig Finscher), Bd. 12, Baerenreiter-Verlag, Kassel - Stuttgart 2004
„Missa per octavas” o. Aleksandra Władysława Leszczyńskiego „Studia Claromontana” 6, Wydawnictwo oo. Paulinów, Jasna Góra 1985
Musikalische Formen des polnischen Psalmgesangs in Gesangbüchern von 1842 bis 1964 „Internationale Arbeitsgemeinschaft für Hymnologie Bulletin“ Nr. 4, Groningen 1977
Niewykorzystane źródło do dziejów Kapeli Akademickiej w Krakowie, „Muzyka” 1967 nr 3, s. 88-91
Notenbeispiele (do „IAH Bulletin“ 1977 Nr. 4, s. 49-53) „Internationale Arbeitsgemeinschaft für Hymnologie Bulletin“ Nr. 5, Groningen 1977
Nowe źródło do dziejów kapeli gidelskiej, „Muzyka” 1976 nr 3, s. 88-90
Nowoodkryte największe dzieło wokalno-instrumentalne Grzegorza Gerwazego Gorczyckiego, „Muzyka” 1975 nr 2, s. 108-112
Polska muzyka współczesna w hołdzie Matce Bożej /1962-1987/ „VI Ogólnopolski Kongres Mariologiczny i Maryjny”, Częstochowa – Jasna Góra, 20-23 września 1990, w: Przewodniczka. Kult Matko Boskiej w Polsce od Lumen Gentium do Redemptoris Mater 1964-1987, Jasna Góra – Częstochowa 1994
Polska pieśń maryjna XIX i XX wieku w aspekcie muzycznej tradycji Zachodu i Wschodu w: Nosicielka Ducha. Pneumatofora. Materiały z Kongresu Mariologicznego na Jasnej Górze w dniach 18-23 sierpnia 1996 (pod red. bpa Juliana Wojtkowskiego i ks. Stanisława Celestyna Napiórkowskiego OMF Conv.), Lublin 1998
Prezentacja nowego repertuaru ze „Śpiewnika Liturgicznego” w: Śpiew wiernych w odnowionej liturgii. Sympozja 2 (pod red. Remigiusza Pośpiecha), Opole 1993
Problematyka wartościowania pieśni kościelnych, „Zeszyty naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego", 1978 nr 1, s. 57-64
Program badań muzykologicznych nad dziejami śpiewników kościelnych w Polsce „Summarium 1977. Sprawozdania Towarzystwa Naukowego KUL” nr 6, Lublin 1977
Tematyka pasyjna w muzyce polskiej. Przegląd twórczości i perspektywy badań w: Męka Chrystusa wczoraj i dziś (pod red. Henryka Damiana Wojtyski i Józefa Jerzego Kopcia), KUL, Lublin 1981
Twórczość mszalna ks. Hieronima Feichta CM „Nasza Przeszłość”, t. 56, Kraków 1981
Twórczość muzyczna o. Aleksandra Władysława Leszczyńskiego, kompozytora jasnogórskiego z XVII wieku (na przykładzie „Mandatum novum”) „Studia Claromontana” 1, Wydawnictwo oo. Paulinów, Jasna Góra 1981
Über die Herkunft einiger polnischer Kirchenlieder aus dem Volk, am Beispiel des Repertoirs im “Gesangbuch von J. Siedlecki“ (1878-1980) w: „Internationale Arbeitsgemeinschaft für Hymnologie Bulletin“ Nr. 11, Groningen 1983
Uwagi i uzupełnienia do problemu edycji źródeł w: Staropolszczyzna muzyczna. Księga Konferencji, Warszawa 18-20 października 1996 (pod red. Jolanty Guzy-Pasiakowej, Agnieszki Leszczyńskiej, Mirosława Perza), Neriton, Warszawa 1998
Wychowawcza rola chorału gregoriańskiego w życiu młodzieży duchownej, „Ruch Biblijny i Liturgiczny” 1961 nr 5, s. 241-251
Z problematyki polskiej pieśni kościelnej, „Ruch Biblijny i Liturgiczny” 1959 nr 3, s. 296-309
Zaginiony „Kancjonał pieśni nabożnych” z 1721 roku – odkryty „Roczniki Teologiczno-Kanoniczne”, t. XXIV, Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Lublin 1977
Zapomniana rocznica. Śpiewnik kościelny ks. Jana Siedleckiego (1876-1980) „Roczniki Wincentyńskie”, nr 3-4, Kraków 1983
Zapomniana rocznica. Śpiewnik kościelny ks. Jana Siedleckiego (1876-1980) (skrócona wersja) „Musices Aptatio”, Liber Annuarius 1983 Jahrbuch, Roma 1984
redakcje naukowe

Opera musicologica Hieronim Feicht, t. 1. Studia nad muzyką polskiego średniowiecza (pod red. Zofii Lissy, współred. 4 artykułów: Mittelalteriche Choralprobleme in Polen, Św. Cyryl i Metody w Polskich księgach chorałowych i śpiewnikach, Podstawowe zagadnienia polskiej kultury muzycznej wieków średnich, Quellen zur mehrstimmigen Musik), PWM, Kraków 1975
Polskie śpiewy religijne społeczności katolickich Studia i materiały (pod red. nauk. Bolesława Bartkowskiego, współpraca: dokumentacja historyczna materiału, s. 40-67), t. 1, Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Lublin 1990
edycje krytyczne vel redakcje naukowe wydawnictw nutowych

Plankty polskie na zespoły wokalno-instrumentalne I wstęp i realizacja basso continuo na organy, Źródła do historii muzyki polskiej, z. XV, PWM, Kraków 1968
Gorczycki Grzegorz Gerwazy Litaniae de Providentia Divina, realizacja basso continuo w utworach 2-13 (s. 10-66) Wydawnictwo Dawnej Muzyki Polskiej, z. LXXV, PWM, Kraków 1980
Gołąbek Jakub Partita rekonstrukcja brakujących głosów, w: Dawna Muzyka w Krakowie (pod red. Zygmunta Mariana Szweykowskiego), Kraków 1964
Grzegorz Gerwazy Gorczycki Opera Omnia, Tom I: Utwory na chór a cappella wstęp, utwory, komentarz rewizyjny, oddane do druku
Grzegorz Gerwazy Gorczycki Opera Omnia. Tom II: Utwory wokalno-instrumentalne w: Monumenta Musicae in Polonia, IS PAN, Musica Iagellonica, Kraków 1995
Mielczewski Marcin Veni Domine Wydawnictwo Dawnej Muzyki Polskiej, z. XXXVIII, PWM, Kraków 1972
Pękiel Bartłomiej Dulcis Amor Jesu w: Dawna Muzyka w Krakowie (pod red. Zygmunta Mariana Szweykowskiego), Kraków 1964
Pękiel Bartłomiej Missa a 14 Wydawnictwo Dawnej Muzyki Polskiej, z. LXIX, PWM, Kraków 1971
Pękiel Bartłomiej Missa Concertata La Lombardesca Wydawnictwo Dawnej Muzyki Polskiej, z. LXXIV, PWM, Kraków 1976
Różycki Jacek Confitebor Wydawnictwo Dawnej Muzyki Polskiej, z. LX, PWM, Kraków 1966
Różycki Jacek Exultemus Omnes Wydawnictwo Dawnej Muzyki Polskiej, z. XLIV, PWM, Kraków 1960
Różycki Jacek Magnificat Wydawnictwo Dawnej Muzyki Polskiej, z. LIV, PWM, Kraków 1964
Siedlecki Jan Kazimierz Śpiewnik kościelny (red. nacz., wspólnie z Marianem Michalcem i Tarsycjuszem Sinką), Instytut Wydawniczy Księży Misjonarzy „Nasza Przeszłość”, Kraków 1987
Siedlecki Jan Kazimierz Śpiewnik kościelny, Opole 1980
Siedlecki Jan Kazimierz Śpiewnik kościelny, Opole 1982
Siedlecki Jan Kazimierz Śpiewnik kościelny (red. nacz., wspólnie z Marianem Michalcem i Józefem Weissmanem), Instytut Wydawniczy Księży Misjonarzy „Nasza Przeszłość”,, Kraków 2001
Siedlecki Jan Kazimierz Śpiewnik kościelny (red. nacz., wspólnie z Marianem Michalcem i Józefem Weissmanem), Instytut Wydawniczy Księży Misjonarzy „Nasza Przeszłość”, Kraków 2004
Siedlecki Jan Kazimierz Śpiewnik kościelny (red. nacz., wspólnie z Marianem Michalcem i Tarsycjuszem Sinką), Instytut Wydawniczy Księży Misjonarzy „Nasza Przeszłość”, Kraków 1990
Siedlecki Jan Kazimierz Śpiewnik kościelny (red. nacz., wspólnie z Marianem Michalcem i Tarsycjuszem Sinką), Instytut Wydawniczy Księży Misjonarzy „Nasza Przeszłość”, Kraków 1994
Siedlecki Jan Kazimierz Śpiewnik kościelny (wspólnie ze Świerczkiem Wendelinem, redaktorem naczelnym), Opole 1959
Siedlecki Jan Kazimierz Śpiewnik kościelny (wspólnie ze Świerczkiem Wendelinem, redaktorem naczelnym), Opole 1973
Siedlecki Jan Kazimierz Śpiewnik kościelny (wspólnie ze Świerczkiem Wendelinem, redaktorem naczelnym),, Opole 1968
Szarzyński Stanisław Sylwester Completorium Wydawnictwo Dawnej Muzyki Polskiej, z. LXXVI, PWM, Kraków 1980
Szarzyński Stanisław Sylwester Litania cursoria Wydawnictwo Dawnej Muzyki Polskiej, z. LXXII, PWM, Kraków 1974
Wronowicz Maciej Koncerty wokalno – instrumentalne Źródła do historii muzyki polskiej, z. VIII, PWM, Kraków 1965
Żebrowski Marcin Józef Salve Regina Wydawnictwo Dawnej Muzyki Polskiej, z. LXVIII, PWM, Kraków 1971
hasła encyklopedyczne

Angeliści w: Encyklopedia Katolicka (pod red. Wincentego Granata i in.), t. 1, Lublin 1973
Anthem w: Encyklopedia Katolicka (pod red. Wincentego Granata i in.), t. 1, Lublin 1973
Aria w: Encyklopedia Katolicka (pod red. Wincentego Granata i in.), t. 1, Lublin 1973
Armenia (muzyka sakralna) w: Encyklopedia Katolicka (pod red. Wincentego Granata i in.), t. 1, Lublin 1973
Bach Jan Sebastian w: Encyklopedia Katolicka (pod red. Wincentego Granata i in.), t. 1, Lublin 1973
Barok w muzyce w: Encyklopedia Katolicka (pod red. Wincentego Granata i in.), t. 2, Lublin 1976
Beethoven Ludwik w: Encyklopedia Katolicka (pod red. Wincentego Granata i in.), t. 2, Lublin 1976
Biblia w muzyce w: Encyklopedia Katolicka (pod red. Wincentego Granata i in.), t. 2, Lublin 1976
Bogurodzica, w: Encyklopedia Katolicka (pod red. Wincentego Granata i in.), t. 2, Lublin 1976
Bruckner Anton w: Encyklopedia Katolicka (pod red. Wincentego Granata i in.), t. 2, Lublin 1976
Cabanilles Juan w: Encyklopedia Katolicka (pod red. Wincentego Granata i in.), t. 2, Lublin 1976
Cabezon Antonio w: Encyklopedia Katolicka (pod red. Wincentego Granata i in.), t. 2, Lublin 1976
Carissimi Giacomo w: Encyklopedia Katolicka (pod red. Wincentego Granata i in.), t. 2, Lublin 1976
Cecylianizm w: Encyklopedia Katolicka (pod red. Wincentego Granata i in.), t. 2, Lublin 1976
Corelli Arcangelo w: Encyklopedia Katolicka (pod red. Wincentego Granata i in.), t. 3, Lublin 1979
Dembiński Bolesław w: Encyklopedia Katolicka (pod red. Wincentego Granata i in.), t. 3, Lublin 1979
Durante Francesco w: Encyklopedia Katolicka (pod red. Wincentego Granata i in.), t. 4, Lublin 1983
Franck Cesar w: Encyklopedia Katolicka (pod red. Wincentego Granata i in.), t. 5, Lublin 1989
Franco z Kolonii w: Encyklopedia Katolicka (pod red. Wincentego Granata i in.), t. 5, Lublin 1989
Jezus Chrystus w muzyce w: Encyklopedia Katolicka (pod red. Wincentego Granata i in.), t. 7, Lublin 1997
Synowie Bacha w: Encyklopedia Katolicka (pod red. Wincentego Granata i in.), t. 1, Lublin 1973
recenzje, polemiki, komentarze, sprawozdania

50-lecie pracy naukowej ks. prof. Hieronima Feichta, „Zeszyty Naukowe KUL” VIII, 1965 nr 2, s. 81-84
Badania nad średniowieczną monodią liturgiczną w Polsce w okresie 20-lecia (1944-1964), „Zeszyty Naukowe KUL” VIII, 1965 nr 3, s. 24-26
Co kryje archiwum krakowskich misjonarzy?, „Ruch Muzyczny” 1991 nr 2, s. 7
Co kryje archiwum krakowskich misjonarzy?, „Ruch Muzyczny” 1991 nr 3, s. 7
Dąbek Stanisław: Twórczość mszalna kompozytorów polskich XX wieku 1900-1995, PWN, Warszawa 1996 [recenzja], „Przegląd Piśmiennictwa Teologicznego”, Rok III, Opole 1997 nr 2, s. 133-136
Drogi odnowy liturgiczne w Niemczech w dziedzinie muzyki kościelnej, „Collectanea Theologica” 1967, t. 2, s. 180-182
Drugie sprawozdanie z prac Zespołu Redakcyjnego dla opracowania Ogólnopolskiego śpiewnika kościelnego (1980-1981), „Ruch Biblijny i Liturgiczny” XXXVI, 1983 nr 6, s. 535-549
Encyklika „Musicae sacrae disciplina” Piusa XII (tłumaczenie, komentarz), „Ruch Biblijny i Liturgiczny” VIII, 1955 nr 6, s. 328-353
III Międzynarodowy Kongres Muzyki Kościelnej w Bernie (Szwajcarskim) /1-8 września 1972/, „Zeszyty Naukowe KUL” r. 16: 1973 nr 2, s. 71-74
In Memoriam Bolesław Bartkowski „Internationale Arbeitsgemeinschaft für Hymnologie Bulletin“ Nr. 26, Groningen 1998
Kompozycje mszalne w języku polskim, „Ruch Biblijny i Liturgiczny” XIX, 1966 nr 3, s. 203-206
Kornel Bardos: Volksmusikartige Variierungstechnik in den ungarischen Passionen (15. bis 18. Jahrhundert), Budapest 1975 [recenzja], „Muzyka“ 1980 nr 1, s. 85-88
Kryteria oceny pieśni kościelnych, „Ruch Biblijny i Liturgiczny” XXXI, 1978 nr 3, s. 150-151
Kultura muzyczna na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, „Zeszyty Naukowe KUL” r. 10: 1966 nr 1-2, s. 160-165
La musica durante il Medioevo e il Rinascimento, “L’Osservatore Romano” nr 277, 30.11.1963
Literaturbericht zur Hymnologie. Polen 1974/75, “Jahrbuch für Liturgik und Hymnologie“ XXI Band, 1977, s. 229-233
Literaturbericht zur Hymnologie. Polen 1976/77, “Jahrbuch für Liturgik und Hymnologie“ XXII Band, 1979, s. 238-243
Literaturbericht zur Hymnologie. Polen 1978, “Jahrbuch für Liturgik und Hymnologie“ XXV Band, 1981, s. 189-191
Literaturbericht zur Hymnologie. Polen 1979-81, “Jahrbuch für Liturgik und Hymnologie“ XXVIII Band 1984, s. 224-227
Literaturbericht zur Hymnologie. Polen 1982-84, “Jahrbuch für Liturgik und Hymnologie“ XXIX Band 1986, s. 250-253
Międzynarodowy Kongres Hymnologiczny w Bethlehem (USA), „Ruch Muzyczny” 1985 nr 23, s. 26
Pierwszy Polski Kongres Muzyki Gregoriańskiej na Jasnej Górze „Nasza Przeszłość”, t. VIII, Kraków 1958
Polskie pieśni kościelne w rękopisach i drukach od XIV do XIX wieku. Stan badań i zadania muzykologii, w: „Summarium. Sprawozdania Towarzystwa Naukowego KUL” 1974 nr 3, s. 150-151
Powstawanie wariantów w śpiewach kościelnych w świetle obrad VII Międzynarodowego Kongresu Hymnologicznego w Dubrowniku /27 sierpnia – 2 września 1973/, „Zeszyty Naukowe KUL” r. 18: 1975 nr 1, s. 60-63
Przemówienie nad trumną śp. ks. prof. Hieronima Feichta, „Ruch Muzyczny” 1967 nr 11, s. 8
Realizacja postanowień konstytucji „De sacra Liturgia” w odniesieniu do muzyki kościelnej we Francji i Niemczech, „Ruch Biblijny i Liturgiczny” XVIII, 1965 nr 6, s. 377-379
Rozmowa z ks. prof. Karolem Mrowcem o nowym wydaniu Śpiewnika ks. Siedleckiego, „Meteor” 1989 nr 2, s. 56-61
Sekcja muzyki i śpiewu kościelnego (Sprawozdanie z obrad VI Kongresu Teologów Polskich, Lublin 1989) w: Chrześcijańskie dziedzictwo bizantyńsko-słowiańskie, Lublin 1994
Sesja naukowa Międzynarodowego Towarzystwa Hymnologicznego w Vadstena, „Zeszyty Naukowe KUL”, r. 15: 1972 nr 2, s. 86-87
Śp. prof. Feliks Rączkowski, “Rocznik parafii św. Krzyża” 1991/92, s. 68-69
Sprawozdanie z prac Zespołu Redakcyjnego dla opracowania Ogólnopolskiego śpiewnika kościelnego (1980-1981), „Ruch Biblijny i Liturgiczny” XXXV, 1982 nr 5, s. 374-381
Uniwersytet Warszawski ku czci ks. prof. Hieronima Feichta, „Tygodnik Powszechny” 1964 nr 47, s. 5
Wendelin Świerczek CM (1888-1974), „Vincentiana” XIX, 1975 nr 3, s. 166-168
Wspomnienie w: Zbigniew Drzewiecki we wspomnieniach uczniów i przyjaciół (pod red. Jerzego Skarbowskiego, Marii Szmyd-Dormus, Janusza Zatheya), Akademia Muzyczna, Kraków 1998
Wspomnienie o profesorze Zdzisławie Jachimeckim „Polski Rocznik Muzykologiczny”, Warszawa 2004
Wspomnienie pośmiertne o śp. ks. W. Lewkowiczu, „Zeszyty Naukowe KUL” XV, 1972 nr 1, s. 95-97
XVII Krajowy Kongres Muzyki Kościelnej we Włoszech, „Ruch Biblijny i Liturgiczny” XIII, 1960 nr 2, s. 171-173
Z działalności Instytutu Muzykologii KUL (1956-1966), „Zeszyty Naukowe KUL” X, 1967 nr 3, s. 88-91