Polmic - FB

opisy książek (P)Płomieński Mateusz

O śląską nutę. Kultura muzyczna Śląska w latach 1922-1939


Musica Iagellonica, Kraków 1997, s. 140.
Publikacja, traktująca o muzycznej działalności Śląska w latach międzywojennych (od powstania województwa śląskiego w 1922 roku do wybuchu II wojny światowej), dostarcza ogromnej ilości nieznanych dotąd materiałów o charakterze faktograficznym. Główny nacisk położył autor na przedstawienie funkcji wychowawczych ruchu muzycznego na tym terenie. Specyfika ruchu muzycznego na Śląsku wynikała z wcześniejszych tradycji, już od XIX wieku bowiem jednym z głównych zadań środowiska muzycznego było spełnianie funkcji politycznych: obrona polskości i przeciwstawienie się germanizacji. Kultywowanie kultury ludowej i regionalnej odgrywało istotne funkcje wychowawcze. "Ruch muzyczny oddziaływał na dorosłych, młodzież i dzieci, rozwijał ich kulturę muzyczną. Skupiał nie tylko inteligencję, ale w ogromnej większości robotników i chłopów, w tym nierzadko bezrobotnych. Był dla nich, jak pisał historyk Stanisław Janicki, 'wielką księgą filozofii narodowej', szansą uczestnictwa w szeroko pojmowanej kulturze." - napisał autor we wstępie. W książce znalazły się biogramy organizatorów i działaczy życia muzycznego na Śląsku, a także obszerny wybór bibliografii dotyczącej omawianych w pracy zagadnień oraz zdjęcia dokumentujące działalność ruchu muzycznego na Śląsku.